31999L0085Oficialusis leidinys L 277 , 28/10/1999 p. 0034 - 0036


Tarybos direktyva 1999/85/EB

1999 m. spalio 22 d.

iš dalies keičianti direktyvą 77/388/EEB dėl galimybės eksperimento būdu taikyti sumažintą PVM tarifą darbui imlioms paslaugoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo Sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas [4] 12 straipsnio 3 dalies a punkte, nustatyta, kad valstybės narės gali taikyti vieną ar du sumažintus tarifus tik toms tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų kategorijoms, kurios nurodytos direktyvos 77/388/EEB H priede;

(2) vis dėlto nedarbo problema yra tokia rimta, kad toms valstybėms narėms, kurios norėtų tai padaryti, reikėtų leisti eksperimentuoti panaudojant PVM tarifo sumažinimą ir jo įtaką darbo vietų kūrimui, darbui imlioms paslaugoms, kurios šiuo metu nėra išvardytos H priede;

(3) šis sumažintas PVM kartu sumažintų firmų, planuojančių prisijungti arba išlikti juodojoje ekonomikoje, skaičių;

(4) vis dėlto, kryptingo PVM tarifo sumažinimo įvedimas galėtų turėti neigiamos įtakos sklandžiam vidaus rinkos funkcionavimui ir mokesčių neutralumui; dėl to turi būti parengtos nuostatos, skirtos įdiegti autorizavimo procedūrą, kuri išsamiai ir aiškiai apibrėžtų trijų metų laikotarpį ir nustatytų priemonių, parengtų laikantis giežtų sąlygų ir taip, kad jas būtų galima patvirtinti ir riboti, apimtį;

(5) valstybės narės, kurios tai įdiegė, ir Komisija, atsižvelgdamos į priemonės eksperimentinį pobūdį, turėtų atlikti išsamų šios priemonės įtakos darbo vietų kūrimui ir efektyvumui įvertinimą;

(6) priemonė turėtų būti griežtai apribota laike ir turėtų baigtis vėliausiai 2002 m. gruodžio 31 d.;

(7) šios direktyvos įdiegimas nereikalauja, kad iš dalies būtų keičiami valstybių narių įstatymai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 77/388/EEB iš dalies keičiama taip:

1. Toliau išdėstoma pastraipa pridedama prie 28 straipsnio:

"6. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai balsuodama gali įgalioti valstybę narę taikyti maksimalų trijų metų laikotarpį nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. sumažintiems tarifams, išvardytiems 12 straipsnio 3 dalies a punkto trečiajame papunktyje ir nustatyti daugiausiai dviem iš K priede išvardytų paslaugų kategorijų. Išimties atveju, valstybės narės gali leisti taikyti sumažintą tarifą trims iš aukščiau paminėtų paslaugų kategorijų.

Šios paslaugos privalo atitikti toliau išvardytus reikalavimus:

a) jos privalo būti darbui imlios;

b) jos privalo didžiąją dalimi būti teikiamos galutiniams vartotojams;

c) jos privalo būti teikiamos daugiausia vietinėje rinkoje ir nesukelti konkurencijos iškraipymų;

d) privalo būti glaudus ryšys tarp mažesnių kainų susijusių su sumažintu tarifu ir su iš anksto numatomu paklausos ir užimtumo išaugimu.

Sumažinto tarifo taikymas neturi pakenkti sklandžiam vidaus rinkos funkcionavimui.

Bet kuri valstybė narė, pageidaujanti įdiegti pirmoje straipsnio dalyje minimą priemonę iki 1999 m. lapkričio 1 d. informuoja Komisiją ir iki tos datos pateikia atitinkamą detalią ataskaitą, kurioje pažymima:

a) priemonių apimtis ir detalus paslaugų, kurioms bus taikomas sumažintas tarifas, aprašymas;

b) detali ataskaita, patvirtinanti, kad yra įvykdytos antrame ir trečiame papunkčiuose išdėstytos sąlygos;

c) detali ataskaita, paaiškinanti planuojamos priemonės kaštus susijusius su biudžetu.

Tos valstybės narės, kurioms pagal pirmą papunktį leista taikyti sumažintą tarifą, iki 2002 m. spalio 1 d. parengia išsamią ataskaitą, kurioje išdėsto bendrą priemonės, susijusios su pastebimu darbo vietų kūrimu ir našumu, efektyvumo įvertinimą.

Komisija iki 2002 m. gruodžio 31 d. nusiunčia Tarybai ir Parlamentui visa apimančią įvertinimo ataskaitą, prie kurios prideda, jei reikia, pasiūlymą dėl atitinkamų priemonių priimant galutinį sprendimą dėl PVM tarifo, taikomo darbui imlioms paslaugoms."

2. Pridedamas naujas K priedas, išdėstytas šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S.Mönkäre

[1] OL C 102, 1999 4 13, p. 10.

[2] OL C 279, 1999 10 1, p. 105.

[3] OL C 209, 1999 7 22, p. 20.

[4] OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/59/EB (OL L 162, 1999 6 26, p. 63).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

K PRIEDAS

28 straipsnio 6 dalyje nustatytų teikiamų paslaugų sąrašas

1. Smulkios taisymo paslaugos:

- dviračių,

- batų ir odos gaminių,

- drabužių ir buitinės tekstilės gaminių (įskaitant jų taisymą ir perdirbimą).

2. Privačių namų renovacija ir remontas, išskyrus medžiagas, kurios sudaro ženklią tiekiamos vertės dalį.

3. Langų valymas bei privačių namų ūkio patalpų valymas.

4. Priežiūros paslaugos ateinant į namus (pvz. pagalba namuose ir jaunesniųjų, pagyvenusių, ligonių ir neįgaliųjų priežiūra).

5. Kirpyklų teikiamos paslaugos.

"

--------------------------------------------------