31997D0101

1997 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas nustatantis tinklų ir atskirų stočių, matuojančių valstybėse narėse aplinkos oro užterštumą tarpusavio apsikeitimą informacija ir duomenimis

Oficialusis leidinys L 035 , 05/02/1997 p. 0014 - 0022
CS.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
ET.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
HU.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
LT.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
LV.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
MT.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
PL.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
SK.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124
SL.ES skyrius 15 tomas 03 p. 116 - 124


Tarybos Sprendimas

1997 m. sausio 27 d.

nustatantis tinklų ir atskirų stočių, matuojančių valstybėse narėse aplinkos oro užterštumą tarpusavio apsikeitimą informacija ir duomenimis

(97/101/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

veikdama Sutarties 189c straipsnyje numatyta tvarka [3],

(1) kadangi penktoji Europos bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa [4] numato rinkti pagrindinius duomenis apie aplinką ir pagerinti jų suderinamumą, palyginamumą ir skaidrumą;

(2) kadangi Europos aplinkos agentūros tikslai ir uždaviniai yra išdėstyti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo [5];

(3) kadangi yra būtina nustatyti oro kokybės informacijos apsikeitimo tvarką, padedant mažinti taršą, siekiant pagerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę visoje Bendrijoje monitoringo ilgalaikių krypčių ir nacionalinių bei Bendrijos teisės aktų dėl oro taršos patobulinimo dėka;

(4) kadangi reikia vengti kartojimosi perduodant informaciją, ypač tą, kuri perduodama Europos aplinkos agentūrai ir Komisijai;

(5) kadangi patirtis, sukaupta keičiantis informacija pagal 1975 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvą 75/441/EEB, nustatančią bendrą informacijos, paremtos su tam tikrų junginių ir suspenduotų dalelių sukeltos taršos duomenimis, apsikeitimo tvarką tarp priežiūros ir stebėjimo tinklų [6] ir pagal 1982 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimą 82/459/EEB, nustatantį informacijos ir duomenų mainus tarp tinklų ir atskirų oro taršos valstybėse narėse matavimo stočių [7], padeda keistis išsamesne ir tipiškesne informacija, didinant stebimų teršalų skaičių ir apimant tinklus ir atskiras stotis, matuojančias aplinkos oro taršą;

(6) kadangi reikia daryti skirtumą tarp informacijos, kurią visuomet būtina perduoti, ypač informacijos, susijusios su 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo [8] (toliau vadinamos "Direktyva dėl oro kokybės"), ir informacijos, kuri turi būti pateikta, kai ji tampa galima;

(7) kadangi surinkta informacija turi būti pakankamai tipiška, kad būtų galima nustatyti taršos lygį visoje Bendrijoje;

(8) kadangi, naudojant bendrus matavimo rezultatų tikrinimo ir apdorojimo kriterijus, padidės perduodamų duomenų suderinamumas ir palyginamumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslai

1. Šiuo sprendimu nustatomas tinklų ir atskirų aplinkos oro taršos matavimo stočių tarpusavio apsikeitimas informacija ir duomenimis, toliau vadinamas "tarpusavio apsikeitimu". Jis taikomas:

- tinklams bei stotims ir apima išsamią informaciją apie oro taršą stebinčius tinklus ir stotis, veikiančias valstybėse narėse,

- iš stočių gaunamiems oro kokybės matavimams: apsikeičiama duomenimis, kurie yra apskaičiuoti, kaip nurodyta I priedo 3 ir 4 punktuose, pagal valstybėse narėse veikiančių oro taršos stočių matavimus.

2. Už tarpusavio apsikeitimą yra atsakinga Komisija ir 6 straipsnyje minimos institucijos. Siekdama panaudoti Europos aplinkos agentūros sukauptą patirtį, Komisija skatina Aplinkos agentūrą, be kita ko, savo kompetencijos ribose eksploatuoti ir praktiškai įgyvendinti informacijos sistemą.

2 straipsnis

Teršalai

1. Tarpusavio apsikeitimas taikomas oro teršalams, išvardytiems direktyvos dėl oro kokybės I priede.

2. Tarpusavyje keisdamosi informacija, valstybės narės taip pat praneša apie oro teršalus, išvardytus I priedo 2 punkte, jei 6 straipsnyje minimos institucijos turi atitinkamus duomenis, ir juos valstybės narės nuolatos matuoja.

3 straipsnis

Stotys

Tarpusavio apsikeitimas, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, taikomas stotims:

- kurios yra naudojamos įgyvendinant direktyvas, priimtas pagal Direktyvos dėl oro kokybės 4 straipsnį,

- kurioms pirmoje įtraukoje minimos direktyvos nėra taikomos, bet jas valstybės narės parenka šiam tikslui iš nacionalinių stočių, kad būtų galima nustatyti vietinio užterštumo I priedo 2 punkte išvardytais teršalais lygį ir regioninį (vadinamą "foninį") užterštumo visais I priede išvardytais teršalais lygį,

- kurios dalyvavo apsikeičiant tarpusavyje informacija pagal Sprendimą 82/459/EEB, jei joms netaikoma antroji įtrauka.

4 straipsnis

Būtina informacija apie tinklus ir stotis

1. Komisijai pranešamoje informacijoje nurodomos matavimo stočių charakteristikos, matavimo įranga ir tose stotyse taikomos veiklos procedūros, taip pat tinklo, kuriam jos priklauso, struktūra ir organizacija. Ši informacija pateikiama, jei ji dar nėra Komisijai perduota pagal teisės aktus dėl oro kokybės. Būtina informacija yra nurodyta II priede kaip orientyras. 7 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija nurodo minimalią informaciją, kurią valstybės narės turi perduoti.

2. 3 straipsnio pirmoje įtraukoje minimoms stotims tarpusavio apsikeitimas taikomas įsigaliojus šios direktyvos 4 straipsnyje minimiems teisės aktams dėl oro kokybės.

3. Ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija valstybėms narėms pateikia esamą duomenų bazę, kurioje yra atitinkamais klausimais jos tarnybų surinkta informacija, ir programinę įrangą, skirtą naudotis ta duomenų baze bei ją atnaujinti. Valstybės narės tą informaciją ištaiso, keičia ir (arba) papildo. Atnaujintos kompiuterinės rinkmenos Komisijai siunčiamos antraisiais metais po šio sprendimo įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip spalio 1 d.

Ši informacija visuomenei prieinama per Europos aplinkos agentūros sukurtą informacijos sistemą; ją Agentūra arba valstybės narės taip pat suteikia paprašius.

4. 7 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija, atsižvelgdama į 1 straipsnio 2 dalies nuostatas, nurodo technines informacijos perdavimo procedūras.

5. Pirmą kartą valstybėms narėms atsiuntus informaciją, Komisija tą informaciją perkelia į savo duomenų bazę ir kiekvienais metais parengia techninę ataskaitą apie surinktą informaciją; ne vėliau kaipliepos 1 d. valstybėms narėms turi būti prieinama atnaujinta "tinklų-stočių" duomenų bazė. Valstybės narės tą informacija ištaiso, pakeičia ir (arba) papildo. Ne vėliau kaip spalio 1 d. atnaujintas kompiuterines rinkmenas jos atsiunčia Komisijai.

5 straipsnis

Teiktina informacija apie stočių gautus duomenis

1. Komisijai pateikiami šie rezultatai:

a) I priedo 3 ir 4 punktuose apibrėžtus duomenis pateikia 3 straipsnio pirmoje įtraukoje minimos stotys bei parinktos pagal kriterijus, nurodytus direktyvose, priimtose pagal Direktyvos dėl oro kokybės 4 straipsnį; parenkant tokias stotis, reikia atsižvelgti į įvairias oro kokybės sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje;

b) visos kitos stotys, minimos 3 straipsnio antroje įtraukoje, pateikia bent metinius duomenis, apibrėžtus I priedo 4 punkte;

c) visos kitos stotys, minimos 3 straipsnio 3 įtraukoje, pateikia duomenis, apibrėžtus I priedo 3 ir 4 punktuose.

Šie duomenys perduodami, jei jie dar nėra Komisijai pranešti pagal galiojančius teisės aktus dėl oro kokybės.

2. Valstybės narės yra atsakingos už perduotų duomenų arba perduotų vertėms apskaičiuoti panaudotų duomenų patikrinimą pagal bendrąsias III priede nurodytas taisykles. Rengdama suvestinius duomenis ir apskaičiuodama statistiką, valstybė narė laikosi ne mažiau griežtų kriterijų už nurodytuosius IV priede.

3. Valstybės narės kiekvienų kalendorinių metų rezultatus perduoda ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 d.; pirmą kartą perduodami 1997 metų duomenys.

4. Jei įmanoma, valstybės narės perduoda Komisijai informaciją, kurią surinko stotys, dalyvavusios apsikeičiant informacija pagal Sprendimą 82/459/EEB, nuo 1989 m. spalio 1 d. iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

5. 7 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija nustato technines rezultatų perdavimo procedūras, atsižvelgiant į 1 straipsnio (2) nuostatas.

6. Komisija įrašo perduotus duomenis į savo duomenų bazę ir kiekvienais metais ruošia surinktų duomenų technines ataskaitas ir valstybėms narėms padaro galimybę atnaujinti "rezultatų" duomenų bazę.

Informacija visuomenei turi būti prieinama per Europos aplinkos agentūros nustatytą informacijos sistemą; agentūra ją taip pat teikia esant prašymui.

Prieinama, pateikiama ir ataskaitoje nurodoma informacija turi būti paremta tik pagrįstais duomenimis.

7. Komisija rengia visuomenei bendro pobūdžio ataskaitą, kurioje apibendrina surinktus duomenis ir apibūdina oro kokybės tendencijas Europos Sąjungoje.

8. Susitarusi su valstybėmis narėmis, Komisija užtikrina įvairioms tarptautinėms programoms reikalingų duomenų perdavimą tarptautinėms institucijoms.

6 straipsnis

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias institucijas, atsakingas už tarpusavio apsikeitimo įgyvendinimą bei veikimą, ir apie tai nedelsdama praneša Komisijai.

7 straipsnis

Direktyvos dėl oro kokybės 12 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija atitinkamais atvejais nustato:

- duomenų ir informacijos perdavimo procedūrų parengimą ir atnaujinimą,

- ryšius su Europos aplinkos agentūros vykdoma veikla oro taršos srityje,

- I priedo 2, 3 ir 4 punktų, II priedo, III priedo ir IV priedo pakeitimus,

- kaip atsižvelgti į naujas matavimo metodų sąvokas tarpusavio apsikeitimo procedūroje,

- procedūros pritaikymą iš trečiųjų šalių gaunamiems duomenims ir informacijai.

8 straipsnis

Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio sprendimo įsigaliojimo Komisija Tarybai pateikia ataskaitą apie jo įgyvendinimą. Kartu su ataskaita Komisija pateikia siūlymus, kaip, jos nuomone, reikia keisti šį Sprendimą.

9 straipsnis

Šis sprendimas yra taikomas nuo 1997 m. sausio 1 d.

10 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. sausio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Zalm

[1] OL C 281, 1994 10 7, p. 9.

[2] OL C 110, 1995 5 2, p. 3.

[3] 1995 m. birželio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 166, 1995 7 3, p. 177). 1996 m. vasario 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 219, 1996 7 27, p. 1) ir 1996 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 320, 1996 10 28, p. 74).

[4] OL C 138, 1993 5 17, p. 5.

[5] OL L 120, 1990 5 11, p. 1.

[6] OL L 194, 1975 7 25, p. 32. Sprendimas panaikintas Sprendimu 82/459/EEB (OL L 210, 1982 7 19, p. 1).

[7] OL L 210, 1982 7 19, p. 1.

[8] OL L 296, 1996 11 21, p. 55.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

TERŠALŲ, STATISTINIŲ PARAMETRŲ IR MATAVIMO VIENETŲ SĄRAŠAS

1. Direktyvos dėl oro kokybės I priede išvardyti teršalai

2. Direktyvos dėl oro kokybės I priede nenurodyti teršalai

CS2 | anglies disulfidas |

C6H5-CH3 | toluenas |

C6H5. CH = CH2 | stirenas |

CH2 = CH-CN | akrilo nitrilas |

HCHO | formaldehidas |

C2HCl3 | trichloretilenas |

C2Cl4 | tetrachloretilenas |

CH2Cl2 | dichlormetanas |

BaP | benz(a)pirenas |

VC | vinilo chloridas |

VOCs (NM) | lakieji organiniai junginiai (iš viso nemetaniniai) |

VOCs (T) | lakieji organiniai junginiai (iš viso) |

PAN | peroksiacetilo nitratas |

NOx | azoto oksidai |

N-dep. | drėgno azoto nusodinimas |

S-dep. | drėgnos sieros nusodinimas |

AD | rūgšties nusodinimas |

CH2 = CH-CH = CH2 | butadienas 1,3 |

H2S | vandenilio sulfidas |

Cr | chromas |

Mn | manganas |

NH3 | amoniakas |

3. Duomenys, matavimo vienetai ir vidurkinimo laikas

Teršalas | Vidurkinimo laikas | Išreikštas |

| |

1.SO2 | sieros dioksidas | 24 h |

2.AD | rūgšties nusodinimas | 1 mėnuo | |

3.SA | didelis rūgštingumas | 24 h | SO2 ekvivalentu |

4.SPM | suspenduotos dalelės (iš viso) | 24 h | |

5.PM10 | kietosios dalelės (< 10 μm) | 24 h | |

6.BS | suodžiai | 24 h | |

7.O3 | ozonas | 1 h | |

8.NO2 | azoto dioksidas | 1 h | |

9.NOx | azoto oksidai | 1 h | NO2 ekvivalentu |

10.CO | anglies monoksidas | 1 h | |

11.H2S | vandenilio sulfidas | 24 h | |

12.Pb | švinas | 24 h | |

13.Hg | gyvsidabris | 24 h | |

14.Cd | kadmis | 24 h | |

15.Ni | nikelis | 24 h | |

16.Cr | chromas | 24 h | |

17.Mn | manganas | 24 h | |

18.As | arsenas | 24 h | |

19.CS2 | anglies disulfidas | 1 h | |

20.C6H6 | benzenas | 24 h | |

21.C6H5-CH3 | toluenas | 24 h | |

22.C6H5. CH = CH2 | stirenas | 24 h | |

23.CH2 = CH-CN | akrilo nitrilas | 24 h | |

24.CH2 = CH-CH = CH2 | butadienas 1,3 | 24 h | |

25.HCHO | formaldehidas | 1 h | |

26.C2HCl3 | trichloretilenas | 24 h | |

27.C2Cl4 | tetrachloretilenas | 24 h | |

28.CH2Cl2 | dichlormetanas | 24 h | |

29.BaP | benz(a)pirenas | 24 h | |

30.PAH | poliaromatiniai angliavandeniliai | 24 h | |

31.VC | vinilo chloridas | 24 h | |

32.VOC (NM) | lakieji organiniai junginiai (iš viso, nemetaniniai) | 24 h | |

33.VOC (T) | lakieji organiniai junginiai (iš viso) | 24 h | |

34.PAN | peroksiacetilo nitratas | 1 h | |

35.NH3 | amoniakas | 24 h | |

36.N-dep. | drėgnas azoto nusodinimas | 1 mėnuo | N ekvivalentu |

37.S-dep. | drėgnas sieros nusodinimass | 1 mėnuo | S ekvivalentu |

4. Per kalendorinius metus apskaičiuoti duomenys, kuriuos reikia perduoti Komisijai:

- apie teršalus nuo 1 iki 35:

aritmetinį vidurkį, medianą percentiles 98 (ir 99,9; jas galima perduoti savanoriškai apie teršalus, kurių apskaičiuotas 1 valandos vidurkis) ir maksimumą, apskaičiuotą iš pirminių duomenų per rekomenduojamą vidurkinimo laiką pirmiau pateiktoje lentelėje vidutinį laiką; taip pat būtina apskaičiuoti teršalo Nr. 7 (ozono) statistinius parametrus iš vidutinių verčių per 8 valandas,

- apie teršalus 2, 36 ir 37:

aritmetinį vidurkį, apskaičiuotą iš pirminių duomenų per rekomenduojamą pirmiau pateiktoje lentelėje vidurkinimo laiką.

X-oji percentilė apskaičiuojama iš faktiškai išmatuotų verčių. Visos vertės išdėstomos didėjančia tvarka:

X1 < = X2 < = X3 < =… < = Xk < =…< = XN-1 < = XN

X-oji percentilė — tai k reikšmė, apskaičiuota pagal formulę:

k = (q * N),

čia q lygi x/100, o N — faktiškai išmatuotų verčių skaičius. Vertė (q*N) suapvalinama iki sveikojo skaičiaus.

Visi rezultatai išreiškiami mikrog/m3 (esant šioms temperatūros ir slėgio sąlygoms: 293 oK ir 101,3 kPa) išskyrus teršalų 2, 36 ir 37 atveju, kai rezultatai išreiškiami g/m2/metai.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

INFORMACIJA APIE TINKLUS, STOTIS IR MATAVIMO BŪDUS

Toliau nurodytą informaciją būtina pateikti kuo išsamesnę:

I. INFORMACIJA APIE TINKLUS:

- pavadinimas,

- sutrumpinimas,

- geografinė aprėptis (vietinė pramonė, miestas/miestelis, miesto tipo gyvenvietė/gyvenviečių grupė, apskritis, regionas, visa šalis),

- už tinklo valdymą atsakinga organizacija:

- pavadinimas,

- atsakingo asmens pavardė,

- adresas,

- telefono ir fakso numeriai,

- laiko nuorodos pagal laiko zonas (GMT, vietinis).

II. INFORMACIJA APIE STOTIS

1. Bendroji informacija:

- pavadinimas,

- numeris arba kodas,

- techninio padalinio, atsakingo už stotį, pavadinimas (jei tai ne tas pats padalinys, atsakingas už tinklą),

- stoties tipas:

- transporto,

- pramonės,

- fono,

- stoties tikslas (vietinė, nacionalinė, ES dir., GEMS, OECD, EMEP,…),

- geografinės koordinatės,

- aukštis,

- NUTS III lygis,

- matuojami teršalai,

- matuojami meteorologiniai parametrai,

- kita svarbi informacija: vyraujanti vėjo kryptis, nuotolio nuo artimiausios kliūties ir jos aukščio santykis,…

2. Vietinė aplinka/reljefo morfologija:

- zonos tipas:

- miesto,

- priemiesčio,

- kaimo,

- zonos apibūdinimas:

- gyvenamoji,

- komercinė,

- pramoninė,

- žemės ūkio,

- gamtinė,

- gyventojų skaičius zonoje.

3. Pagrindiniai taršos šaltiniai:

- elektros energijos gamyba, centrinis šildymas,

- prekybos ir aptarnavimo įstaigų bei namų ūkio katilinės,

- pramoninis kuro deginimas,

- gamybos procesai,

- iškastinio kuro gavyba bei paskirstymas,

- tirpiklių naudojimas,

- kelių transportas,

- kiti mobilūs šaltiniai ir mašinos (nurodoma konkrečiai),

- atliekų tvarkymas ir šalinimas,

- žemės ūkis,

- gamta.

4. Eismo apibūdinimas:

(tik eismui skirtoms stotims)

- plati gatvė, kurioje:

- eismas intensyvus (daugiau kaip 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas vidutinis (nuo 2000 iki 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas nedidelis (mažiau kaip 2000 mašinų per dieną).

- siaura gatvė, kurioje:

- eismas intensyvus (daugiau kaip 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas vidutinis (nuo 2000 iki 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas nedidelis (mažiau kaip 2000 mašinų per dieną).

- kanjono tipo gatvė, kurioje:

- eismas intensyvus (daugiau kaip 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas vidutinis (nuo 2000 iki 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas nedidelis (mažiau kaip 2000 mašinų per dieną),

- plentas, kuriame:

- eismas intensyvus (daugiau kaip 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas vidutinis (nuo 2000iki 10000 mašinų per dieną),

- eismo intensyvumas nedidelis (mažiau kaip 2000 mašinų per dieną),

- kita: kryžkelė, šviesoforas, mašinų stovėjimo aikštelė, autobusų stotelė, taksi stovėjimo vieta…

III. INFORMACIJA APIE MATAVIMO BŪDUS:

- įranga:

- pavadinimas,

- analizės principas,

- bandinių paėmimas:

- mėginių ėmimo vieta (pastato fasadas, šaligatvis, šaligatvio bordiūras, kiemas),

- ėminių ėmimo vietos aukštis,

- ėminių ėmimo linijos ilgis,

- rezultatų integravimo laikas,

- ėminių ėmimo laikas,

- kalibravimas:

- tipas: automatinis, rankinis, automatinis ir rankinis,

- metodas,

- dažnumas.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

DUOMENŲ PATVIRTINIMO PROCEDŪRA IR KOKYBĖS KODAI

1. Patvirtinimo procedūra

Atliekant patvirtinimo procedūras, būtina:

- atsižvelgti, pavyzdžiui, į nukrypimus dėl priežiūros darbų, kalibravimo ar techninių problemų, netipinius matavimus ir duomenis, rodančius greitai atsirandančius skirtumus, tokius kaip didelis sumažėjimas ar padidėjimas.

Duomenis taip pat būtina peržiūrėti, atsižvelgiant į vietovei būdingą klimato ar meteorologinių sąlygų įtaką matavimo laikotarpiu, ir

- kad matavimo būdai, pavyzdžiui, lyginimas su ankstesnių mėnesių rezultatais ir su kitais teršalais bei standartinių nukrypimų analizė, leistų nustatyti matavimo klaidas.

Patvirtintas sąrašas turi būti paruoštas, atrenkant pažymėtus ir patikrintus duomenis.

2. Kokybės kodai

Laikoma, kad visi perduoti duomenys galioja, išskyrus duomenis, susijusius su kodu T arba N, kurie apibrėžiami toliau:

T kodas : atitinka duomenis, kuriems netaikyta (arba dar netaikyta) patvirtinimo procedūra, nurodyta 1 punkte.

N kodas : atitinka duomenis, apibūdinamus atliekant patvirtinimo procedūrą kaip klaidingus ar abejotinus, kaip nurodyta 1 punkte.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

DUOMENŲ APIBENDRINIMO KRITERIJAI IR STATISTINIŲ PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMAS

a) Duomenų apibendrinimas

Apskaičiuojant vienos valandos ir paros vertes pagal duomenis, paimtus per trumpesnį vidurkinimo laiką, taikomi šie kriterijai:

—apskaičiuojant vienos valandos vertes: | bent 75 % patvirtintų duomenų, |

—apskaičiuojant paros vertes: | daugiau kaip 50 % patvirtintų per valandą matuotų duomenų ir ne daugiau kaip 25 % vėlesnių nepriimtų duomenų (kodas N). |

b) Statistinių parametrų apskaičiavimas

—apskaičiuojant vidurkį ir vidutinį dydį: | daugiau kaip 50 % priimtų duomenų, |

—apskaičiuojant percentiles 98, 99,9 ir maksimumą: | daugiau kaip 75 % priimtų duomenų. |

Dviejų sezonų galiojančių duomenų skaičių santykis neturi būti didesnis kaip 2. Sezonais laikoma žiema (nuo sausio iki kovo imtinai ir nuo spalio iki gruodžio imtinai) ir vasara (nuo balandžio iki rugsėjo imtinai).

--------------------------------------------------