32001D2455Oficialusis leidinys L 331 , 15/12/2001 p. 0001 - 0005


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2455/2001/EB

2001 m. lapkričio 20 d.

nustatantis prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje sąrašą ir papildantis Direktyvą 2000/60/EB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsniu [3] nustatytos tvarkos,

kadangi:

(1) 1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyva 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos [4] ir jos pagrindu priimtos direktyvos šiuo metu yra pagrindinė Bendrijos priemonė, skirta kontroliuoti pavojingų medžiagų išleidimą iš sutelktųjų ir pasklidusiųjų taršos šaltinių.

(2) Bendrijos kontrolės priemonės, nustatytos Tarybos direktyvoje 76/464/EEB, buvo pakeistos, suderintos ir toliau išplėtotos 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus [5].

(3) Pagal Direktyvą 2000/60/EB Bendrijos lygiu turi būti priimtos specialios priemonės, skirtos kovai su atskirų teršalų ar teršalų grupių keliama vandens tarša, kuri kelia didelį pavojų vandens aplinkai arba per ją, įskaitant pavojų vandens telkiniams, iš kurių imamas geriamasis vanduo. Tokiomis priemonėmis siekiama palaipsniui mažinti taršą, o prioritetinių pavojingų medžiagų, apibrėžtų Direktyvos 2000/60/EB 2 straipsnio 30 dalyje, išleidimą, išmetimą ar nuotėkius nutraukti arba palaipsniui panaikinti per 20 metų nuo jų priėmimo Bendrijos lygiu, turint tikslą, pripažintą atitinkamomis tarptautinėmis sutartimis, pasiekti, kad jūrinėje aplinkoje koncentracija būtų artima natūraliai atsirandančių medžiagų vertėms, o žmogaus sukurtų sintetinių medžiagų koncentracija būtų artima nuliui. Siekiant priimti šias priemones, būtina sudaryti prioritetinių medžiagų sąrašą, į jį taip pat įtraukti prioritetines pavojingas medžiagas ir tą sąrašą patvirtinti kaip Direktyvos 2000/60/EB X priedą. Sąrašas buvo parengtas atsižvelgiant į Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 dalyje išdėstytas rekomendacijas.

(4) Neįmanoma visiškai nutraukti natūraliai atsirandančių arba vykstant natūraliems procesams pagaminamų medžiagų, tokių kaip kadmis, gyvsidabris ir poliaromatiniai angliavandeniliai (PHA), išleidimo, išmetimo ar nuotėkių iš visų potencialų šaltinių. Rengiant atitinkamas direktyvas reikia atsižvelgti į šią situaciją ir nustatyti priemones, skirtas prioritetinių pavojingų medžiagų, kurios atsiranda iš žmogaus veiklos, išleidimui, išmetimui ar nuotėkiams į vandens telkinius nutraukti.

(5) Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta moksliškai pagrįsta prioritetinių medžiagų atrinkimo metodika, paremta šių medžiagų keliamu dideliu pavojumi vandens aplinkai ar per ją.

(6) Direktyvoje 2000/60/EB išdėstyta metodika leidžia rinktis tai, kas praktiškiausia, — taikyti supaprastintą rizikos įvertinimo procedūrą, paremtą moksliniais principais. Taikant šią procedūrą ypač atsižvelgiama į:

- įrodymus, susijusius su atitinkamos medžiagos pavojingomis savybėmis, ypač su jos ekologiniu toksiškumu vandeniui, ir toksiškumu, žmogui perduodamu per vandens šaltinius,

- įrodymus, gautus vykdant aplinkoje paplitusios taršos monitoringą, ir

- kitus veiksnius, įrodančius užterštumo išplitimo į aplinką galimybę, tokius kaip atitinkamos medžiagos gamyba, naudojamas kiekis ir naudojimo būdas.

(7) Šiuo pagrindu Komisija, bendradarbiaudama su suinteresuotų šalių ekspertais, Mokslo komitetu toksiškumo, ekologinio toksiškumo ir aplinkos klausimais, valstybėmis narėmis, ELPA valstybėmis, Europos aplinkos agentūra, Europos verslo asociacijomis, taip pat asociacijomis, kurios atstovauja smulkioms bei vidutinėms įmonėms ir Europos aplinkos apsaugos organizacijoms, sudarė kombinuotą prioritetų nustatymo schemą (COMMPS), paremtą monitoringu ir modeliavimu.

(8) Į COMMPS procedūrą Komisija turėtų įtraukti ir valstybes kandidates į Europos Sąjungą, suteikti pirmenybę toms valstybėms, per kurių teritoriją eina vandentakiai, kertantys valstybės narės teritoriją arba įtekantys į ją.

(9) Pirmasis 33 prioritetinių medžiagų ar jų grupių sąrašas buvo sudarytas taikant COMMPS procedūrą, atsižvelgiant į viešą ir atvirą diskusiją su suinteresuotomis šalimis.

(10) Siekiant Bendrijoje laiku įgyvendinti tęstinę pavojingų ir keliančių riziką medžiagų kontrolę, vadovaujantis Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnyje išdėstyta strategija, ypač 16 straipsnio 6 dalyje išdėstytais pasiūlymais dėl kontrolės priemonių ir 16 straipsnio 7 dalyje išdėstytais pasiūlymais dėl kokybės standartų, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai, šį sąrašą reikia nedelsiant patvirtinti.

(11) Šiuo sprendimu patvirtintas prioritetinių medžiagų sąrašas pakeis medžiagų sąrašą, išdėstytą 1982 m. birželio 22 d. Komisijos komunikate Tarybai dėl pavojingų medžiagų, kurios galėtų būti įtrauktos į Tarybos direktyvos 76/464/EEB [6] I sąrašą.

(12) Remiantis Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 3 dalimi, prieš identifikuojant prioritetines pavojingas medžiagas būtina atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose dėl pavojingų medžiagų arba atitinkamose tarptautinėse sutartyse patikslinti, kaip šias medžiagas reikėtų atrinkti. Minėtoje direktyvoje pavojingos medžiagos yra apibrėžiamos kaip "medžiagos arba medžiagų grupės, kurios yra toksiškos, patvarios ir linkusios biologiškai kauptis, ir kitos panašios susirūpinimą keliančios medžiagos ar jų grupės".

(13) Atitinkamos tarptautinės sutartys, inter alia, apima Konvenciją dėl Šiaurės-Rytų Atlanto zonos aplinkos apsaugos OSPAR, Konvenciją dėl Baltijos jūros zonos aplinkos apsaugos HELCOM, Barselonos konvenciją dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo teršimo, Tarptautinės jūrų organizacijos priimtas konvencijas, Konvenciją dėl patvarių organinių teršalų UNEP ir UN-ECE Tolimų oro teršalų pernašų konvencijos Protokolą dėl patvarių organinių teršalų.

(14) Prioritetinių medžiagų atranka ir prioritetinių pavojingų medžiagų identifikacija, skirta jų išleidimo, išmetimo ir nuotėkių kontrolei, padės įgyvendinti Bendrijos tikslus ir įsipareigojimus laikantis tarptautinių jūros vandens apsaugos konvencijų, ypač įgyvendinant Konvencijos dėl Šiaurės — Rytų Atlanto zonos aplinkos apsaugos OSPAR 1998 m. ministrų susitikimo pagal Tarybos sprendimą 98/249/EB [7] patvirtintą Strategiją dėl pavojingų medžiagų.

(15) Prioritetinės pavojingos medžiagos į prioritetinių medžiagų sąrašą turi būti įtraukiamos, inter alia, atsižvelgiant į pavojingas medžiagas, kurių išleidimo, išmetimo ar nuotėkių nutraukimas ar palaipsnis panaikinimas yra įtvirtintas tarptautinėmis sutartimis; tokios yra: pavojingos medžiagos, kurių patekimo į vandenį palaipsnis panaikinimas yra įtvirtintas tarptautiniuose forumuose, įskaitant IMO, UNEP ar UN-ECE; pavojingos medžiagos, kurių išleidimo, išmetimo ar nuotėkių nutraukimas OSPAR Konvencijoje įtvirtintas kaip prioritetas, įskaitant pavojingas medžiagas, identifikuotas OSPAR DYNAMEC I [8] arba III [9] atrankoje; pavojingos "susirūpinimą keliančios medžiagos", kurios yra toksiškos, patvarios ir linkusios biologiškai kauptis (PTB), tokios kaip endokrininiai griovėjai, identifikuoti OSPAR strategijoje; sunkieji metalai, įtraukti į UN-ECE Tolimų oro teršalų pernašų konvencijos Protokolą dėl sunkiųjų metalų ir priskirti prie prioritetinės veiklos pagal 1998 m. ir 2000 m. OSPAR, kurie "kelia susirūpinimą" kaip PTB.

(16) Kad būtų užtikrintos veiksmingos kovos su vandens tarša priemonės, Komisija turi padėti suderinti mokslo tiriamąjį darbą ir šio darbo rezultatus, gautus taikant OSPAR Konvenciją ir COMMPS procedūrą.

(17) COMMPS procedūra yra sukurta kaip dinamiška pavojingų bei keliančių riziką medžiagų priskyrimo prioritetinėms priemonė, kuri ir toliau gali būti tobulinama ir plėtojama, planuojant patikslinti prioritetinių medžiagų pirmąjį sąrašą ne vėliau kaip po ketverių metų nuo Direktyvos 2000/60/EB įsigaliojimo ir po to — ne rečiau kaip kas ketverius metus. Siekiant užtikrinti, kad per kitą atranką būtų apsvarstytos visos galimos prioritetinės medžiagos, labai svarbu, kad nė viena medžiaga nebūtų nuolat atmetama, kad būtų panaudotos geriausios turimos žinios, kad visos ES rinkoje esančios cheminės medžiagos bei preparatai ir visi pesticidai bei visos medžiagos, OSPAR identifikuojamos kaip "pavojingos", būtų įtrauktos į atranką.

(18) COMMPS veiksmingumas labai priklauso nuo to, ar yra prieinami atitinkami duomenys. Šiuo metu galiojantiems Bendrijos teisės aktams, reglamentuojantiems chemines medžiagas, labai trūksta duomenų. Direktyvos 2000/60/EB tikslas gali būti pasiektas, jeigu bus užtikrintas visiškas duomenų prieinamumas, kai bus keičiami Bendrijos teisės aktai, reglamentuojantys chemines medžiagas.

(19) Taikydama COMMPS procedūrą, Komisija taip pat gali taikyti tam tikrų medžiagų kenksmingumo įvertinimo metodus, kurie buvo išplėtoti ir panaudoti kitose kovos su tarša priemonėse.

(20) Pagal Direktyvos 2000/60/EB 1 straipsnio c punktą patikslinus prioritetinių medžiagų sąrašą, remiantis direktyvos 16 straipsnio 4 dalimi, bus sudarytos sąlygos iki 2020 m. sustabdyti visų pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą bei nuotėkius, o šį sąrašą palaipsniui pildyti naujomis medžiagomis.

(21) Keičiant ir priimant prioritetinių medžiagų sąrašą reikia atsižvelgti ne tik į toliau plėtojamą COMMPS procedūrą, bet ir į pakeitimų, padarytų pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai [10], 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl apibrėžtų medžiagų panaudojimo rizikos įvertinimo ir kontrolės [11], 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidų pateikimo į rinką [12], rezultatus bei kitą mokslinę informaciją, gautą nagrinėjant jau priimtas ar naujai priimamas direktyvas, ypač bendruosius teisės aktus, reglamentuojančius chemines medžiagas ir preparatus. Kadangi tai pareikalaus išlaidų, turi būti vengiama pakartotinai svarstyti medžiagas. Tvirtinant sąrašus turi būti sudaroma galimybė tiek nustatyti medžiagai žemesnę prioritetinę kategoriją, tiek suteikti jai aukštesnę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu yra priimtas prioritetinių medžiagų sąrašas, į kurį įtrauktos medžiagos, pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 2 ir 3 dalį identifikuotos kaip prioritetinės pavojingos medžiagos. Šis sąrašas yra išdėstytas šio sprendimo priede ir yra pridedamas prie Direktyvos 2000/60/EB kaip X priedas.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu priimtas prioritetinių medžiagų sąrašas pakeičia 1982 m. birželio 22 d. Komisijos komunikate patvirtintą medžiagų sąrašą.

3 straipsnis

Kad būtų užtikrintas visų galimų prioritetinių medžiagų įvertinimas, Komisija ir valstybės narės užtikrina medžiagos ir su jos poveikiu susijusių duomenų, reikalingų COMMPS procedūrai įgyvendinti, prieinamumą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. lapkričio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Neyts-uyttebroeck

[1] OL C 177 E, 2000 6 27, p. 74 ir OL C 154 E, 2001 5 29, p. 117.

[2] OL C 268, 2000 9 19, p. 11.

[3] 2001 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2001 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 129, 1976 5 18, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/60/EB (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

[5] OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

[6] OL C 176, 1982 7 14, p. 3.

[7] OL L 104, 1998 4 3, p. 1.

[8] Natūraliai mikroorganizmų neskaidomos ir log Kow (oktanolio vandens koeficientas) ≥ 5 arba BCF (biokoncentracijos veiksnys) ≥5000 bei stiprus vandens toksiškumas ≤ 0,1 mg/l arba žinduolių CMR (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai).

[9] Natūraliai mikroorganizmų neskaidomos ir log Kow ≥ 4 arba BCF ≥ 500 bei stiprus vandens toksiškumas ≤ 0,1 mg/l arba žinduolių CMR.

[10] OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/49/EB (OL L 176, 2001 6 29, p. 61).

[11] OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

[12] OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

X PRIEDAS

PRIORITETINIŲ MEDŽIAGŲ VANDENS POLITIKOS SRITYJE SĄRAŠAS [1]

| CAS numeris | ES numeris | Prioritetinės medžiagos pavadinimas | Identifikuota kaip prioritetinė pavojinga medžiaga |

1 | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alachloras | |

2 | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracenas | X |

3 | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazinas | X |

4 | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzenas | |

5 | nepritaikomas | nepritaikomas | Brominti difenileteriai | X |

6 | 7440-43-9 | 231-152-8 | Kadmis ir jo junginiai | X |

7 | 85535-84-8 | 287-476-5 | C10-13- chloralkanai | X |

8 | 470-90-6 | 207-432-0 | Chlorfenvinfosas | |

9 | 2921-88-2 | 220-864-4 | Chlorpyrifosas | X |

10 | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dichloretanas | |

11 | 75-09-2 | 200-838-9 | Metilencloridas (Dichlormetanas) | |

12 | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-etilheksilas)ftaliatas (DEHP) | X |

13 | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuronas | X |

14 | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfanas | X |

| 959-98-8 | nepritaikomas | (Alfa endosulfanas) | |

15 | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluoroantenas | |

16 | 118-74-1 | 204-273-9 | Heksachlorobenzenas | X |

17 | 87-68-3 | 201-765-5 | Heksachlorobutadienas | X |

18 | 608-73-1 | 210-158-9 | Heksachlorcikloheksanas | X |

| 58-89-9 | 200-401-2 | (Gama izomeras, lindanas) | |

19 | 34123-59-6 | 251-835-4 | Izoproturonas | X |

20 | 7439-92-1 | 231-100-4 | Švinas ir jo junginiai | X |

21 | 7439-97-6 | 231-106-7 | Gyvsidabris ir jo junginiai | X |

22 | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalenas | X |

23 | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nikelis ir jo junginiai | |

24 | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonilfenoliai | X |

| 104-40-5 | 203-199-4 | (4-(para)-nonilfenolis) | |

25 | 1806-26-4 | 217-302-5 | Oktilfenoliai | X |

| 140-66-9 | nepritaikomas | (para-tert-oktylfenolis) | |

26 | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentachlorobenzenas | X |

27 | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentachlorofenolis | X |

28 | nepritaikomas | nepritaikomas | Poliaromatiniai angliavandeniliai | X |

| 50-32-8 | 200-028-5 | (Benz(a)pirenas) | |

| 205-99-2 | 205-911-9 | (Benz(b)fluoroantenas) | |

| 191-24-2 | 205-883-8 | (Benz(g, h, i)perilinas) | |

| 207-08-9 | 205-916-6 | (Benz(k)fluoroantenas) | |

| 193-39-5 | 205-893-2 | (Inden(1,2,3-cd)pirenas) | |

29 | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazinas | X |

30 | 688-73-3 | 211-704-4 | Tributilalavo junginiai | X |

| 36643-28-4 | nepritaikomas | (Tributilalavo-katijonai) | |

31 | 12002-48-1 | 234-413-4 | Trichlorobenzenai | X |

| 120-82-1 | 204-428-0 | (1,2,4- trichlorobenzenai) | |

32 | 67-66-3 | 200-663-8 | Trichlorometanas (Chloroformas) | |

33 | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralinas | X |

"

--------------------------------------------------