32001D0595Oficialusis leidinys L 209 , 02/08/2001 p. 0032 - 0032


Tarybos sprendimas

2001 m. liepos 13 d.

dėl Europos bendrijos atliekamo Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimo

(2001/595/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmą sakinį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Tarybos ir Komisijos sprendimu 98/181/EB, EAPB, Euratomas [1], Europos Bendrijos sudarė Energetikos chartijos sutartį, į kurią įtrauktos atitinkamos 1947 m. GATT nuostatos.

(2) Atitinkamų PPO nuostatų įtraukimas į sutartį pagal nuorodą vietoje 1947 m. GATT nuostatų bei energetikos įrenginių sąrašo įtraukimas į prekybines nuostatas atitinka Bendrijos interesus.

(3) Bendroji prekybos politika priklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai.

(4) Per Energetikos chartijos konferenciją ir 1998 m. balandžio 24 d. vykusią Tarptautinę konferenciją buvo susitarta dėl Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimų, įskaitant energetikos įrenginių sąrašą, ir dėl su tuo susijusių sprendimų, susitarimų ir pareiškimų (Prekybos nuostatų pakeitimas).

(5) Tarybos sprendimu 98/537/EB [2] Bendrija patvirtino Prekybos nuostatų pakeitimo tekstą ir jo laikiną taikymą iki įsigaliojimo.

(6) Šio Prekybos nuostatų pakeitimo priėmimas padės siekti Europos bendrijos tikslų. Minėtasis pakeitimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu Europos bendrijos vardu patvirtinamas Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimas.

2 straipsnis

Europos bendrijos vardu Tarybos pirmininkas deponuoja Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimo patvirtinimo dokumentus Portugalijos Respublikos Vyriausybei pagal Energetikos chartijos sutarties 39 ir 49 straipsnius.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Verwilghen

[1] OL L 69, 1998 3 9, p. 1.

[2] OL L 252, 1998 9 12, p. 21.

--------------------------------------------------