31999R0423Oficialusis leidinys L 052 , 27/02/1999 p. 0002 - 0003


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 423/1999

1999 m. vasario 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi Reglamento (EB) Nr. 975/98 [4] 1 straipsnis nustato techninius aštuonių nominalų, įtrauktų į pirmąją euro monetų seriją, duomenis; kadangi monetų kalyklos direktoriai, vadovaudamiesi šiuo reglamentu, parengė išsamesnius duomenis, reikalingus monetų kaldinimui;

kadangi smulkių prekių automatų gamintojai, išanalizavę šiuos išsamesnius duomenis, paprašė padidinti 50 centų monetos svorį, su tikslu užtikrinti lengvesnį šios monetos atskyrimą ir sumažinti apgaudinėjimo riziką; kadangi Europos aklųjų sąjunga, patikrinusi pirmosios kaldinimo serijos pavyzdžius, turėjo priekaištų dėl 50 ir 10 centų monetų briaunų rantų, neatitinkančių pavyzdžių, dėl kurių buvo susitarta konsultacijų procese, vykusiame prieš priimant Reglamentą (EB) Nr. 975/88; kadangi, siekiant užtikrinti naujos sistemos pripažinimą tarp vartotojų, reikėtų pritarti smulkių prekių automatų gamintojų ir Europos aklųjų sąjungos prašymams; kadangi, siekiant patenkinti smulkių prekių automatų gamintojų prašymus, 50 centų monetos svorį reikia padidinti nuo 7 iki 7,8 gramų; kadangi, siekiant patenkinti Europos aklųjų sąjungos prašymus ir ateityje išvengti klaidingo aiškinimo rizikos, 50 centų ir 10 centų monetų briaunų duomenis "stambiai rantyta" reikia pakeisti į "figūrinė su smulkiais rantais", nes jie geriau atspindi briaunos formą, dėl kurios šių dviejų monetų atžvilgiu buvo iš pat pradžių susitarta su Europos aklųjų sąjunga;

kadangi, siekiant užtikrinti kaldinimo grafiko laikymąsi ir euro monetų įvedimą nuo 2002 m. sausio 1 d., svarbu, kad techninių duomenų pakeitimai apsiribotų 50 centų monetos svoriu ir 10 bei 50 centų monetų briaunomis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 975/98 1 straipsnyje pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

1) ketvirtoji eilutė, skirta 50 centų monetai, iš dalies keičiama taip:

a) trečiame stulpelyje skaičius "1,69" pakeičiamas į "1,88";

b) ketvirtame stulpelyje skaičius "7" pakeičiamas į "7,8";

c) aštuntame stulpelyje žodžiai "stambiai rantyta" pakeičiami į "figūrinė su smulkiais rantais";

2) šeštos eilutės, skirtos 10 centų monetai, aštuntame stulpelyje žodžiai "stambiai rantyta" pakeičiami į "figūrinė su smulkiais rantais".

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1999 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Sutartį, atsižvelgiant į jos 109k straipsnio 1 dalį ir į Protokolus Nr. 11 bei Nr. 12.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. vasario 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H.-F. von Ploetz

[1] OL C 296, 1998 9 24, p. 1.

[2] Nuomonė pareikšta 1998 m. lapkričio 16 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] 1998 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 379, 1998 12 7), 1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 1999 m. vasario 9 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 139, 1998 5 11, p. 6.

--------------------------------------------------