31998L0048Oficialusis leidinys L 217 , 05/08/1998 p. 0018 - 0026


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/48/EB

1998 m. liepos 20 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a ir 213 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi, siekiant sklandaus vidaus rinkos veikimo, reikėtų užtikrinti kuo didesnį informacinės visuomenės paslaugoms ateityje taikytinų nacionalinių taisyklių ir reglamentų skaidrumą, iš dalies pakeičiant Direktyvą 98/34/EB [4];

(2) kadangi daug įvairių paslaugų, kaip apibrėžta Sutarties 59 ir 60 straipsniuose, teiktinų per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu, pagerės dėl informacinės visuomenės teikiamų galimybių;

(3) kadangi vidaus rinką sudaranti vidaus sienų neturinti erdvė leidžia paslaugų teikėjams plėtoti savo tarpvalstybinę veiklą, kad padidėtų jų konkurencingumas, taip sudarant piliečiams naujas galimybes perduoti ir gauti informaciją nepaisant sienų, o vartotojams naujus būdus gauti prekes bei paslaugas;

(4) kadangi Direktyvos 98/34/EB taikymo srities išplėtimas neturėtų trukdyti valstybėms narėms atsižvelgti į skirtingas susikūrusios informacinės visuomenės socialines, visuomenines ir kultūrines implikacijas; kadangi, ypač minėtoje direktyvoje, informacinės visuomenės paslaugų procedūrinių taisyklių taikymas neturėtų paveikti kultūros politikos priemonių, ypač garso ir vaizdo srityje, kurias valstybės narės gali patvirtinti pagal Bendrijos teisę, atsižvelgdamos į savo kalbų įvairovę, nacionalinius ir regioninius ypatumus bei savo kultūros paveldą; kadangi informacinės visuomenės sukūrimas bet kuriuo atveju Europos piliečiams turėtų užtikrinti reikiamas galimybes pasinaudoti skaitmeninėmis priemonėmis pateikiamu Europos kultūros paveldu;

(5) kadangi Direktyva 98/34/EB netaikoma nacionalinėms taisyklėms, susijusiomis su pagrindinėmis teisėmis, tokioms kaip konstitucinės nuostatos dėl laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus, ir ypač spaudos laisvės; kadangi ji taip pat netaikoma bendrajai baudžiamajai teisei; kadangi ji, be to, netaikoma privatinės teisės reglamentuojamiems susitarimams tarp kredito įstaigų, ypač susitarimams dėl atsiskaitymų tarp kredito įstaigų;

(6) kadangi Europos Vadovų Taryba pabrėžė būtinybę sukurti aiškią ir stabilią teisės sistemą Bendrijos lygiu, kad būtų skatinama plėtoti informacinė visuomenė; kadangi Bendrijos teisė, ir ypač vidaus rinką reglamentuojančios taisyklės, įskaitant Sutartyje numatytus principus ir antrinės teisės aktus, jau sudaro pagrindinę tokių paslaugų plėtojimo teisės sistemą;

(7) kadangi turėtų būti numatyta galimybė galiojančias nacionalines taisykles ir reglamentus pritaikyti šiuo metu esamoms paslaugoms, kad būtų atsižvelgta į naujas informacines visuomenės paslaugas, siekiant užtikrinti, kad geriau būtų apsaugoti bendri interesai, arba, antra vertus, siekiant supaprastinti tokias taisykles ir reglamentus, kur jų taikymas neatitinka siekiamų tikslų;

(8) kadangi, nesant suderinamumo Bendrijos lygiu, ši numatoma reguliavimo veikla nacionaliniu lygiu galėtų apriboti laisvą paslaugų judėjimą ir įsisteigimo laisvę, kuri savo ruožtu lemtų vidaus rinkos susiskaidymą, pernelyg didelį ir nevienodą teisinį reguliavimą;

(9) kadangi, siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą bendrus interesus atitinkančių tikslų kuriant informacinę visuomenę apsaugą, būtinasuderinti požiūrį Bendrijos lygiu, kai yra sprendžiami klausimai, susiję su tokios didelės tarpvalstybinės reikšmės veiklos formomis kaip šios naujos paslaugos;

(10) kadangi telekomunikacijų paslaugos jau yra suderintos Bendrijos lygiu arba kai kuriais atvejais yra priimti abipusio pripažinimo susitarimai, ir kadangi galiojantys Bendrijos teisės aktai numato šią sritį reglamentuojančių nuostatų derinimą, atsižvelgiant į technologijų plėtrą ir naujų paslaugų teikimą, ir dėl to daugumai telekomunikacijų paslaugų reglamentų nebus taikomas šioje direktyvoje numatytas pranešimas, kadangi jie patenka į išimčių sąrašą, pateiktą Direktyvos 98/34/EB 10 straipsnio 1 dalyje arba 1 straipsnio 5 punkte; kadangi nors ir tam tikros nacionalinės nuostatos, specialiai skirtos klausimams, kuriems netaikomi Bendrijos teisės aktai, gali turėti įtakos laisvam informacinės visuomenės paslaugų judėjimui, ir apie juos privalu pranešti;

(11) kadangi kitose vis dar mažai žinomose informacinės visuomenės srityse būtų per anksti derinti nacionalines taisykles ir reglamentus plačiai ar visapusiškai suderinant Bendrijos lygiu materialinę teisę, atsižvelgiant į tai, kad dar nepakankamai žinoma apie šių naujų paslaugų formą ir pobūdį, o nacionaliniu lygiu ši sritis dar nėra konkrečiai reglamentuota, ir kad šiame etape, atsižvelgiant į vidaus rinką, nėra būtinybės derinti ir nėra apibrėžtas tokio derinimo turinys;

(12) kadangi dėl to yra būtina išlaikyti sklandų vidaus rinkos veikimą ir išvengti susiskaidymo pavojaus, numatant informacijos teikimo, konsultavimo ir administracinio bendradarbiavimo tvarką dėl naujų taisyklių ir reglamentų projektų; kadangi tokia tvarka, inter alia, padės užtikrinti veiksmingą Sutarties, ypač jos 52 ir 59 straipsnių, taikymą, o prireikus nustatyti, kada būtina apsaugoti bendruosius interesus Bendrijos lygiu; kadangi, be to, dar geresnis Sutarties taikymas, tapęs įmanomu dėl tokios informavimo tvarkos, sumažins Bendrijos taisyklių poreikį iki tiek, kiek yra griežtai būtina ir proporcinga, atsižvelgiant į vidaus rinką ir bendrus interesus atitinkančių tikslų apsaugos; kadangi galiausiai tokia tvarka leis įmonėms veiksmingiau naudotis vidaus rinkos pranašumais;

(13) kadangi Direktyva 98/34/EB siekia tų pačių tikslų, ir kadangi ši tvarka yra veiksminga; kadangi patirtį, įgytą įgyvendinant minėtą direktyvą, ir joje numatytas procedūras galima taikyti informacinės visuomenės paslaugų taisyklių projektams; kadangi direktyvoje nustatyta tvarka jau plačiai taikoma nacionalinių valdžios institucijų;

(14) kadangi, be to, pagal Sutarties 7a straipsnį vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas, ir kadangi Direktyva 98/34/EB numato tik administracinę bendradarbiavimo tvarką, o ne pagrindinių taisyklių suderinimą;

(15) kadangi dėl to Direktyvos 98/34/EB dalinis pakeitimas, siekiant taikyti ją informacinės visuomenės paslaugų taisyklių ir reglamentų projektams, minėtų paslaugų teisės sistemos atžvilgiu geriausia tinka veiksmingai patenkinti skaidrumo poreikį vidaus rinkoje;

(16) kadangi turėtų būti numatytas pranešimas, ypač dėl taisyklių, kurios ateityje gali būti priimtos; kadangi dėl per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų (informacinės visuomenės paslaugų) gavėjo prašymu teikiamų paslaugų įvairovės ir jų daugėjimo ateityje gali tekti priimti ir parengti daug naujų taisyklių ir reglamentų; kadangi atitinkamai turi būti numatyta galimybė pranešti apie taisyklių ir reglamentų, susijusių su šiomis paslaugomis, projektus;

(17) kadangi turėtų būti pranešta apie konkrečias taisykles imtis paslaugų verslo ir šiuo verslu verstis pirmiau nurodytu būdu, netgi kai jos yra įtrauktos į bendresnės paskirties taisykles ir reglamentus; kadangi apie bendruosius reglamentus, kuriuose nėra jokių nuostatų, konkrečiai taikomų tokioms paslaugoms, nereikia pranešti;

(18) kadangi "taisyklės imtis paslaugų verslo ir verstis šiuo verslu" – tai taisyklės, nustatančios informacinės visuomenės paslaugų reikalavimus tokius, kaip reikalavimai paslaugų teikėjams, paslaugoms ir paslaugų gavėjams, bei ekonominės veiklos, kurią galima vykdyti elektroninėmis priemonėmis, per atstumą ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu, reikalavimai; kadangi, pavyzdžiui, tai atitinkamai apima paslaugų teikėjų įsisteigimo taisykles, ypač leidimų arba licencijų susitarimų; kadangi konkrečiai informacinės visuomenės paslaugoms taikomos nuostatos privalo būti laikomos tokiomis taisyklėmis, netgi jeigu jos yra bendresnio reglamento dalis; kadangi, kita vertus, tai netaikoma priemonėms, tiesiogiai ir individualiai svarbioms tam tikriems konkretiems gavėjams (pvz., telekomunikacijų licencijos);

(19) kadangi pagal Teisingumo Teismo precedentų teisėje aiškinamą Sutarties 60 straipsnį, "paslaugos" – tai tokios paslaugos, kurios paprastai yra teikiamos už užmokestį; kadangi šio ypatumo nėra kalbant apie veiklą, kurią valstybė atlieka, kaip savo pareigą, o ne ekonominiais sumetimais, ypač socialinėje, kultūros, švietimo ir teisminėje srityse; kadangi su šiomis veiklos sritimis susijusių nacionalinių nuostatų nenumato Sutarties 60 straipsnyje pateiktas apibrėžimas, ir dėl to jos nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį;

(20) kadangi ši direktyva nepažeidžia 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvai 89/552/EEB dėl kai kurių valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, skirtų vertimuisi televizijos programų transliavimu, suderinimo [5] su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB [6], ar bet kokiais būsimais pakeitimais;

(21) kadangi bet kuriuo atveju ši direktyva neapima nacionalinių nuostatų projektų, kurių tikslas yra perkelti galiojančių ar dar nepriimtų Bendrijos direktyvų turinį į nacionalinę teisę, kadangi jau yra atliekamas specialus jų patikrinimas; kadangi ji taip pat neapima nei nacionalinių taisyklių ir reglamentų, perkeliančių Direktyvą 89/552/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB ar būsimais pakeitimais, nei nacionalinių taisyklių ir reglamentų, perkeliančių 1997 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/13/EB dėl bendrųjų leidimų ir individualių licencijų išdavimo bendrųjų principų telekomunikacijų paslaugų srityje [7] ar vėliau priimtų jos kontekste;

(22) kadangi, be to, turėtų būti numatyta galimybė išimties tvarka nacionalines taisykles ir reglamentus dėl informacinės visuomenės paslaugų priimti nedelsiant ir kadangi taip pat labai svarbu suteikti šią galimybę tik dėl skubių priežasčių, susijusių su rimtomis ir nenumatytomis aplinkybėmis, apie kurias anksčiau nebuvo žinoma arba kurių negalima priskirti jokiai atitinkamų valstybių narių valdžios institucijų veiklai, kad nebūtų pakenkta šiai direktyvai būdingam tikslui dėl išankstinių konsultacijų ir administracinio bendradarbiavimo;

(23) kadangi valstybėms narėms vertėtų atidėti 12 mėn. arba, – Tarybai patvirtinus bendrąją poziciją – 18 mėn. paslaugų taisyklių projekto priėmimą tik tuomet, kai taisyklių projektas siejasi su klausimais, kurie priklauso pasiūlymo dėl direktyvos, reglamento ar sprendimo, kurį Komisija jau pateikė Tarybai, taikymo sričiai; kadangi šią pareigą dėl priėmimo atidėjimo Komisija gali nustatyti atitinkamai valstybei narei tik tuo atveju, jeigu nacionalinės paslaugų taisyklės projekte yra nuostatos, iš esmės neatitinkančios Komisijos pateikto pasiūlymo;

(24) kadangi šioje Direktyvoje numatytos informacijos teikimo ir konsultacijų rengimo Bendrijos lygiu sistemos nustatymas yra Bendrijos nuolatinio ir veiksmingo dalyvavimo darbe, susijusio su informacinės visuomenės paslaugų reguliavimu tarptautiniame kontekste, prielaida;

(25) kadangi būtų tikslinga, kad pagal Direktyvą 98/34/EB 5 straipsnyje numatytas komitetas turėtų specialiai susirinkti spręsti klausimų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis;

(26) kadangi juo labiau kad reikėtų paminėti, jog tais atvejais, kai apie nacionalinę priemonę privalu taip pat pranešti rengimo etape pagal kitą Bendrijos aktą, atitinkama valstybė narė gali pateikti vieną pranešimą pagal tą kitą aktą, nurodydama, kad tai yra pranešimas ir pagal šią direktyvą;

(27) kadangi Komisija reguliariai tirs rinkos raidą dėl naujų paslaugų atsiradimo informacinės visuomenės srityje, visų pirma telekomunikacijų, informacijos technologijų ir žiniasklaidos konvergencijos prasme, o prireikus imsis iniciatyvų pakeisti taisykles nedelsiant, kad būtų skatinamas naujų paslaugų kūrimas Europoje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 98/34/EB iš dalies keičiama taip:

1. Pavadinimas pakeičiamas taip:

"Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką."

2. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įrašomas šis naujas punktas:

"2. "Paslauga"; yra bet kuri informacinės visuomenės paslauga, t. y. paprastai už atlyginimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu teikiama paslauga.

Šiame apibrėžime:

- "teikimas per atstumą"; reiškia, kad paslauga, teikiama šalims nesant kartu vienoje vietoje,

- "elektroninėmis priemonėmis"; – reiškia, kad iš pradžių paslauga elektronine įranga pasiunčiama ir priimama duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) ir saugoti, o galutinai perduodama ir priimama laidais, radijo, optinėmis, kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis,

- "asmenišku paslaugų gavėjo prašymu"; reiškia, kad paslauga teikiama perduodant duomenis asmenišku prašymu.

Neįtrauktų į šį apibrėžimą paslaugų orientacinis sąrašas pateiktas V priede.

Ši direktyva netaikoma:

- radijo transliavimo paslaugoms,

- televizijos transliavimo paslaugoms, kurioms taikomas Direktyvos 89/552/EEB [8] 1 straipsnio a punktas.";

b) 2 ir 3 punktai atitinkamai tampa 3 ir 4 punktais;

c) įrašomas šis naujas punktas:

"5. "Paslaugų taisyklė"; – tai bendro pobūdžio reikalavimas, susijęs su paslaugų verslo steigimu ir vertimusi juo, kaip nurodyta 2 punkte, ypač nuostatos, susijusios su paslaugos teikėju, paslaugomis ir paslaugų gavėju, išskyrus bet kokias taisykles, kurios nėra konkrečiai skirtos minėtame punkte nurodytoms paslaugoms.

Ši direktyva netaikoma Direktyvoje 90/387/EEB [9] išvardytoms taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Bendrijos telekomunikacijų paslaugų srities teisės aktai.

Ši direktyva netaikoma taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Bendrijos finansines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai, kurių neišsamus sąrašas yra pateiktas šios direktyvos VI priede.

Išskyrus 8 straipsnio 3 dalį, ši direktyva netaikoma taisyklėms, kurias nustato reguliuojamos rinkos arba kurios tokioms rinkoms yra nustatytos pagal Direktyvą 93/22/EEB, arba kurias nustato kitos rinkos arba įstaigos, atliekančios mokėjimų ar atsiskaitymo funkcijas, arba kurios tokioms rinkoms ar įstaigoms yra nustatytos.

Šiame apibrėžime:

- taisyklė yra laikoma konkrečiai skirta informacinės visuomenės paslaugoms, jeigu, atsižvelgiant į jos priežasčių išdėstymą ir galiojančią dalį, visa taisykle arba jos atskiromis nuostatomis siekiama aiškiai ir tikslingai reglamentuoti tokias paslaugas,

- taisyklė nelaikoma konkrečiai skirta informacinės visuomenės paslaugoms, jei ji turi tokioms paslaugoms tik numanomą ar atsitiktinį poveikį.";

d) 4–8 punktai tampa 6–10 punktais;

e) 9 punktas tampa 11 punktu ir išdėstomas taip:

"11. "Techninis reglamentas"; – techninės specifikacijos ir kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, įskaitant atitinkamas administracines nuostatas, kurių būtina laikytis de jure ir de facto parduodant, teikiant paslaugą, steigiant paslaugų verslą arba naudojant valstybėje narėje ar didžiojoje jos dalyje, taip pat valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, išskyrus nurodytus 10 straipsnyje, draudžiantys gaminį gaminti, įvežti, parduoti ar naudoti, arba draudžiantys teikti paslaugą arba ja naudotis, arba steigti paslaugų teikėjo verslą.

De facto techniniais reglamentais laikoma:

- valstybės narės įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose yra pateikiama nuoroda į technines specifikacijas arba į kitus reikalavimus, arba į paslaugų taisykles, arba į profesines ar praktikos nuostatas, kuriose savo ruožtu daroma nuoroda į technines specifikacijas, kitus reikalavimus arba į paslaugų taisykles, kurių atitiktis suteikia minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų atitikties prielaidą,

- savanoriški susitarimai, kuriuose valstybės institucija yra susitariančioji šalis, ir kuriuose visuomenės labui yra numatyta laikytis techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, išskyrus viešojo pirkimo konkursų specifikacijas,

- techninės specifikacijos, kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, susijusios su fiskalinėmis ar finansinėmis priemonėmis, kurių reikalavimų atitiktis turi įtakos gaminių suvartojimui ar paslaugų naudojimui; techninės specifikacijos, kiti reikalavimai, arba paslaugų taisyklės, susijusios su nacionalinėmis socialinės apsaugos sistemomis, šiai grupei nepriklauso.

Tai valstybių narių paskirtų valdžios institucijų priimti techniniai reglamentai, pateikti sąraše, kurį Komisija privalo parengti iki 1999 m. rugpjūčio 5 d.* 5 straipsnyje nurodytame komitete.

Ta pati tvarka taikoma iš dalies keičiant šį sąrašą";

f) 10 punktas tampa 12 punktu, o jo pirma pastraipa išdėstoma taip:

"12. "Techninio reglamento projektas" – techninės specifikacijos, kito reikalavimo ar paslaugų taisyklės tekstas, įskaitant administracines nuostatas, parengtas siekiant suteikti dokumentui teisinę galią arba galiausiai jį priimti kaip techninį reglamentą, esantis tokioje parengimo stadijoje, kai dar galima daryti esminius jo keitimus."

3. 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje papildomai įrašoma ši pastraipa:

"Specialios sudėties komitetas renkasi spręsti klausimų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis.";

b) papildomai įrašoma ši dalis:

"8. Dėl paslaugų taisyklių Komisija ir komitetas gali konsultuoti pramonės ir mokslo bendruomenės fizinius ir juridinius asmenis, o kur galima, – atstovaujančias įstaigas, galinčias pateikti eksperto nuomonę dėl kiekvieno paslaugų taisyklių projekto socialinių ir visuomeninių tikslų ir padarinių, atkreipti dėmesį į jų patarimus, jei jų to prašoma."

4. 8 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:

"Komisijos arba valstybių narių pastabos ar išsamiai išdėstyta nuomonė dėl techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 11 punkto antros pastraipos trečioje įtraukoje, gali būti susijusi tik su prekybą trukdančiais aspektais arba kalbant apie paslaugų taisykles – su laisvu paslaugų judėjimu arba paslaugų verslo įsisteigimo laisve, bet ne su fiskaliniais ar finansiniais priemonės aspektais."

5. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"2. Valstybės narės nuo dienos, kai Komisija gauna 8 straipsnio 1 dalyje minėtą pranešimą:

- keturiems mėnesiams atideda techninio reglamento priėmimą, jeigu tai yra 1 straipsnio 11 punkto antros pastraipos antroje įtraukoje nurodytas savanoriškas susitarimas,

- nepažeisdamos 3, 4 ir 5 dalių nuostatų, šešiems mėnesiams atideda bet kurio kito techninio reglamento projekto (išskyrus paslaugų taisyklių projektą) priėmimą,

jeigu Komisija ar kita valstybė narė per tris mėnesius nuo šios datos pateikia išsamiai išdėstytą nuomonę, kad numatyta priemonė gali kliudyti laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje,

- nepažeisdamos 4 ir 5 dalių nuostatų, keturiems mėnesiams atideda kiekvieno paslaugų taisyklių projekto priėmimą, jeigu Komisija ar kita valstybė narė per tris mėnesius nuo dienos, kai Komisija gauna 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, pateikia išsamiai išdėstytą nuomonę, kad numatyta priemonė gali kliudyti laisvam paslaugų judėjimui ar paslaugų verslo steigimo laisvei vidaus rinkoje.

Komisijos arba valstybės narės išsamiai išdėstyta nuomonė dėl paslaugų taisyklių projektų negali turėti įtakos kultūros politikos priemonėms, ypač garso ir vaizdo srityje, kurias valstybės narės gali patvirtinti pagal Bendrijos teisę, atsižvelgdamos į savo kalbų įvairovę, nacionalinius ir regioninius ypatumus bei kultūros paveldą.

Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie veiksmus, kurių ji siūlo imtis dėl tokių išsamiai išdėstytų nuomonių. Komisija pateikia pastabas dėl šios nuomonės.

Atitinkama valstybė narė prireikus nurodo priežastis, kodėl ji negali atsižvelgti į išsamiai išdėstytas nuomones dėl paslaugų taisyklių.

3. Išskyrus paslaugų taisyklių projektus, valstybės narės atideda techninio reglamento projekto priėmimą 12 mėnesių nuo dienos, kai Komisija gauna 8 straipsnio 1 dalyje minėtą pranešimą, jeigu Komisija per tris mėnesius nuo tos datos paskelbia savo ketinimą pasiūlyti ar priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą šiuo klausimu Sutarties 189 straipsnyje nustatyta tvarka.";

b) 7 dalis pakeičiama taip:

"7. 1–5 dalys netaikomos tais atvejais, kai:

- dėl skubių priežasčių, kurias lėmė rimtos ir nenumatytos aplinkybės, susijusios su visuomenės sveikatos apsauga ar sauga, gyvūnų apsauga ar augalų išsaugojimu, dėl paslaugų taisyklių, taip pat dėl viešosios tvarkos, ypač nepilnamečių apsaugos, valstybė narė per labai trumpą laiką privalo parengti techninius reglamentus, kad juos nedelsdama priimtų ir taikytų be jokių galimų konsultacijų, arba

- dėl skubių priežasčių, kurias lėmė rimtos aplinkybės, susijusios su finansinės sistemos apsauga ir jos vientisumu, ypač indėlininkų, investuotojų ir draudėjų apsauga, valstybė narė privalo nedelsdama priimti ir įgyvendinti finansinių paslaugų taisykles.

8 straipsnyje nurodytame pranešime valstybė narė pagrindžia priemonių, kurių buvo imtasi, skubumą. Komisija kuo greičiau pateikia savo nuomonę dėl pranešimo. Ji imasi atitinkamų veiksmų, jeigu nurodyta tvarka taikoma neteisingai. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą."

6. 10 straipsnis yra iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

"— laikosi privalomų Bendrijos aktų, dėl kurių yra priimamos techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės,

— vykdo tarptautiniuose susitarimuose numatytus įsipareigojimus, dėl kurių yra priimamos bendros techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės Bendrijoje.";

b) 1 dalies šešta įtrauka pakeičiama taip:

"— Komisijos prašymu iš dalies keičia techninį reglamentą, kaip nurodyta 1 straipsnio 11 punkte, siekdamos pašalinti prekybos kliūtis, o dėl paslaugų taisyklių – siekdamos pašalinti kliūtis, trukdančias laisvam paslaugų judėjimui ar paslaugų verslo įsisteigimo laisvei.";

c) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"3. 9 straipsnio 3–6 dalys netaikomos 1 straipsnio 11 punkto antros pastraipos antroje įtraukoje nurodytiems savanoriškiems susitarimams.

4. 9 straipsnis netaikomas 1 straipsnio 11 punkto antros pastraipos trečioje įtraukoje nurodytoms techninėms specifikacijoms, kitiems reikalavimams arba paslaugų taisyklėms."

7. Pridedami šioje direktyvoje pateikti V ir VI priedai.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip nuo 1999 m. rugpjūčio 5 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtas nacionalinės teisės aktų pagrindines nuostatas.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai direktyvos 98/34/EB taikymo įvertinimą, ypač atsižvelgdama į technologijų ir rinkos raidą 1 straipsnio 2 punkte nurodytoms paslaugoms. Ne vėliau kaip per trejus metus nuo 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos Komisija prireikus pasiūlo Europos Parlamentui ar Tarybai patikslinti minėtą direktyvą.

Šiuo tikslu Komisija atsižvelgia į visas valstybių narių pateiktas pastabas.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. liepos 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. Molterer

[1] OL C 307, 1996 10 16, p. 11 irOL C 65, 1998 2 28, p. 12.

[2] OL C 158, 1997 5 26, p. 1.

[3] 1997 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 167, 1997 6 2, p. 238), 1998 m. sausio 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 62 1998 2 26, p. 48) ir 1998 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 167, 1998 6 1). 1998 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

[5] OL L 298, 1989 10 17, p. 23.

[6] OL L 202, 1997 7 30, p. 1.

[7] OL L 117, 1997 5 7, p. 15.

[8] OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 1)

[9] OL L 192, 1990 7 24, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/51/EB (OL L 295, 1997 10 29, p. 23).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

V PRIEDAS

Orientacinis paslaugų, kurioms netaikoma 1 straipsnio 2 punkto antra pastraipa, sąrašas

1. Paslaugos, teikiamos "ne per atstumą"

Paslaugos, teikiamos naudojant netgi elektroninius prietaisus, kai fiziškai dalyvauja teikėjas ir gavėjas:

a) paciento sveikatos tikrinimas arba chirurginis gydymas elektronine įranga jam fiziškai dalyvaujant;

b) konsultacijos naudojant elektroninį katalogą parduotuvėje esančiam klientui;

c) išankstinis lėktuvo bilietų užsakymas kelionių agentūroje kompiuteriniu tinklu fiziškai dalyvaujančiam klientui;

d) elektroniniai žaidimai, žaidžiami salėje klientui fiziškai dalyvaujant;

2. Paslaugos, teikiamos "ne elektroninėmis priemonėmis"

- Paslaugos, turinčios materialųjį turinį, nors ir teikiamos elektroniniais prietaisais:

a) grynųjų pinigų ar bilietų automatai (banknotai, geležinkelio bilietai);

b) užmokesčio už naudojimąsi kelių tinklais, automobilių stovėjimo aikštelėmis nustatymas, ir tais atvejais, kai elektroniniais prietaisais kontroliuojamas įvažiavimas ar išvažiavimas bei užtikrinamas teisingas apmokėjimas,

- Autonomiškos paslaugos: pastoviosios atminties kompaktinių diskų ar programinės įrangos diskelių platinimas,

- Paslaugos, teikiamos nenaudojant duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemų:

a) balso telefonijos paslaugos;

b) telefakso ir telekso paslaugos;

c) balso telefonijos paslaugos ir paslaugos, teikiamos faksu;

d) gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu;

e) teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu;

f) tiesioginis pardavimas ir pirkimas telefonu arba telefaksu.

3. Paslaugos, teikiamos "ne asmenišku paslaugų gavėjo prašymu"

Paslaugos, teikiamos perduodant duomenis be atskiro pageidavimo, siekiant, kad juos vienu metu priimtų neribotas atskirų gavėjų skaičius (perdavimas naudojant žvaigždinį tinklo sujungimą):

a) televizijos transliavimo paslaugos (įskaitant užsakomų vaizdo programų televizijos paslaugas), nurodytos Direktyvos 89/552/EEB 1 straipsnio a punkte;

b) radijo transliavimo paslaugos;

c) televizinis tekstas.

VI PRIEDAS

Orientacinis finansinių paslaugų, kurioms taikoma 1 straipsnio 5 punkto trečia pastraipa, sąrašas

- Investicinės paslaugos

- Draudimo ir perdraudimo operacijos

- Banko paslaugos

- Operacijos, susijusios su pensijų fondais

- Paslaugos, susijusios su ateities sandoriais ar opcionais.

Tai pirmiausia:

a) investicinės paslaugos, nurodytos Direktyvos 93/22/EEB [1] priede; kolektyvinių investicijų įmonių paslaugos;

b) paslaugos tose veiklos srityse, kurioms taikomas Direktyvos 89/646/EEB priede nurodytas tarpusavio pripažinimas [2];

c) operacijos, susijusios su draudimo ir perdraudimo veikla, nurodytos:

- Direktyvos 73/239/EEB 1 straipsnyje [3],

- Direktyvos 79/267/EEB priede [4],

- Direktyvoje 64/225/EEB [5],

- Direktyvose 92/49/EEB ir 92/96/EEB [6] [7].

"

[1] OLL 141, 1993 6 11, p. 27.

[2] OL L 386, 1989 12 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/30/EEB (OL L 110, 1992 4 28, p.52).

[3] OL L 228, 1973 8 16, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/49/EEB (OL L 228, 1992 8 11, p. 1).

[4] OL L 63, 1979 3 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/619/EEB (OL L 330, 1990 11 29, p. 50).

[5] OL 56, 1964 4 4, p. 878/64. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1973 m. Stojimo aktu.

[6] OL L 228, 1992 8 11, p. 1.

[7] OL L 360, 1992 12 9, p. 1.

--------------------------------------------------