32000D0725Oficialusis leidinys L 292 , 21/11/2000 p. 0030 - 0031


Komisijos sprendimas

2000 m. lapkričio 20 d.

dėl teknazeno neįrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, savo sudėtyje turinčių šios veikliosios medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2000) 3354)

(tekstas svarbus EEE)

(2000/725/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/10/EB [2],

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3600/92, nustatantį išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1972/1999 [4], ypač į jo 7 straipsnio 3a dalies b punktą,

kadangi:

(1) Komisijos reglamente (EB) Nr. 933/94 [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2230/95 [6], buvo nustatytos augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos, paskirtos valstybės narės pranešėjos Reglamentui (EEB) Nr. 3600/92 įgyvendinti ir nurodyti kiekvienos veikliosios medžiagos pranešėjai.

(2) Teknazenas yra viena iš 90 veikliųjų medžiagų, įtrauktų į pirmąjį darbų programos, numatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, etapą.

(3) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 1 dalies c punktą Jungtinė Karalystė, kaip paskirtoji valstybė narė pranešėja, 1996 m. gegužės 15 d. pateikė Komisijai vienintelio pranešėjo pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktos informacijos įvertinimo ataskaitą.

(4) Kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 3 dalyje, Komisija, gavusi valstybės narės pranešėjos ataskaitą, pradėjo konsultacijas su valstybių narių ekspertais ir vieninteliu likusiu pranešėju (Hickson & Welch).

(5) Pateiktą ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Augalų sveikatos nuolatiniame komitete. Ši peržiūra buvo baigta 2000 m. balandžio 12 d. pateikiant Komisijos teknazeno peržiūros ataskaitą pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 6 dalies nuostatas.

(6) Iš atliktų įvertinimų paaiškėjo, kad pateiktos informacijos nepakanka norint įrodyti, kad augalų apsaugos produktai, savo sudėtyje turintys minėtos veikliosios medžiagos, atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytus reikalavimus.

(7) Vienintelis pranešėjas informavo Komisiją ir valstybę narę pranešėją, kad nebenori dalyvauti su šia veikliąja medžiaga susijusioje darbo programoje. Dėl to papildoma informacija, kuri reikalinga visapusiškai įvykdyti Direktyvos 91/414/EEB reikalavimus, nebus pateikta.

(8) Dėl to šią veikliąją medžiaga neįmanoma įrašyti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(9) Pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas turi būti numatytas atidėjimo laikotarpis turimoms atsargoms pašalinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti.

(10) Šis sprendimas neapriboja jokių veiksmų, kurių vėliau galėtų imtis Komisija dėl šios veikliosios medžiagos pagal Tarybos direktyvą 79/117/EEB [7].

(11) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Teknazenas kaip veiklioji medžiaga neįrašoma į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

1) teknazeno turinčių augalų apsaugos produktų registracija būtų panaikinta per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

2) nuo šio sprendimo priėmimo dienos teknazeno turinčių augalų apsaugos produktų registracija nebūtų išduodama arba pratęsiama pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą.

3 straipsnis

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas turimoms atsargoms pašalinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti valstybės narės suteikia atidėjimo laikotarpį, kuris yra kuo trumpesnis, bet ne ilgesnis kaip 20 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[2] OL L 57, 2000 3 2, p. 28.

[3] OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

[4] OL L 244, 1999 9 16, p. 41.

[5] OL L 107, 1994 4 28, p. 8.

[6] OL L 225, 1995 9 22, p. 1.

[7] OL L 33, 1979 2 8, p. 36.

--------------------------------------------------