32000L0054Oficialusis leidinys L 262 , 17/10/2000 p. 0021 - 0045


Europos Parlamento Ir Tarybos direktyva 2000/54/EB

2000 m. rugsėjo 18 d.

dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 137 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) 1990 m. lapkričio 26 d. Tarybos direktyva 90/679/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB16 straipsnio 1 dalyje) [3], daugeliu atvejų [4] buvo gerokai pakeista. Siekiant aiškumo ir pagrįstumo Direktyvą 90/679/EEB reikėtų kodifikuoti.

(2) Būtiniausių reikalavimų, skirtų geresnei saugai ir sveikatai garantuoti apsaugant darbuotojus nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe, laikymasis yra esminis veiksnys, užtikrinantis darbuotojų saugą ir sveikatą.

(3) Ši direktyva yra atskiroji direktyva, kaip numatyta 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [5] 16 straipsnio 1 dalyje. Dėl to visos minėtos direktyvos nuostatos taikomos darbuotojų sąlyčiui su biologiniais veiksniais, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

(4) Kaupiant duomenis galima gauti tikslesnių žinių apie riziką, kylančią dėl biologinių veiksnių poveikio.

(5) Remiantis naujais mokslo duomenimis, būtina reguliariai tikrinti ir tikslinti biologinių veiksnių sąrašą ir jų klasifikavimą.

(6) Be klasifikavimo, reikėtų pateikti papildomų duomenų apie daugelį biologinių veiksnių.

(7) Siekdami gerinti darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą, darbdaviai privalo domėtis naujausiais technologijos laimėjimais.

(8) Reikėtų imtis prevencinių priemonių nuo biologinių veiksnių neapsaugotų darbuotojų sveikatai apsaugoti ir saugai užtikrinti.

(9) Ši direktyva padeda praktiškai formuoti socialinę vidaus rinkos dimensiją.

(10) Pagal Tarybos sprendimą 74/325/EEB [6], rengdama šios srities pasiūlymus, Komisija turi konsultuotis su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu; su juo buvo konsultuotasi rengiant pasiūlymus dėl šioje direktyvoje numatytų Tarybos direktyvų.

(11) Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su VIII priedo B dalyje nustatytais perkėlimo į nacionalinius teisės aktus terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

1. Šios direktyvos tikslas — darbuotojų apsauga nuo jų sveikatai ir saugai dėl biologinių veiksnių poveikio darbe gresiančios ar galinčios grėsti rizikos, įskaitant šios rizikos prevenciją.

Joje nustatomos tam tikros būtiniausios šios srities nuostatos.

2. Visos Direktyvos 89/391/EEB nuostatos taikomos visai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

3. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Tarybos direktyvos 90/219/EEB [7] ir Tarybos direktyvos 90/220/EEB [8] nuostatų.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a) "biologiniai veiksniai" — mikroorganizmai, įskaitant genetiškai modifikuotus, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai, galintys sukelti bet kokią infekciją, alergiją ar apsinuodijimą;

b) "mikroorganizmas" — ląstelinė arba neląstelinė mikrobiologinė būtybė, galinti daugintis ar perduoti genetinę medžiagą;

c) "ląstelių kultūra" — iš daugialąsčių organizmų kilusių ląstelių augimas mitybinėse terpėse.

Pagal keliamos infekcijos rizikos laipsnį "biologiniai veiksniai" skirstomi į keturias rizikos grupes:

1) 1 grupės biologinis veiksnys — medžiaga, kuri negali sukelti žmonių ligų;

2) 2 grupės biologinis veiksnys — medžiaga, kuri gali sukelti žmonių ligas ir būti pavojinga darbuotojams; mažai tikėtina, kad jos plistų visuomenėje; paprastai yra veiksmingų profilaktikos priemonių arba ligos sėkmingai gydomos;

3) 3 grupės biologinis veiksnys — medžiaga, kuri gali sukelti sunkias žmonių ligas ir būti labai pavojinga darbuotojams; kyla rizika, kad jos gali išplisti visuomenėje; tačiau paprastai yra veiksmingų profilaktikos priemonių arba ligos sėkmingai gydomos;

4) 4 grupės biologinis veiksnys — medžiaga, kuri sukelia sunkias žmonių ligas ir yra ypač pavojinga darbuotojams; gali kilti didelė rizika, kad jos išplis visuomenėje; paprastai nėra veiksmingų profilaktikos priemonių ir ligos neišgydomos.

3 straipsnis

Taikymo sritis — rizikos nustatymas ir įvertinimas

1. Ši direktyva taikoma toms veiklos rūšims, kai darbuotojus veikia arba juos gali veikti dėl jų darbo susidarę biologiniai veiksniai.

2. Imantis veiklos, kurios metu gali kilti sąlyčio su biologiniais veiksniais rizika, reikia nustatyti darbuotojų sąlyčio pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti visą darbuotojų sveikatai ar saugai gresiančią riziką bei nustatyti priemones, kurių reikės imtis.

Imantis įvairios veiklos, kurios metu darbuotojus gali veikti kelios biologinių veiksnių grupės, rizika įvertinama atsižvelgiant į visų pavojingų biologinių veiksnių keliamą pavojų.

Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti atnaujinami reguliariai ir kaskart, kai tik pasikeičia sąlygos, galinčios turėti įtakos darbuotojų sąlyčiui su biologiniais veiksniais.

Kompetentingų institucijų prašymu darbdavys turi pateikti informaciją, panaudotiną minėtam įvertinimui atlikti.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas įvertinimas atliekamas remiantis visa turima informacija, įskaitant:

a) biologinių veiksnių, kurie yra ar gali būti pavojingi žmonių sveikatai, klasifikaciją, nurodytą 18 straipsnyje;

b) kompetentingos institucijos rekomendacijas, nurodančias, kad siekiant apsaugoti darbuotojų, kuriuos darbo metu veikia ar gali veikti dėl jų darbo susidarę biologiniai veiksniai, sveikatą, reikėtų kontroliuoti tokius biologinius veiksnius;

c) informaciją apie ligas, kuriomis darbuotojai gali susirgti dėl dirbamo darbo;

d) dėl darbo galintį pasireikšti alerginį ar toksinį poveikį darbuotojams;

e) ligas, kuriomis susirgo darbuotojai ir kurios yra tiesiogiai susijusios su jų darbu.

4 straipsnis

Įvairių su rizikos įvertinimu susijusių straipsnių taikymas

1. Jei 3 straipsnyje paminėto įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojus veikia ir (arba) gali veikti 1 grupės biologinis veiksnys, kuris nekelia rizikos darbuotojų sveikatai, 5-17 ir 19 straipsnių taikyti nereikia.

Vis dėlto, reikia laikytis VI priedo 1 punkto.

2. Jei 3 straipsnyje paminėto įvertinimo rezultatai rodo, kad veikla nėra susijusi su apgalvotu ketinimu dirbti su biologiniais veiksniais arba juos naudoti, tačiau jos metu darbuotojus gali veikti biologiniai veiksniai, kaip ir dirbant I priede pateiktame orientaciniame sąraše išvardytus darbus, yra taikomi 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ir 14 straipsniai, nebent 3 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatai parodo, kad jų taikyti nebūtina.

II SKYRIUS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

5 straipsnis

Pakeitimas

Jei veiklos pobūdis leidžia, darbdavys stengiasi nenaudoti kenksmingų biologinių veiksnių, pakeisdamas juos biologiniais veiksniais, kurie, dabartiniais duomenimis, tinkamai naudojami, šiaip ar taip, darbuotojų sveikatai yra nepavojingi arba mažiau pavojingi.

6 straipsnis

Rizikos sumažinimas

1. Jei 3 straipsnyje paminėto įvertinimo rezultatai rodo darbuotojų sveikatai ar saugai gresiancią riziką, būtina imtis poveikio prevencijos priemonių.

2. Jei, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir 3 straipsnyje paminėtą rizikos įvertinimą, to padaryti techniškai neįmanoma, poveikio rizika turi būti sumažinta iki tokio reikiamo minimalaus lygio, kad būtų tinkamai apsaugota tokių darbuotojų sveikata ir užtikrinta jų sauga, visų pirma imantis priemonių, kurios turi būti taikomos atsižvelgiant į 3 straipsnyje paminėto įvertinimo rezultatus:

a) kiek įmanoma sumažinama darbuotojų, kurie yra ar gali būti neapsaugoti nuo poveikio;

b) darbo procesai ir inžinerines kontrolės priemonės numatomos taip, kad būtų išvengta biologinių veiksnių patekimo į darbo vietą arba sumažintas patenkantis jų kiekis;

c) naudojamos kolektyvinės apsaugos priemonės ir (arba), jei poveikio neįmanoma išvengti kitomis priemonėmis, asmeninės apsaugos priemonės;

d) naudojamos higienos priemonės, skirtos atsitiktinio biologinių veiksnių pernešimo iš darbo vietos ar jų išleidimo į aplinką prevencijai arba pernešamam ar išleidžiamam kiekiui sumažinti;

e) naudojamas II priede nurodytas biologinio pavojaus ženklas ir kiti atitinkami įspėjamieji ženklai;

f) sudaromi planai, kaip elgtis su biologiniais veiksniais susijusių avarijų metu;

g) kai tai būtina ir techniškai įmanoma, tikrinama, ar už pirminio fizinio izoliavimo lygmens ribų nepateko darbe naudojami biologiniai veiksniai;

h) naudojamos saugios prieš tai tam tikrais atvejais atitinkamai apdorotų atliekų surinkimo, sandėliavimo ir šalinimo priemonės, įskaitant saugius ir aiškiai pažymėtus konteinerius;

i) imamasi priemonių, kad darbo vietoje būtų atsargiai dirbama su biologiniais veiksniais ir jie būtų saugiai transportuojami.

7 straipsnis

Kompetentingai institucijai skirta informacija

1. Jei 3 straipsnyje paminėto įvertinimo rezultatai rodo darbuotojų sveikatai ar saugai gresiancią riziką, kompetentingos institucijos prašymu darbdaviai pateikia atitinkamą informaciją apie:

a) įvertinimo rezultatus;

b) įvairią veiklą, kurios metu darbuotojus paveikė ar galėjo paveikti biologiniai veiksniai;

c) paveiktų darbuotojų skaičių;

d) už darbo saugą ir sveikatą atsakingo asmens pavardę ir kvalifikaciją;

e) taikytas apsaugos ir prevencijos priemones, įskaitant darbo tvarką ir metodus;

f) avarinį planą, skirtą darbuotojams apsaugoti nuo 3 arba 4 grupės biologinių veiksnių poveikio, kuris gali pasireikšti dėl fizinės izoliavimo sistemos gedimo.

2. Darbdaviai nedelsdami informuoja kompetentingą instituciją apie visas avarijas arba incidentus, dėl kurių į aplinką galėjo būti išleisti biologiniai veiksniai ir galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės.

3. Pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką įmonė, nutraukdama veiklą, kompetentingai institucijai pateikia 11 straipsnyje nurodytą sąrašą ir 14 straipsnyje nurodytas medicinos korteles.

8 straipsnis

Higiena ir asmeninė apsauga

1. Vykdant bet kokią veiklą, kurios metu dėl darbo su biologiniais veiksniais darbuotojų sveikatai ar saugai iškyla rizika, darbdaviai įpareigojami visada imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad:

a) darbuotojai nevalgytų ar negertų darbo aplinkoje, kurioje esama apsinuodijimo biologiniais veiksniais rizikos;

b) darbuotojai būtų aprūpinti tinkamais apsauginiais ar kitais specialiais drabužiais;

c) darbuotojams būtų įrengtos tinkamos prausyklos ir tualetai, kuriuose būtų priemonių akims plauti ir (arba) odos antiseptikų;

d) visos būtinos apsaugos priemonės:

- būtų deramai laikomos aiškiai pažymėtose vietose,

- būtų patikrintos ir išvalytos, jei įmanoma, prieš naudojimą ir, visais atvejais, jas panaudojus,

- prieš naudojant sugedusios priemonės būtų pataisytos arba pakeistos naujomis;

e) būtų nustatyta mėginių, imamų iš žmogaus arba gyvūno organizmo, ėmimo, darbo su jais ir jų apdorojimo tvarka.

2. Darbo drabužiai ir apsaugos priemonės, įskaitant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus apsauginius drabužius, kurie gali būti užteršti biologiniais veiksniais, turi būti išnešami paliekant darbo vietą ir, prieš imantis antroje pastraipoje nurodytų priemonių, laikomi atskirai nuo kitų drabužių.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad šie drabužiai ir apsaugos priemonės būtų nukenksmintos, išvalytos arba prireikus sunaikintos.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės vykdomos ne darbuotojų sąskaita.

9 straipsnis

Informacija ir darbuotojų mokymas

1. Darbdavys imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad, remiantis visa turima informacija, darbuotojai ir (arba) darbuotojų atstovai įmonėje ar įstaigoje būtų visapusiškai ir tinkamai, visų pirma juos informuojant ir instruktuojant, mokomi:

a) kokia rizika gali grėsti sveikatai;

b) kokių atsargumo priemonių reikės imtis poveikio prevencijai;

c) kokie yra higienos reikalavimai;

d) kaip naudoti apsaugos priemones ir vilkėti apsauginius drabužius;

e) kokius veiksmus turės atlikti darbuotojai įvykus incidentams, ir kad tokių incidentų nebūtų.

2. Mokymas:

a) organizuojamas prieš pradedant darbą, kurį dirbant bus kontaktuojama su biologiniais veiksniais;

b) priderinamas prie naujos ar pakitusios rizikos ir

c) prireikus periodiškai kartojamas.

10 straipsnis

Darbuotojų informavimas konkrečiais atvejais

1. Darbdaviai parengia raštiškas darbo vietoms skirtas instrukcijas ir prireikus pakabina skelbimus, kuriuose nurodoma bent jau tai, kokios tvarkos reikia laikytis tais atvejais, kai:

a) įvyksta su biologiniu veiksniu susijusi pavojinga avarija ar incidentas;

b) dirbama su 4 grupės biologiniu veiksniu.

2. Vadovui arba už darbo saugą ir sveikatą atsakingam asmeniui darbuotojai nedelsdami praneša apie visas avarijas ar incidentus, kurie įvyksta naudojant biologinius veiksnius.

3. Darbdaviai nedelsdami informuoja darbuotojus ir (arba) darbuotojų atstovus apie visas avarijas arba incidentus, dėl kurių į aplinką galėjo būti išleisti biologiniai veiksniai, galintys sunkiai užkrėsti ir (arba) susargdinti žmones.

Be to, darbdaviai nedelsdami praneša darbuotojams ir (arba) darbuotojų atstovams įmonėje ar įstaigoje apie įvykusias pavojingas avarijas ar incidentus, nurodo jų priežastis bei priemones, kurių buvo imtasi ar reikės imtis padėčiai ištaisyti.

4. Kiekvienas darbuotojas turi teisę gauti būtent su juo susijusią informaciją iš 11 straipsnyje nurodyto sąrašo.

5. Darbuotojai ir (arba) darbuotojų atstovai įmonėje ar įstaigoje turi teisę gauti anoniminę kolektyvinę informaciją.

6. Darbuotojų ir (arba) jų atstovų prašymu darbdaviai jiems teikia 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

11 straipsnis

Paveiktų darbuotojų sąrašas

1. Darbdavys saugo 3 ir (arba) 4 grupės biologinių veiksnių paveiktų darbuotojų sąrašą, kuriame nurodoma atlikto darbo rūšis, jei įmanoma, biologiniai veiksniai, paveikę darbuotojus, ir yra atitinkami įrašai apie poveikius, avarijas bei incidentus.

2. Pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąrašas saugomas ne trumpiau kaip 10 metų nuo poveikio pabaigos.

Tais atvejais, kai buvo užfiksuoti tokie poveikiai, kurie galėjo sukelti infekcijas:

a) dėl biologinių veiksnių, galinčių sukelti ilgalaikes arba latentines infekcijas, poveikio;

b) kurių, esant dabartiniam žinių lygiui, negalima diagnozuoti, kol liga nepasireiškia po daugelio metų;

c) kurių sukeltos ligos inkubacinis laikotarpis yra ypač ilgas;

d) kurios sukelia ligas, kurios, nors ir gydomos, kartais po daugelio metų atsinaujina, arba

e) kurios gali turėti sunkių ilgalaikių pasekmių;

paveiktų darbuotojų sąrašas saugomas atitinkamai ilgiau — iki 40 metų nuo paskutinio užregistruoto poveikio pabaigos.

3. 14 straipsnyje nurodytas gydytojas ir (arba) kompetentinga institucija arba bet kuris kitas už sveikatą ir darbo saugą atsakingas asmuo turi teisę gauti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą.

12 straipsnis

Darbuotojų konsultavimas ir jų dalyvavimas

Vadovaujantis Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsniu, su darbuotojais ir (arba) jų atstovais yra konsultuojamasi bei jie dalyvauja sprendžiant šioje direktyvoje minimus klausimus.

13 straipsnis

Pranešimas kompetentingai institucijai

1. Kompetentingai institucijai iš anksto pranešama apie pirmą kartą naudojamus:

a) 2 grupės biologinius veiksnius;

b) 3 grupės biologinius veiksnius;

c) 4 grupės biologinius veiksnius.

Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki darbo pradžios.

Laikantis šio straipsnio 2 dalies, iš anksto pranešama apie kiekvieną pirmą kartą naudojamą 4 grupės biologinį veiksnį bei apie visus kitus naujus 3 grupės biologinius veiksnius, jei darbdavys tuos biologinius veiksnius laikinai klasifikuoja pats.

2. Su 4 grupės biologiniais veiksniais susijusias diagnostikos paslaugas teikiančių laboratorijų prašoma pateikti tik pirminį pranešimą apie savo ketinimus.

3. Kaskart, kai tik įvyksta darbo saugai ir sveikatai reikšmingi procesai ir (arba) pasikeičia tvarka, o dėl to informacija pasensta, reikia informuoti iš naujo.

4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse minėtame pranešime nurodoma:

a) įmonės ir (arba) įstaigos pavadinimas ir adresas;

b) už darbo saugą ir sveikatą atsakingo asmens pavardė ir kvalifikacija;

c) 3 straipsnyje nurodyto įvertinimo rezultatai;

d) biologinių veiksnių rūšys;

e) numatytos apsaugos ir prevencijos priemonės.

III SKYRIUS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Sveikatos priežiūra

1. Valstybės narės, laikydamosi nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos, pasirengia tinkamai prižiūrėti darbuotojų, kuriems 3 straipsnyje paminėto įvertinimo rezultatai rodo sveikatai ir saugai gresiancią riziką, sveikatą.

2. Imamasi tokių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, kad prireikus būtų galima tinkamai prižiūrėti kiekvieno darbuotojo sveikatą:

a) iki pasireiškiant poveikiui;

b) reguliariai, kai tik pasibaigia poveikis.

Imamasi tokių priemonių, kad būtų įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmeninės ir darbo higienos priemones.

3. Atliekant 3 straipsnyje nurodytą įvertinimą, reikėtų nustatyti, kuriems darbuotojams gali prireikti specialių apsaugos priemonių.

Kai būtina, tie darbuotojai, kurie dar nėra atsparūs juos veikiantiems ar galintiems veikti biologiniams veiksniams, turi būti aprūpinti veiksmingais skiepais.

Aprūpindami skiepais darbdaviai turėtų atsižvelgti į VII priede pateiktą rekomenduojamą praktikos kodeksą.

Jei nustatoma, kad darbuotojas kenčia nuo infekcijos ir (arba) ligos, kurias galėjo sukelti biologiniai veiksniai, gydytojas ar už darbuotojų sveikatos priežiūrą atsakinga institucija kitiems panašų poveikį patyrusiems darbuotojams pasiūlo pasitikrinti sveikatą.

Tokiu atveju pagal 3 straipsnį pakartotinai įvertinama poveikio rizika.

4. Pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką tais atvejais, kai tikrinama sveikata, asmeninės medicinos kortelės saugomos ne trumpiau kaip 10 metų nuo poveikio pabaigos.

Specialiais 11 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais asmeninės medicinos kortelės saugomos atitinkamai ilgiau — iki 40 metų nuo paskutinio užregistruoto poveikio pabaigos.

5. Gydytojas arba už sveikatos priežiūrą atsakinga institucija pasiūlo apsaugos ar prevencijos priemones, kurias reikia taikyti kiekvienam darbuotojui.

6. Darbuotojams būtina teikti informaciją ir duoti patarimus visais jų sveikatos priežiūros, kuria jie gali pasinaudoti pasibaigus poveikiui, klausimais.

7. Remiantis nacionaliniais įstatymais ir (arba) praktika:

a) darbuotojai turi teisę gauti jų sveikatos tikrinimo rezultatus ir

b) tokie darbuotojai ar darbdavys gali pareikalauti peržiūrėti sveikatos tikrinimo rezultatus.

8. Darbuotojų sveikatos priežiūros praktinės rekomendacijos yra išdėstytos IV priede.

9. Kompetentingai institucijai pranešama apie visus pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką nustatytus biologinių veiksnių sukeltų ligų ar mirties atvejus.

15 straipsnis

Kitos sveikatos ir veterinarinės priežiūros patalpos, išskyrus diagnostikos laboratorijas

1. Atliekant 3 straipsnyje nurodytą įvertinimą, ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama:

a) abejonėms dėl biologinių veiksnių buvimo sergančių žmonių ar gyvūnų organizmuose ir iš jų paimtoje medžiagoje bei mėginiuose;

b) pavojui, kurį kelia sergančių žmonių arba gyvūnų organizmuose ir iš jų paimtoje medžiagoje bei mėginiuose esantys ar juose galintys būti biologiniai veiksniai;

c) rizikai, gresiančiai dėl darbo pobūdžio.

2. Sveikatos ir veterinarinės priežiūros patalpose imamasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta ten dirbančių darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga.

Visų pirma reikia imtis šių priemonių:

a) nustatyti tinkamą nukenksminimo ir dezinfekavimo tvarką ir

b) laikytis saugaus užterštų atliekų tvarkymo bei naikinimo tvarkos.

3. Siekiant sumažinti infekcijos riziką, izoliatoriuose, kuriuose yra sergančių žmonių ar gyvūnų, kurie yra ar gali būti užkrėsti 3 arba 4 grupės biologiniais veiksniais, taikomos V priedo A skiltyje nurodytos izoliavimo priemonės.

16 straipsnis

Specialios priemonės, taikomos pramoniniams procesams, laboratorijoms ir gyvūnų laikymo patalpoms

1. Laboratorijose, įskaitant diagnostikos laboratorijas bei patalpas, kuriose laikomi laboratoriniai gyvūnai, kurie buvo tikslingai užkrėsti 2, 3 arba 4 grupės biologiniais veiksniais arba kurie yra arba gali būti tokių veiksnių nešiotojai, taikomos šios priemonės:

a) siekdamos sumažinti infekcijos riziką, laboratorijos, naudojančios 2, 3 arba 4 grupės biologinius veiksnius mokslo tyrimams, kūrimui, mokymui ar diagnostikai, izoliavimo priemones pasirenka pagal V priedą;

b) atlikus 3 straipsnyje nurodytą įvertinimą ir nustačius reikiamą fizinio biologinių veiksnių izoliavimo lygmenį pagal jų rizikos laipsnį, priemonės pasirenkamos pagal V priedą.

Su biologiniais veiksniais susijusia veikla turi būti užsiimama:

- tik toje darbo aplinkoje, kurioje taikomas ne mažesnis kaip 2 izoliavimo lygmuo, jei dirbama su 2 grupės biologiniu veiksniu,

- tik toje darbo aplinkoje, kurioje taikomas ne mažesnis kaip 3 izoliavimo lygmuo, jei dirbama su 3 grupės biologiniu veiksniu,

- tik toje darbo aplinkoje, kurioje taikomas ne mažesnis kaip 4 izoliavimo lygmuo, jei dirbama su 4 grupės biologiniu veiksniu;

c) laboratorijos, dirbančios su medžiagomis, kuriose gali būti biologinių veiksnių, galinčių sukelti žmonių ligas, tačiau kurių tikslas nėra darbas su biologiniais veiksniais (pvz., jų auginimas arba kaupimas), turėtų pasirinkti ne mažesnį kaip 2 izoliavimo lygmenį. Atitinkamais atvejais būtina nustatyti 3 arba 4 izoliavimo lygmenis, kai yra žinoma arba kai spėjama, kad jų būtina laikytis, išskyrus atvejus, kai kompetentingų nacionalinių institucijų pateiktuose nurodymuose konkrečiais atvejais leidžiama nustatyti žemesnį lygmenį.

2. Pramoniniuose procesuose, kuriems naudojami 2, 3 arba 4 grupės biologiniai veiksniai, būtina imtis šių priemonių:

a) remiantis praktinėmis priemonėmis ir laikantis atitinkamos VI priede nurodytos tvarkos, pramoniniams procesams taikomi šio straipsnio 1 dalies b punkto antroje pastraipoje nustatyti izoliavimo principai;

b) pagal rizikos, susijusios su 2, 3 arba 4 grupės biologinių veiksnių naudojimu, įvertinimo rezultatus kompetentingos institucijos gali nuspręsti, kokių tinkamų priemonių reikia imtis naudojant šiuos biologinius veiksnius pramonėje.

3. Tais atvejais, kai imantis šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos veiklos nebuvo galima išsamiai įvertinti biologinių veiksnių, tačiau kai numatytas tokių veiksnių naudojimas gali kelti rimtą riziką darbuotojų sveikatai, tokia veikla gali būti vykdoma tik tose darbo vietose, kuriose yra ne mažesnis kaip 3 izoliavimo lygmuo.

17 straipsnis

Duomenų naudojimas

Komisija turi teisę gauti kompetentingų nacionalinių institucijų pateiktą 14 straipsnio 9 dalyje nurodytą informaciją.

18 straipsnis

Biologinių veiksnių klasifikavimas

1. Bendrijos klasifikacija grindžiama 2 straipsnio antros pastraipos 2–4 punktuose nustatytais apibrėžimais (2–4 grupės).

2. Kol bus parengta Bendrijos klasifikacija, valstybės narės biologinius veiksnius, kurie yra ar gali būti pavojingi žmonių sveikatai, klasifikuoja pagal 2 straipsnio antros pastraipos 2–4 punktuose nustatytus apibrėžimus (2–4 grupės).

3. Jei biologinio veiksnio, kurį reikia įvertinti, negalima aiškiai priskirti vienai iš 2 straipsnio antroje pastraipoje nustatytų grupių, jis turi būti priskirtas didžiausios rizikos grupei iš galimų alternatyvų.

19 straipsnis

Priedai

Techniniai priedų pakeitimai, kurie daromi atsižvelgiant į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar charakteristikų pasikeitimus bei išradimus biologinių veiksnių srityje, priimami Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

20 straipsnis

Pranešimas Komisijai

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimamų nacionalinių teisės aktų nuostatas.

21 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 90/679/EEB su pakeitimais, padarytais VIII priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su VIII priedo B dalyje nustatytais perkėlimo į nacionalinius teisės aktus terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal IX priede pateiktą koreliacijos lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

23 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. rugsėjo 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Védrine

[1] OL C 75, 2000 3 15, p. 15.

[2] 2000 m. birželio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neišspausdinta Oficialiajame leidinyje) ir 2000 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 374, 1990 12 31, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/65/EB (OL L 335, 1997 12 6, p. 17).

[4] žr. VIII priedo A dalį.

[5] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[6] OL L 185, 1974 7 9, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[7] 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (OL L 117, 1990 5 8, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/81/EB (OL L 330, 1998 12 5, p. 13).

[8] 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (OL L 117, 1990 5 8, p. 15). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/35/EB (OL L 169, 1997 6 27, p. 72).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ORIENTACINIS VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

(4 straipsnio 2 dalis)

1. Darbas maisto pramonės įmonėse.

2. Žemės ūkio darbai.

3. Darbai, kuriuos dirbant kontaktuojama su gyvūnais ir (arba) gyvūninės kilmės produktais.

4. Darbas sveikatos apsaugos sistemoje, įskaitant izoliatorius ir morgus.

5. Darbas klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose, išskyrus diagnostines mikrobiologijos laboratorijas.

6. Darbas atliekų laidojimo įmonėse.

7. Darbas nuotėkų valymo įrenginiuose.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

BIOLOGINIO PAVOJAUS ŽENKLAS

(6 straipsnio 2 dalies e punktas)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

BENDRIJOS KLASIFIKACIJA

2 straipsnio antra dalis ir 18 straipsnis

ĮŽANGINĖS PASTABOS

1. Pagal šios direktyvos taikymo sritį į suklasifikuotą sąrašą turi būti įtraukti tik tie veiksniai, kurie, kaip žinoma, gali užkrėsti žmones.

Prireikus nurodomi šių veiksnių toksinio ir alerginio potencialo rodikliai.

Į sąrašą neįtraukiami gyvūnų ir augalų patogenai, kurie žinomi kaip nedarantys poveikio žmogui.

Sudarant šį suklasifikuotų biologinių veiksnių sąrašą nebuvo atsižvelgta į genetiškai modifikuotus mikroorganizmus.

2. Suklasifikuotų veiksnių sąrašas sudarytas atsižvelgiant į tų veiksnių poveikį sveikiems darbuotojams.

Specialiai nėra atsižvelgiama į tam tikrą poveikį tiems darbuotojams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties, pvz., dėl persirgtos ligos, gydymo vaistais, susilpnėjusio imuniteto, nėštumo ar maitinimo krūtimi, gali būti ypač jautrūs.

Tokiems darbuotojams gresianti papildoma rizika turėtų būti laikoma šioje direktyvoje numatyto rizikos įvertinimo dalimi.

Tam tikriems pramoniniams procesams, laboratoriniams darbams ar darbui su gyvūnais, susijusiems su faktišku ar galimu 3 arba 4 grupės biologinių veiksnių poveikiu, visos taikomos techninės atsargumo priemonės privalo atitikti šios direktyvos 16 straipsnį.

3. Biologiniai veiksniai, kurie nebuvo priskirti sąrašo 2–4 grupėms, nėra automatiškai priskiriamos 1 grupei.

Į sąrašą veiksnių, kurių daugiau kaip viena rūšis yra laikoma patogenine žmogui, bus įtrauktos tos rūšys, kurios laikomos dažniausiai sukeliančiomis ligas, kartu pateikiant bendresnio pobūdžio nuorodą, kad kitos tos pačios genties rūšys gali kenkti sveikatai.

Jei suklasifikuotų biologinių veiksnių sąraše nurodoma visa gentis, tai suprantama, kad žinomos nepatogeninės rūšys ir kamienai į tą sąrašą nepatenka.

4. Tais atvejais, kai kamienas yra susilpnėjęs arba praradęs žinomus užkrečiančius genus, atsižvelgiant į atitinkamos darbo vietos rizikos įvertinimą nebūtina taikyti izoliavimo priemonių, kurios būtinos pagal motininio kamieno klasifikaciją.

Pavyzdžiui, tai gali būti atvejis, kaitos kamienas turi būti naudojamas kaip produktas ar produkto dalis profilaktikos ar gydymo tikslams.

5. Suklasifikuotų veiksnių nomenklatūra, kuria buvo pasinaudota šiam sąrašui sudaryti, parodo ir atitinka naujausius tarptautinius susitarimus dėl klasifikacinio statuso bei tuo metu, kai šis sąrašas buvo kuriamas, galiojusią veiksnių nomenklatūrą.

6. Suklasifikuotų biologinių veiksnių sąrašas atspindi to laiko, kai jis buvo sudaromas, žinių lygį.

Jis bus atnaujinamas iškart, kai nebeatitiks naujausių žinių lygio.

7. Valstybės narės turi užtikrinti, kad visi virusai, kurie jau buvo aptikti žmonių organizmuose ir kurie dar nėra įvertinti ir įrašyti į šį priedą, būtų priskiriami bent jau 2 grupei, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės narės turi įrodymų, kad jie neturėtų sukelti žmonių ligų.

8. Tam tikri 3 grupei priskiriami biologiniai veiksniai, kurie pridedamajame sąraše yra pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), darbuotojams gali kelti nedidelę infekcijos riziką, kadangi paprastai jais neužsikrečiama per orą.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į konkretų specifinės veiklos pobūdį ir į su ja susijusių veiksnių kiekį, įvertina izoliavimo priemones, kurios turi būti taikomos tokiems veiksniams, kad nustatytų, ar tam tikromis aplinkybėmis kai kurių iš šių priemonių galima netaikyti.

9. Pagal parazitų klasifikaciją taikomoms izoliavimo priemonėms keliami reikalavimai galioja tik tiems parazito gyvybės raidos ciklo tarpsniams, per kuriuos jis gali užkrėsti žmones darbo vietose.

10. Sąraše atskira nuoroda pateikiama tokiais atvejais, kai biologiniai veiksniai, prieš kuriuos yra veiksmingų vakcinų, gali sukelti alergines ar toksines reakcijas, arba kai biologinių veiksnių paveiktų darbuotojų sąrašą patartina saugoti ilgiau kaip 10 metų.

Šios nuorodos žymimos šiomis raidėmis:

A : galimas alerginis poveikis;

D : šių biologinių veiksnių paveiktų darbuotojų sąrašas turi būti saugomas ilgiau nei 10 metų nuo paskutinio žinomo užregistruoto poveikio pabaigos;

T : toksino gamyba;

V : yra veiksmingi skiepai.

Profilaktinis skiepijimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į VII priede pateiktą praktikos kodeksą.

BAKTERIJOS

ir panašūs organizmai

NB: prie šiame sąraše išvardytų biologinių veiksnių nurodytos raidės "spp." reiškia kitas žinomas žmonėms patogeniškas rūšis.

Biologinis veiksnys | Klasifikacija | Pastabos |

Actinobacillus actinomycetemcomitans | 2 | |

Actinomadura madurae | 2 | |

Actinomadura pelletieri | 2 | |

Actinomyces gerencseriae | 2 | |

Actinomyces israelii | 2 | |

Actinomyces pyogenes | 2 | |

Actinomyces spp. | 2 | |

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) | 2 | |

Bacillus anthracis | 3 | |

Bacteroides fragilis | 2 | |

Bartonella bacillifonnis | 2 | |

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) | 2 | |

Bartonella (Rochalinea) spp. | 2 | |

Bordetella bronchiseptica | 2 | |

Bordetella parapertussis | 2 | |

Bordetella pertussis | 2 | V |

Borrelia burgdorferi | 2 | |

Borrelia duttonii | 2 | |

Borrelia recurrentis | 2 | |

Borrelia spp. | 2 | |

Brucella abortus | 3 | |

Brucella canis | 3 | |

Brucella melitensis | 3 | |

Brucella suis | 3 | |

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | 3 | |

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | 3 | |

Campylobacter fetus | 2 | |

Campylobacter jejuni | 2 | |

Campylobacter spp. | 2 | |

Cardiobacterium hominis | 2 | |

Chlamydia pneumoniae | 2 | |

Chlamydia trachomatis | 2 | |

Chlamydia psittaci (paukščių štamas) | 3 | |

Chlamydia psittaci (kiti štamai) | 2 | |

Clostridium botulinum | 2 | T |

Clostridium perfringens | 2 | |

Clostridium tetani | 2 | T, V |

Clostridium spp. | 2 | |

Corynebacterium diphtheriae | 2 | T, V |

Corynebacterium minutissimum | 2 | |

Corynebacterium pseudotuberculosis | 2 | |

Corynebacterium spp. | 2 | |

Coxiella burnetii | 3 | |

Edwardsiella tarda | 2 | |

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) | 2 | |

Ehrlichia spp. | 2 | |

Eikenella corrodens | 2 | |

Enterobacter aerogenes/cloacae | 2 | |

Enterobacter spp. | 2 | |

Enterococcus spp. | 2 | |

Erysipelothrix rhusiopathiae | 2 | |

Escherichia coli (išskyrus nepatogeniškus kamienus) | 2 | |

Escherichia coli, verocytotoksigeniniai kamienai (pvz., O157:H7 arba O103) | 3 | |

Flavobacterium meningosepticum | 2 | |

Fluoribacter bozemanae (Legionella) | 2 | |

Francisella tularensis (A tipas) | 3 | |

Francisella tularensis (B tipas) | 2 | |

Fusobacterium necrophorum | 2 | |

Gardnerella vaginalis | 2 | |

Haemophilus ducreyi | 2 | |

Haemophilus influenzae | 2 | |

Haemophilus spp. | 2 | |

Helicobacter pylori | 2 | |

Klebsiella oxytoca | 2 | |

Klebsiella pneumoniae | 2 | |

Klebsiella spp. | 2 | |

Legionella pneumophila | 2 | |

Legionella spp. | 2 | |

Leptospira interrogans (kitos atmainos) | 2 | |

Listeria monocytogenes | 2 | |

Listeria ivanovii | 2 | |

Morganella morganii | 2 | |

Mycobacterium africanum | 3 | V |

Mycobacterium avium/intracellulare | 2 | |

Mycobacterium bovis (išskyrus BCG štamą) | 3 | V |

Mycobacterium chelonae | 2 | |

Mycobacterium fortuitum | 2 | |

Mycobacterium kansasii | 2 | |

Mycobacterium leprae | 3 | |

Mycobacterium malmoense | 2 | |

Mycobacterium marinum | 2 | |

Mycobacterium microti | 3 | |

Mycobacterium paratuberculosis | 2 | |

Mycobacterium scrofulaceum | 2 | |

Mycobacterium simiae | 2 | |

Mycobacterium szulgai | 2 | |

Mycobacterium tuberculosis | 3 | V |

Mycobacterium ulcerans | 3 | |

Mycobacterium xenopi | 2 | |

Mycoplasma caviae | 2 | |

Mycoplasma hominis | 2 | |

Mycoplasma pneumoniae | 2 | |

Neisseria gonorrhoeae | 2 | |

Neisseria meningitidis | 2 | V |

Nocardia asteroides | 2 | |

Nocardia brasiliensis | 2 | |

Nocardia farcinica | 2 | |

Nocardia nova | 2 | |

Nocardia otitidiscaviarum | 2 | |

Pasteurella multocida | 2 | |

Pasteurella spp. | 2 | |

Peptostreptococcus anaerobius | 2 | |

Plesiomonas shigelloides | 2 | |

Porphyromonas spp. | 2 | |

Prevotella spp. | 2 | |

Proteus mirabilis | 2 | |

Proteus penneri | 2 | |

Proteus vulgaris | 2 | |

Providencia alcalifaciens | 2 | |

Providencia rettgeri | 2 | |

Providencia spp. | 2 | |

Pseudomonas aeruginosa | 2 | |

Rhodococcus equi | 2 | |

Rickettsia akari | 3 | |

Rickettsia canada | 3 | |

Rickettsia conorii | 3 | |

Rickettsia montana | 3 | |

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) | 3 | |

Rickettsia prowazekii | 3 | |

Rickettsia rickettsii | 3 | |

Rickettsia tsutsugamushi | 3 | |

Rickettsia spp. | 2 | |

Salmonella arizonae | 2 | |

Salmonella enteritidis | 2 | |

Salmonella typhimurium | 2 | |

Salmonella paratyphi A, B, C | 2 | V |

Salmonella typhi | 3 | V |

Salmonella (kitos atmainos) | 2 | |

Serpulina spp. | 2 | |

Shigella boydii | 2 | |

Shigella dysenteriae (1 tipas) | 3 | T |

Shigella dysenteriae, kiti tipai, išskyrus 1 tipą | 2 | |

Shigella flexneri | 2 | |

Shigella sonnei | 2 | |

Staphylococcus aureus | 2 | |

Streptobacillus moniliformis | 2 | |

Streptococcus pneumoniae | 2 | |

Streptococcus pyogenes | 2 | |

Streptococcus suis | 2 | |

Streptococcus spp. | 2 | |

Treponema carateum | 2 | |

Treponema pallidum | 2 | |

Treponema pertenue | 2 | |

Treponema spp. | 2 | |

Vibrio cholerae (įskaitant El Tor) | 2 | |

Vibrio parahaemolyticus | 2 | |

Vibrio spp. | 2 | |

Yersinia enterocolitica | 2 | |

Yersinia pestis | 3 | V |

Yersinia pseudotuberculosis | 2 | |

Yersinia spp. | 2 | |

Biologinis veiksnys | Klasifikacija | Pastabos |

Adenoviridae | 2 | |

Arenaviridae

LCM-Lassa-virusų kompleksas (senieji pasaulinės arenos virusai):

Lassa karštinės virusas | 4 | |

Limfocitas (štamas) | 3 | |

Limfocitinio choriomeningito virusas (kiti štamai) | 2 | |

Mopeia virusas | 2 | |

Kiti LCM-Lassa komplekso virusai | 2 | |

Tacaribe-viruso kompleksas (naujieji pasaulinės arenos virusai):

Guanarito virusas | 4 | |

Junin virusas | 4 | |

Sabia virusas | 4 | |

Machupo virusas | 4 | |

Flexal virusas | 3 | |

Kiti Tacaribe komplekso virusai | 2 | |

Astroviridae | 2 | |

Bunyaviridae

Belgradas (taip pat žinomas kaip Dobrava) | 3 | |

Bhanja | 2 | |

Bunyamwera virusas | 2 | |

Germiston | 2 | |

Oropouche virusas | 3 | |

Sin Nombre (buvęs Muerto Canyon) | 3 | |

Kalifornijos encefalito virusas | 2 | |

Hantavirusai:

Hantaan (Korėjietiškoji hemoraginė karštinė) | 3 | |

Seulo virusas | 3 | |

Puumala virusas | 2 | |

Prospect Hill virusas | 2 | |

Kiti hantavirusai | 2 | |

Nairovirusai:

Hemoraginio Krymo-Kongo karštinės virusas | 4 | |

Hazara virusas | 2 | |

Flebovirusai:

Rift Valley karštinė | 3 | V |

Sandfly karštinė | 2 | |

Toscana virusas | 2 | |

Kiti patogeniniai bunyaviridae | 2 | |

Caliciviridae

E hepatito virusas | 3 | |

Norwalk virusas | 2 | |

Kiti Caliciviridae | 2 | |

Coronaviridae | 2 | |

Filoviridae

Ebolos virusas | 4 | |

Marburgo virusas | 4 | |

Flaviviridae

Australijos encefalitas (Murray Valley encefalitas) | 3 | |

Vidurio Europos erkinio encefalito virusas | 3 | V |

Absettarov | 3 | |

Hanzalova | 3 | |

Hypr | 3 | |

Kumlinge | 3 | |

Dengue virusas, 1–4 tipai | 3 | |

C hepatito virusas | 3 | D |

G hepatito virusas | 3 | D |

Japoniškasis B encefalitas | 3 | V |

Kyasanur Forest | 3 | V |

Louping ill | 3 | |

Omsk | 3 | V |

Powassan | 3 | |

Rocio | 3 | |

Rusiškasis pavasario-vasaros encefalitas (TBE) | 3 | V |

St. Louis encefalitas | 3 | |

Wesselsbron virusas | 3 | |

Vakarų Nilo karštinės virusas | 3 | |

Geltonasis drugys | 3 | V |

Kiti patogeniniai flavivirusai | 2 | |

Hepadnaviridae

B hepatito virusas | 3 | V, D |

D hepatito virusas (Delta) | 3 | V, D |

Herpesviridae

Cytomegalovirusas | 2 | |

Epstein-Barr virusas | 2 | |

Herpesvirus simiae (B virusas) | 3 | |

Paprastasis herpeso virusas 1 ir 2 tipo | 2 | |

Herpesvirus varicella-zoster | 2 | |

Žmogaus B-limfotropinis virusas (HBLV-HHV6) | 2 | |

Žmogaus 7 herpeso virusas | 2 | |

Žmogaus 8 herpeso virusas | 2 | D |

Orthomyxoviridae

A, B ir C tipų gripo virusai | 2 | V |

Erkių platinami orthomyxoviridae: Dhori ir Thogoto virusai | 2 | |

Papovaviridae

BK ir JC virusai | 2 | D |

Žmogaus papillomos virusai | 2 | D |

Paramyxoviridae

Tymų virusas | 2 | V |

Kiaulytės virusas | 2 | V |

Niukastlio ligos virusas | 2 | |

1 — 4 tipo paragripo virusai | 2 | |

Respiracinis sincitinis virusas | 2 | |

Parvoviridae

Žmogaus parvovirusas (B 19) | 2 | |

Picomaviridae

Ūmaus hemoraginio junginės uždegimo virusas (AHC) | 2 | |

Coxsackie virusai | 2 | |

Echo virusai | 2 | |

A hepatito virusas (žmogaus enteroviruso 72 tipas) | 2 | V |

Poliovirusai | 2 | V |

Rinovirusai | 2 | |

Poxviridae

Buivolų raupų virusas | 2 | |

Karvių raupų virusas | 2 | |

Dramblių raupų virusas | 2 | |

Pieninės pūslelinės ligos virusas | 2 | |

Molluscum contagiosum virusas | 2 | |

Beždžionių raupų virusas | 3 | V |

Orf virusas | 2 | |

Triušių raupų virusas | 2 | |

Vaccinia virusas | 2 | |

Raupų (didysis ir mažasis) virusas | 4 | V |

Baltųjų raupų virusas ("Raupų virusas") | 4 | V |

Yata raupų virusas (Tana & Yaba) | 2 | |

Reoviridae

Coltivirusas | 2 | |

Žmogaus rotavirusai | 2 | |

Orbivirusai | 2 | |

Reovirusai | 2 | |

Retroviridae

Žmogaus imunodeficito virusai | 3 | D |

Žmogaus T-ląstelių leukemijų virusai (HTLV) 1 ir 2 tipų | 3 | D |

SIV | 3 | |

Rhabdoviridae

Pasiutligės virusas | 3 | V |

Vezikulinio stomatito virusas | 2 | |

Togaviridae

Alfavirusai:

Arklių rytų encefalomielitas | 3 | V |

Bebaru virusas | 2 | |

Chikungunya virusas | 3 | |

Everglades virusas | 3 | |

Mayaro virusas | 3 | |

Mucambo virusas | 3 | |

Ndumu virusas | 3 | |

O'nyong-nyong virusas | 2 | |

Ross River virusas | 2 | |

Semliki Forest virusas | 2 | |

Sindbis virusas | 2 | |

Tonate virusas | 3 | |

Arklių Venesuelos encefalomielitas | 3 | V |

Arklių Vakarų encefalomielitas | 3 | V |

Kiti žinomi alfavirusai | 2 | |

Rubivirusas (rubella) | 2 | V |

Toroviridae | 2 | |

Nesuklasifikuoti virusai

Arklių morbillivirusas | 4 | |

Dar nenustatyti hepatito virusai | 3 | D |

Neįprasti veiksniai, susiję su TSE (perduodamais spongiforminiais encefalopatais):

Kreutzfeldo-Jakobo liga | 3 | D |

Kreutzfeldo-Jakobo ligos variantu | 3 | D |

Galvijų spongiformine encefalopatija (BSE) ir kitais susijusiais gyvūnų TSE | 3 | D |

Gerstmann-Sträussler-Scheinkerio sindromu | 3 | D |

Kuru | 3 | D |

Biologinis veiksnys | Klasifikacija | Pastabos |

Acanthamoeba castellani | 2 | |

Ancylostoma duodenale | 2 | |

Angiostrongylus cantonensis | 2 | |

Angiostrongylus costaricensis | 2 | |

Ascaris lumbricoides | 2 | A |

Ascaris suum | 2 | A |

Babesia divergens | 2 | |

Babesia microti | 2 | |

Balantidium coli | 2 | |

Brugia malayi | 2 | |

Brugia pahangi | 2 | |

Capillaria philippinensis | 2 | |

Capillaria spp | 2 | |

Clonorchis sinensis | 2 | |

Clonorchis viverrini | 2 | |

Cryptosporidium parvum | 2 | |

Cryptosporidium spp. | 2 | |

Cyclospora cayetanensis | 2 | |

Dipetalonema streptocerca | 2 | |

Diphyllobothrium latum | 2 | |

Dracunculus medinensis | 2 | |

Echinococcus granulosus | 3 | |

Echinococcus multilocularis | 3 | |

Echinococcus vogeli | 3 | |

Entamoeba histolytica | 2 | |

Fasciola gigantica | 2 | |

Fasciola hepatica | 2 | |

Fasciolopsis buski | 2 | |

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) | 2 | |

Hymenolepis diminuta | 2 | |

Hymenolepis nana | 2 | |

Leishmania brasiliensis | 3 | |

Leishmania donovani | 3 | |

Leishmania ethiopica | 2 | |

Leishmania mexicana | 2 | |

Leishmania peruviana | 2 | |

Leishmania tropica | 2 | |

Leishmania major | 2 | |

Leishmania spp. | 2 | |

Loa loa | 2 | |

Mansonella ozzardi | 2 | |

Mansonella perstans | 2 | |

Naegleria fowleri | 3 | |

Necator americanus | 2 | |

Onchocerca volvulus | 2 | |

Opisthorchis felineus | 2 | |

Opisthorchis spp. | 2 | |

Paragonimus westermani | 2 | |

Plasmodium falciparum | 3 | |

Plasmodium spp. (žmogaus ir beždžionių) | 2 | |

Sarcocystis suihominis | 2 | |

Schistosoma haematobium | 2 | |

Schistosoma intercalatum | 2 | |

Schistosoma japonicum | 2 | |

Schistosoma mansoni | 2 | |

Schistosoma mekongi | 2 | |

Strongyloides stercoralis | 2 | |

Strongyloides spp. | 2 | |

Taenia saginata | 2 | |

Taenia solium | 3 | |

Toxocara canis | 2 | |

Toxoplasma gondii | 2 | |

Trichinella spiralis | 2 | |

Trichuris trichiura | 2 | |

Trypanosoma brucei brucei | 2 | |

Trypanosoma brucei gambiense | 2 | |

Trypanosoma brucei rhodesiense | 3 | |

Trypanosoma cruzi | 3 | |

Wuchereria bancrofti | 2 | |

Biologinis veiksnys | Klasifikacija | Pastabos |

Aspergillus fumigatus | 2 | A |

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | 3 | |

Candida albicans | 2 | A |

Candida tropicalis | 2 | |

Cladophialophora bantiana (buvusi: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum arba trichoides) | 3 | |

Coccidioides inunitis | 3 | A |

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) | 2 | A |

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) | 2 | A |

Emmonsia parva var. parva | 2 | |

Emmonsia parva var. crescens | 2 | |

Epidermophyton floccosum | 2 | A |

Fonsecaea compacta | 2 | |

Fonsecaea pedrosoi | 2 | |

Histoplasma capsulatum var capsulatum (Ajellomyces capsulatus) | 3 | |

Histoplasma capsulatum duboisii | 3 | |

Madurella grisea | 2 | |

Madurella mycetomatis | 2 | |

Microsporum spp. | 2 | A |

Neotestudina rosatii | 2 | |

Paracoccidioides brasiliensis | 3 | |

Penicillium marneffei | 2 | A |

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) | 2 | |

Scedosporium prolificans (inflatum) | 2 | |

Sporothrix schenckii | 2 | |

Trichophyton rubrum | 2 | |

Trichophyton spp. | 2 | |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS

(14 straipsnio 8 dalis)

1. Gydytojas ir (arba) už biologinių veiksnių veikiamų darbuotojų sveikatos priežiūrą atsakinga institucija turi būti susipažinusi su kiekvieno darbuotojo patirto poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.

2. Darbuotojo sveikata turi būti prižiūrima laikantis profesinės medicinos principų ir praktikos: būtina taikyti bent šias priemones:

- kaupti darbuotojų medicininės ir profesinės istorijos duomenis,

- vertinti kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę,

- tam tikrais atvejais atlikti biologinį monitoringą bei nustatyti ankstyvąsias ir grįžtamąsias pasekmes.

Remiantis naujausiomis turimomis profesinės medicinos žiniomis nusprendžiama, ar reikia toliau tikrinti kiekvieno prižiūrimo darbuotojo sveikatą.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

NURODYMAI DĖL IZOLIAVIMO PRIEMONIŲ IR IZOLIAVIMO LYGMENŲ

(15 straipsnio 3 dalis, 16 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

Įžanginė pastaba

Šiame priede nustatytos priemonės taikomos atsižvelgiant į veiklos pobūdį, darbuotojams gresiančios rizikos įvertinimą bei konkrečių biologinių veiksnių pobūdį.

A. Izoliavimo priemonės | B. Izoliavimo lygiai |

2 | 3 | 4 |

1.Darbo vieta turi būti atskirta nuo kitų tame pačiame pastate esančių darbo vietų | Ne | Rekomenduojama | Taip |

2.Darbo vietai tiekiamas ir iš jos šalinamas oras turi būti filtruojamas naudojant HEPA arba kitu būdu | Ne | Taip, šalinamas oras | Taip, ir tiekiamas, ir šalinamas oras |

3.Patekti gali tik paskirti darbuotojai | Rekomenduojama | Taip | Taip, per sandarias duris |

4.Darbo vietą turi būti galima hermetiškai uždaryti dezinfekcijai | Ne | Rekomenduojama | Taip |

5.Tiksliai nustatyta dezinfekavimo tvarka | Taip | Taip | Taip |

6.Darbo vietoje turi būti palaikomas mažesnis nei atmosferos slėgis | Ne | Rekomenduojama | Taip |

7.Veiksminga ligos nešiotojų (pvz., graužikų ir vabzdžių) kontrolė | Rekomenduojama | Taip | Taip |

8.Nelaidūs vandeniui ir lengvai valomi paviršiai | Taip, suolų | Taip, suolų ir grindų | Taip, suolų, sienų, grindų ir lubų |

9.Rūgštims, šarmams, tirpalams ir dezinfekuojamiems skysčiams atsparūs paviršiai | Rekomenduojama | Taip | Taip |

10.Saugus biologinių veiksnių sandėliavimas | Taip | Taip | Taip, saugus sandėliavimas |

11.Įrengtas stebėjimo langas ar kita alternatyva, kad būtų galima matyti darbuotojus | Rekomenduojama | Rekomenduojama | Taip |

12.Laboratorija turi turėti savo įrengimus | Ne | Rekomenduojama | Taip |

13.Su užteršta medžiaga, įskaitant visus gyvūnus, dirbama saugos spintose, izoliatoriuose arba kitose tinkamai apsaugotose patalpose | Prireikus | Taip, kai infekcija plinta oru | Taip |

14.Gyvūnų skerdenų krosnis | Rekomenduojama | Taip (turima) | Taip, įrengta vietoje |

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

PRAMONINIAMS PROCESAMS TAIKOMAS IZOLIAVIMAS

(4 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnio 2 dalies a punktas)

1 grupės biologiniai veiksniai

Dirbant su 1 grupės biologiniais veiksniais, įskaitant gyvybę slopinančius skiepus, reikėtų laikytis geros darbo saugos ir higienos reikalavimų.

2, 3 ir 4 grupės biologiniai veiksniai

Gali prireikti pasirinkti ir suderinti skirtingų toliau išvardytų kategorijų izoliavimo reikalavimus, remiantis su tam tikru procesu ar proceso dalimis susijusios rizikos įvertinimu.

A. Izoliavimo priemonės | B. Izoliavimo lygmenys |

2 | 3 | 4 |

1.Su gyvybingais organizmais dirbama sistemoje, kurioje procesas yra fiziškai atskiriamas nuo aplinkos | Taip | Taip | Taip |

2.Su dujomis, išsiskiriančiomis iš uždaros sistemos, dirbama taip, kad būtų: | Sumažintas jų išsiskyrimas | Neleidžiama joms išsiskirti | Neleidžiama joms išsiskirti |

3.Mėginiai imami, uždara sistema veiksniais papildoma ir gyvybingi organizmai į kitą uždarą sistemą perkeliami taip, kad būtų: | Sumažintas jų išsiskyrimas | Neleidžiama jiems išsiskirti | Neleidžiama jiems išsiskirti |

4.Mitybinės terpės neturi būti šalinamos iš uždaros sistemos, jei gyvybingi organizmai nėra: | Nukenksminti patvirtintomis priemonėmis | Nukenksminti patvirtintomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis | Nukenksminti patvirtintomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis |

5.Sandarinimo priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad: | Sumažintų išsiskyrimą | Neleistų išsiskirti | Neleistų išsiskirti |

6.Uždaros sistemos turi būti įrengtos kontroliuojamoje zonoje : | Nebūtinai | Nebūtinai | Taip, tikslingai įrengtos |

apakabinami biologinio pavojaus ženklai | Nebūtinai | Taip | Taip |

bį jas patekti leidžiama tik paskirtiems darbuotojams | Nebūtinai | Taip | Taip, per sandarias duris |

cdarbuotojai turi vilkėti apsauginius drabužius | Taip, darbo drabužius | Taip | Turi viską persirengti |

ddarbuotojai turi būti aprūpinti dezaktyvavimo priemonėmis ir prausimosi įrengimais | Taip | Taip | Taip |

eprieš palikdami kontroliuojamą zoną darbuotojai turi nusiprausti duše | Ne | Nebūtinai | Taip |

fprieš joms ištekant, kriauklių ir dušų nuotėkos turi būti surinktos ir nukenksmintos | Ne | Nebūtinai | Taip |

gkontroliuojama zona turi būti atitinkamai vėdinama, kad būtų sumažintas oro užterštumas | Nebūtinai | Nebūtinai | Taip |

hkontroliuojamoje zonoje turi būti palaikomas mažesnis nei atmosferos slėgis | Ne | Nebūtinai | Taip |

ikontroliuojamai zonai tiekiamas ir iš jos šalinamas oras turi būti filtruojamas naudojant HEPA | Ne | Nebūtinai | Taip |

jkontroliuojama zona turi būti įrengta taip, kad sulaikytų visus iš uždaros sistemos ištekančius veiksnius | Ne | Nebūtinai | Taip |

kkontroliuojamą zoną turi būti galima hermetizuoti dezinfekcijai | Ne | Nebūtinai | Taip |

lnuotėkos apdorojamos prieš joms galutinai ištekant | Nukenksminti patvirtintomis priemonėmis | Nukenksminti patvirtintomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis | Nukenksminti patvirtintomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis |

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

REKOMENDUOJAMAS SKIEPIJIMO PRAKTIKOS KODEKSAS

(14 straipsnio 3 dalis)

1. Jei 3 straipsnio 2 dalyje paminėto įvertinimo rezultatai rodo darbuotojų sveikatai ir saugai dėl biologinių veiksnių, nuo kurių yra veiksmingų skiepų, poveikio gresiančią riziką, jų darbdaviai turėtų pasiūlyti jiems pasiskiepyti.

2. Turėtų būti skiepijama pagal nacionalinius teisės aktus ir (arba) praktiką.

Darbuotojai turėtų būti informuojami apie skiepijimo ir neskiepijimo pranašumus bei trūkumus.

3. Darbuotojai turi būti skiepijami nemokamai.

4. Gali būti parengiamas skiepijimo pažymėjimas, kurį galėtų gauti paskiepytas darbuotojas, o paprašiusios — ir kompetentingos institucijos.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

A DALIS

Panaikinta direktyva ir jos vėlesni daliniai pakeitimai

(nurodyti 21 straipsnyje)

Tarybos direktyva 90/679/EEB (OL L 374, 1990 12 31, p. 1)

Tarybos direktyva 93/88/EEB (OL L 268, 1993 10 29, p. 71)

Komisijos direktyva 95/30/EB (OL L 155, 1995 7 6, p. 41)

Komisijos direktyva 97/59/EB (OL L 282, 1997 10 15, p. 33)

Komisijos direktyva 97/65/EB (OL L 335, 1997 12 6, p. 17)

B DALIS

Perkėlimo į nacionalinės teisės aktus terminai

(nurodyti 21 straipsnyje)

Direktyva | Perkėlimo į nacionalinės teisės aktus terminas |

90/679/EEB | 1993 m. lapkričio 28 d. |

93/88/EEB | 1994 m. balandžio 30 d. |

95/30/EB | 1996 m. lapkričio 30 d. |

97/59/EB | 1998 m. kovo 31 d. |

97/65/EB | 1998 m. birželio 30 d. |

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 90/679/EEB | Ši direktyva |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

2 straipsnio a punktas | 2 straipsnio pirmos dalies a punktas |

2 straipsnio b punktas | 2 straipsnio pirmos dalies b punktas |

2 straipsnio c punktas | 2 straipsnio pirmos dalies c punktas |

2 straipsnio d punktas | 2 straipsnio antra dalis |

3 straipsnio 1 dalis | 3 straipsnio 1 dalis |

3 straipsnio 2 dalies a punktas | 3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa |

3 straipsnio 2 dalies b punktas | 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa |

3 straipsnio 2 dalies c punktas | 3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa |

3 straipsnio 2 dalies d punktas | 3 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa |

3 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka | 3 straipsnio 3 dalies a punktas |

3 straipsnio 3 dalies antra įtrauka | 3 straipsnio 3 dalies b punktas |

3 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka | 3 straipsnio 3 dalies c punktas |

3 straipsnis 3 dalies ketvirta įtrauka | 3 straipsnio 3 dalies d punktas |

3 straipsnio 3 dalies penkta įtrauka | 3 straipsnio 3 dalies e punktas |

4 straipsnis | 4 straipsnis |

5 straipsnis | 5 straipsnis |

6 straipsnis | 6 straipsnis |

7 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka | 7 straipsnio 1 dalies a punktas |

7 straipsnio 1 dalies antra įtrauka | 7 straipsnio 1 dalies b punktas |

7 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka | 7 straipsnio 1 dalies c punktas |

7 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka | 7 straipsnio 1 dalies d punktas |

7 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka | 7 straipsnio 1 dalies e punktas |

7 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka | 7 straipsnio 1 dalies f punktas |

7 straipsnio 2 dalis | 7 straipsnio 2 dalis |

7 straipsnio 3 dalis | 7 straipsnio 3 dalis |

8 straipsnio 1 dalies a–e punktai | 8 straipsnio 1 dalies a–e punktai |

8 straipsnio 2 dalies a punktas | 8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa |

8 straipsnio 2 dalies b punktas | 8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa |

8 straipsnio 3 dalis | 8 straipsnio 3 dalis |

9 straipsnio 1 dalies a–e punktai | 9 straipsnio 1 dalies a–e punktai |

9 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka | 9 straipsnio 2 dalies a punktas |

9 straipsnio 2 dalies antra įtrauka | 9 straipsnio 2 dalies b punktas |

9 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka | 9 straipsnio 2 dalies c punktas |

10 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka | 10 straipsnio 1 dalies a punktas |

10 straipsnio 1 dalies antra įtrauka | 10 straipsnio 1 dalies b punktas |

10 straipsnio 2–6 dalys | 10 straipsnio 2–6 dalys |

11 straipsnio 1 dalis | 11 straipsnio 1 dalis |

11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka | 11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas |

11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka | 11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas |

11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka | 11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas |

11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos ketvirta įtrauka | 11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas |

11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos penkta įtrauka | 11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas |

11 straipsnio 3 dalis | 11 straipsnio 3 dalis |

12 straipsnis | 12 straipsnis |

13 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka | 13 straipsnio 1 dalies a punktas |

13 straipsnio 1 dalies antra įtrauka | 13 straipsnio 1 dalies b punktas |

13 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka | 13 straipsnio 1 dalies c punktas |

13 straipsnio 2–4 dalys | 13 straipsnio 2–4 dalys |

14 straipsnio 1 dalis | 14 straipsnio 1 dalis |

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka | 14 straipsnio 2 dalies a punktas |

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka | 14 straipsnio 2 dalies b punktas |

14 straipsnio 3–6 dalys | 14 straipsnio 3–6 dalys |

14 straipsnio 7 dalies pirma įtrauka | 14 straipsnio 7 dalies a punktas |

14 straipsnio 7 dalies antra įtrauka | 14 straipsnio 7 dalies b punktas |

14 straipsnio 8 dalis | 14 straipsnio 8 dalis |

14 straipsnio 9 dalis | 14 straipsnio 9 dalis |

15 straipsnis | 15 straipsnis |

16 straipsnio 1 dalis | 16 straipsnio 1 dalis |

16 straipsnio 2 dalies a punktas | 16 straipsnio 2 dalies a punktas |

16 straipsnio 2 dalies b punktas | 16 straipsnio 2 dalies b punktas |

16 straipsnio 2 dalies c punktas | 16 straipsnio 3 dalis |

17 straipsnis | 17 straipsnis |

18 straipsnio 1 dalis | — |

18 straipsnio 2 dalis | 18 straipsnio 1 dalis |

18 straipsnio 3 dalis | 18 straipsnio 2 dalis |

18 straipsnio 4 dalis | 18 straipsnio 3 dalis |

19 straipsnis | 19 straipsnis |

20 straipsnio 1 dalis | — |

20 straipsnio 2 dalis | 20 straipsnis |

— | 21 straipsnis |

— | 22 straipsnis |

— | 23 straipsnis |

I priedas | I priedas |

II priedas | II priedas |

III priedas | III priedas |

IV priedas | IV priedas |

V priedas | V priedas |

VI priedas | VI priedas |

VII priedas | VII priedas |

— | VIII priedas |

— | IX priedas |

--------------------------------------------------