32001E0542Official Journal L 194 , 18/07/2001 P. 0055 - 0055


TARYBOS BENDROJI POZICIJA

2001 m. liepos 16 d.

dėl draudimo išduoti vizas ekstremistams buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje

(2001/542/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1) Taryba savo 2001 m. birželio 11 d. išvadose išreiškė didėjantį susirūpinimą dėl labai pablogėjusios saugumo padėties buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir pasmerkė nesiliaujančius etninių albanų ekstremistų teroristinius veiksmus.

(2) Taryba savo 2001 m. birželio 25 d. išvadose dar kartą pasmerkė visų formų terorizmą Vakarų Balkanų regione ir išreiškė pasiryžimą neleisti, kad tokiais veiksmais būtų žlugdomas demokratinis procesas, be kita ko, imantis ribojančių priemonių, tokių kaip vizų uždraudimas ekstremistams.

(3) Ekstremistams, kurie stato į pavojų taiką ir stabilumą buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir kelia grėsmę buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos suverenumui ir teritoriniam vientisumui, neturėtų būti išduodama jokių vizų.

(4) ES mano, kad ES asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių, asocijuotų Kipro, Maltos ir Turkijos valstybių bei ELPA valstybių, Europos ekonominės erdvės narių, prisidėjimas yra svarbus, kad ši bendroji pozicija turėtų kuo didesnį poveikį,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1. Ekstremistams, kurie stato į pavojų taiką ir stabilumą buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir kelia grėsmę buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos suverenumui ir teritoriniam vientisumui, neišduodama jokių vizų.

2. Sąrašas asmenų, kuriems taikoma šio straipsnio 1 dalis, sudaromas ir atnaujinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu pagal Aukštojo atstovo rekomendaciją.

2 straipsnis

Pirmininkaujanti valstybė narė kreipsis į ES asocijuotas Vidurio ir Rytų Europos valstybes, asocijuotas Kipro, Maltos ir Turkijos valstybes bei ELPA valstybes, Europos ekonominės erdvės nares, su prašymu prisidėti prie šios bendrosios pozicijos, kad draudimas išduoti vizas turėtų kuo didesnį poveikį.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija yra nuolat peržiūrima.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja nuo jos priėmimo dienos.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Oficialiajme leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. MICHEL