32001D1411Oficialusis leidinys L 191 , 13/07/2001 p. 0001 - 0005


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1411/2001/EB

2001 m. birželio 27 d.

dėl Bendrijos bendradarbiavimo pagrindų siekiant skatinti tvarią miestų plėtrą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Sutartis numato Bendrijos aplinkos politikos plėtrą ir įgyvendinimą bei nustato tos politikos tikslus ir principus.

(2) Priimdama Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2179/98/EB [5], Bendrija patvirtino savo įsipareigojimą Komisijos programoje "Link tvarumo" [6] pasirinktam bendram požiūriui ir strategijai.

(3) Daugelis Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, ypač susijusių su kovos su klimato kaita veikla, gali būti įgyvendinti tik bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis.

(4) Savo 1998 m. spalio 28 d. komunikate, pavadintame "Tvari miestų plėtra Europos Sąjungoje: veiklos pagrindai", Komisija įsipareigojo teikti "nuolatinę paramą vietos valdžios institucijų sujungimo į tinklą veiklai" ir "užtikrinti tinkamą teisinę bazę, būtiną tokiai veiklai finansuoti daugelį metų".

(5) Europos Parlamentas priėmė rezoliucijas [7] dėl Europos Sąjungos miestų aplinkos politikos stiprinimo.

(6) Regionų komitetas priėmė nuomones dėl vietos valdžios institucijų tarpvalstybinio ir nacionalinio bendradarbiavimo [8] bei dėl Komisijos komunikato "Link miestų darbotvarkės Europos Sąjungoje" [9].

(7) Penktoji aplinkosaugos veiksmų programa pripažįsta, kad visi suinteresuoti veikėjai, įskaitant Komisiją ir vietos valdžios institucijas, siekdami tvarios plėtros tikslų, turi imtis suderintų veiksmų, veikti kartu bei dalintis atitinkama atsakomybe.

(8) Darbotvarkės 21 28 skyriuje, kuris buvo 1992 m. Rio "Žemės susitikime" pasirašyto protokolo objektas, pažymima, kad visų šalių vietos valdžios institucijos turėtų pradėti konsultacijų procesą su savo gyventojais ir turėtų pasiekti konsensusą dėl bendruomenės vietinės Darbotvarkės 21.

(9) Tvarios miestų plėtos tikslams ir Darbotvarkės 21 bei Bendrijos teisės aktų įgyvendinimui reikia, kad vietos valdžios institucijos apibrėžtų, plėtotų bei keistųsi gera praktika ir geriau žinotų šią praktiką.

(10) Reikia stiprinti vietos valdžios institucijų tinklų pajėgumus Europos lygiu, plėtoti gerą praktiką tvarios miestų plėtros ir vietinės Darbotvarkės 21 srityse bei ja keistis, o tos veiklos turi būti koordinuojamos, kad Komisijai būtų perduodama informacija ir vietos valdžios institucijų nuomonė dėl naujų ir iškylančių perspektyvų srityse, susijusiose su tvaria plėtra.

(11) Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti siūlomų veiksmų tikslų, t. y., keitimosi gera praktika Europos lygiu ir vietos valdžios institucijų supratimo gerinimo pasinaudojant Europos tinklais, ir todėl jie būtų geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Vadovaujantis tame straipsnyje nustatytu proporcingumo principu, šis sprendimas neviršija to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

(12) Reikia nustatyti pirmenybines veiklos sritis, kurias galėtų remti Bendrijos bendradarbiavimo pagrindai.

(13) Reikia sukurti veiksmingus stebėsenos ir vertinimo metodus, o potencialiems naudos gavėjams ir visuomenei teikti tinkamą informaciją.

(14) Bendradarbiavimo pagrindų įgyvendinimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į pirmaisiais jų įgyvendinimo metais įgytą patirtį bei informuoti apie tai Europos Parlamentą ir Tarybą.

(15) Šis sprendimas visai programos trukmei nustato finansinį pagrindą, kuris yra pagrindinė nuoroda biudžeto valdymo institucijai, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros tobulinimo [10] 33 punkte.

(16) Šiam sprendimui įgyvendinti reikalingos priemonės turi būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [11],

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos bendradarbiavimo pagrindai (toliau — bendradarbiavimo pagrindai) sukuriami siekiant teikti finansinę ir techninę paramą vietos valdžios institucijų tinklams, apimantiems bent keturias valstybes nares ir, kai tinkama, įtraukiant 8 straipsnyje minimų šalių miestus ir miestelius, bei siekiant skatinti geros praktikos koncepciją, pasikeitimą ja ir jos įgyvendinimą tokiose srityse:

- ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas vietos lygiu,

- tvari miestų plėtra,

- vietinė Darbotvarkė 21.

Pagrindiniai partneriai yra Komisija, vietos valdžios institucijų tinklai, pagal įvairius interesus susiorganizavusios miestų suinteresuotosios šalys, bendruomenių tinklai, pavyzdžiui, NVO, universitetai ir kiti Europos lygiu susiorganizavę veikėjai.

2 straipsnis

1. Pagal šiuos bendradarbiavimo pagrindus Bendrijos remtinos veiklos rūšys yra apibrėžtos priede.

2. Komisija gali teikti paramą bet kokiam 1 straipsnyje nurodytam vietos valdžios institucijų tinklui arba priedo C dalyje nurodytų papildomų priemonių atveju — kitiems naudos gavėjams, kurie nori užsiimti tokia veikla.

3. Bendrijos parama skiriama tai veiklai, kuri suplanuota finansinės paramos skyrimo metams ir (arba) kitiems dvejiems metams.

4. Finansinės paramos paskirstymas atitinkamoms veiklos rūšims išdėstytas priede.

3 straipsnis

Laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, Komisija įvertina pateiktas paraiškas ir atrenka remtinus projektus 4 straipsnyje nurodytomis pirmenybinėmis temomis.

4 straipsnis

1. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia pranešimą, nurodydama pirmenybines temas, pagal kurias bus finansuojami projektai, bei nustatydama atrankos ir paramos teikimo kriterijus, paraiškos teikimo ir tvirtinimo tvarką.

2. Paraiškas dėl projektų, kuriuos reikia finansuoti, Komisijai teikia 1 straipsnyje nurodytas vietos valdžios institucijų tinklas, o dėl priedo C dalyje nurodytų veiklos rūšių — kiti tinkami naudos gavėjai.

3. Kvietimai pateikti paraiškas dėl projektų pagal šiuos bendradarbiavimo pagrindus kasmet iki sausio 31 d. skelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Įvertinusi šias paraiškas, Komisija iki gegužės 31 d. nusprendžia, kuriuos projektus ji finansuos. Priėmus sprendimą dėl finansuotinų projektų, su naudos gavėjais, kurie atsako už projektų įgyvendinimą, pasirašoma partnerių teises ir pareigas nustatanti sutartis.

4. Naudos gavėjų ir projektų, kurie finansuojami pagal šiuos bendradarbiavimo pagrindus, sąrašas bei suteiktos pagalbos suma paskelbiami viešai.

5 straipsnis

Komisija užtikrina nuoseklumą, papildomumą ir tarpusavio sąveiką tarp Bendrijos veiklos, šiems bendradarbiavimo pagrindams įgyvendinti skirtų projektų ir kitų Bendrijos programų ir iniciatyvų, ypač 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [12], 20 straipsnyje nurodytos iniciatyvos URBAN. Projektai, finansuojami pagal kitas Bendrijos programas ir iš kitų fondų, negali būti finansuojami pagal šiuos bendradarbiavimo pagrindus.

6 straipsnis

1. Šie bendradarbiavimo pagrindai pradedami 2001 m. sausio 1 d., o baigiami — 2004 m. gruodžio 31 d. Šiems bendradarbiavimo pagrindams įgyvendinti 2001-2004 m. laikotarpiui yra nustatytas 14 milijonų eurų finansinis pagrindas.

Atsižvelgdama į finansinio plano ribas, biudžeto valdymo institucija nustato lėšų kiekį per metus.

2. 350000 eurų ar didesnė finansinė parama galima tik tokiu atveju, jei naudos gavėjo praėjusių metų apskaitą yra patvirtinęs registruotas auditorius. Registruotas auditorius taip pat tvirtina subsidijos panaudojimo laikotarpio apskaitą.

Mažesnę nei 350000 eurų finansinę paramą galima gauti tik tokiu atveju, jei naudos gavėjo praėjusių metų apskaita yra prieinama ir sudaryta Komisijos pripažinta forma bei tokia forma pristatyta už subsidijos panaudojimo laikotarpį.

7 straipsnis

Projektai padeda siekti 1 straipsnyje nurodytų tikslų ir atrenkami pagal tokius bendruosius kriterijus:

a) geras ekonominės naudos santykinis dydis;

b) ilgalaikis multiplikatoriaus poveikis Europos lygiu;

c) veiksmingas ir subalansuotas įvairių partnerių bendradarbiavimas planuojant ir vykdant veiklą bei finansinis dalyvavimas;

d) finansinio dalyvavimo dalis;

e) indėlis į daugiašalį aspektą, ypač į tarpvalstybinį bendradarbiavimą Bendrijoje, o tam tikrais atvejais — ir už jos ribų su kaimyninėmis šalimis;

f) indėlis į integruotą daugiasektorinį aspektą ir į tvarią miestų plėtrą, atsižvelgiant į jos socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius matmenis;

g) visų partnerių, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus, dalyvavimo laipsnis;

h) indėlis į bendro intereso viešųjų paslaugų stiprinimą ir atgaivinimą.

8 straipsnis

Šiuose bendradarbiavimo pagrinduose gali dalyvauti Vidurio ir Rytų Europos šalių, Kipro, Maltos bei kitų su Bendrija asociacijos sutartis pasirašiusių šalių vietos valdžios institucijų tinklai, įskaitant miestus ir miestelius.

9 straipsnis

1. Siekdama užtikrinti Bendrijos paramos gavėjų vykdomos veiklos sėkmę, Komisija imasi reikiamų priemonių:

a) patikrinti, ar Komisijai pasiūlyta veikla buvo tinkamai įgyvendinta;

b) užkirsti kelią pažeidimams ir imtis veiksmų prieš juos;

c) tam tikrais atvejais atgauti nepagrįstai gautas lėšas.

2. Nepažeisdami finansinio audito, kurį, vadovaudamiesi Sutarties 248 straipsniu, atlieka Audito Rūmai, arba patikrinimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 279 straipsnio c punktu, Komisijos pareigūnai ir kiti darbuotojai gali atlikti pagal šiuos bendradarbiavimo pagrindus finansuojamos veiklos neplaninius patikrinimus, įskaitant atrankinius patikrinimus.

Komisija iš anksto praneša naudos gavėjams apie neplaninius patikrinimus, išskyrus atvejus, kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad buvo sukčiaujama arba kad pagalba buvo naudojama netinkamai.

3. Penkerius metus nuo paskutinio mokėjimo konkrečiai veiklai finansinės paramos gavėjai laiko prieinamais Komisijai visus veiklos išlaidų patvirtinamuosius dokumentus. Jie gali būti laikomi ir elektroniniame formate.

10 straipsnis

1. Komisija, nustačiusi pažeidimų arba sužinojusi, kad sutarties sąlygos buvo pakeistos negavus jos patvirtinimo, kas prieštarauja sutartiems tikslams arba įgyvendinimo sąlygoms, gali sumažinti, nutraukti arba išieškoti sutartimi suteiktą finansinę paramą.

2. Jei nebuvo laikomasi galutinių terminų ir jeigu pažanga įgyvendinant sutartį pateisina tik dalį skirtos finansinės paramos, Komisija reikalauja iš naudos gavėjo per nustatytą terminą pateikti visus paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija gali nutraukti likusią finansinę pagalbą ir pareikalauti, kad jau sumokėtos lėšos būtų nedelsiant grąžintos. Komisija įsipareigoja atlikti išsamų ir skubų tokių paaiškinimų vertinimą.

3. Naudos gavėjai kasmet pateikia Komisijai metines pažangos ataskaitas už ilgesnes kaip vienerių metų sutartis, o per šešis mėnesius po visų sutarčių įgyvendinimo — finansines ataskaitas. Komisija nustato ataskaitų formą ir turinį. Jei ataskaitos nepateikiamos per nustatytą laikotarpį, naudos gavėjas nebetenka teisės dar gauti paramos pagal šį sprendimą. Komisija įsipareigoja įvertinti ataskaitas per tinkamą laikotarpį, kad būtų išvengta nereikalingo mokėjimų uždelsimo.

4. Visi nepagrįstai gauti mokėjimai grąžinami Komisijai. Už sumas, kurios nebuvo sugrąžintos per tinkamą laiką, gali būti skaičiuojamos palūkanos. Komisija nustato išsamias taisykles šiai daliai įgyvendinti.

11 straipsnis

1. Komisijai padeda patariamasis komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

3. Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

12 straipsnis

Komisija vertina šių bendradarbiavimo pagrindų įgyvendinimą ir ne vėliau kaip iki 2003 m. kovo 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą.

13 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Priimta Liuksemburge, 2001 m. birželio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Rosengren

[1] OL C 56 E, 2000 2 29, p. 68.

[2] OL C 204, 2000 7 18, p. 35.

[3] OL C 317, 2000 11 6, p. 33.

[4] 2000 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2001 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 275, 1998 10 10, p. 1.

[6] OL C 138, 1993 5 17, p. 5.

[7] OL C 226, 1998 7 20, p. 34 ir 36bei OL C 279, 1999 10 1, p. 44.

[8] OL C 51, 1999 2 22, p. 21.

[9] OL C 251, 1998 8 10, p. 11.

[10] OL C 172, 1999 6 18, p. 1.

[11] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[12] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Bendrijos finansinei paramai gauti tinkamos veiklos rūšys | Resursų paskirstymas 100 % |

A.Informacija ir keitimasis informacija apie tvarią miestų plėtrą ir vietinę Darbotvarkę 21 ir apie aplinkosaugos kokybės gerinimą tose zonose, kuriose aplinkosaugos problemos atsiranda kartu su socialinėmis ekonominėmis problemomisplėtoti profesionalų, tikslinių grupių, vietos politikos formuotojų ir plačiosios visuomenės, įskaitant vietos valdžios institucijų, norinčių pradėti projektus, kuriais būtų gerinama jų veikla aplinkosaugos srityje, mokymo, informavimo, dokumentacijos ir supratimo didinimo priemones,palaikyti, perduoti ir platinti gerą praktiką ir parodomųjų projektų rezultatus tose zonose, kuriose aplinkosaugos problemos atsiranda kartu su socialinėmis ekonominėmis problemomis, taip pat ir vietos valdžios institucijose, kurios nedalyvauja šiame sprendime aptariamuose tinkluose. | 40 % |

B.Bendradarbiavimas tarp partnerių, kuriems rūpi tvari plėtra ir Darbotvarkė 21 Europos lygiuskatinti partnerių, kurie yra įvardyti Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje, bendradarbiavimą,remiantis subsidiarumo ir partnerystės principais papildyti pagal nacionalines programas vykdomą darbą, siekiant padėti vietos valdžios institucijoms įgyvendinti Bendrijos aplinkosaugos politiką, miestų transformacijos projektus ir miestų regeneravimo planus, integruotai gerinti miestų vietos aplinkos kokybę,palengvinti Europos lygiu susiorganizavusių vietos valdžios institucijų tinklų ir Bendrijos institucijų dialogą, koordinavimą ir keitimąsi informacija,padėti kurti partnerystes, įtraukiant partnerius iš tų šalių, kurios nurodytos 8 straipsnyje. | 40 % |

C.Papildomos priemonės, kurių reikia veiklai tvarios miestų plėtros ir vietinės Darbotvarkės 21 srityje analizuoti ir prižiūrėtiataskaitos apie miestų problemų, kurias būtų galima spręsti Bendrijos lygiu, laipsnį, apimtį ir prigimtį,analitinės apžvalgos apie subalansuoto požiūrio įsiterpimą į miestų plėtrą kitose nei aplinkos politika srityse, atkreipiant ypatingą dėmesį į nuoseklų ryšį su struktūrine politika,tikrinimas ir parama konsoliduojant, koordinuojant, naudojant, platinant ir plėtojant priežiūros iniciatyvą "Link vietos tvaraus profilio/Europos bendrieji rodikliai". | 20 % |

--------------------------------------------------