32000D0244Oficialusis leidinys L 077 , 28/03/2000 p. 0011 - 0012


Tarybos Sprendimas

2000 m. kovo 20 d.

iš dalies pakeičiantis Sprendimą 97/187/EB dėl išskirtinės finansinės paramos Armėnijai ir Gruzijai, siekiant išplėsti jo taikymą ir Tadžikistanui

(2000/244/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Tarybos sprendimu 97/787/EB [2] Armėnijai ir Gruzijai suteikiama išskirtinė finansinė parama.

(2) Priėmusi sprendimą teikti išskirtinę finansinę paramą Armėnijai ir Gruzijai, Taryba sutiko tokią pat paramą teikti ir Tadžikistanui, kai tik susidarys tam palankios aplinkybės.

(3) Tadžikistane vykdomos svarbios politinės ir ekonominės reformos ir siekiama įdiegti rinkos ekonomikos modelį.

(4) Atsižvelgiant į pradinius paramos rezultatus, ypač infliacijos augimo ir kontrolės požiūriu, šios reformos turėtų būti tęsiamos siekiant pradinio gyventojų gyvenimo sąlygų ir darbo vietų kūrimo tikslo.

(5) Tikimasi, kad bus plėtojami Bendrijos prekybos, komerciniai ir ekonominiai ryšiai su Tadžikistanu. Tadžikistanas atitinka Europos Bendrijų ir jų valstybių narių partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo reikalavimus ir pareiškė oficialų pageidavimą kaip galima greičiau prisijungti prie šio susitarimo.

(6) 1998 m. birželio mėn. Tadžikistanas su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) susitarė dėl pagreitintos trijų metų struktūrinės pertvarkos programos.

(7) Tadžikistano valdžios institucijos oficialiai įsipareigojo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus Bendrijai ir užtikrinti būtiniausią Bendrijos reikalavimų vykdymą.

(8) Tadžikistano valdžios institucijos oficialiai pareiškė pageidavimą išskirtinei Bendrijos finansinei paramai gauti.

(9) Tadžikistane pajamos mažos ir šioje šalyje susidariusios kritinės ekonominės, socialinės ir ekonominės aplinkybės. Šiai valstybei labai palankiomis sąlygomis gali būti suteikiamos paskolos iš Pasaulio banko ir TVF.

(10) Bendrijos palankiomis sąlygomis suteikiama finansinė parama, ilgalaikių paskolų ir negrąžinamų dotacijų pavidalu, yra tinkama priemonė šioje kritinėje padėtyje atsidūrusiai valstybei.

(11) Ši parama, paskolų ir dotacijų pavidalu, suteikiama išimties tvarka ir negali būti laikoma precedentu.

(12) Sprendimas suteikti dotacijas nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų.

(13) Šią paramą tvarko Komisija.

(14) Komisija turi užtikrinti, kad finansinė parama būtų naudojama pagal biudžeto kontrolės taisykles.

(15) Įgyvendindama šį sprendimą Komisija turi atsižvelgti į Tadžikistano taikos procese padarytą pažangą, ypač į priimtinomis sąlygomis surengtus rinkimus.

(16) Prieš pateikdama šį pasiūlymą, Komisija pasitarė su Ekonomikos ir finansų komitetu.

(17) Sutartyje nenumatyta galimybė priimti šio sprendimo kitomis, nei numatyta 308 straipsnyje, sąlygomis.

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimas 97/787/EB iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio 1–3 dalis išdėstoma taip:

"1. Bendrija Armėnijai, Gruzijai ir Tadžikistanui suteikia išskirtinę finansinę paramą ilgalaikių paskolų ir negrąžinamų dotacijų pavidalu.

2. Visa suteikiamų paskolų suma, kuri turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 15 metų ir kuriai taikomas 10 metų lengvatinis terminas, neviršija 245 milijonų eurų. Dėl šios priežasties, Komisija įgaliojama Bendrijos vardu skolinti reikiamas lėšas, kuriomis paskolų pavidalu naudojasi valstybės gavėjos.

3. Visa nuo 1997 m. iki 2004 m. suteikiamų negrąžinamų dotacijų suma neviršija 130 milijonų eurų, per metus suteikiant ne daugiau kaip 24 milijonus eurų. Negrąžinamos dotacijos suteikiamos, nes grynoji skola Bendrijai, kurią turi padengti valstybės gavėjos, buvo sumažinta, kaip taisyklė, beveik tokia pačia suma."

2. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Pagal 1 straipsnio 4 dalies ir 2 straipsnio nuostatas, visą kiekvienai valstybei siūlomą paskolos sumą kartu su pirmosiomis dotacijos dalimis išmoka Komisija. Pagal tas pačias nuostatas likusią paramos dotacijų dalį Komisija nuosekliai išmoka dalimis."

3. 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Iki 2004 m. gruodžio 31 d., remdamasi Komisijos ataskaita, kuri taip pat pateikiama ir Europos Parlamentui, Taryba tikrina, kaip iki šios dienos buvo taikomas jos sprendimas."

Priimta Briuselyje, 2000 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Gama

[1] 1999 m. gruodžio 17 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 322, 2003 6 25, p. 37.

--------------------------------------------------