31999R0933Oficialusis leidinys L 117 , 05/05/1999 p. 0001 - 0004


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 933/1999

1999 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo sukūrimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [3],

veikdama Sutarties 189c straipsnyje nustatyta tvarka [4],

(1) kadangi Reglamentu (EEB) Nr. 1210/90 [5] buvo įsteigta Europos aplinkos agentūra bei Europos apsaugos informacijos ir stebėjimo tinklas; kadangi reglamento 20 straipsnyje buvo nustatyta, kad ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Taryba, remdamasi Komisijos ataskaita, kurioje pateikti atitinkami pasiūlymai, turės priimti sprendimą dėl papildomų užduočių skyrimo Agentūrai; kadangi 21 straipsnyje nurodyta, kad reglamentas įsigalios kitą dieną po kompetentingų valdžios institucijų sprendimo dėl Agentūros būstinės, ir kadangi šis sprendimas buvo priimtas 1993 m. spalio 29 d.;

(2) kadangi galutiniame komunikate COM(95) 325 Komisija nurodė priežastį, dėl kurios 20 straipsnyje numatyta ataskaita turėtų būti atidėta, ir 1995 m. lapkričio 9 d. Taryba nusprendė, kad bet koks sprendimas dėl papildomų užduočių Europos aplinkos agentūrai skyrimo, priimtas nepraėjus dvejiems metams nuo Agentūros veiklos pradžios ir galutinai nesukūrus jos tinklo, būtų skubotas;

(3) kadangi Europos aplinkos agentūra padarė didelę pažangą, siekdama savo tikslų ir atlikdama užduotis, įskaitant Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo kūrimą;

(4) kadangi uždaviniai ir veiklos sritys, yra platūs ir reikalauja susieti pradėtą darbą ir tolesnes pastangas;

(5) kadangi pagrindinė Agentūros funkcija — teikti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie aplinką;

(6) kadangi Agentūrai skirtos bet kokios naujos užduotys turėtų papildyti ir sustiprinti jos pagrindinę funkciją;

(7) kadangi vadovaujantis Reglamentu Nr. 2965/94 [6] Europos Sąjungos institucijų Vertimų centro užduotis — išversti Europos aplinkos agentūros dokumentus;

(8) kadangi, remiantis pirmųjų Agentūros veiklos metų patirtimi, jos organizaciją ir struktūrą reikia patobulinti ir patikslinti;

(9) kadangi Agentūros valdyba turėtų suvokti, kad būtina atsižvelgti į skirtingas geografines Bendrijos sąlygas tinkamai paskirstant teminius centrus;

(10) kadangi Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, siekdama gauti informacijos, būtinos darbo programai vykdyti;

(11) kadangi būsimi Agentūros veiklos ir uždavinių persvarstymai turėtų sutapti su jos daugiamete darbo programa, rengiama kas penkeri metai;

(12) kadangi Reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio 2 dalies pradinė dalis pakeičiama taip:

"2. Siekiant aplinkosaugos ir jos tobulinimo tikslų, nustatytų Sutartyje bei vėlesnėse Bendrijos veiksmų programose dėl aplinkos, taip pat ir tvarios plėtros, būtina Bendrijai ir valstybėms narėms teikti:".

2. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) ii, iii ir vi punktai pakeičiami taip:

"ii) - teikti Bendrijai ir valstybėms narėms objektyvią informaciją, būtiną gerai ir veiksmingai aplinkos politikai formuoti ir įgyvendinti; tuo tikslu pirmiausia teikti Komisijai informaciją, kuri jai reikalinga sėkmingai vykdyti savo užduotis, susijusias su priemonių ir teisės aktų aplinkos srityje nustatymu, parengimu bei vertinimu;

- padėti aplinkos priemonių stebėjimui, tinkamai laikantis ataskaitos reikalavimų (įskaitant dalyvavimą anketų rengimo, valstybių narių ataskaitų apdorojimo ir rezultatų skleidimo procesuose), savo daugiametės darbo programos ir įgyvendinant ataskaitų koordinavimo tikslą;

- konsultuoti atskiras valstybes nares jų prašymu ir kai tai neprieštarauja Agentūros metinei darbo programai dėl jų sistemų, skirtų aplinkos priemonių stebėjimui, kūrimo, tobulinimo ir plėtros, jeigu ši veikla netrukdo atlikti kitų uždavinių, numatytų šiame straipsnyje. Tokia konsultacija gali apimti, konkrečiu valstybių narių prašymu, ir ekspertų patikrinimus;

iii) registruoti, lyginti ir įvertinti duomenis apie aplinkos būklę, rengti ekspertų ataskaitas apie kokybę, jautrumą bei poveikį aplinkai Bendrijos teritorijoje, nustatyti vienodus aplinkos duomenų vertinimo kriterijus, taikomus visose valstybėse narėse, plėtoti ir palaikyti aplinkos informacijos centro veiklą. Komisija naudojasi šia informacija, siekdama užtikrinti Bendrijos teisės aktų aplinkos srityje įgyvendinimą;"

"vi) kas penkeri metai skelbti ataskaitą apie aplinkos būklę, tendencijas ir perspektyvas, kurią papildytų nurodomosios ataskaitos specifiniais klausimais;"

b) papildoma šiais punktais:

"xi) užtikrinti plačią patikimos ir palyginamos informacijos apie aplinką, ypač apie aplinkos būklę, sklaidą visuomenėje ir skatinti naujų telematikos technologijų šiuo tikslu naudojimą;

xii) padėti Komisijai keistis informacija apie aplinkos vertinimo metodologijos vystymą ir geriausią praktiką;

xiii) padėti Komisijai skleisti informaciją apie svarbių aplinkos tyrimų rezultatus naudingiausiu politikos plėtrai būdu."

3. 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) straipsnio 1 dalis papildoma šiais žodžiais ir nauja eilute išdėstoma taip:

"įskaitant jų pateikimą tvarios plėtros požiūriu.";

b) straipsnio 2 dalis:

i) antrosios pastraipos aštuntoji įtrauka pakeičiama taip:

"— pakrančių ir jūrų apsaugai";

ii) penktoji pastraipa panaikinama.

c) papildoma šia straipsnio dalimi:

"3. Agentūra taip pat gali bendradarbiauti keisdamasi informacija su kitomis institucijomis, įskaitant IMPEL tinklą.

Savo veikloje Agentūra stengiasi vengti kitų institucijų ir įstaigų veiklos dubliavimo."

4. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

"Valstybės narės informuoja Agentūrą apie pagrindines jų nacionalinių aplinkos informacijos tinklų sudedamąsias dalis. Valstybės narės tinkamai bendradarbiauja su Agentūra ir prisideda prie Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo veiklos laikydamosi Agentūros darbo programos, rinkdamos, lygindamos ir analizuodamos informaciją šalies mastu. Valstybės narės taip pat gali prisidėti prie bendradarbiavimo šioje veikloje tarptautiniu lygiu.";

b) iš straipsnio 4 dalies antrojo sakinio išbraukiami žodžiai "tiksliai apubrėžtoje geografinėje teritorijoje.";

c) straipsnio 5 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

"Teminius centrus skiria 8 straipsnio 1 dalyje numatyta valdyba ne ilgesniam laikotarpiui, negu kiekvienos daugiametės darbo programos trukmė, kaip nurodyta 8 straipsnio 4 dalyje. Kiekvienas paskyrimas gali būti pratęsiamas."

5. 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"1. Agentūra turi valdybą, į kurią įeina vienas atstovas iš kiekvienos valstybės narės ir du Komisijos atstovai. Be to, remiantis atitinkamomis nuostatomis, joje gali būti po vieną atstovą iš kiekvienos kitos šalies,kuridalyvaujaAgentūroje.";

b) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

"Valdyba, laikydamasi savo priimtų taisyklių, išrenka įstaigą, kuriai ji gali pavesti vykdomuosius sprendimus.";

c) straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"3. Valdybos sprendimai priimami dviejų trečdalių valdybos narių balsų dauguma.

4. Pasitarusi su 10 straipsnyje nurodytu mokslo komitetu ir gavusi Komisijos nuomonę, valdyba, remdamasi 9 straipsnyje minimo vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu, priima daugiametę darbo programą, kuri yra paremta 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis. Nepažeidžiant Bendrijos metinės biudžetinės procedūros, daugiametė darbo programa apima daugiamečio biudžeto sąmatą.";

d) straipsnio 6 dalies 1 sakinio žodžiai "iki sausio 31 d.," keičiami žodžiais "iki kovo 31 d.,".

6. 9 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) penktoji įtrauka pakeičiama taip:

"— visus su personalu susijusius klausimus, 8 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytoms užduotims vykdyti.";

b) šeštoji įtrauka panaikinama.

7. 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Mokslo komitetą sudaro aukštą kvalifikaciją aplinkos srityje turintys nariai, kuriuos valdyba, atsižvelgdama, inter alia, į tas mokslo sritis, kurioms turi būti atstovaujama komitete siekiant padėti Agentūrai jos veiklos srityse, skiria ketverių metų kadencijai. Ji gali būti kartą pratęsiama. Komitetas veikia vadovaudamasis 8 straipsnio 2 dalyje nustatytomis darbo tvarkos taisyklėmis."

8. 15 straipsnis keičiamas taip:

a) papildomas nauja dalimi, kuri išdėstoma taip:

"2a. Agentūra gali bendradarbiauti bendrų interesų srityse su šalių, kurios nėra Europos Bendrijų narės, institucijomis, galinčiomis teikti duomenis, informaciją, dalytis patirtimi ir duomenų rinkimo, analizavimo ir įvertinimo metodologija, kuri yra abipusio domėjimosi objektas ir yra būtina siekiant sėkmingai vykdyti Agentūros veiklą.";

b) straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Bendradarbiaujant, kaip nurodyta straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse, reikia ypač vengti bet kokio pastangų dubliavimo."

9. 20 straipsnis pakeičiamas taip:

"1. Agentūra atlieka savo veiklos ir veiksmingumo įvertinimą iki 1999 m. rugsėjo 15 d. ir pateikia ataskaitą valdybai, Komisijai, Tarybai bei Europos Parlamentui.

2. Ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d., remdamasi Komisijos ataskaita, Taryba iš naujo svarsto Agentūros pažangą bei prisiimtas užduotis, lygindama su bendra Bendrijos aplinkos politika;".

10. Priedo B dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

"1. Agentūra, kiek tai yra įmanoma, naudosis oficialių Bendrijos statistikos tarnybų surinkta informacija. Tai Eurostat ir nacionalinių statistikos tarnybų veiklos renkant, patvirtinant ir platinant socialinius ir ekonominius statistinius duomenis, įskaitant nacionalines ataskaitas ir susijusią informaciją, rezultatas. Visų pirma, remdamasi Sprendimu 94/808/EEB [7], taikomu: a) žmogaus veiklos, kuri kelia grėsmę aplinkai, ir b) socialinio bei ekonominio atsako į šią grėsmę, statistiniams duomenims, Agentūra pasinaudos Eurostat ir nacionalinių statistikos tarnybų veiklos rezultatais."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. Müller

[1] OL C 255, 1997 8 20, p. 9 ir OL C 123, 1998 4 22, p. 6.

[2] OL C 73, 1998 3 9, p. 103.

[3] OL C 180, 1998 6 11, p. 32.

[4] 1998 m. vasario 18 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 80, 1998 3 16, p. 134), 1998 m. liepos 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 364, 1998 11 25, p. 1) ir 1999 m. vasario 9 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 120, 1990 5 11, p. 1.

[6] OL L 314, 1994 12 7, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 2610/95 (OL L 268,1995 11 10, p. 1).

[7] 1994 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 94/808/EEB, kuriuo buvo priimta ketverių metų plėtros programa (nuo 1994 m. iki 1997 m.), susijusi su Bendrijos statistinių duomenų aplinkos sudedamąja dalimi (OL L 328, 1994 12 20, p. 58).

--------------------------------------------------