31998D0423Oficialusis leidinys L 190 , 04/07/1998 p. 0076 - 0080


Komisijos sprendimas

1998 m. birželio 30 d.

nustatantis specialius reikalavimus, reglamentuojančius Folklendų salų kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importą

(pranešta dokumentu Nr. C(1998) 1850)

(tekstas svarbus EEE)

(98/423/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi Komisijos ekspertų grupė apsilankė Folklendų salose, kad patikrintų sąlygas, kuriomis žuvininkystės produktai yra gaminami, saugomi ir išsiunčiami į Bendriją;

kadangi galima laikyti, kad Folklendų salų teisės aktų nuostatos dėl žuvininkystės produktų sveikatos tikrinimo ir priežiūros atitinka Direktyvoje 91/493/EEB nustatytas nuostatas;

kadangi Folklendų salose Žemės ūkio departamento Veterinarijos tarnyba (VS) – yra pajėgi veiksmingai tikrinti, kaip taikomi galiojantys įstatymai;

kadangi Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytoje sveikatos sertifikato išdavimo tvarkoje taip pat turi būti nustatytas sertifikato pavyzdys, būtiniausi reikalavimai kalbai (-oms), kuria jis turi būti surašytas, ir asmens, turinčio įgaliojimus jį pasirašyti, rangas;

kadangi pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies b punktą prie žuvininkystės produktų pakuočių turėtų būti tvirtinamas ženklas, kuriame nurodomas trečiosios šalies pavadinimas, kilmės įmonės, gamyklinio laivo, šaldymo saugyklos arba laivo-šaldytuvo patvirtinimo (registracijos) numeris;

kadangi pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalies c punktą turi būti sudarytas patvirtintų įmonių, gamyklinių laivų arba šaldymo saugyklų sąrašas; kadangi turi būti parengtas sąrašas laivų-šaldytuvų, registruotų, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 92/48/EEB [2]; kadangi tas sąrašas turi būti sudaromas remiantis VS pranešimu Komisijai; kadangi dėl to VS turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnio 4 dalyje tuo tikslu nustatytų nuostatų;

kadangi VS pateikė oficialius patvirtinimus, kad yra laikomasi Direktyvos 91/493/EEB priedo V skyriaus taisyklių ir kad yra įvykdyti reikalavimai, lygiaverčiai tiems, kurie nustatyti minėtoje direktyvoje dėl įmonių, gamyklinių laivų, šaldymo saugyklų arba laivų-šaldytuvų patvirtinimo ar registracijos;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Žemės ūkio departamento Veterinarijos tarnyba (VS) – tai Folklendų salų kompetentinga institucija, galinti patikrinti ir patvirtinti, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvos 91/493/EEB reikalavimus.

2 straipsnis

Folklendų salų žuvininkystės ir akvakultūros produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) prie kiekvienos siuntos turi būti pridėtas sveikatos sertifikato originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priede nurodytą pavyzdį turi būti įrašytas numeris, data, jis turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2) produktai turi būti atvežti iš šio sprendimo B priede nurodytų patvirtintų įmonių, gamyklinių laivų, šaldymo saugyklų arba registruotų laivų-šaldytuvų;

3) ant visų pakuočių, išskyrus palaidus sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis "FOLKLENDŲ SALOS" ir kilmės įmonės, gamyklinio laivo, šaldymo saugyklos arba laivo-šaldytuvo patvirtinimo (registracijos) numeris.

3 straipsnis

1. 2 straipsnio 1 punkte nurodytas sertifikatas turi būti surašytas mažiausiai viena valstybės narės, kurioje atliekami patikrinimai, valstybine kalba.

2. Sertifikate turi būti VS atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas bei herbinis antspaudas, kurio spalva turi skirtis nuo teksto spalvos.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 187, 1992 7 7, p. 41.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

PATVIRTINTŲ GAMYKLINIŲ LAIVŲ SĄRAŠAS

Numeris | Pavadinimas | Uostas |

1001 | Petrel | Stanley |

1002 | Argos Pereira | Stanley |

1004 | De Giosa T | Stanley |

1005 | Capricorn | Stanley |

1006 | Beagle FI | Stanley |

1007 | Argos Galicia | Stanley |

1008 | Igueldo | Stanley |

1009 | Golden Touza | Stanley |

1010 | Golden Chicha | Stanley |

1011 | Polar Fury | Stanley |

1012 | John Cheek | Stanley |

1013 | Heroya Primero | Stanley |

1014 | Sil | Stanley |

1016 | Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company) | Stanley |

--------------------------------------------------