31997R1427Oficialusis leidinys L 196 , 24/07/1997 p. 0031 - 0038


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1427/97

1997 m. liepos 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 82/97 [2], ypač į jo 249 straipsnį,

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, toliau – Kodeksas, 20 straipsnio 3 dalies d, e ir f punktuose nurodytų priemonių taikymas dėl esamų tarifinių kvotų ar tarifų viršutinių ribų gali būti apribotas tam tikra importo apimtimi;

kadangi nuo 1988 m. Taryba nuolat įgaliodavo Komisiją tarifines kvotas tvarkyti pagal principą "kas pirmesnis – tas geresnis" ir prižiūrėti importą remiantis lengvatinių tarifų priemonėmis; kadangi šio tvarkymo bendrieji principai ir taisyklės turi būti susisteminti dėl stabilumo ir skaidrumo bei siekiant užtikrinti didesnį jų taikymo efektyvumą; kadangi galimybė taikyti tarifines kvotas yra apribojama prekėmis, kurių išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija pateikiama laikotarpiui tarp pradinės ir galutinės atitinkamos tarifinės kvotos taikymo datos;

kadangi šių tarifinių kvotų tvarkymo taisyklės turi būti vienodai taikomos visiems Bendrijos importuotojams; kadangi visiems Bendrijos importuotojams turi būti užtikrinta galimybė lygiomis teisėmis ir nuolat naudotis šiomis tarifinėmis kvotomis iki jų galiojimo pabaigos, be to, jos turi būti paskirstomos kartą per darbo dieną, nebent to padaryti būtų neįmanoma techniškai;

kadangi garantijos pateikimas už importo mokesčius, kurių dėl tarifinės kvotos gali nereikti mokėti tais atvejais kai nėra pagrindo manyti, kad tarifinė kvota bus greitai išnaudota, ūkio subjektams tampa bereikalinga našta; kadangi norėdamos vienodai laikytis nustatytos tvarkos, valstybės narės gali neimti reikalauti garantijos už importo muitus, jeigu numatoma, kad atitinkama tarifinė kvota nebus labai greitai išnaudota;

kadangi individualūs komerciniai sandoriai turi būti konfidencialūs;

kadangi tarifinių kvotų tvarkymas ir jų lengvatinė priežiūra reikalauja intensyvaus Komisijos ir valstybių narių muitinių administracinio bendradarbiavimo;

kadangi būtina numatyti galimybę pripažinti negaliojančia išleidimo į laisvą apyvartą prekių paštu, kurias užsakovas grąžina į trečiąją šalį, deklaraciją;

kadangi antspauduojant patogu ir naudinga leisti naudoti piktogramas, pagal kurias nustatoma prekių siuntos, gabenamos geležinkeliais pagal Bendrijos tranzito procedūrą, tapatybė;

kadangi vienos bendros rinkos buvimas leidžia tinkamai panaudoti specialią įrangą, reikalingą dideliems konteineriams pakrauti ir iškrauti;

kadangi norint nuosekliau skelbti Bendrijoje esančių ir veikiančių laisvųjų zonų sąrašus, juos tikslinga skelbti Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje;

kadangi Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 89/97 [4], 859 straipsnyje pateiktas didelio poveikio neturinčių atvejų, kai muitų skola neatsiranda net tada, kai jie susiję su viena iš Kodekso 204 straipsnio 1 dalies a ar b punktuose nurodytų situacijų, ribojamasis sąrašas; kadangi į sąrašą taip pat turi būti įtraukti tokie atvejai: prekės reimportuotos po laikinojo išvežimo perdirbti ir padėtos laikinajam saugojimui, arba, prieš išleidžiant į laisvą apyvartą, patekusios į sąlyginio neapmokestinimo procedūrą, ir prekės po laikinojo įvežimo perdirbti, kai nebuvo laiku paprašyta pratęsti leidimo;

kadangi norint palengvinti prekybą tam tikrais ribotais atvejais nebūtina reikalauti reeksportuoti prekes, kurios atleistos nuo importo muitų arba už kurias jie grąžinami, ir leisti joms taikyti laikymo muitinės sandėlyje priemones arba jas padėti į laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį;

kadangi norint visoje Bendrijoje vienodai taikyti procedūrą ir supaprastinti jos užbaigimą, būtina iš dalies pakeisti standartinių išeigos normų, taikomų laikinai įvežamam perdirbti alyvų aliejui, sąrašą;

kadangi siekiant išvengti neatitikimų kukurūzų sektoriuje, tikslinga aiškiau apibrėžti sąlygas, pagal kurias šiame sektoriuje gali būti taikoma atitinkama kompensacija atliekant laikinojo įvežimo perdirbti operacijas;

kadangi siekiant išsamiau apibrėžti atvejus ir sąlygas, kai atliekant laikinojo įvežimo perdirbti operacijas alyvų aliejaus sektoriuje gali būti taikoma atitinkama kompensacija, reikia papildyti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 78 priede pateiktą sąrašą;

kadangi turi būti papildytas kompensuojamųjų produktų, kuriems taikomi specifiniai muitai, sąrašas;

kadangi dėl ekonominių priežasčių norima praplėsti to reglamento 87 priede esantį sąrašą;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies pakeičiamas taip:

1. 248 straipsnyje pridėta 4 straipsnio dalis:

"4. Nepaisydamos straipsnio 1 dalies, muitinės gali nereikalauti garantijos prekėms, kurioms taikomi išskaitymai iš tarifinės kvotos jeigu jos nustato, kad išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos metu ta tarifinė kvota, kaip ji apibrėžta 308c straipsnyje, nėra kritinė."

2. 251 straipsnis papildomas 1b punktu:

"1b. Kai prekės paštu yra sugrąžinamos, muitinė išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją pripažįsta negaliojančia, jei dėl to buvo kreiptasi trijų mėnesių laikotarpiu nuo deklaracijos išleidimo datos, su sąlyga, kad prekės buvo eksportuotos pradinio tiekėjo ar kitu adresu, nurodytu pirmiau minėto tiekėjo;".

3. 256 straipsnio 2 dalis pakeista taip:

"2. Jeigu išleidžiamoms į laisvą apyvartą prekėms taikomi sumažinti arba nuliniai importo muitai neperžengiant tarifinių kvotų ribų ar numatyta, kad vėl nebus nustatyti įprasti importo muitai pagal tarifų viršutines ribas arba kitas lengvatinių tarifų priemones, tarifinės kvotos ar lengvatinių tarifų privilegija suteikiama tik pateikus muitinei dokumentą, suteikiantį teisę taikyti sumažintą arba nulinę normą. Dokumentas bet kuriuo atveju turi būti pateiktas:

- prieš išnaudojant tarifinę kvotą, arba

- kitais atvejais iki dienos, nuo kurios Bendrijos priemone vėl gražinamas įprastinių importo muitų taikymas."

4. I antraštinės dalies II dalyje pridedamas toks 3 skyrius:

"3 SKYRIUS

Tarifinių priemonių tvarkymas

1 skirsnis

Numatyta, kad tarifinės kvotos bus tvarkomos remiantis chronologine muitinės deklaracijų tvarka

308a straipsnis

1. Jeigu nenumatyta kitaip, Bendrijos patvirtintos tarifinės kvotos turi būti tvarkomos remiantis chronologine tvarka pagal išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datas.

2. Kai išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija su įteisintu deklaranto prašymu pasinaudoti tarifine kvota yra priimta, suinteresuotoji valstybė narė per Komisiją išskaičiuoja iš tarifinės kvotos kiekį, atitinkantį jos poreikius.

3. Valstybės narės nepateikia jokių prašymų išskaičiuoti, kol nevykdomi 256 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti reikalavimai.

4. Pagal 8 straipsnio dalį paskyrimus Komisija suteikia remdamasi atitinkamos išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo data ir tokio dydžio, kokį leidžia atitinkamos tarifinės kvotos balansas. Pirmumas nustatomas remiantis chronologine šių datų tvarka.

5. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus galiojančius prašymus išskaičiuoti. Šiuose pranešimuose turi būti 4 straipsnio dalyje nurodyta data ir tikslus kiekis, prašomas atitinkamoje muitinės deklaracijoje.

6. Komisija, remdamasi straipsnio 4 ir 5 dalimis, nustato eilės numerius, kurių nėra Bendrijos sprendime patvirtinti tarifinę kvotą.

7. Jeigu prašomi kiekiai naudoti tarifinę kvotą yra didesni negu esamas balansas, paskyrimas atliekamas remiantis pro rata pagrindu atsižvelgiant į prašomus kiekius.

8. Pagal šį straipsnį sausio 1, 2 ar 3 dieną muitinės priimta deklaracija laikoma priimta sausio 3 dieną. Jeigu viena iš šių dienų yra šeštadienis arba sekmadienis, priėmimo diena laikoma sausio 4 diena.

9. Kai patvirtinama nauja kvota, Komisija negali suteikti teisės jos naudoti anksčiau nei po 11 darbo dienos nuo sprendimo patvirtinti šią tarifinę kvotą paskelbimo datos.

10. Valstybės narės turi nedelsdamos grąžinti Komisijai nepanaudotus kvotų kiekius. Jeigu dėl klaidingai suteiktos kvotos atsiradusi skola muitinei yra 10 ekiu arba mažesnė, valstybės narės neprivalo jos grąžinti.

11. Jeigu prekių, kurioms prašoma suteikti kvotą, išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją muitinė pripažįsta negaliojančia, tai prašymas yra panaikinamas. Atitinkamos valstybės narės nedelsdamos turi grąžinti Komisijai šių prekių tarifinę kvotą, nesvarbu, koks bebūtų jos dydis.

12. Atskirų valstybių narių prašymus suteikti tarifinę kvotą Komisija ir kitos valstybės narės laiko konfidencialiais.

308b straipsnis

1. Prašomus kiekius Komisija skirsto kiekvieną darbo dieną, išskyrus:

- dienas, kurios Komisijos institucijoms Briuselyje yra šventadieniai, ar

- išimtiniais atvejais bet kurią kitą dieną, jei kompetentingoms valstybių narių institucijoms apie tai pranešama iš anksto.

2. Remiantis 308a straipsnio 8 punktu bet kuris skirstymas atliekamas atsižvelgiant į visus neatsakytus prašymus, susijusius su išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijomis, kurios buvo priimtos ne anksčiau kaip prieš dvi dienas, ir kurios buvo perduotos Komisijai.

308c straipsnis

1. Tarifinė kvota laikoma nekritine atlikus pirmąjį paskirstymą, jeigu:

- tiems patiems ir tos pačios kilmės gaminiams tarifinė kvota, kuri buvo patvirtinta kasmet per paskutinius dvejus metus ne trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, nebuvo išnaudota iki kvotos galiojimo laikotarpio septintojo mėnesio paskutinės darbo dienos per tuos dvejus paskutinius metus, ir

- pradinis kvotos dydis yra ne mažesnis nei kiekvienas iš jų per paskutinius dvejus metus.

2. Kai tik panaudojama 75 % pradinio nekritinės tarifinės kvotos kiekio arba kompetentingai institucijai nusprendus, ši tarifinė kvota laikoma kritine.

2 skirsnis

Lengvatinio importo priežiūra

308d straipsnis

1. Kai Komisija turi vykdyti lengvatinio importo priežiūrą, valstybės narės pateikia Komisijai kartą per mėnesį arba, Komisijai paprašius, dažniau ir smulkiai apibūdina produktų, per paskutinius mėnesius išleistų į laisvą apyvartą jiems taikant lengvatinius tarifus, kiekius.

2. Valstybių narių priežiūros ataskaitose nurodomi nuo pirmos atitinkamo laikotarpio dienos išleistų į laisvą apyvartą prekių, kurioms taikomi lengvatiniai tarifai, kiekiai.

3. Valstybės narės Komisijai perduoda savo kas mėnesį rašomas priežiūros ataskaitas ne vėliau nei 15 mėnesio dieną po laikotarpio, už kurį atsiskaitoma, pabaigos.

4. Atskirų valstybių narių perduotą informaciją Komisija laiko konfidencialia."

5. 417 straipsnyje pridedama tokia pastraipa:

"Pirmoje straipsnio dalyje minima etiketė gali būti pakeista žaliu rašalu įspaustu antspaudu, atkuriančiu 58 priede parodytą piktogramą."

6. 426 straipsnis pakeičiamas taip:

"426 straipsnis

Kai taikoma Bendrijos tranzito procedūra, remiantis straipsniais nuo 427 iki 442 šios procedūros formalumai taikomi prekėms, kurias geležinkelių kompanijos, būdamos vežimo tarpininkais, veža dideliuose konteineriuose pagal vežimo dokumentus, vadinamus "TR vežimo dokumentais", turi būti supaprastinti. Šios operacijos gali apimti krovinio išsiuntimą per transporto įmones, kurios nesinaudoja geležinkelių transporto priemonėmis, iki artimiausios tinkamos geležinkelio stoties prie pakrovimo vietos ir iš artimiausios tinkamos geležinkelio stoties prie pakrovimo vietos, ir bet kokius gabenimus jūra tarp šių dviejų stočių."

7. 427 straipsnyje pridedamas toks 5 punktas:

"5. "artimiausia tinkama geležinkelio stotis" reiškia geležinkelio stotį ar terminalą, esantį arčiausiai nuo pakrovimo ar iškrovimo vietos, parengtą dirbti su 2 punkte apibūdintais dideliais konteineriais."

8. 432 straipsnyje pridedama tokia pastraipa:

"Pirmoje straipsnio dalyje minima etiketė gali būti pakeista žaliu rašalu įspaustu antspaudu, atkuriančiu 58 priede parodytą piktogramą."

9. 801 straipsnio antroji straipsnio dalis išbraukiama.

10. 840 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) laisvosios zonos, esančios ir veikiančios Bendrijoje."

11. 859 straipsnyje pridedami tokie 8 ir 9 punktai:

"8) kai prekės tinkamos išleidimui į laisvą apyvartą visiškai ar iš dalies atleidus nuo importo muitų, nurodytų Kodekso 145 straipsnyje, atsiranda susiklosčius vienai iš Kodekso 204 straipsnio 1 dalies a ar b punkte nurodytų aplinkybių, nors šios prekės yra laikinai saugomos ar atliekama kita muitinės procedūra prieš išleidžiant į laisvą apyvartą;

9) kai atliekamos laikinojo įvežimo perdirbti operacijos užtrunka, nepateikus prašymo atnaujinti reikiamo leidimo, net jeigu svarstomo klausimo sąlygos buvo patenkintos."

12. 900 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a) tarp straipsnio 2 dalies antros ir kitų pastraipų įterpiama tokia pastraipa:

"Tačiau straipsnio 1 dalies g, i ir l punktuose nurodytais atvejais sprendimą priimanti institucija gali, jeigu to prašoma, leisti prekių reeksportą pakeisti į saugojimą muitinės sandėliuose, laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje.";

b) 3 straipsnio dalyje, išbraukta "ir i".

13. 77 priedas iš dalies pakeičiamas pagal čia pridedamą I priedą.

14. 78 priedas iš dalies pakeičiamas pagal čia pridedamą II priedą.

15. 79 priedas iš dalies pakeičiamas pagal čia pridedamą III priedą.

16. 87 priedas iš dalies pakeičiamas pagal čia pridedamą IV priedą.

17. Išbraukiamas 108 priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 ir 4 punktai taikomi nuo 1998 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Mario Monti

Komisijos narys

[1] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[2] OL L 17, 1997 1 21, p. 1.

[3] OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

[4] OL L 17, 1997 1 21, p. 28.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"77 priede 131 ir 132 eilės numerių tekstai pakeičiami taip:

Importuojamos prekės | Eilės numeriai | Kompensaciniai produktai | Kompensacinių produktų kiekis kiekvienam 100 kg importuotų prekių (kg) |

KN kodas | Aprašymas | Kodas | Aprašymas |

(1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

15091010 | Nevalytas pirmo spaudimo skaidrusis alyvų aliejus (lampante) | 131 | ex15099000ex15191990 | a)Alyvų aliejus, rafinuotas, arba alyvų aliejusb)Rūgštieji aliejai gauti rafinuojant | 98,00 |

15100010 | Nerafinuotas alyvų išspaudų aliejus | 132 | ex15100090ex15220039ex15191990 | a)Alyvų išspaudų aliejus, rafinuotas, arba alyvų išspaudų aliejusb)Stearinasc)Rūgštieji aliejai, gauti rafinuojant | 95,003,00 |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

78 priede pridedami tokie punktai:

"5. Kukurūzai

Kreipimasis dėl lygiavertės Bendrijos ir ne Bendrijos kukurūzų kompensacijos yra galimas tiktai tokiais atvejais ir laikantis tokių sąlygų:

1. Kai kukurūzai naudojami gyvuliams šerti, lygiavertė kompensacija galima, jeigu yra sukurta muitinės kontrolės sistema, užtikrinanti, kad ne Bendrijos kukurūzai iš tikrųjų perdirbami į gyvulių pašarą.

2. Kai kukurūzai naudojami krakmolo ir krakmolo produktų gamybai, galima visų rūšių lygiavertė kompensacija, išskyrus kukurūzus, turinčius daug amilopektinų (į vašką panašūs kukurūzai arba "vaškiniai" kukurūzai), kurie lygiaverčiai tik tarpusavyje.

3. Kai kukurūzai naudojami maisto produktų gamybai, yra galima visų rūšių lygiavertė kompensacija, išskyrus stikliškojo tipo kukurūzus ("Plata" kukurūzai iš "Duro" tipo, "Flint" kukurūzai), kurie lygiaverčiai tik tarpusavyje.

6. Alyvų aliejus

A. Kreipimasis dėl lygiavertės kompensacijos yra leidžiamas tiktai šiais atvejais ir laikantis šių sąlygų:

1. Pirmojo spaudimo alyvų aliejus

a) Dėl Bendrijos papildomo pirmojo spaudimo alyvų aliejaus, turinčio KN kodą 15091090 ir atitinkančio Tarybos reglamento Nr. 136/66/EEB [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1581/96 [2], priedo 1 punkto a papunktyje pateiktą aprašymą, ir ne Bendrijos papildomo pirmojo spaudimo alyvų aliejaus, turinčio tą patį kodą, jeigu apdirbimo metu pagaminamas papildomas pirmojo spaudimo alyvų aliejus atitinka tą patį KN kodą ir tenkina minėto 1 punkto a papunktyje nurodytas sąlygas.

b) Dėl Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejaus, turinčio KN kodą 15091090 ir atitinkančio Reglamento Nr. 136/66/EEB priedo 1 punkto b papunktyje pateiktą aprašymą, ir ne Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejaus, turinčio tą patį KN kodą, jeigu apdirbimo metu pagaminamas pirmojo spaudimo alyvų aliejus atitinka tą patį KN kodą ir tenkina minėto 1 punkto b papunktyje nurodytas sąlygas.

c) Dėl Bendrijos įprastinio pirmojo spaudimo alyvų aliejaus, turinčio KN kodą 15091090 ir atitinkančio Reglamento Nr. 136/66/EEB priedo 1 punkto c papunktyje pateiktą aprašymą, ir ne Bendrijos įprastinio pirmojo spaudimo alyvų aliejaus, turinčio tą patį KN kodą, jeigu kompensacinis produktas yra:

- rafinuotas alyvų aliejus, turintis KN kodą 15099000 ir atitinkantis minėto priedo 2 punkte pateiktą aprašymą,

- alyvų aliejus, turintis KN kodą 15099000, atitinkantis minėto priedo 3 punkte pateiktą aprašymą ir išgautas sumaišant su Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejumi, turinčiu KN kodą 15091090.

d) Dėl Bendrijos pirmojo spaudimo skaidriojo alyvų aliejaus (lampante), turinčio KN kodą 15091010 ir atitinkančio Reglamento Nr. 136/66/EEB priedo 1 punkto d papunktyje pateiktą aprašymą, ir ne Bendrijos pirmojo spaudimo skaidriojo alyvų aliejaus (lampante), turinčio tą patį KN kodą, jeigu kompensacinis produktas yra:

- rafinuotas alyvų aliejus, turintis KN kodą 15099000 ir atitinkantis minėto priedo 2 punkte pateiktą aprašymą, ar

- alyvų aliejus, turintis KN kodą 15099000, atitinkantis minėto priedo 3 punkte pateiktą aprašymą ir išgautas sumaišant su Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejumi, turinčiu KN kodą 15091090.

2. Alyvų išspaudų aliejus

Dėl Bendrijos nerafinuoto alyvų išspaudų aliejaus, turinčio KN kodą 15100010 ir atitinkančio Reglamento Nr. 136/66/EEB priedo 4 punkte pateiktą aprašymą, ir ne Bendrijos nerafinuoto alyvų išspaudų aliejaus, turinčio tą patį KN kodą, jeigu alyvų išspaudų aliejaus kompensacinis produktas turi KN kodą 15100090, atitinka minėto priedo 6 punkte pateiktą aprašymą ir yra išgautas sumaišant su Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejumi, turinčiu KN kodą 15091090.

B. Tuo pačiu būdu atliekamas sumaišymas su Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejumi, nurodytas A.1 punkto c papunkčio antrojoje įtraukoje ir d papunkčio antrojoje įtraukoje ir A.2 punkte, yra leidžiamas tiktai ten, kur įmanoma tokiu būdu prižiūrėti procedūrą, kad būtų galima nustatyti ne Bendrijos pirmojo spaudimo alyvų aliejaus dalį bendrame eksportuojamo sumaišyto aliejaus kiekyje.

C. Kompensacinius produktus privalu nedelsiant supakuoti į 220 litrų ar mažesnes pakuotes. Jeigu konteineriai neviršija 20 tonų, muitinė, taikydama išimtį, gali leisti eksportuoti aliejus, minimus ankstesniuose punktuose, jeigu eksportuojamo produkto kokybė ir kiekis kontroliuojami sistemingai.

D. Atitiktis tikrinama naudojantis komerciniais užrašais; siekiant patikrinti aliejų, naudotų maišant, kiekį ir siekiant patvirtinti atitinkamą kokybę, sulyginamos ne Bendrijos aliejų pavyzdžių, paimtų, kai buvo jiems buvo pradėta procedūra, techninės charakteristikos ir naudotų Bendrijos aliejų pavyzdžių, paimtų, kai dominamasis kompensacinis produktas buvo pagamintas, techninės charakteristikos su techninėmis charakteristikomis pavyzdžių, paimtų išvežimo punkte, kai kompensacinis produktas buvo iš tikrųjų eksportuojamas.

Pavyzdžiai imami laikantis tarptautinių standartų EN ISO 5555 (pavyzdžių ėmimas) ir EN ISO 661 (pavyzdžių siuntimas į laboratorijas ir paruošimas bandymams). Analizė yra atliekama atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2568/91 [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2527/95 [4], I priede pateiktus parametrus."

[1] OL L 172, 1996 9 30, p. 3025/66.

[2] OL L 206, 1996 8 16, p. 11.

[3] OL L 248, 1991 9 5, p. 1.

[4] OL L 258, 1995 10 28, p. 49.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

"79 priede įterpiamas toks 69a eilės numeris:

Eilės numeris | KN kodas ir kompensacinio produkto aprašymas | Gamybos operacija, kurios metu gautas |

| |

69a | ex28275100 | Kalio bromido tirpalas | 1,3-bromchlorpropanas, kurio KN kodas 29034980" |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

"87 priede pridedamas toks punktas:

Eilės numeris | 1 stulpelis | 2 stulpelis |

Prekės, kurių perdirbimas, muitinei prižiūrint, yra leidžiamas | Perdirbimas, kurį galima atlikti |

17 | Variklis, važiuoklė su kabina, kurių KN kodas 87042131 | Perdirbti į ugniagesių automobilį, turintį ugnies gesinimo ir gyvybės gelbėjimo įrangą, kurio KN kodas 87053000" |

--------------------------------------------------