31996L0070Oficialusis leidinys L 299 , 23/11/1996 p. 0026 - 0028


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/70/EB

1996 m. spalio 28 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 80/777/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi Direktyva 80/777/EEB [4] suderino valstybių narių įstatymus, susijusius su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba;

(2) kadangi natūraliam mineraliniam vandeniui taikomų bet kokių taisyklių svarbiausias tikslas yra apsaugoti vartotojų sveikatą, neleisti, kad vartotojai būtų klaidinami, taip pat užtikrinti sąžiningą prekybą;

(3) kadangi pageidautina pakeisti Direktyvą 80/777/EEB taip, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą, pasiektą nuo 1980 m.; kadangi taip pat pageidautina, kad šios direktyvos nuostatos būtų logiškai pagrįstos ir atitiktų kitas Bendrijos maisto teisės aktų nuostatas;

(4) kadangi būtina pratęsti natūralaus mineralinio vandens iš trečiųjų šalių pripažinimo laikotarpį, reikalingą administracinėms procedūroms supaprastinti;

(5) kadangi būtina paaiškinti kokiomis sąlygomis gali būti leista naudoti ozonu prisodrintą orą, kad iš natūralaus mineralinio vandens nepatvarūs elementai būtų pašalinami tokiu būdu, kuris užtikrintų, jog nebus pakeista vandens kompozicija pagrindinių sudedamųjų dalių atžvilgiu;

(6) kadangi etiketėje turėtų būti privalomai nurodoma natūralaus mineralinio vandens analizinė kompozicija užtikrinant, kad vartotojai bus apie tai informuoti;

(7) kadangi būtų tikslinga pateikti tam tikras nuostatas dėl šaltinio vandens;

(8) kadangi, norint užtikrinti, kad sklandžiai veiktų natūralaus mineralinio vandens rinka, patartina įvesti tokią tvarką, kuri leistų valstybėms narėms taikyti suderintus veiksmus atsiradus skubių aplinkybių, keliančių riziką visuomenės sveikatai;

(9) kadangi turėtų būti nustatyta tam tikrų išsamių nuostatų dėl natūralaus mineralinio vandens, ypač dėl tam tikrų sudedamųjų dalių leidžiamų koncentracijų natūraliame mineraliniame vandenyje, pateikimo tvarka; kadangi taip pat turėtų būti priimtos ženklinimo nuostatos, pagal kurias etiketėje nurodomos didelės tam tikrų sudedamųjų dalių koncentracijos; kadangi turėtų būti nustatyti analizės metodai, įskaitant radimo ribas, kad būtų galima patikrinti, ar natūralus mineralinis vanduo neužterštas, taip pat bandinių ėmimo tvarka ir analizės metodai, taikomi tikrinant natūralaus mineralinio vandens mikrobiologines charakteristika;

(10) kadangi bet koks sprendimas dėl natūralaus mineralinio vandens, galinčio turėti įtakos visuomenės sveikatai, turėtų būti priimamas pasitarus su Maisto produktų moksliniu komitetu,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 80/777/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa keičiama taip:

"Šio straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytas patvirtinimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus. Nebūtina iš naujo atlikti šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos pripažinimo procedūros, jeigu patvirtinimas atnaujintas iki minėto laikotarpio pabaigos."

2. 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

1. Natūralus mineralinis vanduo toks, koks jis yra šaltinyje, neturi būti ruošiamas kitais negu toliau nurodytais būdais:

a) pašalinant nepatvarius elementus, pvz., geležies ir sieros junginius, juos filtruojant arba dekantuojant, prieš tai, jeigu įmanoma, prisotinant deguonimi, jeigu toks paruošimas nepakeičia vandens kompozicijos pagrindinių sudedamųjų dalių, kurios vandeniui suteikia jo savybes, atžvilgiu;

b) pašalinant geležies, mangano ir sieros junginius bei arseną iš tam tikrų natūralaus mineralinio vandens rūšių, jį apdorojant ozonu prisodrintu oru, jeigu toks paruošimas nepakeičia vandens kompozicijos pagrindinių sudedamųjų dalių, kurios vandeniui suteikia jo savybes, atžvilgiu ir jeigu:

- toks paruošimas atitinka naudojimo sąlygas, kurios apibrėžiamos laikantis 12 straipsnyje nustatytos tvarkos ir pasitarus su Komisijos sprendimu 95/273/EB [5] įsteigtu Maisto produktų moksliniu komitetu,

- apie šį paruošimą pranešama kompetentingoms institucijoms ir jį konkrečiai kontroliuoja atitinkamos kompetentingos institucijos;

c) pašalinant nepageidaujamas sudedamąsias dalis, išskyrus tas, kurios nurodytos šio straipsnio a ir b punktuose, jeigu toks paruošimas nepakeičia vandens kompozicijos pagrindinių sudedamųjų dalių, kurios vandeniui suteikia jo savybes, ir jeigu:

- toks paruošimas atitinka naudojimo sąlygas, kurios apibrėžiamos laikantis 12 straipsnyje nustatytos tvarkos ir pasitarus su Maisto produktų moksliniu komitetu,

- apie tokį paruošimą pranešama kompetentingoms institucijoms ir jį konkrečiai kontroliuoja atitinkamos kompetentingos institucijos;

d) visiškai arba iš dalies pašalinant laisvąjį anglies dvideginį, taikant tik fizikinius metodus.

2. Natūralus mineralinis vanduo toks, koks jis yra šaltinyje, neturi būti papildomas kitomis medžiagomis, išskyrus tuos atvejus, kai jis prisotinamas arba pakartotinai prisotinimas anglies dvideginiu, laikantis I priedo III skirsnyje nustatytų sąlygų.

3. Ypač draudžiama dezinfekuoti bet kokiomis priemonėmis ir pagal šio straipsnio 2 dalį papildyti bakteriostaziniais elementais ar kitaip ruošti, jeigu dėl to gali pasikeisti natūralaus mineralinio vandens gyvybingas kolonijas sudarančių vienetų skaičius.

4. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos nedraudžia naudoti natūralų mineralinį ir šaltinio vandenį nealkoholinių gėrimų gamyboje."

3. 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Natūralaus mineralinio vandens etiketėse taip pat turi būti pateikiama tokia privaloma informacija:

a) nurodoma analizinė kompozicija, išvardijant būdingąsias sudedamąsias dalis;

b) nurodomas šaltinio eksploatacijos vietos ir šaltinio pavadinimas;

c) pateikiama informacija apie visus ruošimo būdus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

2a. Jeigu nėra Bendrijos nuostatų dėl informacijos apie visus šio straipsnio 2 dalies c punkte nurodytus ruošimo būdus, valstybės narės gali ir toliau taikyti nacionalinę nuostatą."

4. 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

5. 9 straipsnis papildomas tokiomis dalimis:

"4a. Sąvoka "šaltinio vanduo" taikoma žmonėms vartoti skirtam gamtiniam vandeniui, išpilstytam į butelius šaltinio vietoje, kuris:

- atitinka II priedo 2 ir 3 dalyse nustatytus gavybos reikalavimus, kurie visada taikomi šaltinio vandeniui,

- atitinka 5 straipsnyje nustatytus mikrobiologinius reikalavimus,

- atitinka 7 straipsnio 2 dalies b ir c punktų ir 8 straipsnio ženklinimo reikalavimus,

- nebuvo paruoštas kitais negu 4 straipsnyje nurodytais būdais. Kiti ruošimo būdai leidžiami laikantis 12 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Be to, šaltinio vanduo turi atitikti 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 80/778/EEB nuostatas dėl žmonių vartojimui skirto vandens kokybės [6].

4b. Jeigu nėra Bendrijos nuostatų dėl šaltinio vandens paruošimo, nurodyto 9 straipsnio 4a dalies ketvirtoje įtraukoje, valstybės narės gali ir toliau taikyti nacionalines nuostatas."

6. 10 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

7. Įrašomas toks straipsnis:

"10a straipsnis

1. Jeigu valstybė narė turi svarių priežasčių manyti, kad natūralus mineralinis vanduo neatitinka šios direktyvos nuostatų arba kelia pavojų visuomenės sveikatai, nors jis laisvai juda vienoje ar keliose valstybėse narėse, ta valstybė narė savo teritorijoje gali laikinai apriboti arba sustabdyti prekybą šiuo produktu. Apie tai ji nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms bei nurodo tokio sprendimo priežastis.

2. Bet kurios valstybės narės arba Komisijos prašymu vandenį pripažinusi valstybė narė turi pateikti visą informaciją, kuri yra reikšminga vandens pripažinimui, kartu su reguliarių patikrinimų rezultatais.

3. Komisija kartu su Maisto produktų nuolatiniu komitetu kiek galima greičiau išnagrinėja valstybių narių pagal šio straipsnio 1 dalį nurodytas priežastis ir tuoj pat pateikia savo nuomonę bei imasi atitinkamų priemonių.

4. Jeigu Komisija mano, jog ši direktyva turi būti iš dalies pakeista, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, ji inicijuoja 12 straipsnyje nustatytą procedūrą, siekdama priimti šiuos pakeitimus. Tokiu atveju valstybė narė, priėmusi apsaugos priemones, gali jas ir toliau taikyti, kol bus priimti minėti pakeitimai."

8. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. 12 straipsnyje nustatyta tvarka priimami sprendimai dėl šių dalykų:

- leidžiamų natūralaus mineralinio vandens sudedamųjų dalių koncentracijų,

- visų būtinų ženklinimo nuostatų, pagal kurias etiketėje nurodomos didelės tam tikrų sudedamųjų dalių koncentracijos,

- 4 straipsnio 1 dalies b punkte minėto ozonu prisodrinto oro naudojimo sąlygų,

- informacijos apie 7 straipsnio 2 dalyje c punkte nurodytus ruošimo būdus.

2. 12 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti priimti sprendimai dėl šių dalykų:

- analizės metodų, įskaitant radimo ribas, kad būtų nustatyta, ar natūralus mineralinis vanduo neužterštas,

- bandinių ėmimo tvarkos ir analizės metodų, būtinų tikrinant natūralaus mineralinio vandens mikrobiologines charakteristikas."

9. Įrašomas toks straipsnis:

"11a straipsnis

Visus sprendimus, galinčius turėti įtakos visuomenės sveikatai, Komisija priima pasitarusi su Maisto produktų moksliniu komitetu."

2 straipsnis

Jei būtina, valstybės narės pakeičia savo įstatymus ir kitus teisės aktus, kad:

- ne vėliau kaip nuo 1997 m. spalio 28 d. būtų leista prekiauti produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus,

- nuo 1998 m. spalio 28 d. būtų uždrausta prekiauti produktais, neatitinkančiais šios direktyvos reikalavimų. Tačiau prekyba produktais, pateiktais į rinką arba paženklintais iki tos datos ir neatitinkančiais šios direktyvos reikalavimų, gali būti tęsiama, kol pasibaigs jų atsargos.

Valstybės narės apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1996 m. spalio 28 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

K. Hänsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. Yates

[1] OL C 314, 1994 11 11, p. 4 ir OL C 33, 1996 2 6, p. 15.

[2] OL C 110, 1995 5 2, p. 55.

[3] 1995 m. spalio 11 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 287, 1995 10 30, p. 101), 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 59, 1996 2 28, p. 44) ir 1996 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 166, 1996 6 10, p. 61). 1996 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 229, 1980 8 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[5] OL L 167, 1995 7 18, p. 22.

[6] OL L 167, 1995 7 18, p. 22.OL L 229, 1980 8 30, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------