31999R1451Oficialusis leidinys L 167 , 02/07/1999 p. 0015 - 0016


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/1999

1999 m. liepos 1d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1209/98 dėl Jungtinėje Karalystėje laikomos jautienos pardavimo ginkluotosioms pajėgoms iš anksto nustatytomis kainomis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 805/68 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1633/98 [2], ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį,

(1) kadangi Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1209/98 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2515/98 [4], numato Jungtinėje karalystėje laikomų intervencinių atsargų pardavimą; kadangi tame Reglamente nustatyti kiekiai ir kainos turi būti pakeisti, atsižvelgiant į jau parduotas atsargas;

(2) kadangi šiame Reglamente nustatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Reglamento (EB) Nr. 1209/98 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 148, 1968 6 28, p. 24.

[2] OL L 210, 1998 7 28, p. 17.

[3] OL L 166, 1998 6 11, p. 39.

[4] OL L 314, 1998 11 24, p. 3.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-membroJäsenvaltioMedlemsstat | ProductosProdukterErzeugnisseΠροϊόνταProductsProduitsProdottiProductenProdutosTuotteetProdukter | Cantidad aproximada(toneladas)Tilnærmet mængde(tons)Ungefähre Mengen(Tonnen)Κατά προσέγγιση ποσότητα(τόνοι)Approximate quantity(tonnes)Quantité approximative(tonnes)Quantità approssimativa(tonnellate)Hoeveelheid b. benadering(ton)Quantidade aproximada(toneladas)Arvioitu määrä(tonneina)Ungefärlig kvantitet(ton) | Precio de venta expresado en euros por toneladaSalgspriser i EUR/tonVerkaufspreise, ausgedrückt in EUR/TonneΤιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνοSelling prices expressed in EUR per tonnePrix de vente exprimés en euros par tonnePrezzi di vendita espressi in euro per tonnellataVerkoopprijzen uitgedrukt in euro per tonPreço de venda expresso em euros por toneladaMyyntihinta euroina tonniltaFörsäljningspris i euro per ton |

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött |

UNITED KINGDOM | —Interventiom thick flank (INT 12) | 95 | 3250 |

—Intervention topside (INT 13) | 500 | 3450 |

—Intervention silverside (INT 14) | 90 | 3200 |

—Intervention fillet (INT 15) | 40 | 7000 |

—Intervention rump (INT 16) | 700 | 3700 |

—Intervention striploin (INT 17) | 270 | 4700 |

"

--------------------------------------------------