31999L0101Oficialusis leidinys L 334 , 28/12/1999 p. 0041 - 0042


Komisijos direktyva 1999/101/EB

1999 m. gruodžio 15 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 70/157/EEB, susijusią su leistinu motorinių transporto priemonių garso lygiu ir dujų išmetimo sistemomis

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB [2], ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/20/EB [4], ypač į jos 3 straipsnį,

kadangi:

(1) Pagal dujų išmetimo sistemų, kaip atskirų techninių agregatų (keičiamų dujų išmetimo sistemų) EB tipo patvirtinimą, pasirodo yra ypač sunku parinkti transporto priemonę, kuri atitiktų esamus reikalavimus. Dėl to būtina patikslinti tipą reprezentuojančios transporto priemonės apibrėžimą ir užtikrinti, kad siūloma transporto priemonė atitiks gamybos atitikties reikalavimus, keliamus leistinam garso lygiui.

(2) Tam tikros nuorodos, numatytos Tarybos direktyvoje 92/97/EEB [5], iš dalies pakeičiančioje Direktyvą 70/157/EEB, turi būti atnaujintos.

(3) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyva 70/156/EEB įkurto Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 70/157/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 2000 m. balandžio 1 d. dėl priežasčių, susijusių su leistinu garso lygiu ar dujų išmetimo sistema, valstybės narės negali:

- atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonės tipui ar dujų išmetimo sistemos tipui

arba

- drausti užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemones arba parduoti ar pradėti eksploatuoti dujų išmetimo sistemas,

jei tos transporto priemonės ar dujų išmetimo sistemos atitinka Direktyvos 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2. Nuo 2000 m. spalio 1 d. valstybės narės:

- nebesuteikia EB tipo patvirtinimo

ir

- atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą

transporto priemonės tipui ar dujų išmetimo sistemos tipui, jei nesilaikoma Direktyvos 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3. Nepaisydamos 2 dalies, valstybės narės toliau suteikia EB tipo patvirtinimą keičiamosioms dalims ir leidžia parduoti ar pradėti eksploatuoti dujų išmetimo sistemas pagal ankstesnes Direktyvos 70/157/EEB redakcijas, jei šios dujų išmetimo sistemos:

- yra skirtos montuoti į jau eksploatuojamas transporto priemones

ir

- atitinka tos direktyvos, kuri buvo taikoma pirmą kartą užregistruojant transporto priemones, reikalavimus.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2000 m. kovo 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2000 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

[2] OL L 11, 1999 1 16, p. 25.

[3] OL L 42, 1970 2 23, p. 16.

[4] OL L 92, 1996 4 13, p. 23.

[5] OL L 371, 1992 12 19, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Direktyvos 70/157/EEB II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 2.3.3 punktas pakeičiamas taip:

"2.3.3. Transporto priemonę, reprezentuojančią tipą, kuriame turi būti sumontuota sistema, kuri atitinka III priedo I dalies 4.1 punkto reikalavimus."

;

b) pridedamas šis 5.1.3 punktas:

"5.1.3. . Dujų išmetimo sistemos atidžiai sumontuojamos transporto priemonėje. Visų pirma patikrinama, ar visiškai sumontavus dujų išmetimo sistemą nepastebimas dujų nutekėjimas."

2. Direktyvos 70/157/EEB III priedas iš dalies keičiamas taip:

a) I dalies 1 punkto žodžiai "pagal I priedo 7.3.5 ir 7.4.3 punktus" pakeičiami žodžiais "pagal I priedo 7 punktą";

b) II dalies 1 punkto žodžiai "pagal II priedo 6.3.5 ir 6.4.3 punktus" pakeičiami žodžiais "pagal II priedo 7 punktą".

--------------------------------------------------