32000L0028Oficialusis leidinys L 275 , 27/10/2000 p. 0037 - 0038


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/28/EB

2000 m. rugsėjo 18 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalies pirmą ir trečią sakinius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Atsižvelgiant į Sutartyje numatytus tikslus, pageidautina skatinti suderintą kredito įstaigų veiklos plėtrą visoje Bendrijoje, ypač elektroninių pinigų leidimo srityje.

(2) Tam tikros įstaigos pagrindinę savo veiklą apriboja elektroninių pinigų leidimu. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo tarp elektroninių pinigų leidėjų, net ir taikant pinigų politikos priemones, patartina, kad Direktyva 2000/12/EB [5] būtų taikoma šioms įstaigoms, nustatant joms tinkamas konkrečias nuostatas, kuriose būtų atsižvelgta į minėtų įstaigų ypatumus.

(3) Dėl to patartina išplėsti Direktyvos 2000/12/EB 1 straipsnyje pateiktą kredito įstaigų apibrėžimą, įtraukiant į jį šias įstaigas.

(4) 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/46/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir pagrįstos priežiūros [6] yra pateiktas elektroninių pinigų įstaigų apibrėžimas.

(5) Siekiant užtikrinti elektroninių pinigų pateikėjo pasitikėjimą, būtina, kad elektroniniai pinigai būtų išperkami,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2000/12/EB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 1 punkto pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"1. "Kredito įstaiga" — tai:

a) įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita arba

b) elektroninių pinigų įstaiga, kaip apibrėžta 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/46/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir pagrįstos priežiūros [7]."

2. V antraštinė dalis papildoma šiuo straipsniu:

"33a straipsnis

Direktyvos 2000/46/EB 3 straipsnis taikomas kredito įstaigoms."

2 straipsnis

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip nuo 2002 m. balandžio 27 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimamų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. rugsėjo 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Védrine

[1] OL C 317, 1998 10 15, p. 12.

[2] OL C 101, 1999 4 12, p. 64.

[3] OL C 189, 1999 7 6, p. 7.

[4] 1999 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 219, 1999 7 30, p. 421), patvirtinta 1999 m. spalio 27 d, 1999 m. lapkričio 29 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 26, 2000 1 28, p. 12) ir 2000 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[5] 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 126, 2000 5 26, p. 1).

[6] OL L 275, 2000 10 27, p. 39.

[7] OL L 275, 2000 10 27, p. 39.

--------------------------------------------------