32000L0074Oficialusis leidinys L 300 , 29/11/2000 p. 0024 - 0027


Komisijos direktyva 2000/74/EB

2000 m. lapkričio 22 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 93/29/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvą 92/61/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/7/EB [2], ypač į jos 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/29/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo [3], ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyva 93/29/EEB yra viena iš Direktyva 92/61/EEB nustatytos Bendrijos tipo patvirtinimo tvarkos atskirųjų direktyvų. Dėl to Direktyvos 92/61/EEB dėl transporto priemonių sistemų, detalių ir atskirųjų techninių agregatų nuostatos taikomos tai direktyvai.

(2) Atsižvelgiant į technologijos plėtrą, Direktyvą 93/29/EEB šiuo metu galima suderinti su technikos pažanga. Siekiant tinkamai taikyti visą tipo patvirtinimo sistemą, būtina paaiškinti arba papildyti tam tikrus atitinkamos direktyvos reikalavimus.

(3) Šiuo tikslu tam tikrų simbolių pavadinimo ir identifikavimo reikalavimai turėtų būti suvienodinti su 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 78/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių vidine salono sauga (valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimu), suderinimo [4] su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/91/EEB [5], nustatytais reikalavimais ir turėtų būti paaiškinta tam tikra informaciniame dokumente pateikta informacija.

(4) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimu, suderinimo [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB [7], 13 straipsnį įsteigto Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 93/29/EEB I ir II priedai iš dalies keičiami atsižvelgiant į šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 2002 m. sausio 1 d. valstybės narės negali dėl su valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimu susijusių priežasčių:

- atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą dviratei arba triratei motorinei transporto priemonei, arba

- uždrausti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti dvirates ar trirates motorines transporto priemones,

jeigu valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas atitinka Direktyvos 93/29/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2. Nuo 2002 m. liepos 1 d. valstybės narės atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą bet kuriai naujo tipo dviratei arba triratei motorinei transporto priemonei, jeigu valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas neatitinka Direktyvos 93/79/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir skelbia nuostatas, kurios, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2001 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2002 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 225, 1992 8 10, p. 72.

[2] OL L 106, 2000 5 3, p. 1.

[3] OL L 188, 1993 7 29, p. 1.

[4] OL L 81, 1978 3 28, p. 3.

[5] OL L 284, 1993 11 19, p. 25.

[6] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

[7] OL L 203, 2000 8 10, p. 9.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I. I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2.1.1. skirsnis pakeičiamas taip:

"2.1.1. Šie simboliai fone aiškiai išryškėja."

2.————————— 2.1.5. skirsnis iš dalies keičiamas taip:

prie 3 brėžinio paaiškinimo pridedama:

"Pastaba:

jeigu yra atskiros kairiojo ir dešiniojo posūkių rodyklių signalinės lemputės, dvi rodykles taip pat galima naudoti atskirai."

12 brėžinys pakeičiamas taip:

+++++ TIFF +++++

"12 brėžinysGalinis rūko žibintas (3)Signalinės lemputės spalva: gintaro spalva"

13 brėžinio paaiškinimas keičiamas taip:

"

"

14 brėžinio paaiškinimas keičiamas taip:

"

"

,

15 brėžinys keičiamas taip:

+++++ TIFF +++++

"15 brėžinysApšvietimo jungiklisSignalinės lemputės spalva: žalia"

16 brėžinio paaiškinimas keičiamas taip:

"

"

17 brėžinys yra išbraukiamas

18 ir 19 brėžiniai atitinkamai pažymimi 17 ir 18 numeriais

pastaba 1 keičiama taip:

"(1) Įrėminti plotai gali būti standūs."

II. II priedas iš dalies keičiamas taip:1 priedėlis keičiamas taip:

"

1 priedėlis

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------