32001D0886Oficialusis leidinys L 328 , 13/12/2001 p. 0001 - 0003


Tarybos sprendimas

2001 m. gruodžio 6 d.

dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo

(2001/886/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 31 straipsnio a ir b punktus bei 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės ir Švedijos Karalystės iniciatyvą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Šengeno informacinė sistema, sukurta pagal 1990 m. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, toliau vadinamos "1990 m. Šengeno konvencija", IV antraštinės dalies nuostatas, sudaro esminę Šengeno acquis, integruotos į Europos Sąjungos sistemą, nuostatų taikymo priemonę.

(2) Šengeno informacinė sistema dabartine forma yra pajėgi aptarnauti ne daugiau kaip 18 dalyvaujančių valstybių. Šiuo metu ji veikia 13 valstybių narių ir 2 kitose valstybėse (Islandijoje ir Norvegijoje), artimoje ateityje numatoma, kad į ją įsitrauks Jungtinėje Karalystė ir Airija. Tačiau ji nebuvo sukurta, kad aptarnautų po Europos Sąjungos plėtimosi padidėjusį valstybių narių skaičių.

(3) Dėl šios priežasties ir siekiant pasinaudoti naujausiais informacinės technologijos laimėjimais bei sudaryti sąlygas įdiegti naujas funkcijas, reikia kurti naują, antros kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II), kaip jau buvo pripažinta 1997 m. spalio 7 d. Vykdomojo komiteto sprendime SCH/Com-ex (97) 24 [3].

(4) Su SIS II kūrimu susijusios išlaidos pagal tuo klausimu 2001 m. gegužės 29 d. Tarybos išvadas padengiamos iš Europos Sąjungos biudžeto. Šis sprendimas kartu su 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo [4] sudaro teisinę bazę, leidžiančią įtraukti į Sąjungos biudžetą reikalingus asignavimus SIS II sukurti ir tą biudžeto dalį vykdyti.

(5) Teisinę bazę sudaro dvi dalys: šis sprendimas, grindžiamas Europos Sąjungos sutarties 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktais, 31 straipsnio a ir b punktais bei 34 straipsnio 2 dalies c punktu, ir Tarybos reglamentas, grindžiamas Europos bendrijos steigimo sutarties 66 straipsniu (…). Priežastis ta, kad, kaip nustatyta 1990 m. Šengeno konvencijos 92 straipsnyje, Šengeno informacinė sistema turi leisti valstybių narių paskirtoms institucijoms, naudojantis automatine paieška, prieiti prie perspėjimų dėl asmenų ir daiktų vykdant pasienio kontrolę bei atliekant kitus policijos ir muitinės tikrinimus šalyje pagal nacionalinius teisės aktus, taip pat išduodant vizas, leidimus gyventi ir administruojant užsieniečiams taikomus teisės aktus Šengeno acquis nuostatų, skirtų asmenų judėjimui, taikymo kontekste.

(6) Tas faktas, kad teisinę bazę, kurios reikia, kad būtų sukurta Sąjungos biudžeto finansuojama SIS II, sudaro du atskiri dokumentai, nepažeidžia principo, kad Šengeno informacinė sistema yra ir turėtų toliau išlikti bendra integruota informacine sistema ir kad SIS II kaip tokia turi būti kuriama.

(7) Šis sprendimas neatmeta galimybės ateityje priimti ne tik būtinus teisės aktus, išsamiai apibūdinančius SIS II veikimą ir naudojimą, bet ir taisykles, apibrėžiančias į sistemą įvestinų duomenų kategorijas, tikslus, kuriais jie turi būti įvedami, bei jų įvedimo kriterijus, SIS įrašų turinį reglamentuojančias taisykles, įskaitant atsakomybę už jų tikslumą, perspėjimų signalų trukmę, jų sąryšį ir suderinamumą reglamentuojančias taisykles, prieigos prie SIS duomenų taisykles ir asmens duomenų apsaugos bei kontrolės taisykles.

(8) Šis sprendimas nustato tvarką, kokia turi būti imamasi priemonių jam įgyvendinti, atspindinčią atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 2424/2001 nuostatas, kad būtų galima užtikrinti, jog bus vienas bendras įgyvendinimo procesas visai SIS II kurti.

(9) Šis sprendimas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, patenkančias į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [5] 1 straipsnio G punkte ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas [6] 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą sritį.

(10) Sudarytas susitarimas leisti Islandijos ir Norvegijos atstovams dalyvauti komitetų, padedančių Komisijai vykdyti įgyvendinimo įgaliojimus, darbe. Toks susitarimas buvo parengtas Bendrijai, Islandijai bei Norvegijai pasikeitus laiškais, pridedamais prie pirmiau minėto asociacijos susitarimo.

(11) Šis sprendimas nepažeidžia susitarimų dėl Jungtinės Karalystės dalinio dalyvavimo Šengeno acquis, Tarybos apibrėžto Sprendime 2000/365/EB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagal 1990 m. Šengeno konvencijos IV antraštinės dalies nuostatas sukurta Šengeno informacinė sistema pakeičiama nauja sistema — Šengeno informacine sistema II (SIS II), kuri turi sudaryti sąlygas integruotis į šią sistemą naujoms valstybėms narėms.

2 straipsnis

SIS II, kuri turi būti viena bendra integruota sistema, kuria Komisija šiame sprendime nustatyta tvarka.

3 straipsnis

SIS II sukurti būtinos priemonės priimamos 5 straipsnyje nurodyta valdymo tvarka, jei jos nesusijusios su 4 straipsnyje išvardytais klausimais.

4 straipsnis

SIS II sukurti būtinos priemonės, susijusios su toliau išvardytais klausimais, priimamos 6 straipsnyje nurodyta reguliavimo tvarka:

a) sistemos fizinės architektūros, įskaitant komunikacijų tinklą, projektas;

b) asmens duomenų apsaugai turintys poveikio techniniai aspektai;

c) techniniai aspektai, turintys didesnio finansinio poveikio valstybių narių biudžetams ar turintys didesnės techninės reikšmės valstybių narių nacionalinėms sistemoms;

d) saugumo reikalavimų parengimas.

5 straipsnis

1. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas valdymo komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas pirmininko pasiūlymu patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, grindžiamas standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, paskelbtomis Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

3. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

4. Komisija patvirtina priemones, o jos taikomos nedelsiant. Tačiau, kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą ne ilgiau kaip dviems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

5. Per šio straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

6 straipsnis

1. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas reguliavimo komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komitetas pirmininko pasiūlymu patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, grindžiamas standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, paskelbtomis Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

3. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

4. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

5. Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir informuoja Europos Parlamentą.

6. Taryba, remdamasi pasiūlymu, gali kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimą per du mėnesius nuo pateikimo Tarybai dienos.

Jei per tą laikotarpį Taryba kvalifikuota balsų dauguma pareiškia, kad ji prieštarauja pasiūlymui, Komisija jį išnagrinėja iš naujo. Ji gali Tarybai pateikti iš dalies pakeistą pasiūlymą, dar kartą pateikti savo pasiūlymą arba pateikti kokio nors teisės akto pasiūlymą.

Jei tam laikotarpiui pasibaigus Taryba nei priima pasiūlyto įgyvendinamojo akto, nei nurodo savo prieštaravimo pasiūlymui dėl įgyvendinimo priemonių, pasiūlytą įgyvendinamąjį aktą priima Komisija.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja sekančią dieną nuo jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Jo galiojimas pasibaigia 2006 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Verwilghen

[1] OL C 183, 2001 6 29, p. 14.

[2] Nuomonė pateikta 2001 m. spalio 23 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 239, 2000 9 22, p. 442.

[4] OL L 328, 2001 12 13, p. 4.

[5] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

[6] OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

--------------------------------------------------