31998D0293Oficialusis leidinys L 131 , 05/05/1998 p. 0030 - 0031


Komisijos sprendimas

1998 m. balandžio 22 d.

dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. T25) pateikimo į rinką pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB

(tekstas svarbus EEE)

(98/293/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyvą 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/35/EB [2], ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi Direktyvos 90/220/EEB 10–18 straipsniai nustato Bendrijos tvarką, įgalinančią valstybės narės kompetentingą instituciją leisti pateikti į rinką genetiškai modifikuotus organizmus turinčius arba iš jų sudarytus produktus;

kadangi Prancūzijos kompetentingoms institucijoms buvo pateiktas pranešimas apie tokio produkto pateikimą į rinką;

kadangi po to Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė Komisijai dokumentų aplanką, pareikšdamos palankią nuomonę;

kadangi kitų valstybių narių kompetentingos institucijos minėtiems dokumentams prieštaravo;

kadangi po to pranešėjas pakeitė pasiūlytą pradiniame dokumentų aplanke ženklinimą taip, kad:

- ant ūkininkams parduodamų sėklų maišų būtų nurodyta, kad produktas buvo genetiškai modifikuotas siekiant, kad jis leistų herbicido glufosinato amonio nuokrypį,

- ant ūkininkams parduodamų sėklų maišų etikečių arba pridedamuose dokumentuose būtų nurodyta, kad dėl pradinės genetinės modifikacijos specialūs ženklinimo reikalavimai gali būti taikomi ir surinktai augalinei medžiagai, ir

- būtų pateikta informacija apie genetiškai modifikuotas kultūras, kurioms taikomas šis pranešimas ir kurias pagamino Hoechst Schering AgrEvo GmbH arba kurios buvo pagamintos pagal jų licenciją ne Bendrijoje, toms bendrovėms, kurios, kaip žinoma, importuoja atitinkamas kultūras į Bendriją perdirbti;

kadangi po to pranešėjas papildė pradinį dokumento aplanką kita informacija;

kadangi dėl šios priežasties pagal Direktyvos 90/220/EEB 13 straipsnio 3 dalį Komisija privalo priimti sprendimą remdamasi tos direktyvos 21 straipsnyje nustatyta tvarka;

kadangi Komisija paprašė kompetentingų mokslinių komitetų, įsteigtų Komisijos sprendimu 97/579/EB [3], pateikti nuomonę apie šį dokumentų aplanką; kadangi 1998 m. vasario 10 d. tokią nuomonę pateikė Augalų mokslinis komitetas, kuris padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog produkto pateikimas į rinką turės kokį nors neigiamą poveikį žmogaus sveikatai arba aplinkai;

kadangi Komisija, išnagrinėjusi kiekvieną pagal Direktyvą 90/220/EEB pareikštą prieštaravimą, dokumento aplanke pateiktą informaciją ir Augalų mokslinio komiteto nuomonę, padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog geno kodo fosfinotricino-acetil-transferazei ir sutrumpinto geno kodo beta-laktamazei įdiegimas į kukurūzus turės kokį nors neigiamą poveikį žmogaus sveikatai arba aplinkai;

kadangi augalams taikomų cheminių herbicidų leidimas, herbicidų panaudojimo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai įvertinimas patenka į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/73/EB [5], o ne į Direktyvos 90/220/EEB taikymo sritį;

kadangi Direktyvos 90/220/EEB 11 straipsnio 6 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis numato papildomas apsaugos priemones, jeigu paaiškės nauja informacija apie produkto keliamą riziką;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 90/220/EEB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų, pirmiausia Tarybos direktyvų 66/402/EEB [6] ir 70/457/EEB [7] bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 [8], ir remiantis šio straipsnio 2 dalimi, kompetentingos Prancūzijos institucijos leidžia pateikti į rinką toliau nurodytą produktą, apie kurį pranešė AgrEvo France (Ref. C/F/ 95/12/07):

genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.) sėklas ir grūdus su padidintu glufosinato amonio leistinu nuokrypiu, gautus iš kukurūzų linijos HE/89 virsmo įvykio T25, kuris buvo transformuotas panaudojant plazmidą pUC/Ac, turintį:

a) sintetinį pat geno kodą fosfinotricino acetiltrasferazei, kurį kontroliuoja 35S aktyvatorius ir terminatoriaus sekos iš žiedinių kopūstų mozaikos viruso; ir

b) sutrumpintą beta-laktamazės geną, neturintį maždaug 25 % geno nuo 5 galo, kuris būdamas pilnas nustato antibiotikams atsparų betalaktamą ir pUC replikacijos Col E1 kilmę.

2. Leidimas galioja visiems palikuonims, gautiems šį produktą kryžminant su bet kokiais įprastu būdu išvedamais kukurūzais.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narys

[1] OL L 117, 1990 5 8, p. 15.

[2] OL L 169, 1997 6 27, p. 72.

[3] OL L 237, 1997 8 28, p. 18.

[4] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[5] OL L 353, 1997 12 24, p. 26.

[6] OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66.

[7] OL L 225, 1970 10 12, p. 1.

[8] OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

--------------------------------------------------