31997L0079Oficialusis leidinys L 024 , 30/01/1998 p. 0031 - 0032


Tarybos direktyva 97/79/EB

1997 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičianti Direktyvas 71/118/EEB, 72/462/EEB, 85/73/EEB, 91/67/EEB, 91/492/EEB, 91/493/EEB, 92/45/EEB ir 92/118/EEB dėl veterinarinio iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų patikrinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi dėl aiškumo ir racionalumo Tarybos direktyva 90/675/EEB, nustatanti principus, reglamentuojančius produktų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų organizavimą [4], yra panaikinta ir pakeista Direktyva 97/78/EB [5];

kadangi Tarybos direktyvos 90/675/EEB pakeitimas Direktyva 97/78/EB turi pasekmių dabartiniams šių Tarybos direktyvų tekstams:

- 1971 m. vasario 15 d. Direktyvos 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena [6],

- 1972 m. gruodžio 12 d. Direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą iš trečiųjų šalių [7],

- 1985 m. sausio 29 d. Direktyvos 85/73/EEB dėl veterinarinių patikrinimų ir kontrolės, numatytų Direktyvose 89/662/EEB, 90/425/EEB, 90/675/EEB ir 91/496/EEB (iš dalies pakeista ir konsoliduota), finansavimo [8],

- 1991 m. sausio 28 d. Direktyvos 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą rinkai [9],

- 1991 m. liepos 15 d. Direktyvos 91/492/EEB, nustatančios gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius gyvų dvigeldžių moliuskų gamybą ir tiekimą į rinką [10],

- 1991 m. liepos 22 d. Direktyvos 91/493/EEB, nustatančios sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką [11],

- 1992 m. birželio 16 d. Direktyvos 92/45/EEB dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos problemų, su laukinių medžiojamųjų gyvūnų medžiojimu ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos teikimu į rinką [12],

- 1992 m. gruodžio 17 d. Direktyva 92/118/EEB, nustatančios gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius produktų, kuriems netaikomi reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir ligų sukėlėjų atžvilgiu Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją [13];

kadangi dėl tos priežasties šias direktyvas reikėtų suderinti su Direktyvos 97/78/EB tekstu,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ;

1 straipsnis

1. Direktyva 71/118/EEB iš dalies keičiama taip:

a) 14b straipsnio 2 dalies a punkte išbraukiamas antras sakinys;

b) išbraukiama 17 straipsnio antra pastraipa.

2. Direktyva 72/462/EEB iš dalies keičiama taip:

a) 31a straipsnyje žodžiai "Direktyvos 90/675/EEB 17 straipsnis" pakeičiami žodžiais "Direktyvos 97/78/EB 18 straipsnis";

b) išbraukiamas 31 straipsnis.

3. Direktyvos 85/73/EB 3 straipsnio 1 dalyje žodžiai "Direktyvos 90/675/EEB 20 straipsnis" pakeičiami žodžiais "Direktyvos 97/78/EB 23 straipsnis"

4. Direktyva 91/67/EEB iš dalies keičiama taip:

a) 23 straipsnis keičiamas taip:

"23 straipsnis

Direktyvose 91/496/EEB ir 97/78/EB nustatyti principai ir taisyklės yra taikomi visų pirma atsižvelgiant į valstybių narių atliktinų patikrinimų organizavimą bei po jų atliktinus veiksmus ir apsaugos priemones, kurias jos privalo įgyvendinti.";

b) išbraukiamas 24 straipsnis.

5. Išbraukiama Direktyvos 91/492/EEB 10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.

6. Direktyva 91/493/EEB iš dalies keičiama taip:

a) 10 straipsnio antroje pastraipoje žodžiai "Direktyvos 90/675/EEB 18 straipsnio 3 dalis" keičiami žodžiais "Direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 2 dalis";

b) išbraukiama 12 straipsnio 2 dalis.

7. Direktyva 92/45/EEB iš dalies keičiama taip:

a) išbraukiama 17 straipsnio 2 dalis;

b) išbraukiama 19 straipsnio antra pastraipa.

8. Direktyva 92/118/EEB iš dalies keičiama taip:

a) 12 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai "Direktyvos 90/675/EEB 8 straipsnio 2 dalis" keičiami žodžiais "Direktyvos 97/78/EB 4 straipsnio 4 dalies b punktas";

b) 12 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1999 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos taiko šias nuostatas nuo 1999 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Boden

[1] OL C 258, 1997 8 23, p. 7.

[2] OL C 85, 1997 3 17, p. 76.

[3] OL C 66, 1997 3 3, p. 43.

[4] OL L 373, 1990 12 31, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB (OL L 162, 1996 7 1, p. 1).

[5] OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

[6] OL L 55, 1971 3 8, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/23/EB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

[7] OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/91/EB (OL L 13, 1997 1 16, p. 27).

[8] OL L 32, 1985 2 5, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB (OL L 162, 1996 7 1, p. 1).

[9] OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/22/EB (OL L 243, 1995 10 11, p. 1).

[10] OL L 268, 1991 9 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/61/EB (OL L 295, 1997 10 29, p. 35).

[11] OL L 268, 1991 9 24, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/23/EB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

[12] OL L 268, 1992 9 14, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/23/EB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10).

[13] OL L 62, 1993 3 15, p. 49. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/90/EB (OL L 13, 1997 1 16, p. 24).

--------------------------------------------------