31999R0308

1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 308/1999, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti

Oficialusis leidinys L 038 , 12/02/1999 p. 0006 - 0009
CS.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
ET.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
HU.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
LT.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
LV.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
MT.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
PL.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
SK.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104
SL.ES skyrius 04 tomas 04 p. 101 - 104


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 308/1999

1999 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Reglamente (EB) Nr. 850/98 [4] yra praleidimų, tekstinių klaidų ir redakcinių neatitikimų;

kadangi Jungtinei Karalystei iš naujo apibrėžus savo žvejybos rajonų ribas, jokia į šiaurę nuo 560 šiaurės platumos esanti ICES XII parajonio dalis nepriklauso valstybių narių suverenitetui ar jurisdikcijai; kadangi dėl to nuo šiol į šį rajoną neprivaloma daryti nuorodos;

kadangi metodas didžiojo krabo voro dydžiui nustatyti laikomas netinkamu ir dėl to jis turi būti pakeistas;

kadangi Reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl to turėtų būti iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 850/98 iš dalies keičiamas taip:

1) 29 straipsnio 4 dalies b pastraipos iii punkto pirma įtrauka, žodžiai "jūrų plekšnės ir jūrų liežuvio kiekiai" keičiami "jūrų plekšnės ir (arba) jūrų liežuvio kiekiai";

2) 30 straipsnio 2 dalies b pastraipa pakeičiama taip:

"b) ICES Vb kvadratas ir ICES VI parajonis į šiaurę nuo 56o šiaurės platumosx";

3) I priede:

a) 1 išnaša pakeičiama taip:

"(1) Šiaurės jūroje nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d., ir visus metus likusioje 1 ir 2 regionų dalyje, išskyrus Skagerrak ir Kattegat sąsiaurius";

b) 6 išnaša pakeičiama taip:

"(6) Pirmais metais nuo šio reglamento taikymo dienos 2 regione sugautų kiekių ne mažiau nei 50 % sudaro tikslinių žuvų rūšys, išskyrus Šiaurės jūrą, ICES Vb kvadratą ir VI parajonį į šiaurę nuo 56o šiaurės platumos";

4) IV priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu;

5) IX priedo eilutė "70–79 + ≥ 70" pakeičiama "60–69 + ≥ 70";

6) XII priede visos nuorodos į "Skumbrė (Scomber scombrus)" pakeičiamos "Skumbrės (Scomber spp.)" ir visos nuorodos į "Stauridė (Trachurus trachurus)" pakeičiamos "Stauridės (Trachurus spp)";

7) XIII priedo 5 dalis pakeičiama taip:

"5. a) Didžiojo krabo voro dydis matuojamas taip, kaip nurodyta 4a paveiksle, t. y. kiaukuto ilgis išilgai vidurinės linijos, nuo kiaukuto krašto tarp šnipo (rostrumo) ir kiaukuto užpakalinio krašto.

b) Valgomojo krabo dydis matuojamas kaip nurodyta 4B paveiksle, t. y. didžiausias kiaukuto plotis, išmatuotas statmenai priešakinei-galinei vidurinei kiaukuto linijai.";

8) 4a paveikslas pakeičiamas šio reglamento II priedo paveikslu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2000 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. vasario 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. Lafontaine

[1] OL C 337, 1998 11 5, p. 8.

[2] 1999 m. sausio 13 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] 1998 m. gruodžio 2 d. pateikta nuomonė.

[4] OL L 125, 1998 4 27, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

IV PRIEDAS

TRAUKIAMIEJI ĮRANKIAI: Skagerrak ir Kattegat sąsiauriai

Tinklo akių dydžiai, tikslinės rūšys ir reikalaujamas sugavimų procentinis santykis, taikomas naudojant vienodą tinklo akies dydį

Žuvų rūšys | Tinklo akių dydis (milimetrais) |

< 16 | nuo 16 iki 31 | nuo 32 iki 69 | nuo 70 iki 89 | ≥ 90 |

Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis | Mažiausias tikslinių rūšių procentinis santykis |

50 % | 50 % | 20 % | 50 % | 20 % | 50 % | 30 % | Nenustatyta |

Tobiniai (Ammodytidae) [3] | × | × | × | × | × | × | × | × |

Tobiniai (Ammodytidae) [4] | | × | | × | × | × | × | × |

Norveginė menkenė (Trisopterus esmarkii) | | × | | × | × | × | × | × |

Šiaurinė žydroji menkė (Micromesistius poutas-sou) | | × | | × | × | × | × | × |

Jūros drakonas (Trachinus draco L.) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Moliuskai (išskyrus Sepia) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Vėjažuvė (Belone belone) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Pilkasis jūrų gaidys (Eutrigla gurnardus) [1] | | × | | × | × | × | × | × |

Argentinos (Argentinidae spp.) | | × | | × | × | × | × | × |

Bretlingiai (Sprattus sprattus) | | × | | × | × | × | × | × |

Europinis upinis ungurys (Anguillaanguilla) | | | × | × | × | × | × | × |

Paprastosios krevetės/Baltijos krevetės (Cran-gon spp., Palaemon adspersus) [2] | | | × | × | × | × | × | × |

Skumbrės (Scomber spp.) | | | | × | | × | × | × |

Stauridės (Trachurus spp.) | | | | × | | × | × | × |

Atlanto silkė (Clupea harengus) | | | | × | | × | × | × |

Šiaurinė krevetė (Pandalus borealis) | | | | | × | × | × | × |

Krevetės/Baltijos krevetės (Cran-gon spp.,Palaemon adspersus) [1] | | | | | × | × | × | × |

Merlangas (Merlangius merlangus) | | | | | | | × | × |

Norveginis omaras (Nephropsnorvegicus) | | | | | | | × | × |

Visi kiti jūros gyvūnai | | | | | | | | × |

"

[1] Tik keturios mylios nuo bazinių linijų.

[2] Už keturių mylių ribos nuo bazinių linijų.

[3] Nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d. Skagerrak sąsiauryje ir nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. Kattegat sąsiauryje.

[4] Nuo lapkričio 1 d. iki paskutinės vasario dienos Skagerrak sąsiauryje ir nuo rugpjūčio 1 d. iki paskutinės vasario dienos Kattegat sąsiauryje.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------