31996R2469Oficialusis leidinys L 335 , 24/12/1996 p. 0009 - 0009


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2469/96

1996 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto priedą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi dėl Bendrijos skirtingų meninių tradicijų akvarele, guašu ir pastele tapyti paveikslai kartais laikomi tapyba, o kartais piešiniais; kadangi Reglamento Nr. 3911/92 [4] priedo 4 kategorijai priskiriami piešiniai, sukurti tik ranka bet kuria kūrimo priemone ir panaudojus bet kokią medžiagą, o 3 kategorijai priskiriami piešiniai ir paveikslai, sukurti tik ranka bet kuria kūrimo priemone ir panaudojus bet kokią medžiagą; kadangi finansinės ribinės vertės, kurios taikomos šioms dviem kategorijoms, yra skirtingos; kadangi dėl to valstybių narių vidaus rinkoje gali kilti sunkumų dėl skirtingo akvarele, guašu ir pastele tapytų paveikslų traktavimo priklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie yra; kadangi šiam reglamentui taikyti būtina nuspręsti kuriai kategorijai jie priskiriami, kad Bendrijoje būtų taikomos tos pačios finansinės ribinės vertės;

kadangi patirtis rodo, jog akvarele, guašu ir pastele nutapyti paveikslai dažniausiai parduodami aukštesne kaina nei piešiniai ir kur kas žemesne kaina nei paveikslai, nutapyti aliejumi ar tempera; kadangi dėl to tikslinga akvarele, guašu ir pastele nutapytus paveikslus priskirti naujai atskirai kategorijai, kurios ribinė vertė yra 30000 ekiu ir užtikrintų, kad išvežamiems reikšmingesniems darbams būtų reikalaujama eksporto licencijos, tuo pačiu pernelyg neapkraunant administraciniu darbu licencijas išduodančias institucijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3911/92 priedas iš dalies keičiamas ir papildomas taip:

1. A dalyje:

a) 3 punktas keičiamas taip:

"3. Piešiniai ir paveikslai, išskyrus tuos, kurie priskirti 3A arba 4 kategorijai, sukurti tik ranka bet kuriomis kūrimo priemonėmis ir ant bet kokios medžiagos (1)";

b) įrašomas šis punktas:

"3A. Akvarele, guašu ir pastele tik ranka ant bet kokios medžiagos nutapyti paveikslai (1)";

c) 4 punktas keičiamas taip:

"4. Mozaikos, sukurtos panaudojus bet kokią medžiagą ir tik ranka, išskyrus tas, kurios priskirtos 1 arba 2 kategorijai, ir piešiniai, sukurti bet kuriomis kūrimo priemonėmis tik ranka ir ant bet kokios medžiagos (1)".

2. B dalyje įrašoma ši kategorija:

"30000

- 3A. (Akvarele, guašu ir pastele nutapyti paveikslai)".

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams po jo paskelbimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Higgins

[1] OL C 6, 1996 1 11, p. 14.

[2] OL C 166, 1996 6 10, p. 39.

[3] OL C 97, 1996 4 1, p. 28.

[4] OL L 395, 1992 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------