32000R1703

2000 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1703/2000 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

Oficialusis leidinys L 195 , 01/08/2000 p. 0022 - 0023
CS.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
ET.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
HU.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
LT.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
LV.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
MT.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
PL.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
SK.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189
SL.ES skyrius 02 tomas 10 p. 188 - 189


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1703/2000

2000 m. liepos 31 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1264/2000 [2], ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1) Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikoma Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede išdėstyta Kombinuotoji nomenklatūra, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2) Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo bendrosios taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies paremta Kombinuotąja nomenklatūra arba kuria nustatomas papildomas jos padalijimas, ir kuri, siekiant taikyti tarifus ir kitas su prekyba susijusias priemones, yra įdiegta specialiomis Bendrijos nuostatomis.

(3) Pagal minėtas bendrąsias taisykles prekės, apibūdintos šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje, turi būti klasifikuojamos pagal tam tikrus 2 skiltyje nurodytus KN kodus remiantis 3 skiltyje išdėstytais paaiškinimais.

(4) Pripažįstama, kad informacijos apie privalomus tarifus, kurią valstybių narių muitinės suteikė dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje ir kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, turėtojas pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 955/1999 [4], 12 straipsnio 6 dalį gali ja remtis trijų mėnesių laikotarpiu.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prekės, apibūdintos šio dokumento priedo lentelės 1 skiltyje, Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos pagal atitinkamus KN kodus, nurodytus minėtos lentelės 2 skiltyje.

2 straipsnis

Informacija apie privalomus tarifus, kurią suteikė valstybių narių muitinės ir kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas ir toliau galima remtis trijų mėnesių laikotarpiu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

[2] OL L 144, 2000 6 17, p. 6.

[3] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[4] OL L 119, 1999 5 7, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Prekių aprašymas | Klasifikavimas KN kodas | Paaiškinimai |

(1) | (2) | (3) |

1.Pievagrybiai (Agaricus genties), paruošti, blanširuoti, užpilti skysčiu, kurio sudėtyje yra:laisvos lakiosios rūgšties, kurios kiekis išreikštas acto rūgšties kiekiu:– 0,5 % masėssulfito: < 2 ppmdruskos: 2,6 % masėsŠis produktas, kurio sudėtyje taip pat yra kitų konservantų, tinka tiesiogiai žmonėms vartoti. | 20031030 | Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų taisyklių nuostatas, 20 skirsnio 1 papildomąją pastabą bei KN kodų 2003, 200310 ir 20031030 formuluotes. Kadangi druskos kiekis yra didesnis kaip 2,5 % masės, pagal Kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 1 papildomąją pastabą produktas neklasifikuojamas pagal KN kodą 20019050. |

2.Sintetinė medžiaga, sudaryta iš stireno-etileno/propileno-stireno arba stireno-etileno/butileno-stireno mažo nesotumo laipsnio kopolimerų bloko (jodo skaičius nuo 4 iki 7). | 40029990 | Klasifikavimas nustatomas pagal Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo 1 ir 6 bendrųjų taisyklių nuostatas, 40 skirsnio 4 pastabos a punktą bei KN kodų 4002, 400299 ir 40029990 formuluotes. Toks polimerų blokas atitinka visus Kombinuotosios nomenklatūros 40 skirsnio 4 pastabos a punkte nurodytus kriterijus ir klasifikuojamas 4002. pozicijoje kaip sintetinis kaučiukas. |

--------------------------------------------------