31998D0292Oficialusis leidinys L 131 , 05/05/1998 p. 0028 - 0029


Komisijos sprendimas

1998 m. balandžio 22 d.

dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija Bt-11) pateikimo į rinką pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB

(tekstas svarbus EEE)

(98/292/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyvą 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/35/EB [2], ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi Direktyvos 90/220/EEB 10–18 straipsniai nustato Bendrijos tvarką, sudarančią sąlygas valstybės narės kompetentingai institucijai leisti pateikti į rinką genetiškai modifikuotų organizmų turinčius arba iš jų sudarytus produktus,

kadangi Jungtinės Karalystės kompetentingoms institucijoms buvo pateiktas pranešimas apie tokio produkto pateikimą į rinką;

kadangi buvo pranešta apie produkto naudojimą aplinkoje jį importuojant ir saugant pagal jo vartojimą gyvūnų pašarui ir pramonės gaminių bei maisto produktų gamybai, išskyrus tolesnei grūdų gamybai;

kadangi vėliau Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos pateikė Komisijai dokumentų aplanką, pareikšdamos palankią nuomonę;

kadangi kitų valstybių narių kompetentingos institucijos minėtiems dokumentams prieštaravo;

kadangi dėl to, kad produktas pateks į Bendrijos rinką, susimaišęs su kitais kukurūzų grūdais, įskaitant ne genetiškai modifikuotus kukurūzų grūdus, pranešėjas paskui pakeitė pasiūlytą pradiniame dokumentų aplanke ženklinimą taip, kad:

- eksportuotojams iš šalių, kur auginamas produktas, importuotojams į Bendriją ir Bendrijos maisto ir pašarų perdirbimo pramonei būtų pateikta produkto dokumentacija, informuojanti apie galimybę pateikti produktą birių kukurūzų partijomis,

- pateikiamoje produkto dokumentacijoje, be kitos informacijos, bus nurodyta, kad produktas buvo pagamintas genetinės modifikacijos būdu, taip pat informacija apie galimą produkto vartojimą,

- produkto dokumentacijoje taip pat bus nurodyta, kad specialūs ženklinimo reikalavimai gali būti taikomi Bendrijoje produktams, gautiems iš kukurūzų linijos Bt-11;

kadangi vėliau pranešėjas papildė pradinį dokumentų aplanką kita informacija;

kadangi pagal Direktyvos 90/220/EEB 13 straipsnio 3 dalį Komisija privalo priimti sprendimą, remdamasi tos direktyvos 21 straipsnyje nustatyta tvarka;

kadangi Komisija paprašė kompetentingus mokslinius komitetus, įsteigtus Komisijos sprendimu 97/579/EB [3], pateikti nuomonę apie šį dokumentų aplanką; kadangi 1998 m. vasario 10 d. tokią nuomonę pateikė Augalų mokslinis komitetas, kuris padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog šio produkto importavimas, siekiant jį panaudoti kaip ir kitus kukurūzų grūdus, turės kokį nors neigiamą poveikį žmogaus sveikatai arba aplinkai;

kadangi Komisija, išnagrinėjusi kiekvieną pagal Direktyvą 90/220/EEB pareikštą prieštaravimą, dokumentų aplanke pateiktą informaciją ir Augalų mokslinio komiteto nuomonę, padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog sintetinio cry IA (b) geno, išreiškiančio atsparumą tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams, ir sintetinio pat geno, išreiškiančio padidintą leistiną nuokrypį glufosinato amonio herbicidams, įdiegimas į kukurūzus turės kokį nors neigiamą poveikį žmogaus sveikatai arba aplinkai;

kadangi Direktyvos 90/220/EEB 11 straipsnio 6 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis numato papildomas apsaugos priemones, jeigu paaiškės nauja informacija apie produkto keliamą riziką;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 90/220/EEB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų, pirmiausia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 [4], bei remiantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis, kompetentingos Jungtinės Karalystės institucijos leidžia pateikti į rinką toliau nurodytą produktą, apie kurį pranešė Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1):

genetiškai modifikuotų kukurūzų linijos Bt-11 grūdus, turinčius:

a) sintetinę cry IA (b) geno versiją, išvestą iš Bacillus Thuringiensis porūšio kurstaki atmainos HD1, kurią kontroliuoja 35S aktyvatorius iš žiedinių kopūstų mozaikos viruso, IVS 6 intronas iš kukurūzų alkoholio dehidrogenazės geno ir Agrobacterium tumefaciens oktopino sintazės terminatoriaus seka; ir

b) sintetinę pat geno versiją, išvestą iš Streptomyces viridochromogenes, kurį kontroliuoja 35S aktyvatorius iš žiedinių kopūstų mozaikos viruso, IVS 2 intronas iš kukurūzų alkoholio dehidrogenazės geno ir Agrobacterium tumefaciens oktopino sintazės terminatoriaus seka.

2. Leidimas galioja grūdams, išvestiems iš palikuonių, gautų sukryžminus kukurūzų liniją Bt-11 su bet kokiais įprastu būdu išvedamais kukurūzais, importuojamais į Bendriją.

3. Leidimas galioja produkto pateikimui į rinką, jeigu jis vartojamas kaip bet kokie kiti kukurūzų grūdai, išskyrus auginimą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narys

[1] OL L 117, 1990 5 8, p. 15.

[2] OL L 169, 1997 6 27, p. 72.

[3] OL L 237, 1997 8 28, p. 18.

[4] OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

--------------------------------------------------