31999L0077Oficialusis leidinys L 207 , 06/08/1999 p. 0018 - 0020


Komisijos direktyva 1999/77/EB

1999 m. liepos 26 d.

šeštą kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, I priedą (asbestas)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, derinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/43/EB [2], ypač į jos 2a straipsnį, įrašytą pagal Tarybos direktyvą 89/678/EEB [3],

(1) kadangi asbesto ir jį turinčių gaminių naudojimas dėl išskiriamų plaušelių gali sukelti asbestozę, mezoteliomą ir plaučių vėžį; kadangi dėl to jų išleidimui į rinką ir naudojimui turėtų būti nustatyti kuo griežtesni apribojimai;

(2) kadangi Tarybos direktyvoje 83/478/EEB [4], penktą kartą iš dalies keičiančioje Direktyvą 79/769/EEB, nurodyta, kad krokidolito asbestas ir jo turintys gaminiai daugiau nebegali būti išleisti į rinką ir naudojami, išskyrus tris galimas išimtis; kadangi toje pačioje direktyvoje yra nustatytos privalomos visų gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto plaušelių, ženklinimo nuostatos;

(3) kadangi Tarybos direktyvoje 85/610/EEB [5], septintą kartą iš dalies keičiančioje Direktyvą 76/769/EEB, nurodyta, kad asbesto pluoštai daugiau nebegali būti išleisti į rinką ir naudojami gaminant žaislus, purškiamas medžiagas ir purškiamus preparatus, gaminant miltelių pavidalu parduodamus produktus, rūkymui naudojamus reikmenis, katalizinius šildytuvus, dažus ir lakus;

(4) kadangi Komisijos direktyvoje 91/659/EEB [6], su technikos pažanga derinančioje Direktyvos 76/769/EEB I priedą, nurodyta, kad amfibolo asbestas ir jo turintys gaminiai daugiau nebegali būti išleisti į rinką ir naudojami; kadangi toje pačioje direktyvoje nurodyta, kad chrizotilo asbestas ir jo turintys gaminiai daugiau nebegali būti išleisti į rinką ir naudojami gaminant keturiolikos rūšių gaminius;

(5) kadangi dėl chrizotilo asbesto ir jo pakaitalų poveikio sveikatai buvo pasitarta su Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos moksliniu komitetu;

(6) kadangi dabar yra daug nepriklausančių kancerogenams ir laikomų mažiau pavojingais pakaitalų arba alternatyvių medžiagų, kurias dažniausiai galima naudoti vietoje chrizotilo asbesto;

(7) kadangi kol kas nėra nustatytas joks ribinis poveikio lygis, žemiau kurio chrizotilo asbestas nekelia rizikos kaip kancerogenas;

(8) kadangi produktų, kurių sudėtyje yra asbesto, poveikį darbuotojams ir kitiems naudotojams yra itin sunku kontroliuoti ir jo kiekis svyruoja bei kartais gali žymiai viršyti nustatytas ribines vertes, o toks poveikis dabar kelia didžiausią pavojų su asbestu susijusioms ligoms atsirasti;

(9) kadangi žmonių sveikatą galima veiksmingai apsaugoti uždraudus chrizotilo asbestą ir jo turinčius gaminius;

(10) kadangi nuolat įgyjama mokslinių žinių apie asbestą ir jo pakaitalus; kadangi dėl to Komisija turės paprašyti, kad iki 2003 m. sausio 1 d. Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas papildomai peržiūrėtų visus naujus mokslinius duomenis apie chrizotilo asbesto ir jo pakaitalų pavojų sveikatai; kadangi šioje apžvalgoje bus taip pat nagrinėjami, atsižvelgiant į technikos pažangą, ir kiti šios direktyvos aspektai, visų pirma išimtys; kadangi prireikus Komisija turės pasiūlyti atitinkamai pakeisti teisės aktus;

(11) kadangi būtinas pereinamasis laikotarpis, kad palaipsniui būtų atsisakyta prekiauti chrizotilo asbestu bei jo turinčiais gaminiais ir juos naudoti; kadangi esamuose įrenginiuose elektrolizės procesams naudojamoms diafragmoms šis nustatytas laikotarpis turėtų būti ilgesnis, nes poveikio rizika yra labai maža ir reikia daugiau laiko, kad būtų sukurtos tinkamos alternatyvos šiam saugos atžvilgiu kritiškam asbesto panaudojimo būdui; kadangi Komisija šią išimtį peržiūrės iki 2008 m. sausio 1 d., po to, kai ji pasitars su Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos moksliniu komitetu;

(12) kadangi ši direktyva nepažeidžia Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [7] ir jos atskirų direktyvų, kaip numatyta tos direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje, visų pirma 1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, kylančios dėl sąlyčio su kancerogenais darbe [8], su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/42/EB [9];

(13) kadangi Tarybos direktyva 91/382/EEB [10], iš dalies keičianti Direktyvą 83/477/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, numato kontrolės sistemą tais atvejais, kai dėl veiklos darbuotojai gali būti veikiami asbesto dulkių;

(14) kadangi ši direktyva nepažeidžia Komisijos direktyvos 98/12/EB [11], su technikos pažanga derinančios Tarybos direktyvą 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo;

(15) kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedas šia direktyva yra derinamas su technine pažanga, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtas pagrindines nacionalinės teisės aktų nuostatas.

3. Nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos iki 2005 m. sausio 1 d. valstybės narės savo teritorijose gali nebeleisti naudoti chrizotilo asbesto naujai paskirčiai.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Karel van Miert

Komisijos narys

[1] OL L 262, 1976 9 27, p. 24.

[2] OL L 166, 1999 7 1, p. 87.

[3] OL L 398, 1989 12 30, p. 24.

[4] OL L 263, 1983 9 24, p. 33.

[5] OL L 375, 1985 12 31, p. 1.

[6] OL L 363, 1991 12 31, p. 36.

[7] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[8] OL L 196, 1990 7 26, p. 1.

[9] OL L 179, 1997 7 8, p. 4.

[10] OL L 206, 1991 7 29, p. 16.

[11] OL L 81, 1998 3 18, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedo 6 punktas yra pakeičiamas šiuo punktu:

"6.1.Krokidolitas, CAS Nr. 12001–28–4Amozitas, CAS Nr. 12172–73–5Antofilito asbestas, CAS Nr. 77536–67–5Aktinolito asbestas, CAS Nr. 77536–66–4Tremolito asbestas, CAS Nr. 77536–68–6 | 6.1.Šią medžiagą ir gaminius, į kuriuos ji specialiai dedama, draudžiama išleisti į rinką ir juos naudoti. |

6.2.Chrizotilas, CAS Nr. 12001–29–5 | 6.2.Šią medžiagą ir gaminius, į kuriuos ji specialiai dedama, draudžiama išleisti į rinką ir juos naudoti.Tačiau valstybės narės išimties tvarka gali nedrausti jų naudoti diafragmoms, kurios skirtos naudoti elektrolizės įrenginiuose, kol baigsis jų eksploatavimo laikotarpis arba kol atsiras tinkamų pakaitalų be asbesto, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Komisija šią išimtį turi patikslinti iki 2008 m. sausio 1 d.6.1 ir 6.2 punktuose minėtus asbesto pluošto turinčius gaminius, įmontuotus ir (arba) naudojamus iki atitinkamos valstybės narės Direktyvos 1999/77/EB įgyvendinimo dienos, gali būti leidžiama toliau naudoti, kol jų bus atsisakyta arba baigsis jų eksploatacijos laikotarpis. Tačiau sveikatos apsaugos tikslais valstybės narės gali uždrausti savo teritorijoje naudoti tokius gaminius iki to laiko, kol jų bus atsisakyta arba baigsis jų eksploatacijos laikotarpis.Nepažeidžiant kitų Bendrijos taikomų nuostatų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, šias medžiagas ir jas turinčius gaminius, atsižvelgiant į ankstesnes išimtis, išleisti į rinką ir jas naudoti gali būti leidžiama tik tuo atveju, jeigu gaminys bus paženklintas pagal Direktyvos 76/769/EEB II priedo nuostatas." |

--------------------------------------------------