31999R1073Oficialusis leidinys L 136 , 31/05/1999 p. 0001 - 0007


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999

1999 m. gegužės 25 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 280 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi institucijos ir valstybės narės didelę reikšmę teikia Bendrijų finansinių interesų apsaugai ir kovai su Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu bei kitomis neteisėtomis veikomis; kadangi dėl šios priežasties Komisijos atsakomybė yra glaudžiai susijusi su jos pareiga pagal Sutarties 274 straipsnį vykdyti biudžetą; kadangi veiksmų šiuo tikslu svarbą patvirtina EB sutarties 280 straipsnis;

(2) kadangi Bendrijų finansinių interesų apsauga apima ne tik biudžeto asignavimų valdymą, bet ir visas priemones, turinčias arba galinčias turėti įtakos jų turtui;

(3) kadangi šiam tikslui pasiekti turi būti visapusiškai naudojamos visos turimos priemonės, visų pirma tyrimo pareigas perduodant vykdyti Bendrijos lygmeniu, kartu išlaikant esamą pareigų tarp nacionalinio ir Bendrijos lygmenų pasiskirstymą ir pusiausvyrą;

(4) kadangi, siekdama sustiprinti turimas kovos su sukčiavimu priemones ir kartu gerbdama kiekvienos institucijos vidaus organizacinės struktūros autonomijos principą, Komisija Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas [4] kaip vieną iš savo padalinių įsteigė Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (toliau - Tarnyba), atsakingą už sukčiavimo administracinių tyrimų atlikimą; kadangi ji yra suteikusi šiai Tarnybai visišką nepriklausomumą atliekant šią tyrimo funkciją;

(5) kadangi Komisijos įsteigtos Tarnybos atsakomybė neapsiriboja finansinių interesų apsauga, bet apima ir visas veiklos rūšis, susijusias su Bendrijos interesų saugojimu nuo neteisėtos veikos, galinčios užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę;

(6) kadangi reikėtų nustatyti, kad Tarnyba užtikrina valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, kaip nurodyta EB sutarties 280 straipsnyje;

(7) kadangi būtina sustiprinti kovą su Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kitomis neteisėtomis veikomis ir dėl šios priežasties Tarnybai turi būti sudarytos sąlygos atlikti vidaus tyrimus visose institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose, įsteigtose remiantis EB ir Euratomo sutartimis (toliau – institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos);

(8) kadangi Sprendimas 1999/352/EB, EAPB, Euratomas nustato, kad tyrimų tikslais Tarnyba naudojasi Bendrijos įstatymų leidėjo suteiktais įgaliojimais, laikydamasi juose nustatytų apribojimų ir sąlygų;

(9) kadangi Tarnybai turėtų būti pavesta naudotis įgaliojimais, kurie yra suteikti Komisijai 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje, siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų [5]; kadangi Tarnybai taip pat turi būti leista naudotis kitais Komisijai suteiktais įgaliojimais atlikti tikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, visų pirma siekiant nustatyti pažeidimus, kaip reikalaujama 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos [6] 9 straipsnyje;

(10) kadangi šie tyrimai turi būti atliekami laikantis Sutarties, pirmiausia Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, taip pat Pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau – Tarnybos nuostatai) ir visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač sąžiningumo principą, atitinkamų asmenų teisei reikšti savo nuomonę apie su jais susijusius faktus, ir principą, kad tyrimų išvados gali būti grindžiamos tik įrodomąją vertę turinčiais faktiniais duomenimis; kadangi tuo tikslu institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos turi nustatyti sąlygas, kuriomis tokie vidaus tyrimai yra atliekami; kadangi dėl tos priežasties reikėtų iš dalies pakeisti Tarnybos nuostatus siekiant nustatyti pareigūnų ir kitų tarnautojų teises ir pareigas, susijusias su vidaus tyrimais;

(11) kadangi šie vidaus tyrimai gali būti atliekami tik tais atvejais, kai Tarnybai yra užtikrinama galimybė patekti į visas institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų patalpas ir susipažinti su visa jų turima informacija ir dokumentais;

(12) kadangi užtikrinant, kad atlikdama šiame reglamente nustatytus uždavinius Tarnyba būtų nepriklausoma, jos direktoriui turi būti suteikti įgaliojimai pradėti tyrimą savo iniciatyva;

(13) kadangi kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos arba institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos atitinkamai turėtų spręsti, kokių veiksmų turėtų būti imtasi baigus tyrimus ir remiantis Tarnybos parengta ataskaita; kadangi vis dėlto Tarnybos direktoriui turėtų būti pavesta tiesiogiai perduoti atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms vidaus tyrimų metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, galinčias užtraukti baudžiamąją atsakomybę;

(14) kadangi turėtų būti nustatytos sąlygos, kuriomis Tarnybos darbuotojai atliks savo pareigas, taip pat direktoriaus atsakomybę už Tarnybos darbuotojų atliekamus tyrimus reglamentuojančios sąlygos;

(15) kadangi sėkmingo bendradarbiavimo tarp Tarnybos, valstybių narių ir atitinkamų institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų labui turi būti organizuotas tarpusavio keitimasis informacija laikantis konfidencialumo taisyklių, jeigu informacijai taikomas profesinis slaptumas, kartu užtikrinant deramą duomenų apsaugą;

(16) kadangi siekiant užtikrinti, kad į Tarnybos darbuotojų atliktų tyrimų išvadas būtų atsižvelgiama ir kad būtų imtasi būtinų vėlesnių veiksmų, ataskaitos turėtų būti laikomos priimtinais įrodymais administracine ir teismine tvarka nagrinėjamose bylose; kadangi tuo tikslu jos turėtų būti parengtos taip, kad atitiktų taisykles, reglamentuojančias administracines ataskaitas valstybėse narėse;

(17) kadangi Tarnyba, atlikdama savo funkcijas, turėtų būti nepriklausoma; kadangi siekiant sustiprinti tą nepriklausomumą Tarnybos atliekamą tyrimo funkciją turėtų nuolat kontroliuoti priežiūros komitetas, sudarytas iš su Tarnyba nesusijusių nepriklausomų labai kvalifikuotų Tarnybos veiklos srityse asmenų;

(18) kadangi administraciniai tyrimai turėtų būti atliekami vadovaujant Tarnybos direktoriui, visiškai nepriklausomai nuo institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų bei priežiūros komiteto;

(19) kadangi Tarnybos direktoriui turėtų būti pavesta užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir tyrimų metu surinktos informacijos konfidencialumą; kadangi Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams turėtų būti užtikrinta teisinė apsauga, lygiavertė tai, kuri nustatyta Tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose;

(20) kadangi Tarnybos veikla po trejų metų turėtų būti įvertinta;

(21) kadangi šis reglamentas jokiu būdu nesumenkina valstybių narių galios ir atsakomybės imtis priemonių kovojant su Bendrijos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu; kadangi tai, kad nepriklausomai Tarnybai pavedama šioje srityje atlikti išorės administracinius tyrimus, visiškai atitinka Sutarties 5 straipsniu nustatytą subsidiarumo principą; kadangi Tarnybos veikla turėtų sustiprinti kovą su Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kitomis neteisėtomis veikomis ir dėl šios priežasties ji yra suderinama su proporcingumo principu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslai ir uždaviniai

1. Siekiant sustiprinti kovą su Europos Bendrijos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kitomis neteisėtomis veikomis, Komisijos sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo Komisijai tose srityse galiojančiose Bendrijos taisyklėse, reglamentuose ir susitarimuose suteiktus tyrimo įgaliojimus.

2. Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Europos Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti kovos su Europos Bendrijos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir kitomis neteisėtomis veikomis metodus.

3. Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose (toliau – institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos) atlieka administracinius tyrimus, kuriais siekiama:

- kovoti su Europos Bendrijos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veika,

- tuo tikslu tirti svarbius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų pareigų nevykdymu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba atvejus, susijusius su institucijų ir įstaigų narių, tarnybų ir organizacijų vadovų arba institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų darbuotojų, kuriems netaikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (Tarnybos nuostatai), lygiaverčiu pareigų nevykdymu.

2 straipsnis

Administraciniai tyrimai

Šiame reglamente "administraciniai tyrimai" (toliau – tyrimai) - tai visi inspektavimai, patikrinimai ir kitos priemonės, kurių imasi Tarnybos darbuotojai atlikdami savo pareigas pagal 3 ir 4 straipsnius, siekiant 1 straipsnyje nustatytų tikslų ir nustatant, jei būtina, tiriamos veiklos neteisėtą pobūdį. Šie tyrimai neturi įtakos valstybių narių galiai kelti baudžiamąsias bylas.

3 straipsnis

Išorės tyrimai

Tarnyba vykdo Reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Komisijai suteiktus įgaliojimus atlikti inspektavimus ir patikrinimus vietoje valstybėse narėse ir pagal galiojančius bendradarbiavimo susitarimus trečiosiose šalyse.

Tarnyba atlieka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 1 dalyje ir to reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodytose atskirų sektorių taisyklėse numatytus inspektavimus ir tyrimus, kurie yra jos tyrimo funkcijos dalis, valstybėse narėse ir pagal galiojančius bendradarbiavimo susitarimus trečiosiose šalyse.

4 straipsnis

Vidaus tyrimai

1. 1 straipsnyje nurodytose srityse Tarnyba atlieka administracinius tyrimus institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose (toliau – vidaus tyrimai).

Šie vidaus tyrimai atliekami laikantis Sutartyse nustatytų taisyklių, visų pirma remiantis Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, ir deramai atsižvelgiant į Tarnybos nuostatus šiame reglamente ir kiekvienos institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos priimtuose sprendimuose nustatytomis sąlygomis bei tvarka. Institucijos viena su kita konsultuojasi dėl tokiais sprendimais nustatomų taisyklių.

2. Jeigu laikomasi šio straipsnio 1 dalies nuostatų:

- Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi gauti visą informaciją, kurią turi institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų sąskaitas. Tarnyba gali daryti visų institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti,

- Tarnyba gali paprašyti institucijų ir įstaigų narių, tarnybų ir organizacijų vadovų bei institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų darbuotojų žodinės informacijos.

3. Reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytomis sąlygomis ir tvarka Tarnyba gali inspektuoti atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų patalpas, kad galėtų susipažinti su informacija, susijusia su galimais pažeidimais, kurią tokie veiklos vykdytojai gali turėti.

Be to, Tarnyba gali paprašyti bet kurio atitinkamo asmens pateikti informaciją, kuri, jos nuomone, yra susijusi su atliekamais tyrimais.

4. Institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos yra informuojamos kiekvienu atveju, kai Tarnybos darbuotojai jų patalpose atlieka tyrimą arba susipažįsta su kokiu nors tokių institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų turimu dokumentu ar paprašo pateikti jų turimą informaciją.

5. Jeigu tyrimais nustatoma, kad narys, vadovas, pareigūnas ar kitas tarnautojas gali būti asmeniškai susijęs su pažeidimu, institucija, įstaiga, tarnyba ir organizacija, kuriai jis priklauso, apie tai informuojama.

Tais atvejais, kai tyrimo tikslais būtina išlaikyti visišką slaptumą arba kai reikia imtis tyrimo būdų, priklausančių nacionalinės teisminės institucijos kompetencijai, tokios informacijos teikimas gali būti atidėtas.

6. Nepažeidžiant Sutartyse nustatytų taisyklių, pirmiausia Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų bei Tarnybos nuostatų, sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, tarnyba ir organizacija, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, turi būti visų pirma nustatytos taisyklės, reglamentuojančios:

a) institucijų ir įstaigų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų bei tarnybų ir organizacijų vadovų, pareigūnų ir tarnautojų pareigą bendradarbiauti su Tarnybos darbuotojais ir teikti jiems informaciją;

b) tvarką, kurios turi laikytis Tarnybos darbuotojai, atlikdami vidaus tyrimus, ir asmenų, susijusių su vidaus tyrimu, teisių garantijas.

5 straipsnis

Tyrimų pradėjimas

Išorės tyrimai pradedami Tarnybos direktoriaus, veikiančio savo iniciatyva arba suinteresuotos valstybės narės prašymu, sprendimu.

Vidaus tyrimai pradedami Tarnybos direktoriaus, veikiančio savo iniciatyva arba institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos, kurioje tas tyrimas turi būti atliktas, prašymu, sprendimu.

6 straipsnis

Tyrimų tvarka

1. Tyrimams vadovauja Tarnybos direktorius.

2. Tarnybos darbuotojai savo užduotis atlieka pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodyta jų tapatybė ir pareigos.

3. Tarnybos darbuotojai kiekvienai užduočiai atlikti turi turėti direktoriaus išduotą raštišką įgaliojimą, kuriame nurodytas tyrimo dalykas.

4. Inspektuodami ir atlikdami tyrimus vietoje, Tarnybos darbuotojai laikosi atitinkamos valstybės narės pareigūnų elgesį reglamentuojančių taisyklių ir nusistovėjusios praktikos, Tarnybos nuostatų ir 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų sprendimų.

5. Tyrimai atliekami nuolat ir jie apima tokį laikotarpį, kurio trukmė turi atitikti konkretaus atvejo aplinkybes ir sudėtingumą.

6. Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinių nuostatų, teiktų reikalingą paramą, kuri leistų Tarnybos darbuotojams atlikti savo užduotį. Institucijos ir įstaigos užtikrina, kad jų nariai ir darbuotojai teiktų reikalingą paramą, kuri leistų Tarnybos darbuotojams atlikti savo užduotį; tarnybos ir organizacijos užtikrina, kad panašiai elgtųsi jų vadovai.

7 straipsnis

Pareiga pranešti Tarnybai

1. Institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos nedelsdamos siunčia Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais sukčiavimo arba korupcijos ar kitos neteisėtos veikos atvejais.

2. Institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos bei, jei leidžia nacionaliniai teisės aktai, valstybės narės Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva siunčia visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su atliekamu vidaus tyrimu.

Valstybės narės pagal atitinkamas nuostatas siunčia dokumentus ir informaciją, susijusią su išorės tyrimais.

3. Institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos bei, jei leidžia nacionaliniai teisės aktai, valstybės narės taip pat Tarnybai siunčia visus kitus turimus atitinkamus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veika.

8 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1. Išorės tyrimų metu gauta bet kurios formos informacija yra saugoma taikant atitinkamas nuostatas.

2. Vidaus tyrimų metu siunčiamai ar gautai bet kurios formos informacijai taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma atitinkamomis nuostatomis, kurios taikomos Europos Bendrijų institucijoms.

Tokia informacija gali būti perduota tik tiems asmenims, kurie dirba Europos Bendrijų institucijose arba valstybėse narėse, ir kurie pagal savo pareigas turi būti susipažinę su ja, ir ši informacija negali būti naudojama kitais, o ne kovos su sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veika tikslais.

3. Direktorius užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai ir kiti jam pavaldūs asmenys laikytųsi Bendrijos ir nacionalinių nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, pirmiausia tų, kurios išdėstytos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [7].

4. Tarnybos direktorius ir 11 straipsnyje nurodyto priežiūros komiteto nariai užtikrina, kad šis straipsnis bei Sutarties 286 ir 287 straipsniai būtų taikomi.

9 straipsnis

Tyrimo ataskaita ir veiksmai po tyrimų

1. Baigusi tyrimą, Tarnyba direktoriui vadovaujant parengia ataskaitą, nurodydama nustatytus faktus, finansinius nuostolius, jeigu jie buvo padaryti, ir tyrimo išvadas, įskaitant Tarnybos direktoriaus rekomendacijas dėl veiksmų, kurių turėtų būti imtasi.

2. Rengiant tokias ataskaitas, atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus procedūrinius reikalavimus. Šiuo pagrindu parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais administracine ir teismine tvarka nagrinėjant bylas valstybėje narėje, kai nustatoma, kad tai yra būtina, pateikiamais tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms ir jos yra lygiavertės šioms ataskaitoms.

3. Po išorės tyrimo parengtos ataskaitos ir visi vertingi su šiuo tyrimu susiję dokumentai siunčiami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms laikantis išorės tyrimus reglamentuojančių taisyklių.

4. Po vidaus tyrimo parengtos ataskaitos ir visi vertingi su šiuo tyrimu susiję dokumentai siunčiami atitinkamai institucijai, įstaigai, tarnybai ir organizacijai. Dėl vidaus tyrimo institucija, įstaiga, tarnyba ir organizacija imasi tokių veiksmų, konkrečiai - drausminių ar teisinių, kokių reikalauja tokių tyrimų rezultatai, ir apie tai praneša Tarnybos direktoriui, laikydamasi jo ataskaitos išvadose nustatyto galutinio termino.

10 straipsnis

Tarnybos siunčiama informacija

1. Nepažeisdama šio reglamento 8, 9 ir 11 straipsnių bei Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatų, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms išorės tyrimų metu gautą informaciją.

2. Nepažeisdamas šio reglamento 8, 9 ir 11 straipsnių, Tarnybos direktorius atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms siunčia vidaus tyrimų, susijusių su veikomis, galinčiomis užtraukti baudžiamąją atsakomybę, metu Tarnybos gautą informaciją. Laikydamasis tyrimo reikalavimų, jis tuo pačiu metu informuoja atitinkamą valstybę narę.

3. Nepažeisdama šio reglamento 8 ir 9 straipsnių, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, tarnybai ir organizacijai vidaus tyrimų metu gautą informaciją.

11 straipsnis

Priežiūros komitetas

1. Priežiūros komitetas įtvirtina Tarnybos nepriklausomumą nuolat kontroliuodamas, kaip atliekama tyrimo funkcija.

Direktoriaus prašymu arba savo iniciatyva komitetas direktoriui teikia nuomones apie Tarnybos veiklą, tačiau nesikiša į atliekamų tyrimų eigą.

2. Jį sudaro penki su Tarnyba nesusiję nepriklausomi asmenys, turintys kvalifikacijas, kurių reikia, kad atitinkamose šalyse jie būtų skiriami į aukštus su Tarnybos veiklos sritimis susijusius postus. Jie skiriami bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sutarimu.

3. Narių kadencija - treji metai, ir ji gali būti vieną kartą pratęsta.

4. Pasibaigus kadencijai, nariai eina pareigas tol, kol jų paskyrimas yra pratęsiamas arba jie yra pakeičiami.

5. Eidami savo pareigas, jie nesiekia gauti ir neklauso kurios nors Vyriausybės arba bet kurios institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos nurodymų.

6. Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką ir priima savo darbo tvarkos taisykles. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Sprendimai priimami narių balsų dauguma. Jo sekretoriatą skiria Tarnyba.

7. Direktorius priežiūros komitetui kasmet siunčia Tarybos veiklos, nurodytos šio reglamento 1 straipsnyje, programą. Direktorius nuolat informuoja komitetą apie Tarnybos veiklą, tyrimus, jų rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi. Tais atvejais, kai tyrimas tęsiasi ilgiau kaip devynis mėnesius, direktorius priežiūros komitetą informuoja apie priežastis, dėl kurių negalima baigti tyrimo, ir apie numatomą tyrimo pabaigos laiką. Direktorius informuoja komitetą apie atvejus, kai atitinkama institucija, įstaiga, tarnyba ar organizacija nesilaiko jo pateiktų rekomendacijų. Direktorius komitetą informuoja apie atvejus, kai informaciją reikia siųsti valstybės narės teisminėms institucijoms.

8. Priežiūros komitetas per metus parengia bent vieną savo veiklos ataskaitą, kurią siunčia institucijoms. Komitetas gali teikti pranešimus apie Tarnybos tyrimų rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi, Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

12 straipsnis

Direktorius

1. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį penkerių metų ir dar vienai galimai kadencijai skiria Komisija.

2. Skirdama direktorių, Komisija po kvietimo paduoti prašymus, kuris, jei reikia, skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, ir gavusi palankią priežiūros komiteto nuomonę, sudaro tinkamai kvalifikuotų kandidatų sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria direktorių.

3. Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti išorės ir vidaus tyrimus ar po tokių tyrimų parengti ataskaitas, Direktorius nesiekia gauti ir neklauso kurios nors Vyriausybės arba bet kurios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos nurodymų. Jeigu direktorius mano, kad kuri nors priemonė, kurios imasi Komisija, ginčija jo nepriklausomumą, jis turi teisę dėl šios institucijos kreiptis į Teisingumo Teismą.

Direktorius reguliariai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, atsižvelgdamas į tų tyrimų konfidencialumą, atitinkamų asmenų teisėtas teises ir tam tikrais atvejais į teisminiam bylos nagrinėjimui taikomas nacionalines nuostatas.

Pirmiau nurodytos institucijos užtikrina, kad būtų laikomasi Tarnybos atliekamų tyrimų konfidencialumo, taip pat gerbiamos atitinkamų asmenų teisėtos teisės ir tais atvejais, kai jau pradėtas teisminis bylos nagrinėjimas, kad būtų laikomasi visų teisminiam nagrinėjimui taikomų nacionalinių nuostatų.

4. Prieš imdamasi kokios nors direktoriui taikomos drausminės sankcijos, Komisija konsultuojasi su priežiūros komitetu. Be to, priemonės, susijusios su direktoriui taikomomis drausminėmis sankcijomis, turi būti pagrįstos motyvuotais sprendimais, kurie siunčiami susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

13 straipsnis

Finansavimas

Konkretūs asignavimai Tarnybai, kurių visa suma įtraukiama į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto A dalies specialiai Komisijai skirtą straipsnį, nustatomi tos dalies priede.

Tarnybai skiriamos pareigybės išvardijamos Komisijos personalo plano priede.

14 straipsnis

Teisminė kontrolė

Kol bus pakeisti Tarnybos nuostatai, kiekvienas Europos Bendrijų pareigūnas ar kitas tarnautojas, remdamasis šiuo straipsniu ir laikydamasis Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali pateikti Tarnybos direktoriui skundą dėl jam pakenkusių veiksmų, padarytų Tarnybai atliekant vidaus tyrimą. Dėl tokių skundų priimamiems sprendimams taikomas Tarnybos nuostatų 91 straipsnis.

Pirmiau minėtos nuostatos analogiškai taikomos institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų darbuotojams, kuriems netaikomi Tarnybos nuostatai.

15 straipsnis

Atliktos veiklos ataskaita

Trečiaisiais metais nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia Tarnybos atliktos veiklos ataskaitą, prie jos pridėdama priežiūros komiteto nuomonę ir, prireikus, pasiūlymus, kaip reikėtų keisti ar plėsti Tarnybos užduotis.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 1999 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gegužės 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J.M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Eichel

[1] OL C 21, 1999 1 26, p. 10.

[2] Nuomonė pareikšta 1999 m. balandžio 14 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] Europos Parlamento nuomonė pareikšta 1999 m. gegužės 6 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 1999 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas.

[4] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 20.

[5] OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

[6] OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

[7] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

--------------------------------------------------