32001E0931Oficialusis leidinys L 344 , 28/12/2001 p. 0093 - 0096


Tarybos bendroji pozicija

2001 m. gruodžio 27 d.

dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu

(2001/931/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 ir 34 straipsnius,

kadangi:

(1) Europos Vadovų Taryba savo neeiliniame susitikime 2001 m. rugsėjo 21 d. pareiškė, kad terorizmas yra realus iššūkis pasauliui ir Europai ir kad kova su terorizmu bus prioritetinis Europos Sąjungos tikslas.

(2) 2001 m. rugsėjo 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1373(2001), nustatančią plataus diapazono kovos su terorizmu, ypač kovos su terorizmo finansavimu, strategijas.

(3) 2001 m. spalio 8 d. Taryba patvirtino Sąjungos pasiryžimą glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis naikinti terorizmą finansuojančius šaltinius.

(4) 2001 m. vasario 26 d. pagal JTST rezoliuciją 1333(2000) Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/154/BUSP [1], kuri, inter alia, numato Usamos bin Ladeno ir su juo susijusių asmenų ir organizacijų lėšų įšaldymą. Dėl to tiems asmenims ir organizacijoms ši bendroji pozicija netaikoma.

(5) Europos Sąjunga turėtų imtis papildomų priemonių įgyvendindama JTST rezoliuciją 1373(2001).

(6) Valstybės narės perdavė Europos Sąjungai informaciją, reikalingą kai kurioms iš tų papildomų priemonių įgyvendinti.

(7) Reikia Bendrijos veiksmų kai kurioms iš tų papildomų priemonių įgyvendinti; taip pat reikia valstybių narių veiksmų, ypač dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo formų taikymo baudžiamosiose bylose,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1. Ši bendroji pozicija pagal tolesnių straipsnių nuostatas taikoma priede išvardytiems su teroro aktais susijusiems asmenims, grupėms ir organizacijoms.

2. Šioje bendrojoje pozicijoje "su teroro aktais susiję asmenys, grupės ir organizacijos"–tai:

- asmenys, kurie daro ar kėsinasi padaryti teroro aktus arba dalyvauja ar padeda darant teroro aktus,

- tokių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos ar kontroliuojamos grupės ir organizacijos; taip pat tokių asmenų, grupių ar organizacijų vardu arba pagal jų nurodymus veikiantys asmenys, grupės ir organizacijos, įskaitant lėšas, gautas ar sukuriamas iš tokių asmenų bei su jais susijusių asmenų, grupių ir organizacijų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomo arba kontroliuojamo turto.

3. Šioje bendrojoje pozicijoje "teroro aktai"–tai viena iš toliau išvardytų tyčinių veikų, kurios, atsižvelgiant į jų pobūdį ir kontekstą, gali padaryti didelę žalą valstybei ar tarptautinei organizacijai, kurios apibrėžiamos kaip nusikaltimas pagal nacionalinę teisę, kai padaromos siekiant:

i) rimtai įbauginti gyventojus arba

ii) neteisėtai priversti Vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti tam tikrą veiksmą ar jo neatlikti, arba

iii) rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines valstybės ar tarptautinės organizacijos politines, konstitucines, ekonomines ar socialines struktūras:

a) pasikėsinimai į asmens gyvybę, galintys sukelti mirtį;

b) pasikėsinimai į asmens fizinę neliečiamybę;

c) žmonių pagrobimas ar įkaitų ėmimas;

d) didelės žalos padarymas Vyriausybės ar valstybės pastatams, transporto sistemai, infrastruktūros objektams, įskaitant informacinę sistemą, kontinentiniame šelfe esančiai stacionariai platformai, viešajai vietai ar privačiai nuosavybei, sukeliant pavojų žmonių gyvybei ar padarant didelių ekonominių nuostolių;

e) orlaivių, laivų ar kitų viešojo ar asmeninio transporto priemonių užgrobimas;

f) ginklų, sprogmenų arba branduolinių, biologinių ar cheminių ginklų gamyba, laikymas, įsigijimas, vežimas, tiekimas ar naudojimas, taip pat biologinių ir cheminių ginklų tyrimai ir kūrimas;

g) pavojų žmonių gyvybei keliantis pavojingų medžiagų paskleidimas arba gaisrų, sprogimų ar potvynių sukėlimas;

h) vandens, elektros ar bet kurio kito svarbaus gamtos ištekliaus tiekimo trikdymas ar nutraukimas, sukeliantis pavojų žmonių gyvybei;

i) grasinimas padaryti vieną iš a – h papunkčiuose išvardytų veikų;

j) vadovavimas teroristinei grupei;

k) dalyvavimas teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą arba jos veiklos bet kokį finansavimą, žinant, kad tokiu dalyvavimu prisidedama prie grupės nusikalstamos veiklos.

Šioje pastraipoje "teroristinė grupė"–tai daugiau kaip dviejų asmenų struktūriškai apibrėžta grupė, sukurta per tam tikrą laikotarpį ir sutartinai veikianti siekiant daryti teroro aktus. "Struktūriškai apibrėžta grupė" - tai grupė, kuri nesusidarė atsitiktinai tiesiogiai atlikti teroro aktą ir kuri nebūtinai turi formaliai nustatytus narių vaidmenis, narystės tęstinumą ar suformuotas struktūras.

4. Priede pateiktas sąrašas yra sudaromas remiantis tikslia informacija ar atitinkamos bylos medžiaga, kurios rodo, kad kompetentinga institucija dėl atitinkamų asmenų, grupių ir organizacijų yra priėmusi sprendimą, nepaisant to, ar jis susijęs su pavedimu, remiantis rimtais ir patikimais įrodymais ar įkalčiais, pradėti tyrimus ar baudžiamąjį persekiojimą dėl teroristinio akto, pasikėsinimo padaryti, dalyvauti ar padėti darant tokią veiką, ar su tokių veiksmų pasmerkimu. Į tą sąrašą gali būti įtraukiami asmenys, grupės ir organizacijos, kuriuos Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra nustačiusi kaip susijusius su terorizmu ir kuriems yra nusprendusi taikyti sankcijas.

Šioje straipsnio dalyje "kompetentinga institucija" - tai teisminė institucija arba, jei teisminės institucijos neturi kompetencijos toje srityje, kuriai taikoma ši straipsnio dalis, lygiavertę kompetenciją šioje srityje turinti institucija.

5. Taryba veikia, siekdama užtikrinti, kad apie priede išvardytus fizinius ar juridinius asmenis, grupes ir organizacijas būtų papildomai pateikiama pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti konkrečių žmonių, juridinių asmenų, grupuočių ar organizacijų tapatybę ir išteisinti tuos, kurie turi tas pačias ar panašias pavardes ar pavadinimus.

6. Priede pateiktas asmenų ir organizacijų sąrašas yra reguliariai ir bent kartą kas šeši mėnesiai atnaujinamas siekiant užtikrinti, kad yra pagrindo palikti juos sąraše.

2 straipsnis

Europos bendrija, neviršydama Europos bendrijos steigimo sutarties jai suteiktų įgaliojimų, įsako įšaldyti priede išvardytų asmenų, grupių ir organizacijų lėšas ir kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius.

3 straipsnis

Europos bendrija, neviršydama Europos bendrijos steigimo sutarties jai suteiktų įgaliojimų, užtikrina, kad priede išvardytų asmenų, grupių ir organizacijų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebūtų teikiamos lėšos, finansinis turtas ar ekonominiai ištekliai arba finansinės ar kitos gretutinės paslaugos.

4 straipsnis

Valstybės narės, išnaudodamos policijos ir teismų bendradarbiavimo galimybes pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį, teikia viena kitai kuo didžiausią pagalbą užkertant kelią terorizmui ir su juo kovojant. Tuo tikslu savo institucijų atliekamiems tyrimams ir procesiniams veiksmams dėl bet kurio iš priede išvardytų asmenų, grupių ir organizacijų jos, gavusios prašymą, kiek įmanoma labiau panaudoja turimas galias pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus valstybėms narėms privalomus tarptautinius susitarimus, sutartis ir konvencijas.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija yra nuolat peržiūrima.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Michel

[1] OL L 57, 2001 2 27, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Pirmasis 1 straipsnyje nurodytų asmenų, grupių ir organizacijų sąrašas [1]

1. ASMENYS

* — ABAUNZA MARTINEZ, Javier (ETA aktyvistas), gim. 1965 1 1 Guernica (Biskaja), asmens tapatybės kortelė Nr. 78 865 882,

* — ALBERDI URANGA, Itziar (ETA aktyvistas), gim. 1963 10 7 Durango (Biskaja), asmens tapatybės kortelė Nr. 78 865 693,

* — ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA aktyvistas; Gestoras Pro-amnistía narys), gim. 1961 6 7 San Sebastiane (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 954 596,

* — ALCALDE LINARES, Angel (ETA aktyvistas; Herri Batasuna/E. H/Batasuna narys), gim. 1943 5 2 Portugalete (Vizcaya), asmens tapatybės kortelė Nr. 14 390 353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (taip pat žinomas kaip ABU OMRAN; taip pat žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gim. 1967 6 26 Qatif-Bab al Shamal, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gim. Al Ihsa, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis,

— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gim. 1996 10 16 Tarut, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis,

* — ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA aktyvistas), gim. 1957 11 8 Regil (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 927 207,

— ATWA, Ali (taip pat žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; taip pat žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gim. 1960 m. Libane, Libano pilietis,

* — ELCORO AYSTUY, Paulo (ETA aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gim. 1973 10 22 Vergara (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 394 062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (taip pat žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; taip pat žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gim. 1965 7 10 ar 1965 7 11 El Dibabiya, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis,

* — FIGAL ARRANZ, Antonio Agustin (ETA aktyvistas; Kas/Ekin narys), gim. 1972 12 2 Baracaldo (Biskaja), asmens tapatybės kortelė Nr. 20 172 692,

* — GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA aktyvistas), gim. 1967 4 29 Guernica (Biskaja), asmens tapatybės kortelė Nr. 44 556 097,

* — GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (ETA aktyvistas; Herri Batasuna/E. H/Batasuna narys), gim. 1967 12 23 Vergara (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 16 282 556,

* — IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA aktyvistas) gim. 1961 4 25 Escoriaza (Navarre), asmens tapatybės kortelė Nr. 16 255 819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (taip pat žinomas kaip GARBAYA, AHMED; taip pat žinomas kaip SA-ID; taip pat žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gim. 1963 m. Libane; Libano pilietis,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (taip pat žinomas kaip ALI, Salem; taip pat žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; taip pat žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; taip pat žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gim. 1965 4 14 ar 1964 3 1 Kuveite; Kuveito pilietis,

* — MORCILLO TORRES, Gracia (ETA aktyvistas; Kas/Ekin narys), gim. 1967 3 15 San Sebastiane (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 72 439 052,

* — MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA aktyvistas), gim. 1970 6 27 San Sebastiane (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 34 101 243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (taip pat žinomas kaip MUGHNIYAH, Imad Fayiz) HIZBALLAH vyresnysis žvalgybos karininkas, gim. 1962 12 07 Tayr Dibba, Libanas, pasas Nr. 432298 (Libanas),

* — MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ETA aktyvistas; Kas/Ekin narys), gim. 1976 7 6 Segura (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 35 771 259,

* — NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA aktyvistas), gim. 1961 2 23 Pamplona (Navarra), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 841 101,

* — OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA aktyvistas), gim. 1967 9 11 San Sebastiane (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 34 084 504,

* — ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gim. 1975 9 22 Basauri (Biskaja), asmens tapatybės kortelė Nr. 45 622 851,

* — OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gim. 1972 10 8 Itsasondo (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 44 132 976,

* — PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gim. 1964 9 18 San Sebastiane (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 976 521,

* — SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA aktyvistas; Kas/Ekin narys), gim. 1963 12 9 San Sebastiane (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 962 687,

* — URANGA ARTOLA, Kemen (ETA aktyvistas; Herri Batasuna/E. H/Batasuna narys), gim. 1969 5 25 Ondarroa (Biskaja), asmens tapatybės kortelė Nr. 30 627 290,

* — VILA MICHELENA, Fermín (ETA aktyvistas; Kas/Ekin narys), gim. 1970 3 12 Irún (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelė Nr. 15 254 214.

2. GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

* — Continuity Irish Republican Army (CIRA) (Airijos Respublikonų armijos tęstinumas)

* — Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskų tėvynė ir laisvė (ETA)

(Toliau išvardytos organizacijos yra ETA teroristų grupės dalis: K.a.s; Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.)

* — Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Spalio pirmosios antifašistų pasipriešinimo grupės (G. R. A. P. O.)

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamas teroristinis sparnas)

* — Loyalist Volunteer Force (LVF) (Lojalistų savanorių pajėgos)

* — Orange Volunteers (OV) (Oranžiniai savanoriai)

— Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestinos islamiškasis džihadas)

* — Real IRA (Tikroji IRA)

* — Red Hand Defenders (RHD) (Kruvinieji gynėjai)

* — Revoliuciniai branduoliai /Epanastatiki Pirines

* — Lapkričio 17-osios revoliucinė organizacija /Dekati Evdomi Noemvri

* — Revoliucinė liaudies kova /Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

* — Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF) (Olsterio gynybos asociacija/Olsterio laisvės kovotojai)

[1] Asmenims, pažymėtiems *, taikomas tik 4 straipsnis.

--------------------------------------------------