32001D0634Oficialusis leidinys L 221 , 17/08/2001 p. 0050 - 0055


Komisijos sprendimas

2001 m. rugpjūčio 16 d.

nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Gvinėjos kilmės žuvininkystės produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2525)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/634/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią veterinarijos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų pateikimą į rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/79/EB [2], ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1) Komisijos ekspertas buvo nuvykęs į Gvinėją patikrinti sąlygų, kuriomis yra gaminami, sandėliuojami ir siunčiami į Bendriją žuvininkystės produktai.

(2) Gvinėjos teisės aktų dėl veterinarinės žuvininkystės produktų kontrolės ir jų monitoringo nuostatos gali būti laikomos lygiavertėmis Direktyvos 91/493/EEB nuostatoms.

(3) Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) Ministère de la pêche et de l’aquaculture yra institucija, pajėgi veiksmingai tikrinti, kaip taikomi galiojantys įstatymai.

(4) Tačiau Gvinėjoje atlikti patikrinimai parodė tam tikrą įmonių, kuriose apdorojami ir ruošiami žuvininkystės produktai, higienos trūkumą. Tai taip pat parodė sanitarinės kontrolės, taikomos žuvininkystės produktų apdorojimui ir paruošimui, trūkumą. Todėl į Bendriją galima leisti importuoti tik tuos žuvininkystės produktus, kurie nebuvo paruošti ir apdoroti, bet buvo atšaldyti arba sušaldyti.

(5) Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta veterinarijos sertifikato išdavimo tvarka taip pat turi būti taikoma pavyzdinio sertifikato apibrėžimui, būtiniausiems reikalavimams kalbai (-oms), kuria (-iomis) jis turi būti surašytas, ir asmens, turinčio įgaliojimus jį pasirašyti, statusui.

(6) Pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies b punktą prie žuvininkystės produktų pakuočių, išskyrus tam tikrus sušaldytus produktus, turėtų būti tvirtinamas ženklas, kuriame nurodomas Bendrijai nepriklausančios šalies pavadinimas bei kilmės įmonės, žuvų apdorojimo laivo, šaldymo sandėlio arba laivo-šaldiklio patvirtinimo/registracijos numeris.

(7) Pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies c punktą turi būti sudarytas patvirtintų įmonių, žuvų apdorojimo laivų arba šaldymo sandėlių sąrašas ir laivų-šaldiklių, įregistruotų pagal Tarybos direktyvos 92/48/EEB [3] II priedo 1–7 punktus, sąrašas. Šie sąrašai turi būti sudaromi remiantis pranešimu, kurį Komisijai pateikia DNPM. Todėl DNPM privalo užtikrinti, kad laikomasi atitinkamų Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies nuostatų.

(8) DNPM pateikė oficialias garantijas, kad laikomasi Direktyvos 91/493/EEB priedo V skyriaus taisyklių, susijusių su neapdorotų produktų kontrole, ir vykdomi higienos reikalavimai, kurie yra lygiaverčiai toje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

(9) Tačiau patikrinimas parodė tam tikrus procedūros, kurią DNPM taiko patvirtinant/laikinai sustabdant įmonių ir laivų funkcijas, trūkumus, todėl dėl įmonių ir laivų, iš kurių produktus leidžiama importuoti, sąrašo pakeitimo Komisijos ekspertui reikės iš naujo atlikti neplaninį patikrinimą.

(10) Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, 1994 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendime 94/360/EB nustatytų fizinių patikrinimų, kuriuos būtina taikyti tam tikrų produktų siuntoms iš Bendrijai nepriklausančių šalių, periodiškumo sumažinimas pagal Tarybos direktyvą 90/675/EEB [4] netaikomas iš Gvinėjos importuojamiems žuvininkystės produktams.

(11) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) Ministère de la pêche et de l’aquaculture tai Gvinėjos kompetentinga institucija, galinti patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Gvinėjos kilmės žuvininkystės produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) Jie nėra paruošti arba apdoroti, bet gali būti atšaldyti arba sušaldyti.

2) Kiekvieną siuntą turi lydėti veterinarijos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape.

3) Produktai turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse, žuvų apdorojimo laivuose, šaldymo sandėliuose ar registruotuose laivuose-šaldikliuose.

4) Ant visų pakuočių, išskyrus nesupakuotus sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "GVINĖJA" ir kilmės įmonės, žuvų apdorojimo laivo, šaldymo sandėlio ar laivo-šaldiklio patvirtinimo/registracijos numeris.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti sertifikatai turi būti surašyti mažiausiai viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, oficialiąja kalba.

2. Sertifikatai turi būti pasirašyti DNPM atstovo, kuris nurodo savo pavardę ir pareigas bei uždeda savo oficialų antspaudą, kurio spalva skiriasi nuo kitų įrašų.

4 straipsnis

Žuvininkystės produktus iš Gvinėjos importuojančios valstybės narės tiems produktams netaiko fizinių patikrinimų, numatytų Sprendime 94/360/EB, periodiškumo sumažinimo.

5 straipsnis

B priedas iš dalies keičiamas tik atsižvelgiant į neplaninio patikrinimo rezultatus.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja praėjus 60 dienų po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 31.

[3] OL L 187, 1992 7 7, p. 41.

[4] OL L 158, 1994 6 25, p. 41.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

ĮMONIŲ IR LAIVŲ SĄRAŠAS

LŠ : Laivas-šaldiklis

PĮ : Perdirbimo įmonė

Patvirtinimo Nr. | Pavadinimas | MiestasRegionas | Patvirtinimo riba | Kategorija |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

003/N/MPA/DNPM | Elini – S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

018/N/MPA/DNPM | Figuereo 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Enterprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

042/N/MPA/DNPM | Guetndar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland I (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No. 15 (Ban-Ma Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | LŠ |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PĮ |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PĮ |

045/E/MPA/DNPM | OK - Fishing | MADINA | | PĮ |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PĮ |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin - Trading House | YENGUEMA | | PĮ |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly - Peche | KAPORO | | PĮ |

049/E/MPA/DNPM | Safri - Peche | BONFI | | PĮ |

--------------------------------------------------