31999L0094Oficialusis leidinys L 012 , 18/01/2000 p. 0016 - 0023


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/94/EB

1999 m. gruodžio 13 d.

dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi Sutarties 174 straipsnis reikalauja, kad gamtiniai ištekliai būtų naudojami taupiai ir racionaliai; kadangi taupus energijos naudojimas yra vienas iš pagrindinių būdų pasiekti šį tikslą ir sumažinti aplinkos taršą;

(2) kadangi galutinis JT pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos tikslas yra stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijas ties tokiu lygiu, kuris sustabdytų pavojingą antropogeninį poveikį klimato sistemai;

(3) kadangi Jungtinių Tautų pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos Kioto protokolu, pasirašytu 1997 m. gruodžio mėn. Kioto konferencijoje, Bendrija įsipareigojo nuo 2008 iki 2012 metų 8 procentais (1990 m. lygis) sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją;

(4) kadangi Komisija, pripažindama keleivinių automobilių, kaip CO2 taršos šaltinio, svarbą, pasiūlė Bendrijai keleivinių automobilių išmetamųjų CO2 dujų kiekio mažinimo ir degalų taupymo strategiją; kadangi šis pasiūlymas buvo teigiamai įvertintas Tarybos 1996 m. birželio 25 d. pateiktose išvadose;

(5) kadangi siekiant, kad veiktų rinkos jėgos, svarbiausią vaidmenį vaidina informacija; kadangi tikslios, tinkamos ir lygintinos informacijos apie keleivinių automobilių konkrečiai sunaudojamus degalus ir išmetamąsias CO2 dujas turėjimas gali paveikti vartotojo pasirinkimą — jis rinksis tuos automobilius, kurie sunaudoja mažiau degalų ir todėl išmeta mažiau CO2, o tai paskatins gamintojus imtis priemonių jų gaminamų automobilių degalų sąnaudoms sumažinti;

(6) kadangi kortelės prie naudotų automobilių jų pardavimo punkte galėtų turėti įtakos naujų keleivinių automobilių pirkėjams — jie rinksis ekonomiškus automobilius, nes perparduodant automobilį bus atsižvelgta būtent į šią savybę; kadangi dėl to pirmąsyk peržiūrint šią direktyvą būtų tikslinga apsvarstyti, ar nereikėtų išplėsti šios direktyvos taikymo srities ir taikyti ją naudotiems automobiliams, kuriems taikoma 1993 m. gruodžio 17 d. Komisijos direktyva 93/116/EB, suderinanti Tarybos direktyvą 80/1268/EEB dėl autotransporto priemonių sunaudojamų degalų [4] su technologijos pažanga;

(7) kadangi dėl to būtina nustatyti visų naujų pardavimo punkte išstatomų keleivinių automobilių degalų taupos kortelę;

(8) kadangi degalų taupos kortelėje turėtų būti nurodyta informacija apie degalų sunaudojimą ir konkrečią CO2 emisiją, nustatytus remiantis 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 80/1268/EEB dėl autotransporto priemonių išmetamo anglies dioksido ir sunaudojamų degalų [5] nurodytais darniaisiais standartais ir metodais;

(9) kadangi papildoma sunorminta informacija apie visų variantų naujų automobilių sunaudojamus degalus ir konkrečius išmetamųjų CO2 dujų kiekius turi būti prieinama forma suteikta pardavimo punkte ir valstybės narės paskirtoje institucijoje; kadangi tokia informacija gali būti naudinga vartotojams, kurie apsisprendžia dėl pirkinio dar prieš įžengdami į automobilių prekybos saloną arba kurie pirkdami keleivinį automobilį pageidauja nesinaudoti tarpininko paslaugomis ar nesilankyti salone;

(10) kadangi yra svarbu, kad potencialus pirkėjas pardavimo punkte sužinotų apie ekonomiškiausius keleivinių automobilių modelius, kuriuos galima įsigyti per šį pardavimo punktą;

(11) kadangi visoje reklaminėje literatūroje ir, kur tinka, visoje kitoje reklaminėje medžiagoje, naudojamoje parduodant naujus keleivinius automobilius, turėtų būti pateikti duomenys apie atskirų keleivinių automobilių suvartojamus degalus ir CO2 emisiją,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas — užtikrinti, kad vartotojai gautų informaciją apie naujų keleivinių automobilių, kurie siūlomi parduoti arba išnuomoti Bendrijoje, degalų taupymo galimybę ir CO2 emisiją, kad jų pasirinkimas būtų pagrįstas informacija.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1) "keleivinis automobilis" — tai bet kuri M1 kategorijos motorinė transporto priemonė, apibūdinta Direktyvos 70/156/EEB [6] II priede, kuriai taikoma Direktyva 80/1268/EEB. Jam nepriskiriamos transporto priemonės, kurioms taikoma Direktyva 92/61/EEB [7] ir specialiosios paskirties transporto priemonės, apibūdintos Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalies a punkto antrojoje įtraukoje;

2) "naujas keleivinis automobilis" — tai bet kuris keleivinis automobilis, kuris dar nebuvo parduotas asmeniui, pirkusiam jį ne tam, kad perparduotų arba pateiktų į rinką;

3) "atitikties liudijimas" — tai Direktyvos 70/156/EEB 6 straipsnyje nurodytas pažymėjimas;

4) "pardavimo punktas" — tai vieta, pvz., automobilių prekybos salonas arba kiemas, kur nauji keleiviniai automobiliai yra išstatyti arba siūlomi parduoti ar išnuomoti potencialiems pirkėjams. Į šią sąvoką įeina prekių mugės, kuriose nauji keleiviniai automobiliai pateikiami visuomenei;

5) "oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis" — tai sunaudojamų degalų kiekis, nustatytas po tipo patvirtinimo procedūrų, kurias atliko tipo patvirtinimo institucijos, remdamosi Direktyvos 80/1268/EEB nuostatomis, minimas Direktyvos 70/156/EEB VIII priede ir nurodytas prie EB transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo pridėtame dokumente arba atitikties liudijime. Jei vieną modelį sudaro keli variantai ir (arba) versijos, turi būti nurodytas didžiausias oficialiai patvirtintas bet kurio automobilio modelio versijos ir (arba) varianto sunaudojamas degalų kiekis;

6) "oficialiai patvirtintas (konkretaus keleivinio automobilio) išmetamųjų CO2 dujų kiekis" — tai kiekis, išmatuotas remiantis Direktyvos 80/1268/EEB nuostatomis ir minimas Direktyvos 70/156/EEB VIII priede bei nurodytas prie EB transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo pridėtame dokumente arba atitikties liudijime. Jei vieną modelį sudaro keli variantai ir (arba) versijos, turi būti nurodytas to automobilio bet kurios versijos ir (arba) varianto išmetamas didžiausias oficialiai patvirtintas CO2 dujų kiekis;

7) "degalų taupos kortelė" — tai etiketė, kurioje nurodyta vartotojui skirta informacija apie automobilio, prie kurio ji pritvirtinta, oficialiai patvirtintą degalų sunaudojimą ir oficialiai patvirtintą išmetamųjų CO2 dujų kiekį;

8) "degalų taupymo vadovas" — tai kiekvieno automobilio, kurį galima įsigyti naujų automobilių rinkoje, oficialių duomenų apie jo sunaudojamus degalus ir išmetamąsias CO2 dujas rinkinys;

9) "reklaminė literatūra" — tai visa spausdinta medžiaga, naudojama viešai realizuojant bei reklamuojant transporto priemones ir skatinant jų pardavimą visuomenei; ją sudaro bent jau techniniai vadovai, brošiūros, skelbimai laikraščiuose, žurnaluose, leidiniai apie prekybą ir plakatai;

10) "markė" — tai gamintojo prekės pavadinimas, nurodytas atitikties liudijime ir tipo patvirtinimo dokumentuose;

11) "modelis" — tai komercinis keleivinio automobilio markės, tipo ir, jei yra ir jei tikslinga, varianto ir versijos aprašas;

12) "tipas", "variantas" ir "versija" — tai atskiri tam tikros markės automobiliai, kuriuos gamintojas deklaravo taip, kaip aprašyta Direktyvos 70/156/EEB II. B priede, ir kurie individualiai atpažįstami pagal tipo, varianto ir versijos raides ir skaičius.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad prie pardavimo punkte esančio naujo keleivinio automobilio aiškiai matomoje vietoje būtų pridėta arba padėta kortelė, suteikianti informaciją apie degalų taupą ir CO2 emisiją ir atitinkanti I priedo reikalavimus.

4 straipsnis

Nepažeisdamos Komisijos sukurto Bendrijos internetinio vadovo nuostatų, valstybės narės užtikrina, kad, laikantis II priedo reikalavimų, pasitarus su gamintojais, kasmet būtų sudaromas degalų taupos ir CO2 emisijos vadovas. Jis turi būti patogus nešiotis, kompaktiškas ir vartotojo prašymu nemokamai dalijamas pardavimo punkte arba kiekvienos valstybės narės paskirtoje institucijoje.

8 straipsnyje minima institucija arba institucijos gali bendradarbiauti rengdamos vadovą.

5 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad būtų demonstruojami plakatai (arba monitoriaus ekranas) su sąrašu duomenų apie visų naujų keleivinių automobilių modelių (kiekvienos markės atskirai), išstatytų arba siūlomų parduoti ar išnuomoti pardavimo punkte, arba parduodamų per šį pardavimo punktą, oficialiai patvirtintus sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekius. Šie duomenys demonstruojami gerai matomoje vietoje, laikantis III priede nustatyto formato.

6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad laikantis IV priedo reikalavimų visų rūšių reklaminėje literatūroje būtų nurodytas reklamuojamų keleivinių automobilių modelių oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis ir oficialiai patvirtintas išmetamųjų CO2 dujų kiekis.

Valstybės narės numato, kad ši informacija, jei reikia, būtų pateikiama ir kitokioje reklaminėje medžiagoje, kurioje būtų nurodytas joje reklamuojamų keleivinių automobilių modelių oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis ir oficialiai patvirtintas išmetamųjų CO2 dujų kiekis.

7 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose minėtose kortelėse, vadovuose, plakatuose arba reklaminėje literatūroje ir medžiagoje būtų draudžiami šios direktyvos reikalavimų neatitinkantys ženklai, simboliai arba įrašai apie sunaudojamus degalus ar CO2 emisiją, jei jie galėtų klaidinti potencialius naujų keleivinių automobilių pirkėjus.

8 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai, kuri kompetentinga institucija ar institucijos yra atsakingos už šioje direktyvoje aprašytą vartotojų informavimo sistemos įdiegimą ir veikimą.

9 straipsnis

Komisija, laikydamasi 10 straipsnyje nustatytos tvarkos ir pasitarusi su vartotojų organizacijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis, priima visus pakeitimus, kad suderintų priedus su šia direktyva.

Kiekviena valstybė narė, norėdama prisidėti prie šio derinimo proceso, iki 2003 m. gruodžio 31 d. perduoda Komisijai ataskaitą apie šios direktyvos nuostatų veiksmingumą nuo 2001 m. sausio 18 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. Ataskaitos forma nustatoma 10 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2001 m. sausio 18 d.

Be to, 10 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija imasi priemonių, kurių tikslas:

a) vėlesnis 3 straipsnyje minėtos kortelės formato nustatymas darant I priedo pakeitimus;

b) vėlesnis 4 straipsnyje paminėto vadovo reikalavimų nustatymas, siekiant suklasifikuoti naujų automobilių modelius ir sudaryti konkrečių grupių sąrašus pagal CO2 emisiją ir sunaudojamus degalus, įskaitant sąrašą, kuriame būtų nurodyti ekonomiškiausi naujų automobilių modeliai;

c) rekomendacijų rengimas, kad 6 straipsnio pirmoje pastraipoje pateiktus reklaminės literatūros principus būtų galima taikyti kitoms priemonėms ir medžiagai.

10 straipsnis

Komitetas

Komisijai padeda komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

Komisijos atstovas komitetui pateikia priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Tais atvejais, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos siūlymu, nuomonė pareiškiama Sutarties 205 straipsnyje nustatyta balsų dauguma. Valstybių narių atstovų komitete balsai paskirstomi taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija priima numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu, gavusi pasiūlymą, Taryba per tris mėnesius nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

11 straipsnis

Valstybės narės nustato baudas, taikytinas pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas laikantis šios direktyvos. Baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

12 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2001 m. sausio 18 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gruodžio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Hassi

[1] OL C 305, 1998 10 3, p. 2 irOL C 83, 1999 3 25, p. 1.

[2] OL C 40, 1999 2 15, p. 45.

[3] 1998 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 98, 1999 4 9, p. 252), 1999 m. vasario 23 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 123, 1999 5 4, p. 1) ir 1999 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 329, 1993 12 30, p. 39.

[5] OL L 375, 1980 12 31, p. 36. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/116/EB.

[6] 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB (OL L 11, 1999 1 16, p. 25).

[7] 1992 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 92/61/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo (OL L 225, 1992 8 10, p. 72). Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

DEGALŲ TAUPOS IR CO2 EMISIJOS KORTELĖS APRAŠAS

Valstybės narės privalo garantuoti, kad visos degalų taupos kortelės jų teritorijoje bent jau:

1) būtų vienodo formato, kad vartotojas galėtų lengvai jas atpažinti;

2) būtų šių matmenų: 297 mm × 210 mm (A4);

3) būtų su nuoroda į keleivinio automobilio, prie kurio jos pritvirtintos, modelį ir degalų rūšį;

4) jose būtų nurodytas oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis ir oficialiai patvirtintas išmetamųjų CO2 dujų kiekis skaičiais. Oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis nurodomas litrais 100 (šimtui) kilometrų (l/100 km) arba atitinkamu jų deriniu, nurodant vieną skaičių po kablelio. Oficialiai patvirtintas išmetamųjų CO2 dujų kiekis suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir matuojamas gramais kilometrui (g/km).

Šie dydžiai gali būti išreiškiami įvairiais vienetais (galonais ir myliomis), jei tai galima suderinti su Direktyvos 80/181/EEB nuostatomis [1];

5) jose būtų įrašytas tekstas apie galimybę įsigyti degalų taupos ir CO2 emisijos vadovą: "Degalų taupos ir CO2 emisijos vadovą, kuriame nurodyti duomenys apie visus naujų keleivinių automobilių modelius, galima nemokamai gauti visuose jų pardavimo punktuose";

6) jose turi būti įrašytas toks sakinys: "Nustatant automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekius, svarbus ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo būdas bei kiti netechniniai veiksniai. CO2 dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis atšilimas".

[1] 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL L 39, 1980 2 15, p. 40). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/617/EEB (OL L 357, 1989 12 7, p. 28).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

VADOVO APIE DEGALŲ TAUPĄ IR CO2 EMISIJĄ APRAŠAS

Valstybės narės turi garantuoti, kad degalų taupos ir CO2 emisijos vadove būtų nurodyta bent jau ši informacija:

1) išvardyti visi naujų keleivinių automobilių modeliai, kuriuos kasmet galima įsigyti valstybėse narėse, suskirstyti į grupes pagal markę abėcėline tvarka. Jei vadovas valstybėje narėje atnaujinamas dažniau nei kartą per metus, jame turėtų būti visų naujų keleivinių automobilių modelių, kuriuos galima įsigyti naujų pataisų paskelbimo dieną, sąrašas;

2) kiekvieno į vadovą įrašomo modelio degalų rūšis, oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekis skaičiais. Oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis nurodomas litrais 100 (šimtui) kilometrų (l/100 km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba atitinkamu jų deriniu, nurodant vieną skaičių po kablelio. Oficialiai patvirtintas išmetamųjų CO2 dujų kiekis suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir nurodomas gramais kilometrui (g/km).

Šie dydžiai gali būti išreiškiami įvairiais vienetais (galonais ir myliomis), jei tai galima suderinti su Direktyvos 80/181/EEB nuostatomis;

3) dešimties ekonomiškiausių naujų keleivinių automobilių modelių sąrašas, kuriame jie išvardyti atsižvelgiant į oficialiai patvirtintą išmetamųjų CO2 dujų kiekį didėjančia tvarka pagal degalų rūšis. Sąraše turi būti nurodytas modelis, oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekis skaičiais;

4) patarimas automobilininkams, kad tinkamas transporto priemonės naudojimas, reguliari priežiūra ir vairavimo būdas, pvz., vengimas važiuoti labai dideliu arba labai mažu greičiu, ramus stabdymas, teisingas padangų pripūtimas, laiko, dirbant tuščiąja eiga, sutrumpinimas, neperkrovimas, leidžia taupyti degalus ir mažinti keleivinio automobilio išmetamųjų CO2 dujų kiekį;

5) aiškinimas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį, galimą klimato kaitą bei autotransporto priemonių tinkamumą ir nuoroda į įvairias degalų rūšis, kurias vartotojas gali naudoti, bei jų poveikį aplinkai, remiantis naujausia mokslo informacija bei teisės aktų reikalavimais;

6) nuoroda į Bendrijos tikslus, susijusius su naujų keleivinių automobilių išmetamųjų CO2 dujų vidutinėmis vertėmis, ir data, iki kurios reikėtų pasiekti šį tikslą;

7) nuoroda į Komisijos degalų taupos ir CO2 emisijų vadovo internetinį variantą, jei toks yra.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

PLAKATO, KURIS TURI BŪTI PREKYBOS PUNKTE, APRAŠAS

Valstybės narės turi garantuoti, kad plakatas (plakatai) atitiktų bent jau šiuos reikalavimus:

1) plakato matmenys būtų ne mažesni kaip 70 cm × 50 cm;

2) jame pateikta informacija būtų lengvai įskaitoma;

3) keleivinių automobilių modeliai būtų suklasifikuoti ir išvardyti atskirai pagal naudojamų degalų rūšis (pvz., benzinas arba dyzelinas). Kiekvienoje grupėje, sudarytoje pagal degalų rūšis, automobiliai išvardijami pagal išmetamųjų CO2 dujų kiekį didėjančia tvarka, sąrašą pradedant modeliu, kuris, kaip oficialiai patvirtinta, yra ekonomiškiausias;

4) sąraše šalia kiekvieno keleivinio automobilio modelio nurodoma jo markė ir oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų bei išmetamųjų CO2 dujų kiekis skaičiais. Oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis nurodomas litrais 100 (šimtui) kilometrų (l/100km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba atitinkamu jų deriniu, nurodant vieną skaičių po kablelio. Oficialiai patvirtintas išmetamųjų CO2 dujų kiekis suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir matuojamas gramais kilometrui (g/km).

Šie dydžiai gali būti išreiškiami įvairiais vienetais (galonais ir myliomis), jei tai galima suderinti su Direktyvos 80/181/EEB nuostatomis.

Siūloma tokia forma:

+++++ TIFF +++++

5) plakate turi būti tekstas apie galimybę įsigyti degalų taupos ir CO

2

emisijų vadovą:

"Degalų taupos ir CO2 emisijų vadovą, kuriame nurodyti visų naujų keleivinių automobilių modelių duomenys, galima nemokamai gauti visuose jų pardavimo punktuose";

6) plakate įrašomas ir toks sakinys:

"Nustatant automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekius, svarbus ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo būdas bei kiti netechniniai veiksniai. CO2 dujos yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta pasaulinis atšilimas";

7) bent jau kas šeši mėnesiai plakatas iš esmės atnaujinamas. Darant pataisas tarp dviejų atnaujinimų, nauji automobiliai įrašomi sąrašo gale.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

REKLAMINĖJE LITERATŪROJE PATEIKIAMI SUNAUDOJAMŲ DEGALŲ BEI CO2 EMISIJOS DUOMENYS

Valstybės narės turi garantuoti, kad visoje reklaminėje literatūroje būtų nurodyti joje aprašomų transporto priemonių oficialiai patvirtinti sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekiai. Ši informacija turėtų atitikti bent jau šiuos reikalavimus:

1) būti lengvai įskaitoma ir ne ryškesnė negu pagrindinė reklaminės literatūros informacijos dalis;

2) būti lengvai suprantama vos žvilgterėjus;

3) turėtų būti pateikti visų šioje reklaminėje literatūroje nurodytų skirtingų automobilių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys. Jei nurodomas daugiau kaip vienas modelis, pateikiami visų šių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys arba nurodomas didžiausias ir mažiausias sunaudojamų degalų kiekis. Sunaudojami degalai išreiškiami litrais šimtui kilometrų (l/100 km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba atitinkamu jų deriniu. Duomenis išreiškiant skaičiais, paliekamas vienas ženklas po kablelio.

Šie dydžiai gali būti išreiškiami įvairiais vienetais (galonais ir myliomis), jei tai galima suderinti su Direktyvos 80/181/EEB nuostatomis.

Jei reklaminėje literatūroje yra nuoroda tik į markę, o ne į kurį nors konkretų modelį, duomenų apie sunaudojamus degalus pateikti nebūtina.

--------------------------------------------------