32001D0036Oficialusis leidinys L 010 , 13/01/2001 p. 0059 - 0063


Komisijos sprendimas

2000 m. gruodžio 22 d.

nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Jamaikos kilmės žuvininkystės produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(2000) 4077)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/36/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų pateikimą į rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/79/EB [2], ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1) Komisijos ekspertas apsilankė Jamaikoje siekdamas patikrinti sąlygas, kuriomis žuvininkystės produktai yra gaminami, laikomi ir siunčiami į Bendriją.

(2) Jamaikos teisės aktų reikalavimai dėl sveikumo kontrolės ir žuvininkystės produktų tikrinimo gali būti laikomais atitinkančiais nuostatas, išdėstytas Direktyvoje 91/493/EEB.

(3) Jamaikos Žemės ūkio ministerijos veterinarijos tarnybos padalinys (VTP) yra pajėgus veiksmingai tikrinti galiojančių teisės aktų taikymą.

(4) Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta veterinarijos sertifikato suteikimo tvarka taip pat turi apimti pavyzdinį sertifikatą, būtiniausius reikalavimus dėl kalbos (kalbų), kuria (kuriomis) jis turi būti parengtas, taip pat nurodant pasirašyti tą sertifikatą įgalioto asmens pareigas.

(5) Pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies b punktą žuvininkystės produktų pakuotės turėtų būti pažymimos ženklu, nurodančiu trečiosios šalies pavadinimą ir kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo saugyklos arba laivo šaldiklio patvirtinimo/registracijos numerį.

(6) Pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies c punktą turi būti sudarytas patvirtintų įmonių, žuvų perdirbimo laivų arba šaldymo saugyklų sąrašas ir pagal Direktyvos 92/48/EEB [3] II Priedo 17 punktus įrengtų laivų šaldiklių sąrašas. Šie sąrašai turi būti sudaryti VTP bendradarbiaujant su Komisija. Todėl VTP turi užtikrinti, kad laikomasi nuostatų, tuo tikslu numatytų Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalyje.

(7) Pagal VTP numatytas garantijas dėl sušaldytų jūrinių gastropodų, kuriuos Jamaika pageidauja eksportuoti į Bendriją, Komisija priėmė 2000 m. gruodžio 22 d. Sprendimą 2001/37/EB, nustatantį specialias Jamaikos [4] kilmės jūrinių gastropodų importo sąlygas.

(8) Pagal Direktyvos 91/493/EEB 3 straipsnio 4 dalies b punktą be reikalavimų, nurodytų Direktyvoje 91/492/EEB, sušaldyti jūriniai gastropodai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus. Tuo tikslu Sprendime 2001/37/EB buvo nustatytos augimvietės, kuriose surinktus jūrinius gastropodus galima eksportuoti į Bendriją, ir turėtų būti nustatytas įmonių, kurioms turi būti suteikiama teisė importuoti, sąrašas bei veterinarijos sertifikato pavyzdys, pridedamas importuojant sušaldytus jūrinius gastropodus.

(9) VTP pateikė oficialų patvirtinimą dėl taisyklių, išdėstytų Direktyvos 91/493/EEB priedo V skyriuje, atitikties, ir dėl reikalavimų, kurie atitinka toje direktyvoje nustatytus reikalavimus, įgyvendinimo.

(10) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Žemės ūkio ministerijos veterinarijos tarnybos padalinys (VTP) yra kompetentinga institucija Jamaikoje, paskiriama tikrinti ir sertifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros produktus pagal Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Jamaikos kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) kiekvieną siuntą turi lydėti sveikatos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2) produktai turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse, žuvų perdirbimo laivuose, šaldymo saugyklose arba registruotuose laivuose šaldikliuose;

3) ant visų pakuočių neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "JAMAICA" ir kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo saugyklos ar laivo šaldiklio patvirtinimo/registracijos numeris, išskyrus atvejus, kai žuvininkystės produktai yra sušaldyti ir nesupakuoti bei skirti konservuoto maisto gamybai.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti sertifikatai turi būti surašyti bent viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, valstybine kalba.

2. Sertifikatai turi būti pasirašyti VTP atstovo, kuris nurodo savo vardą, pavardę ir pareigas bei uždeda savo oficialų antspaudą, savo spalva besiskiriantį nuo kitų įrašų.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja praėjus 60 dienų po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 31.

[3] OL L 187, 1992 7 7, p. 41.

[4] OL L 10, 2001 1 13, p. 64.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

ĮMONIŲ IR LAIVŲ SĄRAŠAS

PĮ: = Perdirbimo įmonė.

LŠ: = Laivas šaldiklis.

Patvirtinimo Nr. | Pavadinimas | Miestas Regionas | Kategorija |

VSDJ/DYC-007 | DYC Fishing Ltd | Kingston | PĮ |

VSDJ/JAL-003 | Jamaica Aquaculture Ltd | Barton Isles, St. Elizabeth | PĮ |

VSDJ/TRE-009 | Tonrick Enterprise Ltd | Yallahs, St. Thomas | PĮ |

VSDJ/LK-040 | Lady Kim (Stanley Mohammed) | Lionel Town Clarendon | LŠ |

--------------------------------------------------