32000R1917Oficialusis leidinys L 229 , 09/09/2000 p. 0014 - 0026


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1917/2000

2000 m. rugsėjo 7 d.

nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie užsienio prekybą įgyvendinimo nuostatas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 374/98 [2], ypač į jo 21 straipsnį,

kadangi:

(1) siekiant gauti suderintus statistinius duomenis apie užsienio prekybą, būtina apibrėžti duomenų surinkimo ir rezultatų apdorojimo, perdavimo ir paskelbimo įgyvendinimo procedūras;

(2) siekiant išvengti renkamų duomenų dubliavimo, tam tikrų sandorių neapskaitymo ir norint teisingai nustatyti informacijos rinkimo periodiškumą, yra labai svarbu aiškiai apibrėžti statistinių duomenų apie užsienio prekybą objektą;

(3) turi būti papildyti pateikiamų duomenų apibrėžimai, kartu nurodant tvarką, pagal kurią jie turėtų būti įrašomi statistinių duomenų surinkimo priemonėje;

(4) būtina apibrėžti specifinius prekių judėjimus, kuriems reikalingos specialios nuostatos. Todėl reikia nustatyti vieningas Bendrijoje taikomas priemones;

(5) siekiant užtikrinti reguliarų ir vienodą duomenų platinimą, būtina nustatyti rezultatų perdavimo Komisijai grafiką ir klaidų taisymo procedūras;

(6) atsižvelgiant į užsienio prekybos statistikos sąsają su muitinės procedūromis, reikia atsižvelgti į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [3], su pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, nuostatas ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [4], įgyvendinimo nuostatas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1602/2000 [5], nuostatas;

(7) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Užsienio prekybos statistikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Objektas ir tiriamas laikotarpis

1 straipsnis

Šiame reglamente "importas" – tai Reglamento (EB) Nr. 1172/95 (toliau – pagrindinis reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodomų prekių gabenimas, o "eksportas" – tai pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodomų prekių gabenimas.

2 straipsnis

Pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį statistiniai duomenys apie užsienio prekybą neapima tų prekių, kurios:

- kurioms taikoma muitinės procedūra išleidžiant jas į laisvą apyvartą, laikinai įvežant perdirbti ar perdirbant muitinei prižiūrint,

- nurodytos I priede pateiktame išimčių sąraše.

3 straipsnis

1. Pagrindinio reglamento 12 straipsnyje kiekvienam prekių tipui nurodyta statistinė riba nustatoma taip, kad statistiniai duomenys apie užsienio prekybą apimama didesnes nei 800 eurų vertės ar 1000 kg neto masės importuotas ar eksportuotas prekes.

2. Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie jos nacionaline valiuta nustatytą statistinę ribą.

4 straipsnis

1. Tiriamas laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, per kurį prekės yra importuojamos ar eksportuojamos.

2. Kai statistinių duomenų surinkimo priemonė yra bendrasis administracinis dokumentas, kalendorinį mėnesį, susijusį su duomenimis, nurodo data, kai muitinės institucijos įformino šį dokumentą.

2 SKYRIUS

Duomenų apibrėžimai

5 straipsnis

Pagrindinio reglamento 10 straipsnio 1, 2 dalyse ir 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų duomenų apibrėžimai ir jų pateikimo statistinių duomenų surinkimo priemonėje tvarka yra pateikta 6–14 straipsniuose.

6 straipsnis

1. "Muitinės paskirtis" nustatoma, remiantis procedūra, kuriai žymėti naudojami kodai yra pateikti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 38 priede.

2. Nepažeidžiant nuostatų dėl bendrojo administracinio dokumento, jei valstybės narės nereikalauja pateikti muitinės deklaracijos, statistinė procedūra nurodoma statistinių duomenų surinkimo priemonėje.

3. Kiekviena valstybė narė, kuri naudojasi šio straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe, sudaro statistinių duomenų surinkimo priemonėje pateiktinų statistinių procedūrų sąrašą kad statistiniai duomenys galėtų būti Komisijai pateikiami pagal šio straipsnio 4 dalyje nurodytus kodus.

4. Statistinės procedūros koduojamos taip:

a) importas:

7 — įprastas

1 — po laikino išvežimo perdirbti

3 — laikinai įvežant perdirbti, taikant sąlyginio neapmokestinimo sistemą

5 — laikinai įvežant perdirbti, taikant drobeko sistemą

6 — po tekstilės gaminių išvežimo perdirbti;

b) eksportas:

1 — įprastas

3 — po laikino išvežimo perdirbti

5 — po laikino įvežimo perdirbti, taikant sąlyginio neapmokestinimo sistemą

6 — po laikino įvežimo perdirbti, taikant drobeko sistemą

7 — tekstilės gaminių išvežimas perdirbimui.

7 straipsnis

1. Šiame reglamente

a) "kilmės šalis" – tai valstybė, kurioje pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 II dalies 2 skyriaus 1 skirsnį prekės yra kilę;

b) "šalis siuntėja" – tai valstybė, iš kurios pirmiausia į importuojančią valstybę narę buvo išsiųstos prekės, nesustojus ar neatlikus jokių su jų gabenimu nesusijusių teisinių operacijų tarpinėje valstybėje; jei buvo sustota ar buvo atliktos teisinės operacijos, šalimi siuntėja laikoma galutinė tarpinė valstybė;

c) "paskirties šalis" – tai paskutinė valstybė narė, į kurią turimomis žiniomis importo metu turi būti pristatytos prekės;

d) "eksporto arba importo valstybė narė" – tai valstybė narė, kurioje atliekami eksporto arba importo formalumai;

e) "paskirties valstybė narė" – tai valstybė narė, į kurią turimomis žiniomis importo metu turi būti galiausiai pristatytos prekės;

f) "faktinio eksporto valstybė narė" – tai valstybė narė, išskyrus eksporto valstybę narę, iš kurios visų pirma buvo išsiųstos prekės siekiant jas eksportuoti, jei eksportuotojas nėra įsisteigęs eksporto valstybėje narėje.

Jei iš pradžių iš kitos valstybės narės nebuvo išsiųstos prekės siekiant jas eksportuoti arba jei eksportuotojas yra įsisteigęs eksporto valstybėje narėje, eksporto valstybė narė yra faktinio eksporto valstybė narė.

2. Nepažeidžiant muitinės teisės aktų ir vadovaujantis pagrindinio reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punktu, statistinių duomenų surinkimo priemonėje yra nurodoma kilmės šalis.

Nepaisant to, šalis siuntėja turi būti nurodyta tokiais atvejais:

a) prekėms, kurių kilmė nežinoma;

b) šioms prekėms, net jei ir yra žinoma jų kilmės šalis, t. y.:

- Kombinuotosios nomenklatūros 97 skirsniui priklausančios prekės,

- prekės, importuotos po laikino išvežimo perdirbti,

- grąžintos prekės ir kitos Bendrijos kilmės prekės.

Į mėnesines a ir b punktuose nurodomų sandorių ataskaitas, kurias Komisijai siunčia valstybės narės, šalis siuntėja yra įtraukiama, jei ji nėra ES narė. Kitais atvejais naudojamas kodas QW (arba 960).

3. Konkretiems II antraštinėje dalyje nurodytų prekių judėjimams prireikus turėtų būti pasitelkiamos toje dalyje nurodytos šalies partnerės.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės žymimos ir koduojamos pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnį.

8 straipsnis

Nustatant statistinių duomenų surinkimo priemonėje įrašytinų prekių kiekį:

a) "neto masė" – tai faktinė prekės masė, be pakuotės; jei nėra kitų pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 4 dalį priimtų nuostatų, kiekvienoje Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoje neto masė išreiškiamas kilogramais;

b) "papildomi vienetai" – tai kiekio matavimo vienetai, išskyrus masės matavimo vienetą kilogramais. Jie turi būti nurodyti remiantis dabartinėje Kombinuotosios nomenklatūros versijoje nurodyta informacija prieš atitinkamas subpozicijas, kurių sąrašas spausdinamas minėtos nomenklatūros I dalyje "Pirminės nuostatos".

9 straipsnis

1. "Statistinė vertė" – tai:

- eksportuojant - tai vertė lygi prekės vertei jos išsiuntimo iš eksportuojančios valstybės narės statistinės teritorijos momentu,

- importuojant -.tai vertė lygi prekės vertei, jos patekimo į importuojančios valstybės narės statistinę teritoriją momentu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių vertė skaičiuojama taip:

- parduodant arba perkant - pagal sąskaitoje – faktūroje nurodytą prekių vertę,

- kitais atvejais - pagal vertę, kuri parduodant arba perkant būtų nurodyta sąskaitoje – faktūroje.

Nustatytais atvejais nustatant prekių vertę, naudojama pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 apibrėžta muitinės vertė.

3. Į statistinę vertę turi būti įtraukti tik papildomi mokesčiai, pvz. transporto ir draudimo, susiję su ta kelionės dalimi, kuri:

- eksportuojant prekes vyksta eksportuojančios valstybės narės statistinėje teritorijoje,

- importuojant prekes vyksta už importuojančios valstybės narės statistinės teritorijos ribų.

Todėl į statistinę vertę neįtraukiami importo arba eksporto mokesčiai, pvz. muitai, pridėtinės vertės mokestis, akcizas, rinkliavos, eksporto grąžinamosios išmokos arba kiti panašaus pobūdžio mokesčiai.

4. Prekių, kurioms taikomos perdirbimo operacijos, statistinė vertė nustatoma taip, tarsi šios prekės būtų visiškai pagamintos perdirbimo šalyje.

5. Garso, informacijos ir kitų įrašų priemonių, pvz. diskelių, kompiuterių kasečių, juostų, schemų, garso ir vaizdo juostų, kompaktinių diskų, kurie skirti informacijos perdavimui ir saugojimui, statistinė vertė grindžiama bendra prekių kaina, t. y., į ją įskaičiuota ne tik pačios priemonės, bet ir joje esančios informacijos kaina.

6. Statistinių duomenų surinkimo priemonėje pateikiama statistinė vertė nurodoma nacionaline valiuta. Valstybės narės gali leisti nurodyti vertę, išreikštą kita valiuta.

Nustatant statistinę vertę naudojamas arba skaičiuojant apmuitinamą vertę taikytas valiutos kursas, arba eksporto ar importo metu nustatytas oficialus valiutos kursas.

Nepažeisdamos muitinės teisės aktų, periodiškai pateikiamoms deklaracijoms valstybės narės gali nustatyti vieną to laikotarpio keitimo į nacionalinę valiutą kursą.

10 straipsnis

1. "Transporto rūšis pasienyje" – tai rūšis aktyviosios transporto priemonės su kuria:

- eksporto atveju prekės palieka statistinę Bendrijos teritoriją,

- importo atveju prekės patenka į statistinę Bendrijos teritoriją.

2. "Vidaus transporto rūšis" – tai rūšis aktyviosios transporto priemonės, su kuria:

- eksporto atveju prekės palieka pakrovimo vietą,

- importo atveju prekės patenka į iškrovimo vietą.

Šią informaciją reikia pateikti tik muitinės teisės aktų nustatytais atvejais.

3. 1 ir 2 straipsnio dalyse nurodytos transporto rūšys yra šios:

A | B | Pavadinimas |

1 | 10 | Jūrų transportas |

12 | Geležinkelio vagonas jūrų laive |

16 | Varikliu varoma kelių transporto priemonė jūrų laive |

17 | Priekaba arba puspriekabė jūrų laive |

18 | Vidaus vandenų laivas jūriniame laive |

2 | 20 | Geležinkelio transportas |

23 | Kelių transporto priemonė geležinkelio vagone |

3 | 30 | Kelių transportas |

4 | 40 | Oro transportas |

5 | 50 | Pašto siuntos |

7 | 70 | Stacionarūs transporto įrenginiai |

8 | 80 | Vidaus vandenų transportas |

9 | 90 | Transportas sava eiga |

4. Statistinių duomenų surinkimo priemonėje transporto rūšys nurodomos pagal šio straipsnio 3 dalyje pateikto sąrašo A stulpelio kodus.

Valstybės narės gali reikalauti, kad statistinių duomenų surinkimo priemonėje transporto rūšys būtų koduojamos pagal anksčiau minėto sąrašo B stulpelio kodus.

5. Transportavimas konteineriuose turi būti nurodytas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 670 g straipsnį, išskyrus 5 (50), 7 (70), 9 (90) kodais pažymėtas transporto rūšis.

Tam naudojami atitinkami kodai:

0 — prekės gabenamos ne konteineriuose;

1 — prekės gabenamos konteineriuose.

6. Taip pat importo arba eksporto metu turi būti nurodyta aktyviosios transporto priemonės nacionalinė priklausomybė vykstant per sieną, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrijos pasienyje esančio transporto rūšis yra pažymėta kodais 2 (20 arba 23), 5 (50), 7 (70) ir 9 (90).

Tam naudojami pagrindinio reglamento 9 straipsnyje nustatyti valstybių kodai.

7. "Aktyviosios transporto priemonės" – tai transporto priemonės su varomąja jėga. Jei tai yra kombinuotasis transportas arba jei yra kelios transporto rūšys, aktyviąja transporto priemone yra laikoma ta priemonė, kuri varomąja jėga aprūpina visą sąstatą.

Aktyvioji transporto priemonė priklauso tai valstybei, kurioje ji yra registruota formalumų užbaigimo metu.

11 straipsnis

1. "Preferencija" – tai tarifų sistema, pagal kurią taikomi, visiškai arba iš dalies pagal Bendrijos konvencijas, susitarimus arba konkrečius reglamentus atidėti lengvatiniai muitų mokesčiai.

2. Preferencija nurodoma pagal Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatytą tvarką.

12 straipsnis

1. "Sąskaitoje nurodyta vertė" – tai sąskaitoje – faktūroje arba kituose vietoje jos naudojamuose dokumentuose nurodyta vertė.

2. "Valiuta" – tai valiuta, kuria yra nurodoma sąskaitoje nurodyta vertė.

13 straipsnis

1. Šiame reglamente

a) "sandoris" – tai prekybinė arba neprekybinė operacija, kurios pasėkoje vyksta prekių, kurias apima statistiniai duomenys apie užsienio prekybą, gabenimas;

b) "sandorio pobūdis" – tai vieną sandorį nuo kito skiriančios savybės.

2. Sandorių sąrašas pateikiamas II priede.

Statistinių duomenų surinkimo priemonėje sandoriai koduojami pagal A stulpelio kodų numerius arba pagal A stulpelyje pateiktų kodų numerių ir jų pogrupių B stulpelyje derinį taip, kaip nurodyta minėtame sąraše.

14 straipsnis

1. "Pristatymo sąlygos" – tai prekybos sutarties sąlygos, kuriomis, laikantis Tarptautinių prekybos rūmų INCOTERMS, nustatomi pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai.

2. Statistinių duomenų surinkimo priemonėje pristatymo sąlygos koduojamos ir prireikus detalizuojamos pagal III priede pateiktą informaciją.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Apibrėžimai ir bendri pastebėjimai

15 straipsnis

1. "Specifiniai prekių judėjimai" – tai prekių judėjimai, turintys specifinių bruožų, darantys įtaką informacijos interpretavimui ir galintys atsirasti dėl pačio srauto, prekių pobūdžio, prekių judėjimą sukeliančio sandorio ir dėl prekių eksportuotojo arba importuotojo.

2. Specifiniai yra šių prekių judėjimai:

a) pramonės įmonių;

b) 3 skyriuje apibrėžtų laivų ir orlaivių;

c) jūros produktų;

d) laivų ir orlaivių atsargų ir išteklių;

e) išskirstytų siuntų;

f) karinių prekių;

g) jūros įrenginių;

h) erdvėlaivių ir erdvėlaivių paleidimo įtaisų;

i) motorinių transporto priemonių ir orlaivių dalių;

j) pašto siuntų;

k) naftos produktų;

l) atliekų.

3. Atsižvelgiant į skirtingą šio reglamento nuostatą arba tuo atveju, kai nėra pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį nustatytų nuostatų, specifinį prekių gabenimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės nuostatos.

4. Įgyvendindamos šį skyrių valstybės narės priima atitinkamas nuostatas ir prireikus gali naudotis kitais, nei pagrindinio reglamento 7 straipsnyje nurodytais, statistinės informacijos šaltiniais.

2 SKYRIUS

Pramonės įmonės

16 straipsnis

1. "Sukomplektuota pramonės įmonė" – tai mašinų, aparatų, prietaisų, įrenginių, instrumentų ir medžiagų (toliau – sudedamosios dalys), kurių kiekviena yra priskiriama įvairioms Suderintos sistemos nomenklatūros pozicijoms ir kurios yra suprojektuotos taip, kad veiktų kaip didelio masto prekių gamybos arba paslaugų teikimo vienetas.

Visos kitos prekės, naudojamos statant sukomplektuotą pramonės įmonę, gali būti vadinamos jos sudedamosiomis dalimis, tačiau remiantis pagrindiniu reglamentu jos turi būti įtrauktos į renkamus statistinius duomenis.

2. Sukomplektuotos pramonės įmonės įvežimui ar išvežimui registruoti gali būti taikoma supaprastinta deklaravimo procedūra. Už statistinės informacijos teikimą atsakingoms šalims jų prašymu gali būti leista naudotis supaprastinta procedūra laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų.

3. Supaprastinta procedūra gali būti taikoma tik tų sukomplektuotų pramonės įmonių eksportui, kurių statistinė vertė yra didesnė kaip 1,5 mln. eurų, nebent jos būtų pakartotinam naudojimui skirtos sukomplektuotos pramonės įmonės. Šiuo atveju valstybės narės informuoja Komisiją apie taikomus kriterijus.

Pramonės įmonės statistinė vertė skaičiuojama sudedant jos sudedamųjų dalių statistines vertes ir šio straipsnio 1 dalies antrame punkte nurodytų prekių statistines vertes.

17 straipsnis

1. Šiame skyriuje taikomos subpozicijos yra Kombinuotosios nomenklatūros 98 skirsnyje pateiktos subpozicijos dėl sukomplektuotos pramonės įmonės į 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 ir 94 skirsnius įtrauktų sudedamųjų dalių, darant nuorodą į kiekvieną minėtą skirsnį ir į atskiras pozicijas, iš kurių jie yra sudaryti.

2. Šiame skyriuje konkrečiam skirsniui priklausančios sudedamosios dalys priskiriamos 98 skirsnio sukomplektuotos pramonės įmonės atitinkamam subpozicijos skyriui, jeigu šiame skyriuje nurodytas kompetentingas departamentas nereikalauja klasifikuoti 98 skirsnio atitinkamoms sukomplektuotos pramonės įmonės subpozicijoms priskiriamas prekes pagal Suderintos sistemos nomenklatūros pozicijas arba taikyti straipsnio 3 dalies nuostatas.

Tačiau supaprastinta procedūra nedraudžia kompetentingam departamentui tam tikras sudedamąsias dalis klasifikuoti pagal atitinkamas Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijas atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 1 straipsnio 2 dalies b punktą [6].

3. Jei 2 dalyje minimo kompetentingo departamento nuomone, sukomplektuotos pramonės įmonių sudedamųjų dalių vertė yra per maža, kad būtų galima jas registruoti naudojant joms priklausančio skirsnio subpozicijas, taikomos Kombinuotojoje nomenklatūroje numatytos specifinės subpozicijos.

18 straipsnis

Remiantis Kombinuotąja nomenklatūra sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijų kodai nustatomi laikantis tokių taisyklių:

1. kodas turi būti aštuonių skaičių;

2. pirmi du skaičiai turi būti atitinkamai 9 ir 8;

3. Sukomplektuotą pramonės įmonę identifikuojantis trečias skaitmuo turi būti 8.;

4. ketvirtas skaičius gali būti nuo 0 iki 9, priklauso nuo minimos įmonės vykdomos ekonominės veiklos ir nuo šios klasifikacijos:

Kodas | Ekonominės veiklos rūšys |

0 | Energetika (įskaitant garų ir karšto vandens gamybą bei paskirstymą) |

1 | Energijos neišskiriančių mineralų gavyba (įskaitant metalingų rūdų paruošimą ir durpių gavybą); neturinčių metalų mineralinių produktų gamyba (įskaitant stiklo ir stiklo dirbinių gamybą) |

2 | Geležies ir plieno pramonė; metalo dirbinių gamyba (išskyrus transporto priemonių mechaninį projektavimą ir konstravimą) |

3 | Transporto priemonių mechaninis projektavimas ir konstravimas; prietaisų projektavimas |

4 | Chemijos pramonė (įskaitant dirbtinio pluošto pramonę); gumos ir plastmasės pramonė |

5 | Maisto, gėrimų ir tabako pramonė |

6 | Tekstilės, odos, avalynės ir drabužių pramonė |

7 | Medienos ir popieriaus pramonė (įskaitant spausdinimą ir leidybą); kitur nenurodytos apdirbamosios pramonės šakos |

8 | Transportas (išskyrus su transportu susijusias paslaugas, kelionių agentūrų, krovinių vežimo agentų ir kitų agentų paslaugas, palengvinančias keleivių arba prekių gabenimą, saugojimą bei sandėliavimą) |

9 | Vandens surinkimas, valymas ir paskirstymas; su transportu susiję paslaugos; kitur nenurodyta ekonominė veikla; |

5. penktasis ir šeštasis skaičiai turi atitikti Kombinuotosios nomenklatūros skirsnio, kuriame yra nurodytos sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijos, numerį. Tačiau taikant 17 straipsnio 3 dalį penktasis ir šeštasis skaičiai turi būti 9;

6. sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijų, kurios yra nurodytos:

- Kombinuotosios nomenklatūros skirsniuose, septintas ir aštuntas skaičiai turi būti 0,

- Suderintos sistemos pozicijoje, septintas ir aštuntas skaičiai turi atitikti trečią ir ketvirtą tos pozicijos skaičius;

7. 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas kompetentingas departamentas nustato statistinių duomenų surinkimo priemonėje naudojamą žymėjimą ir kodą, naudojamą statistinių duomenų surinkimo priemonėje identifikuojant sudedamąsias sukomplektuotos pramonės įmonės dalis.

19 straipsnis

1. Už statistinės informacijos pateikimą atsakingi asmenys pagal kiekvienos valstybės narės, atsižvelgiant į šiame skyriuje nustatytas taisykles, be išankstinio leidimo negali taikyti supaprastintos deklaravimo procedūros.

2. Jei sukomplektuotos pramonės įmonės sudedamąsias dalis eksportuoja kelios valstybės narės, kiekviena valstybė narė su ja susijusiems prekių srautams duoda leidimą taikyti supaprastintą deklaravimo procedūrą. Tačiau toks leidimas gali būti išduodamas tik pateikus dokumentais pagrįstus įrodymus, kad statistinė vertė yra didesnė nei nurodyta 16 straipsnio 3 dalyje arba supaprastintos procedūros taikymas gali būti pateisintas remiantis kitais kriterijais.

3. Jei 17 straipsnio 2 dalyje minėtas departamentas nėra atsakingas už eksportuojančios valstybės narės užsienio prekybos statistinių duomenų surinkimą, jis negali išduoti leidimo be šios valstybės narės patvirtinimo.

3 SKYRIUS

Laivų ir orlaivių importas ir eksportas

20 straipsnis

Šiame skyriuje:

a) "laivai" – tai Kombinuotosios nomenklatūros 89 skyriaus 1 ir 2 papildomose pastabose nurodytas jūrų transportas ir karo laivai;

b) "orlaiviai" – tai Kombinuotosios nomenklatūros 8802 pozicijoje klasifikuojami civiliniams tikslams naudojami orlaiviai, jei jais naudojasi oro transporto įmonės, arba karinės paskirties orlaiviai;

c) "laivo arba orlaivio nuosavybės teisė" – tai fizinio arba juridinio asmens registravimo laivo arba orlaivio savininku faktas;

d) "šalis partnerė" – tai:

- importuojant - trečioji gamybos šalis, jei laivas arba orlaivis yra naujas; kitais atvejais - tai trečioji šalis, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, perleidžiantis laivo arba orlaivio nuosavybę.

- eksportuojant - trečioji šalis, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam yra perleidžiama laivo arba orlaivio nuosavybė.

21 straipsnis

1. Komisijai pateikiami statistiniai duomenys apie užsienio prekybą apima:

a) trečioje šalyje įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens laivo arba orlaivio nuosavybės teisės perleidimą valstybėje narėje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui; šis sandoris yra laikomas importu;

b) valstybėje narėje įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens laivo arba orlaivio nuosavybės teisės perleidimas trečiojoje šalyje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui; šis sandoris yra laikomas eksportu; Jei laivas arba orlaivis yra naujas, eksportas registruojamas jį pagaminusioje valstybėje narėje;

c) laikino įvežimo perdirbti muitinės procedūros taikymas laivams arba orlaiviams ir jų reeksportas po laikino įvežimo perdirbti į paskirties vietą trečiojoje šalyje;

d) laikino išvežimo perdirbti muitinės procedūros taikymas laivams arba orlaiviams ir jų reimportas po laikino išvežimo perdirbti.

2. Valstybių narių Komisijai perduodamoje informacijoje dėl 1 straipsnio a ir b punktuose nurodytų sandorių pateikiami šie duomenys:

- Kombinuotosios nomenklatūros subpoziciją atitinkantis kodas,

- statistinė procedūra,

- šalis partnerė,

- laivų kiekis vienetais ir bet kuriais kitais nomenklatūroje pateiktais papildomais mato vienetais, ir lėktuvų kiekis neto mase bei papildomais mato vienetais,

- statistinė vertė.

22 straipsnis

Įgyvendindamos šio skyriaus nuostatas, valstybės narės naudojasi visais prieinamais informacijos šaltiniais.

4 SKYRIUS

Laivų bei orlaivių atsargos ir ištekliai

23 straipsnis

Šiame skyriuje:

- "laivų ir orlaivių atsargos" – tai laivų arba orlaivių įgulai ir keleiviams vartoti skirti įvairūs produktai;

- "laivų ir orlaivių ištekliai" – tai produktai, pvz. kuras, alyva ir tepalai, būtini, kad veiktų laivų arba orlaivių varikliai, mechanizmai ir kiti prietaisai.

24 straipsnis

1. Komisijai pateikiami statistiniai duomenys apie užsienio prekybą apima:

a) laivų ir orlaivių atsargų bei išteklių pristatymas į laivus arba orlaivius, už kurių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo yra įsisteigęs trečiojoje šalyje, ir kurie yra dislokuoti ataskaitą pateikiančios valstybės narės uoste arba oro uoste, jei tai yra Bendrijos prekės arba ne Bendrijos prekės, kurioms yra taikoma laikino įvežimo perdirbti arba perdirbimo muitinei prižiūrint procedūra; ši operacija yra laikoma eksportu;

b) laivų ir orlaivių atsargų ir išteklių pristatymas į valstybės laivus arba orlaivius, kurie yra dislokuoti ataskaitą pateikiančios valstybės narės uoste arba oro uoste, jei tai yra ne Bendrijos prekės, kurių muitinė neišleido į laisvą apyvartą, kurioms nėra taikoma laikino įvežimo perdirbti muitinės procedūra arba perdirbimo muitinei prižiūrint procedūra; ši operacija yra laikoma importu;

2. Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesinėje ataskaitoje apie 1 straipsnio a punkte nurodytus sandorius pateikiami šie duomenys:

a) produkto kodas pagal tokį supaprastintą kodavimą:

- 99302400: Suderintos sistemos 1–24 skirsniuose klasifikuojamoms prekėms,

- 99302700: Suderintos sistemos 27 skirsnyje klasifikuojamoms prekėms,

- 99309900: kitur klasifikuojamoms prekėms;

b) konkretus šalies kodas QS (arba 952);

c) statistinė procedūra;

d) neto masė;

e) statistinė vertė.

5 SKYRIUS

Išskirstytos siuntos

25 straipsnis

Šiame skyriuje "išskirstytos siuntos" – tai dėl komercinių arba su transportu susijusių priežasčių nesurinktų pagamintų prekių sudedamųjų dalių importas arba eksportas.

26 straipsnis

Mėnesinėse ataskaitose, kurias valstybės narės siunčia Komisijai, išskirstytų siuntų importo ir eksporto duomenys suvedami tik vieną kartą, paskutinės dalinės siuntos importo arba eksporto mėnesį, nurodant pilnai surinktos prekės visą vertę ir naudojant šios prekės klasifikavimo kodą.

6 SKYRIUS

Karinės prekės

27 straipsnis

1. Prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistiniai duomenys ir Komisijai perduodama informacija apima duomenis apie karinės paskirties prekių įvežimą ir išvežimą laikantis valstybėse narėse galiojančių šių prekių apibrėžimo.

2. Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesinėje ataskaitoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtus sandorius nurodomi šie duomenys:

a) kodas, atitinkantis pagrindinio reglamento 8 straipsnyje nurodytą produktų klasifikacijosposkyrį;

b) šalies partnerės kodas;

c) statistinė procedūra;

d) kiekis neto mase ir prireikus - papildomais vienetais;

e) statistinė vertė.

3. Valstybėse narėse, kurios dėl karinių paslapčių negali taikyti 2 dalies nuostatų, imamasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad į Komisijai siunčiamas mėnesines ataskaitas būtų įtraukta bent karinės paskirties prekių eksporto ir importo statistinė vertė.

7 SKYRIUS

Jūros įrenginiai

28 straipsnis

1. Šiame skyriuje "jūros įrenginiai" – tai atviroje jūroje esanti įranga ir įrenginiai, skirti mineraliniams ištekliams tirti bei išgauti.

2. "Užsienio" įrengimai, kaip priešprieša nacionaliniams, - tokie įrengimai, už kurių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo yra įsisteigęs valstybėje, kuri nėra narė.

29 straipsnis

1. Konkrečios valstybės narės Komisijai siunčiami prekybos su valstybėmis, kurios nėra narės, statistiniai duomenys turi apimti:

a) prekių pristatymą į nacionalinį įrenginį tiesiogiai iš valstybės, kuri nėra narė, arba iš užsienio įrenginio; šis sandoris yra laikomas importu.

b) prekių pristatymą iš nacionalinio įrenginio į valstybę, kuri nėra narė, arba užsienio įrenginį; šis sandoris yra laikomas eksportu;

c) prekių pristatymą į nacionalinį įrenginį iš valstybės narės statistinėje teritorijoje esančių muitinės sandėlių; šis sandoris yra laikomas importu;

d) prekių importą į valstybės narės statistinę teritoriją iš užsienio įrenginio;

e) prekių eksportą į užsienio įrenginį iš valstybės narės statistinės teritorijos.

2. Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesinėje ataskaitoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtus sandorius nurodomi šie duomenys:

a) Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

Tačiau tada, kai kalbama apie 23 straipsnyje minimas prekes, nepažeidžiant muitiniųteisės aktų, valstybėms narėms suteikiama teisė naudoti 24 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytus supaprastintus kodus;

b) šalies partnerės kodas;

Tačiau tuo atveju, kai prekės yra įvežamos į įrenginius arba iš jų išvežamos, nepažeidžiant muitinių teisės aktų, šalimi partnere laikoma šalis, kurioje yra įsikūręs už minimų įrenginių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo. Kai ši informacija nežinoma, vartojamas QV kodas (arba 959);

c) statistinė procedūra;

d) kiekis neto mase;

e) statistinė vertė.

8 SKYRIUS

Erdvėlaiviai

30 straipsnis

Šiame skyriuje:

a) "erdvėlaiviai" – tai kosminiai laivai, pavyzdžiui, palydovai, kurie skraido ne žemės atmosferoje esančioje erdvėje;

b) "erdvėlaivio nuosavybės teisė" – tai fizinio arba juridinio asmens registravimo erdvėlaivio savininku faktas.

31 straipsnis

1. Kiekvienos valstybės narės prekybos su valstybėmis, kurios nėra narės, statistiniai duomenys ir Komisijai perduodami duomenys apima:

a) leidimas taikyti erdvėlaiviui laikino įvežimo perdirbti procedūrą ir jo eksportas pagal tokią procedūrą į valstybę, kuri nėra narė;

b) leidimas taikyti erdvėlaiviui laikino išvežimo perdirbti procedūrą ir jo importas pagal tokią procedūrą;

c) erdvėlaivio, kurio nuosavybės teisė perėjo iš valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens valstybėje narėje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, paleidimas į erdvę.

Ši operacija yra įrašoma kaip importas valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs naujasis savininkas;

d) erdvėlaivio, kurio nuosavybės teisė perėjo iš valstybėje narėje įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, paleidimas į erdvę.

Ši operacija yra įrašoma kaip valstybės narės, kurioje galutinai pagamintas erdvėlaivis, eksportas;

e) orbitoje esančio erdvėlaivio, priklausančio valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, nuosavybės teisės perleidimas valstybėje narėje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui. Ši operacija yra įrašoma kaip importas;

f) orbitoje esančio erdvėlaivio, priklausančio valstybėje narėje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, nuosavybės teisės perleidimas valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui. Ši operacija yra įrašoma kaip eksportas.

2. Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesinėje ataskaitoje apie šio straipsnio 1 dalyje c – f punktuose paminėtus sandorius nurodomi šie duomenys:

a) kodas, atitinkantis pagrindinio reglamento 8 straipsnyje nurodytą produktų klasifikacijosposkyrį;

b) šalies partnerės kodas;

Kalbant apie šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas operacijas, šalis partnerė yra šalis, kurioje yra galutinai pagaminamas erdvėlaivis.

Kalbant apie šio straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytas operacijas, šalis partnerė yra šalis, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam yra perleidžiama erdvėlaivio nuosavybės teisė.

Kalbant apie šio straipsnio 1 dalies e punkte nurodytas operacijas, šalis partnerė yra šalis, kurioje yra įsisteigęs erdvėlaivio nuosavybės teisę perleidžiantis fizinis arba juridinis asmuo.

c) statistinė procedūra;

d) kiekis neto mase ir papildomais vienetais;

e) statistinė vertė.

Į straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų importuojamų prekių statistinę vertę įtraukiamos transporto ir draudimo išlaidos susijusios su gabenimu į paleidimo bazę ir skrydžiu erdvėje.

III DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32 straipsnis

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, ne vėliau kaip po šešių savaičių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, valstybės narės turi Komisijai nusiųsti mėnesinius statistinius duomenis apie užsienio prekybą.

33 straipsnis

1. Jei statistinių duomenų surinkimo priemonėje esančius duomenis reikia taisyti, tai turi būti taisomi ataskaitinio laikotarpio duomenys.

2. Bent kartą per tris mėnesius valstybės narės siunčia pataisytus mėnesinius duomenis kartu su byla, kurioje pateikiami suvestiniai ir pataisyti metiniai duomenys.

34 straipsnis

Pagrindinio reglamento 7 ir 23 straipsniuose nurodytas statistinių duomenų surinkimo priemones arba bent jose pateikiamą informaciją valstybės narės saugo mažiausiai dvejus metus nuo tų metų, su kuriais siejama informacija.

35 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai savo nacionalines instrukcijas ir bet kokius vėlesniuspakeitimus.

36 straipsnis

Nuo 2001 m. sausio 1 d. netenka galios Komisijos reglamentas (EB) Nr. 840/96 [7].

Nuorodos į netekusį galios reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

37 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2001 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Briuselyje, 2000 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 118, 1995 5 25. p. 10.

[2] OL L 48, 1998 2 19, p.6.

[3] OL L 302, 1992 10 19, p.1.

[4] OL L 253, 1993 10 11, p.1.

[5] OL L 188, 2000 7 26, p.1.

[6] OJ L 256, 1987 09 07, p. 1.

[7] OJ L 114, 1996 05 8, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų išimčių sąrašas

Duomenys nerenkami dėl šių prekių:

a) mokėjimo priemonės, kurios yra grynieji pinigai, ir vertybiniai popieriai;

b) piniginis auksas;

c) pagalba, suteikiama stichinių nelaimių ištiktiems rajonams;

d) diplomatinės ar panašaus pobūdžio paskirties prekės, t. y.:

1. prekės, kurioms taikomas diplomatinis ir konsulinis, ar panašus neliečiamumas;

2. dovanos valstybės vadovui arba Vyriausybės ar parlamento nariams;

3. administracinės tarpusavio pagalbos prekes;

e) šios prekės, jei jos nėra prekybinių sandorių objektas:

1. apdovanojimai, garbės apdovanojimai ir prizai, atminimo ženkleliai ir medaliai;

2. kelionės įranga, maisto atsargos ir kiti asmeniniam naudojimui arba vartojimui skirti reikmenys, įskaitant sportinį inventorių, kuriuos keliautojas vežasi kartu arba kurie atvežami prieš jam atvykstant arba atvykus;

3. vestuviniai reikmenys, asmeniniai daiktai arba relikvijos;

4. karstai, laidojimo urnos, laidotuvių reikmenys, kapo priežiūros reikmenys ir antkapiniai paminklai;

5. spausdinta reklaminė medžiaga, naudojimosi instrukcijos, kainoraščiai ir kitos reklaminės priemonės;

6. jau nebenaudojamos prekės arba prekės, kurios negali būti naudojamos pramoniniams tikslams;

7. balastas;

8. pašto ženklai;

9. tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami farmacijos produktai;

f) produktai, naudojami išskirtinėse bendro pobūdžio priemonėse, skirtose asmenų ar aplinkos apsaugai;

g) nekomerciniais tikslais tarp valstybių narių apibrėžtose pasienio zonose gyvenančių asmenų gabenamos prekės (pasienio judėjimas); žemės ūkio augintojų ne statistinėje teritorijoje, kurioje jie turi savo pagrindinę įmonę, tačiau šalia jos esančiuose ūkiuose išauginta produkcija;

h) tik tada, kai prekyba yra laikina, transporto priemonių, konteinerių ir susijusios transporto įrangos remontui importuojamos arba eksportuojamos prekės, kurioms nėra taikomos perdirbimo procedūros, ir remonto metu pakeistos atsarginės dalys;

i) ne statistinėje teritorijoje dislokuotoms nacionalinėms ginkluotosioms pajėgoms eksportuojamos prekės ir importuotos prekės, kurias nacionalinės ginkluotosios pajėgos perdavė ne statistinėje teritorijoje, bei statistinėje valstybės narės teritorijoje dislokuotų užsienio ginkluotųjų pajėgų įsigytos arba perleistos prekės;

j) informacijai platinti naudojamos prekės, pavyzdžiui diskeliai, kompiuterių kasetės, filmai, planai, garso ir vaizdo juostos, kompaktiniai diskai, kuriomis prekiaujama siekiant suteikti informaciją, jei jos yra sukurtos pagal konkretaus kliento užsakymą arba jei jos nėra komercinio sandorio objektas, ir ankstesnę siuntą papildančios prekės, pavyzdžiui informacijos atnaujinimas, už kurį siuntėjui nepateikiama sąskaita;

k) palydovų paleidimo įtaisai:

- eksportuojant ir importuojant iki jų paleidimo į erdvę,

- paleidimo į erdvę metu.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

13 straipsnio 2 dalyje nurodytų sandorių sąrašas

A | B |

1.Sandoriai, kuriuos sudarant už atitinkamą kompensaciją (finansinę arba kitokią) keičiamas prekių savininkas arba numatoma jį pakeisti (išskyrus 2, 7, 8 punkte išvardytus sandorius) | 1.Negrąžinamas pirkimas/pardavimas2.Tiekimas pardavimui pateikus patvirtinimą po išbandymo, konsignacijos pagrindu arba tarpininkaujant komisionieriui3.Barterinė prekyba (kompensacija natūra)4.Asmeniniai keleivių pirkiniai5.Finansinis lizingas |

2.Grąžinimas prekių po pradinio sandorio, priklausančio kodui 1, įregistravimo; nemokamas prekių pakeitimas. | 1.Prekių grąžinimas2.Grąžintų prekių pakeitimas3.Negrąžintų prekių (pavyzdžiui, garantinių) pakeitimas |

3.Sandoriai, išskyrus sudaromus laikinai, pagal kuriuos be kompensacijos (finansinės arba kitos) perleidžiama nuosavybės teisė | 1.Prekės, pristatytos pagal pagalbos programas, kurias iš dalies arba visiškai vykdo ir finansuoja Europos bendrija2.Prekių tiekimas pagal kitas bendro pobūdžio valstybines programas3.Kita teikiama pagalba (individualių asmenų, nevyriausybinių organizacijų)4.Kita |

4.Operacijos, siekiant perdirbti pagal kontraktą arba remontuoti (išskyrus nurodytas 7 punkte) | 1.Perdirbimas pagal kontraktą2.Remontas ir techninė priežiūra už užmokestį3.Nemokamas remontas ir techninė priežiūra |

5.Operacijos pagal kontraktą atlikus perdirbimą arba remontą (išskyrus nurodytas 7 punkte) | 1.Perdirbimas pagal kontraktą2.Remontas ir techninė priežiūra už užmokestį3.Nemokamas remontas ir techninė priežiūra |

6.Sandoriai, kuriuos sudarant prekių savininkas nekeičiamas pavyzdžiui, nuoma, paskola, operacinis lizingas ir kitas laikinasis panaudojimas, išskyrus pagal kontraktą atliekamą perdirbimą arba remontą (pristatymą ir grąžinimą) | 1.Nuoma, paskola, operacinis lizingas2.Kitos prekės laikinam naudojimui |

7.Operacijos pagal bendrus gynybos projektus arba pagal kitas bendras tarpvyriausybines gamybos programas (pavyzdžiui, Airbus) | |

8.Statybinių medžiagų ir įrangos tiekimas, atliekant darbus, kurie yra bendro statybos arba projektavimo darbų kontrakto dalis | |

9.Kiti sandoriai | |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

14 straipsnio 2 dalyje nurodytų pristatymo terminų sąrašas

1 : Susijusios valstybės narės teritorijoje esanti vieta;

2 : Kitoje valstybėje narėje esanti vieta;

3 : Kita (ne Bendrijoje esanti vieta).

Pirmas stulpelis | Reikšmė | Antras stulpelis |

INCOTERMS kodas | Incoterms ICC/ECE Ženeva | Nurodytina vieta |

EXW | iš įmonės | vietos pavadinimas |

FCA | franko vežėjas | … vietos pavadinimas |

FAS | franko prie laivo | išsiuntimo uosto pavadinimas |

FOB | franko laivo denis | išsiuntimo uosto pavadinimas |

CFR | kaina ir frachtas | paskirties uosto pavadinimas |

CIF | kaina, draudimas ir frachtas | paskirties uosto pavadinimas |

CPT | transportavimas apmokėtas iki | paskirties vietos pavadinimas |

CIP | transportavimas ir draudimas apmokėti iki | paskirties vietos pavadinimas |

DAF | perduota pasienyje | vietos pavadinimas |

DES | perduota laive | paskirties uosto pavadinimas |

DEQ | perduota krantinėje | paskirties uosto pavadinimas |

DDU | perduota, muitas nesumokėtas | paskirties vietos pavadinimas |

DDP | perduota, muitas sumokėtas | importuojančioje valstybėje paskirties vietos pavadinimas |

XXX | pristatymo terminai, išskyrus pirmiau nurodytus | tikslus kontrakte numatytų terminų apibrėžimas |

--------------------------------------------------