32001D0689

2001 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimas nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant indų plovimo mašinoms Bendrijos ekologinius ženklus (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2600)tekstas svarbus EEE.

Oficialusis leidinys L 242 , 12/09/2001 p. 0023 - 0028
CS.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
ET.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
HU.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
LT.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
LV.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
MT.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
PL.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
SK.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220
SL.ES skyrius 15 tomas 06 p. 215 - 220


Komisijos sprendimas

2001 m. rugpjūčio 28 d.

nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant indų plovimo mašinoms Bendrijos ekologinius ženklus

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2600)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/689/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos [1], ypač į jo 3, 4 ir 6 straipsnius,

kadangi:

(1) Reglamentas (EB) Nr. 1980/2000 nustato, kad ekologinį ženklą galima suteikti produktui, pasižyminčiam tokiomis savybėmis, kurios yra ypač svarbios geriau įgyvendinant pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus.

(2) Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 4 straipsnis nustato, kad konkretūs kriterijai, taikomi skiriant ekologinį ženklą, nustatomi pagal produktų grupes.

(3) Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 4 straipsnis nustato, kad kriterijai, taikomi skiriant ekologinį ženklą, kaip ir su kriterijais susiję įvertinimo bei patikros reikalavimai, svarstomi tinkamu laiku iš naujo, kol baigsis galioti kiekvienai produktų grupei nustatyti kriterijai. Kriterijus apsvarsčius iš naujo, priimamas pasiūlymas jų galiojimą pratęsti, panaikinti arba juos svarstyti iš naujo.

(4) Komisija Sprendimu 98/483/EB [2] nustatė ekologinius kriterijus, kurie taikomi suteikiant indų plovimo mašinoms Bendrijos ekologinius ženklus ir kurių galiojimo laikas pagal minėto sprendimo 3 straipsnį su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2001/397/EB [3], baigiasi 2003 m. sausio 31 d.

(5) Kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, produktų grupės apibrėžimą ir ekologinius kriterijus, kurie buvo nustatyti Sprendimu 98/483/EB, tikslinga svarstyti iš naujo.

(6) Derėtų priimti naują Komisijos sprendimą, nustatantį konkrečius šiai produktų grupei taikomus ekologinius kriterijus, kurie galios penkerius metus.

(7) Tikslinga, kad tam tikrą laiką, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, kartu galiotų nauji šiuo sprendimu ir pirmesniu Sprendimu 98/483/EB nustatyti kriterijai, kad įmonėms, kurių produktams iki šio naujo sprendimo priėmimo dienos buvo suteikti ekologiniai ženklai, būtų galima skirti pakankamai laiko priderinti savo produktus prie naujų kriterijų reikalavimų.

(8) Šiame sprendime išdėstytos priemonės yra parengtos ir priimtos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 6 straipsnyje išdėstytos ekologinių kriterijų nustatymo tvarkos.

(9) Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Produktų grupė "indų plovimo mašinos" (toliau — produktų grupė) — tai:

"Vartotojams parduodamos ir veikiančios įjungtos į elektros maitinimo tinklą buitinės indų plovimo mašinos. Šiai produktų grupei nepriskiriami prietaisai, kurie gali veikti prijungti prie kitų maitinimo šaltinių, pavyzdžiui, baterijų, arba kurių viduje nėra įmontuoto šildymo šaltinio."

2 straipsnis

1 straipsnyje apibrėžtos produktų grupės ekologinės savybės įvertinamos remiantis priede nustatytais konkrečiais ekologiniais kriterijais.

3 straipsnis

Produktų grupės apibrėžimas ir jai taikomi kriterijai galioja penkerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

Produktų grupės apibrėžimo ir Sprendimu 98/483/EB nustatytų kriterijų galiojimas keičiamas ir baigsis po 12 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Kad būtų galima administruoti, šiai produktų grupei priskiriamas kodas "002".

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 237, 2000 9 21, p. 1.

[2] OL L 216, 1998 8 4, p. 12.

[3] OL L 139, 2001 5 23, p. 21.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kad įgytų teisę gauti ekologinį ženklą, indų plovimo mašina (toliau — gaminys) turi būti priskirta 1 straipsnyje apibrėžtai produktų grupei ir, kaip nurodyta kriterijuose, atlikus pagal paraišką bandymus, turi atitikti šio sprendimo priede nustatytus kriterijus. Tam tikrais atvejais galima taikyti kitus bandymų metodus, jeigu jų lygiavertiškumą pripažįsta paraišką vertinanti kompetentinga institucija. Jeigu bandymai neminimi arba jie neminimi kaip naudingi tikrinant arba kontroliuojant, kompetentingos institucijos atitinkamai turėtų remtis pareiškėjų pateikiamomis deklaracijomis bei dokumentais ir (arba) nepriklausomų patikrinimų rezultatais.

Kompetentingoms institucijoms rekomenduojama, kad jos, vertindamos paraiškas ir tikrindamos, kaip laikomasi kriterijų, atsižvelgtų į pripažintų aplinkos apsaugos valdymo sistemų, pvz., EMAS arba ISO 14001, įgyvendinimą. (Pastaba: tokias valdymo sistemas įgyvendinti nėra privaloma.)

Taikant šiuos kriterijus visų pirma siekiama skatinti:

- mažiau naudojant energijos, mažinti žalą aplinkai arba pavojų, kylantį naudojant energiją (pasaulinis klimato atšilimas, didėjantis rūgštingumas, neatsinaujinančių išteklių išeikvojimas),

- mažiau naudojant vandens, mažinti žalą aplinkai dėl gamtinių išteklių naudojimo.

Taikant kriterijus skatinama įdiegti geriausią (ekologiniu požiūriu optimalaus naudojimo) praktiką ir gerinti vartotojų ekologines žinias. Be to, ženklinant plastmasines sudedamąsias dalis, skatinama indų plovimo mašinas perdirbti.

Nustatomi tokie kriterijai, kuriuos taikant skatinama ženklinti indų plovimo mašinas, nekeliančias pavojaus aplinkai, visų pirma, kai jos veikia.

EKOLOGINIAI KRITERIJAI

1. Energijos efektyvumas

a) Indų plovimo mašinų, kuriose galima plauti 10 stalo įrankių komplektų, energijos efektyvumo rodiklis — mažesnis negu 0,58, kaip apibrėžta 1997 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyvos 97/17/EB, įgyvendinančios Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių indų plovimo mašinų [1], IV priede, kai taikomi tie patys, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB, bandymo metodas EN 50242 ir programos ciklas.

Indų plovimo mašinų, kuriose galima plauti nuo penkių iki dešimties stalo įrankių komplektus, energijos efektyvumo rodiklis yra mažesnis nei 0,64, kaip apibrėžta Direktyvos 97/17/EB IV priede, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB, tyrimo metodą EN 50242 ir programos ciklą.

Indų plovimo mašinų, kuriose galima plauti penkis arba mažiau stalo įrankių komplektus, energijos efektyvumo rodiklis yra mažesnis negu 0,76, kaip apibrėžta Direktyvos 97/17/EB IV priede, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB, tyrimo metodą EN 50242 ir programos ciklą.

Pareiškėjas pateikia Direktyvos 97/17EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių dokumentų egzempliorių. Į šiuos dokumentus įtrauktos ne mažiau nei tris kartus pagal EN 50242 reikalavimus pamatuotos, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB programos ciklą, sunaudoto energijos kiekio ataskaitos. Šių matavimų aritmetinis vidurkis yra mažesnis negu pirmiau nurodytas reikalaujamas dydis arba jam lygus. Energijos ženkle nurodytas dydis yra ne mažesnis nei matavimų vidurkis, ir energijos efektyvumo ženkle nurodyta energijos klasė atitinka šį vidurkį.

Atlikdamos patikrinimą, kurio nereikalaujama pagal paraišką, kompetentingos institucijos atsižvelgia į EN 50242 tyrimų metode nustatytus leistinus nuokrypius ir priežiūros tvarką.

b) Indų plovimo mašina pritaikyta prijungti prie karšto vandens vandentiekio.

Pareiškėjas pareiškia, kad produktas atitinka šį reikalavimą.

2. Vandens sunaudojimas

Indų plovimo mašinos vandens sunaudojimas (išreikštas kaip W(pamatuotas)) yra mažesnis arba lygus toliau pateikta formule apibrėžtam ribiniam dydžiui, nustatytam taikant tą patį Direktyvoje 97/17/EB nurodytą tyrimų metodą EN 50242 ir programos ciklą:

W(pamatuotas) ≤ (0,625 × S) + 9,25,

čia:

W(pamatuotas) = pamatuotas indų plovimo mašinos sunaudojamas vanduo per vieną ciklą, išreikštas litrais ir užrašytas skaičiais iki pirmosios dešimtainės trupmenos,

S = nurodytas standartinių stalo įrankių komplektų skaičius kurį galima plauti toje indų plovimo mašinoje.

Pareiškėjas pateikia Direktyvos 97/17EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių dokumentų egzempliorių. Į šiuos dokumentus įtrauktos ne mažiau negu tris kartus pagal EN 50242 reikalavimus pamatuoto, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB programos ciklą, sunaudoto vandens kiekio ataskaitos. Šių matavimų aritmetinis vidurkis yra mažesnis negu pirmiau nurodytas reikalaujamas dydis arba jam lygus. Energijos efektyvumo ženkle nurodytas dydis yra ne mažesnis negu matavimų vidurkis.

Atlikdamos patikrinimą, kurio nereikalaujama pagal paraišką, kompetentingos institucijos atsižvelgia į EN 50242 tyrimų metode nustatytus leistinus nuokrypius ir priežiūros tvarką.

3. Apsauga nuo pernelyg gausaus ploviklių naudojimo

Prietaiso ploviklių matuoklyje yra aiškiai pažymėti tūrio dydžiai. Vartotojas gali parinkti ploviklių kiekį pagal įdėtų plauti stalo įrankių rūšį, kiekį ir nešvarumo laipsnį.

Pareiškėjas pareiškia, kad gaminys atitinka šį reikalavimą.

4. Triukšmas

a) Prietaiso keliamas triukšmas, matuojamas kaip garso galingumas, atskirai pastatomiems modeliams nustatomas ne didesnis kaip 53 dB (A) ir įmontuotiems modeliams — ne didesnis kaip 50 dB (A). Keliamas triukšmas matuojamas pagal EN 50242/EN 60704/- 2–3/EN 60704-3 reikalavimus, taikant tą patį, kuris nustatytas Direktyvoje 97/17/EB, tyrimo metodą ir programos ciklą.

b) Informacija apie mašinos keliamo triukšmo galingumą vartotojui pateikiama aiškiai matomoje vietoje. Tai atliekama nurodant šią informaciją indų plovimo mašinų energijos sąnaudų efektyvumo etiketėje.

Pareiškėjas pateikia Direktyvos 97/17EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių dokumentų kopiją. Į šiuos dokumentus įtrauktos ne mažiau negu tris kartus pagal EN 50242 reikalavimus pamatuoto, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB programos ciklą, keliamo triukšmo galingumo ataskaitos. Deklaruojamas triukšmo galingumas paskaičiuojamas pagal šiuos matavimus, kaip nustatyta EN 50242 tyrimo metode pateiktuose standartuose, ir nurodomas sunaudojamos energijos efektyvumo etiketėje.

Atlikdamos patikrinimą, kurio nereikalaujama pagal paraišką, kompetentingos institucijos atsižvelgia į EN 50242 tyrimų metode nustatytus leistinus nuokrypius ir priežiūros tvarką.

5. Grąžinimas ir perdirbimas

a) Gamintojas siūlo vartotojui nemokamai grąžinti perdirbti indų plovimo mašiną ir gamintojo arba jo įgaliotos bendrovės pakeistas indų plovimo mašinos dalis, išskyrus tas indų plovimo mašinas, kuriose yra dalių, nepriklausančių tokiai mašinai.

b) Plastikinės dalys, sveriančios daugiau negu 50 g, yra paženklintos pagal ISO 11469 standarto reikalavimus nuolatiniu ženklu, nurodančiu medžiagą. Šis reikalavimas netaikomas presuotoms plastikinėms detalėms.

c) Plastikinės detalės, sveriančiose daugiau negu 25 g, neapdorotos šiais antipirenais:

Pavadinimas | CAS Nr. |

Dekabromo difenilas | 13654–09–6 |

Monobromo difenileteris | 101–55–3 |

Dibromo difenileteris | 2050–47–7 |

Tribomo difenileteris | 49690–94–0 |

Tetrabromo difenileteris | 40088–47–9 |

Pentabromo difenileteris | 32534–81–9 |

Heksabromo difenileteris | 36483–60–0 |

Heptabromo difenileteris | 68928–80–3 |

Oktabromo difenileteris | 32536–52–0 |

Nonabromo difenileteris | 63936–56–1 |

Dekabromodifenileteris | 1163–19–5 |

Chloroparafinai, kurių grandinėje — 10–13 C atomų, chloro kiekis > 50 % svorio | 85535–84–8 |

d) Plastikinės detalės, sveriančios daugiau negu 25 g, negali būti dengiamos antipirenais, kuriuose būtų medžiagų arba preparatų, kurios yra arba gali būti priskirtos medžiagoms apibūdinamos frazėmis R45 (gali sukelti vėžį), R46 (gali sukelti paveldimus genetinius susirgimus), R50 (labai toksiški vandens organizmams), R51 (toksiški vandens organizmams), R52 (kenksmingi vandens organizmams), R53 (gali turėti ilgalaikį kenksmingą poveikį akvatorijai), R60 (gali pakenkti vaisingumui) arba R61 (gali pakenkti negimusiam vaikui), arba bet kokie šių perspėjančių frazių deriniai, kaip apibrėžta 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [2] bei jos paskesniuose daliniuose pakeitimuose.

Šis reikalavimas netaikomas antipirenams, kurie naudojami pakeičia savo chemines savybes ir dėl to nebelieka pagrindo juos priskirti prie bet kurių iš pirmiau pateiktų perspėjančių frazių, ir tiems, kurių mažiau negu 0,1 % apdorotoje vietoje išlaiko tą pačią formą, kaip ir iki panaudojimo.

e) Projektuodamas gaminį, gamintojas atsižvelgia į išmontavimo reikalavimus, patikrina, kaip išmontuojama indų plovimo mašina, ir pateikia išmontavimo schemą, su kuria, pateikusios prašymą, gali susipažinti trečiosios šalys. Be kita ko, ataskaitoje patvirtinama:

- jungtis nesunku rasti ir pasiekti,

- elektroninius mechanizmus nesunku rasti ir išmontuoti,

- gaminį lengva išmontuoti įprastais įrankiais,

- netinkamos ir pavojingos medžiagos pašalinamos.

Pareiškėjas pareiškia, kad gaminys atitinka šiuos reikalavimus. Paraišką vertinančiai kompetentingai institucijai pareiškėjas pateikia išmontavimo ataskaitos egzempliorių. Pareiškėjas ir (arba) atitinkamai jo tiekėjas ar tiekėjai nurodo šiai kompetentingai institucijai, kurie antipirenai, jeigu jų yra, buvo panaudoti plastmasinėms detalėms, sveriančioms daugiau kaip 25 g, arba jų paviršiams.

6. Eksploatacijos prailginimas

a) Gamintojas suteikia prekybos garantiją, užtikrinančią, kad indų plovimo mašina dirbs ne trumpiau kaip dvejus metus. Ši garantija galioja nuo gaminio pristatymo vartotojui dienos.

b) 12 mėnesių garantija, leidžianti pakeisti atitinkamas dalis, suteikiama nuo pagaminimo dienos.

Pareiškėjas pareiškia, kad gaminys atitinka šiuos reikalavimus.

7. Prietaiso konstrukcija

a) Prietaisas sukonstruotas taip, kad vartotojas galėtų pasirinkti standartinės plovimo apkrovos programą, naudodamas plovimo priemones, kurios geriausiai plauna esant žemesnei negu 65 °C temperatūrai.

b) Ant prietaiso aiškiai pažymėti programų, kurias galima tinkamai pasirinkti, nustatymo ženklai (pvz., standartinė programa, žemos temperatūros, pusinės apkrovos, nelabai ir labai nešvarių indų ir įrankių plovimo ir kt.).

c) Jeigu tinka, prietaisas yra pritaikytas druskai pagal vartojamo vandens kietumą įpilti ir turi įmontuotą druskos įpilamo kiekio indikatorių.

Pareiškėjas pareiškia, kad gaminys atitinka šiuos reikalavimus.

8. Plovimo kokybė

Indų plovimo mašinos plovimo kokybės rodiklis yra didesnis negu 1,00, kaip nustatyta Direktyvos 97/17/EB IV priede, taikant tą patį Direktyvoje 97/17/EB nustatytą tyrimų metodą EN 50242 ir programos ciklą. Tokiu būdu indų plovimo mašinai gali būti suteikta A arba B plovimo kokybės klasė, kaip apibrėžta Direktyvos 97/17/EB IV priede.

Pareiškėjas pateikia Direktyvos 97/17EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių dokumentų egzempliorių. Į šiuos dokumentus įtrauktos ne mažiau kaip tris kartus pagal EN 50242 reikalavimus pamatuoto, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB programos ciklą, plovimo kokybės rodiklio ataskaitos. Šių matavimų aritmetinis vidurkis yra didesnis negu pirmiau nurodytas reikalaujamas dydis. Energijos ženkle plovimo kokybės klasė atitinka šį vidurkį.

Atlikdamos patikrinimą, kurio nereikalaujama pagal paraišką, kompetentingos institucijos atsižvelgia į EN 50242 tyrimų metode nustatytus leistinus nuokrypius ir priežiūros tvarką.

9. Džiovinimo kokybė

Indų plovimo mašinos džiovinimo kokybės rodiklis yra didesnis negu 0,93, kaip nustatyta Direktyvos 97/17/EB IV priede, taikant tą patį Direktyvoje 97/17/EB nustatytą tyrimų metodą EN 50242 ir programos ciklą. Tokiu būdu indų plovimo mašinai gali būti suteikta A arba B džiovinimo kokybės klasė, kaip apibrėžta Direktyvos 97/17/EB IV priede.

Pareiškėjas pateikia Direktyvos 97/17EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų techninių dokumentų kopiją. Į šiuos dokumentus įtrauktos ne mažiau kaip tris kartus pagal EN 50242 reikalavimus pamatuoto, taikant tą patį, kaip nustatyta Direktyvoje 97/17/EB programos ciklą, džiovinimo kokybės rodiklio duomenys. Šių matavimų aritmetinis vidurkis yra didesnis negu pirmiau nurodytas reikalaujamas dydis. Energijos ženkle nurodyta džiovinimo kokybės klasė atitinka šį vidurkį.

Atlikdamos patikrinimą, kurio nereikalaujama pagal paraišką, kompetentingos institucijos atsižvelgia į EN 50242 tyrimų metode nustatytus leistinus nuokrypius ir priežiūros tvarką.

10. Nurodymai vartotojui

Gaminys parduodamas kartu su naudojimo taisyklėmis, kuriose, be kita ko, patariama, kaip derėtų gaminį tinkamai ekologiškai naudoti, visų pirma rekomenduojama, kaip prietaisui dirbant optimaliai vartoti energiją, vandenį ir priedus (plovimo priemones, druską ir kt.). Šiose naudojimo taisyklėse:

a) ant viršelio arba pirmajame puslapyje yra šis tekstas (arba lygiareikšmis): "Šiam gaminiui suteiktas ES ekologinis ženklas. Šiose naudojimo taisyklėse pateikiama informacija, kaip papildomai mažinti poveikį aplinkai";

b) patariama, kaip įrengti mašiną, kad ji keltų kuo mažiau triukšmo;

c) patariama, kad pripildoma karštu vandeniu mašina gali taupyti pirminę energiją ir galimus energijos nuostolius, jeigu vanduo šildomas saulės energija, centriniu šildymu, šiuolaikinių gamtinių dujų ar skysto kuro šildymo sistema arba pastoviai tiekiamų gamtinių dujų šildytuvu. Vartotojas informuojamas, kad vamzdis, jungiantis šilto vandens šaltinį ir indų plovimo mašiną turėtų būti trumpas ir gerai izoliuotas;

d) patariama, jeigu tinka, pritaisyti druskos kiekių matuoklį pagal vartojamo vandens kietumą;

e) patariama, kai tik įmanoma, mašiną prikrauti pilną;

f) patariama neskalauti indų ir įrankių prieš dedant juos į indų plovimo mašiną;

g) patariama, kaip pasirinkti geriausią skalavimo ir laukimo programą;

h) patariama, kokios tinkamiausios plovimo priemonės, kurios geriausiai plauna esant žemesnei negu 65 °C temperatūrai ir gali padėti taupyti energiją;

i) patariama vartoti skirtingą plovimo priemonių kiekį pagal plaunamų indų ir įrankių rūšį bei jų nešvarumą (pvz., pusinei mašinos apkrovai reikia mažiau plovimo priemonių). Nurodomi sužymėti plovimo priemonių kiekiai matuoklyje;

j) pateikiama informacija apie indų plovimo mašinos sunaudojamą energijos ir vandens kiekį nustačius skirtingas plovimo programas, leidžianti vartotojui parinkti tinkamą programą, kurios metu suvartojama kuo mažiau energijos ir vandens, taip pat pateikiama informacija apie energijos suvartojimą prietaisui esant parengties būsenoje;

k) patariama, kad indų plovimo mašinos nederėtų palikti įjungtos, jai jau užbaigus darbą, kadangi galimi energijos nuostoliai parengties būsenoje. Naudojimo taisyklėse nurodomas laikas, per kurį atliekama kiekviena iš pasirinktinų programų;

l) pateikiama informacija, kiek reikia energijos, kai indų plovimo mašina yra kiekvienoje iš šių būsenų: išjungus, veikiant laiko žymekliui (nustatant programą), atlikus programą;

m) patariama, kaip indų plovimo mašiną tinkamai prižiūrėti, taip pat reguliariai valyti filtrus, ir pateikiama informacija apie galimybę pakeisti dalis;

n) informuojama, kad jeigu vartotojas nepaiso pirmiau minėtų nurodymų, indų plovimo mašina sunaudoja daugiau energijos, vandens ir (arba) plovimo priemonių. Dėl šios priežasties gali išaugti eksploatacijos išlaidos, bei prietaisas gali pradėti prasčiau dirbti;

o) patariama, kaip vartotojas gali pasinaudoti galimybe gaminį grąžinti gamintojui;

p) pateikiama informacija, kad produktui yra skirtas ES ekologinis ženklas, trumpai paaiškinama, ką tai reiškia, kartu nurodoma, jog daugiau sužinoti apie ekologinį ženklą galima tinklalapyje (http://europa.eu.int/ecolabel) ir kad galima įsigyti indų plovimo mašinoms skirtų plovimo priemonių, paženklintų ekologiniais ženklais.

Pareiškėjas pareiškia, jog gaminys atitinka šiuos reikalavimus, ir paraišką vertinančiai kompetentingai institucijai pateikia vartojimo taisyklių kopiją.

11. Ekologinio ženklo informacija

Ekologinio ženklo 2 langelyje yra šie įrašai:

- labai mažos energijos sąnaudos,

- mažos vandens sąnaudos,

- suprojektuota taip, kad būtų lengviau perdirbti.

[1] OL L 118, 1997 5 7, p. 1.

[2] OL 196, 1967 8 16, p. 1.

--------------------------------------------------