31997D0685Oficialusis leidinys L 287 , 21/10/1997 p. 0054 - 0054


Komisijos sprendimas

1997 m. spalio 10 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 92/160/EEB, nustatantį tam tikrų trečiųjų šalių skirstymo į arklinių šeimos gyvūnų importo regionus sistemą, dėl arklinių šeimos gyvūnų importo iš Rusijos

(tekstas svarbus EEE)

(97/685/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi Komisijos sprendimas 92/160/EEB [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 97/350/EB [3], nustato tam tikrų trečiųjų šalių skirstymo į arklinių importo regionus sistemą; kadangi šis skirstymas į regionus yra pagrįstas gyvūnų sveikatos padėtimi trečiojoje šalyje;

kadangi Rusijos kompetentingos veterinarijos tarnybos pateikė pakankamas garantijas apie kergimo ligos nebuvimą Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje; kadangi todėl būtina iš dalies pakeisti Komisijos sprendimą 92/160/EEB;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/160/EEB priedo su Rusija susijusios dalies pirmoje įtraukoje prieš žodį "sritys" įterpiamas žodis "Kaliningradas".

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 42.

[2] OL L 71, 1992 3 18, p. 27.

[3] OL L 150, 1997 6 7, p. 44.

--------------------------------------------------