32001D0219Oficialusis leidinys L 081 , 21/03/2001 p. 0039 - 0041


Komisijos sprendimas

2001 m. kovo 12 d.

dėl laikinų padarinių likvidavimo priemonių, skirtų medienos pakuotei, iš dalies arba visiškai pagamintai iš Kanadoje, Kinijoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose išaugintos neperdirbtos spygliuočių medienos

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 694)

(2001/219/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [1], ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Jei, valstybės narės nuomone, kyla gresiantis pavojus, kad iš šalies, kuri nėra Bendrijos narė, į jos teritoriją gali būti įvežta ir paskleista pušinė nematoda (PN) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., ji gali laikinai imtis papildomų priemonių nuo jo apsisaugoti.

(2) Suomija informavo Komisiją ir kitas valstybes nares, kad, 2000 m. atlikus monitoringo patikrinimus, nustatyta daugybė neperdirbtos pušų medienos pakuotės medžiagos iš Kanados, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų apsikrėtimo PN atvejų. Be to, Švedija ir Prancūzija pranešė apie apkrėstą neperdirbtos pušų medienos pakavimo medžiagą iš atitinkamai Kanados ir Kinijos.

(3) Suomija ėmėsi oficialių padarinių likvidavimo priemonių ir nustatė, kad nuo 2000 m. gegužės 31 d. pakuotės medžiagą iš spygliuočių medienos, išskyrus Thuja L., įskaitant kroviniui paremti arba apkalti skirtą medieną iš Bendrijai nepriklausančių, PN apimtų šalių (būtent Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivanio ir Jungtinių Amerikos Valstijų), į Suomiją turi būti įvežamos su fitosanitariniu sertifikatu, patvirtinančiu, kad mediena buvo apdorota vienu iš Suomijos padarinių likvidavimo priemonėse nurodytų būdų.

(4) Direktyvoje 2000/29/EB šiuo metu reikalaujama, kad, siekiant apsaugoti Bendriją nuo PN įvežimo, neperdirbta spygliuočių mediena iš Bendrijai nepriklausančių šalių, kuriose randama minėta nematoda, turi būti be žievės ir kirminų išgraužų, ne didesnio kaip 20 % drėgnumo. Pirmiau minėta informacija iš Suomijos, Prancūzijos ir Švedijos rodo, kad šių priemonių nepakanka gerai apsaugoti Bendriją nuo PN įvežimo, kai ši mediena importuojama iš Kanados, Kinijos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Todėl būtina taikyti laikinas padarinių likvidavimo priemones.

(5) Šias padarinių likvidavimo priemones reikėtų taikyti neperdirbtos medienos pakuočių, iš dalies arba visiškai pagamintų iš Kanadoje, Kinijoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose išaugintos spygliuočių medienos, importui į Bendriją. Tačiau jų nebūtina taikyti Thuja L. medienai, kadangi Thuja L. yra atspari PN.

(6) Padarinių likvidavimo priemonės turėtų būti taikomos dviem etapais. Pirmajame etape valstybės narės turėtų nedelsdamos imtis atitinkamų minėtos medienos oficialaus monitoringo priemonių, kad ir toliau būtų mažinamas PN įvežimo į Bendriją ir paskleidimo joje pavojus. Nematodos neapimtos šalys įgytų galimybę organizuoti medienos pakuotės, kurią iš dalies arba visiškai sudaro neperdirbta spygliuočių mediena, išskyrus Thuja L., apdorojimą, laikantis šio sprendimo reikalavimų, ir tai būtų antrasis etapas.

(7) Reikėtų nurodyti reikalavimų nesilaikymo atveju taikytinas priemones;

(8) Jei pasirodytų, kad šiame sprendime minimų padarinių likvidavimo priemonių nepakanka sustabdyti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. įvežimo arba jų nesilaikoma, reikėtų numatyti griežtesnes arba alternatyvias priemones.

(9) Iki 2002 m. birželio 15 d. reikėtų nuolat vertinti padarinių likvidavimo priemonių veiksmingumą, ypač remiantis informacija, kurią turi pateikti valstybės narės. Atsižvelgiant į minėto vertinimo rezultatus, svarstomos galimos tolesnės priemonės.

(10) Pirmiau minėtos padarinių likvidavimo priemonės bus iš naujo išnagrinėjamos atsižvelgiant į šiuo metu vykstančių diskusijų dėl FAO tarptautinio standarto dėl "Nurodymų dėl prekėms vežti naudojamų neperdirbtos medienos pakuočių" tobulinimo išvadas.

(11) Kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Šiame sprendime "neatspari mediena" – tai medienos pakuotė, visa arba iš dalies pagaminta iš Kanadoje, Kinijoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose išaugintos neperdirbtos spygliuočių (Coniferales) medienos, išskyrus Thuja L., pakavimo dėžučių, dėžių, apkalų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžių padėklų ir kitų krovinių plokščių, padėklų lankų pavidalo, faktiškai naudojama arba nenaudojama pervežant visų rūšių objektus.

2. Neatspari mediena į Bendrijos teritoriją gali būti įvežama tik tada, kai ji atitinka šio sprendimo priede nustatytas padarinių likvidavimo priemones.

3. Nepažeidžiant 4 straipsnio nuostatų, šio sprendimo priedo 1, 2 ir 3 punkto antroje įtraukoje nurodytos nuostatos Bendrijai skirtai ir iš pirmiau minėtose šalyse išaugintai neatspariai medienai taikomos tik nuo 2001 m. spalio 1 d. 3 punkto pirmoje įtraukoje nurodytos nuostatos taikomos nuo tos dienos, kurią valstybėms narėms pranešama apie šį sprendimą.

4. Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 1 punkto 3 papunktyje nustatytos priemonės netaikomos pagal šio sprendimo priedo reikalavimus apdorotai neatspariai medienai.

2 straipsnis

Jei, remiantis šio sprendimo priedo 3 punkte numatytu monitoringu, nustatoma, kad neatspari mediena neatitinka šio sprendimo priedo nuostatų, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad ši mediena būtų:

- apdorota oficialiai patvirtintu būdu, pašalinančiu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- neįsileista į Bendriją,

- sunaikinta:

- deginant,

- giliai užkasant Direktyvoje 2000/29/EB nurodytų atsakingų oficialių įstaigų patvirtintose vietose,

- oficialiai patvirtintu būdu perdirbant taip, kad būtų pašalintas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Visos šios priemonės vykdomos oficialiai prižiūrint atitinkamai valstybei narei.

3 straipsnis

Kiekviena neatsparią medieną importuojanti valstybė narė, laikydamasi Komisijos direktyvos 94/3/EB [2], iki 2002 m. vasario 28 d. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia išsamią techninę ataskaitą apie monitoringo, kurio ji ėmėsi, remdamasi šio sprendimo priedo 3 punktu, rezultatus.

4 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2001 m. rugsėjo 30 d. suderina priemones, jų patvirtintas siekiant apsisaugoti nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. įvežimo ir paskleidimo, kad šios atitiktų 1, 2 ir 3 straipsnių nuostatas, ir apie suderintas priemones praneša Komisijai.

5 straipsnis

Šis sprendimas iš naujo nagrinėjimas ne vėliau kaip iki 2002 m. birželio 15 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

[2] OL L 32, 1994 2 5, p. 37. Corrigendum (OL L 59, 1995 3 3, p. 30).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Taikant 1 straipsnio nuostatas, turi būti laikomasi šių padarinių likvidavimo priemonėse numatytų reikalavimų:

1. Neatspari mediena iš Kanados, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų:

i) turi būti apdorota termiškai arba išdžiovinta krosnyje taip, kad šiam tikslui oficialiai išbandytoje, įvertintoje ir patvirtintoje uždaroje kameroje arba krosnyje šerdies temperatūra ne trumpiau kaip 30 min. siektų 56 °C.

Be to, ant neatsparios medienos turi būti oficialiai patvirtintas ženklas, nurodantis terminį apdorojimą ar išdžiovinimą krosnyje, pagal kurį galima nustatyti, kur ir kas ją apdorojo, arba

ii) turi būti apdorota spaudimu (impregnuota) naudojant patvirtintą chemikalą ir laikantis oficialiai pripažintos techninės specifikacijos. Be to, ant neatsparios medienos turi būti ženklas, leidžiantis nustatyti, kur ir kas ją apdorojo, arba

iii) turi būti fumiguota patvirtintu chemikalu laikantis oficialiai pripažintos techninės specifikacijos. Be to, ant neatsparios medienos turi būti ženklas, leidžiantis nustatyti, kur ir kada buvo atlikta fumigacija.

2. Kinijoje išaugintai neatspariai medienai taikoma viena iš šio priedo 1 punkte nurodytų priemonių, ir ji vežama su Direktyvos 2000/29/EB 7 ir 8 straipsniuose nurodytu sertifikatu, patvirtinančiu taikytas priemones.

Nukrypstant nuo ir nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB IV priedo nuostatų, šio priedo 1 punkte nurodytos priemonės netaikomos neatspariai medienai, išaugintai Kinijos nustatytuose rajonuose, kurie neapimti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., atsižvelgiant į juose atliktų tyrimų rezultatus. Komisija sudaro Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. neapimtų rajonų sąrašą ir perduoda jį Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui bei valstybėms narėms.

3. Atitikimas toliau nurodytoms nuostatoms:

- Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies, I skirsnio a punkto 14 papunkčio, II priedo A dalies, I skirsnio a punkto 8 papunkčiui, o iki 2001 m. rugsėjo 30 d. – IV priedo A dalies, I skirsnio 1 punkto 3 papunkčiui ir

- šio priedo 1 ir 2 punktams,

kontroliuojamas pagal Direktyvoje 2000/29/EB nurodytų atsakingų oficialių institucijų nustatytą planą.

--------------------------------------------------