31996L0053

1996 m. liepos 25 d., Tarybos direktyva 96/53/EB nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

Oficialusis leidinys L 235 , 17/09/1996 p. 0059 - 0075
CS.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
ET.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
HU.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
LT.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
LV.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
MT.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
PL.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
SK.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494
SL.ES skyrius 07 tomas 002 p. 478 - 494


Tarybos direktyva 96/53/EB

1996 m. liepos 25 d.

nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje [3] nustatytos tvarkos,

(1) kadangi 1984 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 85/3/EEB [4] dėl tam tikrų kelių transporto priemonių masės, matmenų ir tam tikrų kitų techninių charakteristikų, atsižvelgiant į bendrąją transporto politiką nustatė bendrus standartus, leidžiančius efektyviau naudoti kelių transporto priemones eismo tarp valstybių narių sąlygomis;

(2) kadangi Direktyva 85/3/EEB daug kartų buvo gerokai pakeista; kadangi jei ji ir toliau bus keičiama, tai siekiant aiškumo ir racionalumo, ją reikės iš naujo pateikti atskiru tekstu su 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/364/EEB dėl įrodymo, kad transporto priemonės atitinka Direktyvos 85/3/EEB [5] reikalavimus;

(3) kadangi tarp valstybių narių galiojantys standartų skirtumai komercinių kelių transporto priemonių masės ir matmenų atžvilgiu gali neigiamai paveikti konkurencijos sąlygas ir sudaryti kliūtis eismui tarp valstybių narių;

(4) kadangi pagal subsidiarumo principą, siekiant pašalinti tokias kliūtis, veiksmų reiktų imtis Bendrijos lygiu;

(5) kadangi pirmiau minėti standartai atspindi pusiausvyrą tarp racionalaus ir ekonomiško komercinių kelių transporto priemonių naudojimo bei su infrastruktūros priežiūra, kelių saugumu, aplinkos apsauga ir gyvenimo sąlygomis susijusių reikalavimų;

(6) kadangi prekių vežimui skirtų transporto priemonių matmenų bendrieji standartai ilgai turėtų nesikeisti;

(7) kadangi su transporto priemonių mase ir matmenimis susiję papildomi techniniai reikalavimai gali būti taikomi registruotoms arba valstybėje narėje naudojamoms komercinėms transporto priemonėms; kadangi šie reikalavimai neturi kliudyti komercinių transporto priemonių eismo tarp valstybių narių;

(8) kadangi "storasienės transporto priemonės refrižeratoriaus" apibrėžimas, pateiktas Direktyvos 85/3/EEB 2 straipsnyje, su pakeitimais, padarytais Direktyva 89/388/EEB [6], turėtų būti išplėstas, siekiant valstybėms narėms leisti jų teritorijoje naudoti transporto priemones refrižeratorius, nebeatitinkančius tame straipsnyje apibrėžtų su izoliacija susijusių reikalavimų;

(9) kadangi būtina išsiaiškinti "nedalomo krovinio" sąvoką siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą tokius krovinius vežančių transporto priemonių arba jų junginių leidimų atžvilgiu;

(10) kadangi tona yra visur naudojama bei laikoma transporto priemonės masės matavimo vienetu ir todėl taikoma šioje direktyvoje, nors ir pripažįstant, kad formalus masės matavimo vienetas yra niutonas;

(11) kadangi vidaus rinkoje šios direktyvos taikymo sritis turėtų apimti vidaus transportą tiek, kiek ji yra susijusi su chrakteristikomis, turinčiomis žymų poveikį konkurencijos sąlygoms transporto srityje, ir ypač su prekių vežimui skirtų transporto priemonių ir jų junginių maksimalaus leistino ilgio ir pločio dydžiais;

(12) kadangi kitų transporto priemonių charakteristikų atžvilgiu valstybės narės yra įgaliotos savo teritorijoje tik vidaus vežimui naudojamoms transporto priemonėms taikyti dydžius, kurie skiriasi nuo šioje direktyvoje nustatytų dydžių;

(13) kadangi pailgintas sukabinimo sistemas naudojantys autotraukiniai, matuojant visą jų apimtį, faktiškai pasiekia maksimalų 18,75 m ilgį; kadangi toks pat maksimalus ilgis turi būti leistas autotraukiniams, naudojantiems fiksuotas sukabinimo sistemas;

(14) kadangi prekių vežimui skirtų transporto priemonių maksimalus leistinas 2,50 m plotis gali nepalikti pakankamai vietos pakraunant padėklus, dėl ko vidaus eismą reguliuojančiuose valstybių narių teisės aktuose buvo taikomos tą lygį viršijančios skirtingos leistinos paklaidos; kadangi siekiant nustatyti aiškius techninius reikalavimus ir atsižvelgiant į su šiomis charakteristikomis susijusius kelių saugumo aspektus, būtina prisitaikyti prie dabartinių sąlygų;

(15) kadangi, jei maksimalus prekių vežimui skirtų transporto priemonių plotis padidinamas iki 2,55 m, tai toks standartas taip pat turėtų būti taikomas autobusams; kadangi autobusų atžvilgiu būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį tam, kad atitinkami gamintojai galėtų pritaikyti savo gamybinę įrangą;

(16) kadangi siekiant išvengti pernelyg didelės žalos keliams ir užtikrinti manevringumą, leidžiant eksploatuoti ir eksploatuojant transporto priemones, pirmenybė turėtų būti teikiama ne mechaninėms pakaboms, o pneumatinėms arba lygiavertėms pakaboms; kadangi neturėtų būti viršyta tam tikra maksimali ašies apkrova, o transporto priemonė turi būti pritaikyta apsisukti 360o atsižvelgiant į trajektorijos, kurios laikomasi, tam tikras ribines vertes;

(17) kadangi vykdant vidaus prekių vežimą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama jų teritorijose naudoti transporto priemones arba jų junginius, kurių matmenys skiriasi nuo šioje direktyvoje nustatytų matmenų, jei šiomis transporto priemonėmis atliekamos transporto operacijos šioje direktyvoje apibūdinamos kaip turinčios nereikšmingą poveikį tarptautinės transporto sektoriaus konkurencijos atžvilgiu, t. y. operacijos, kurias atlieka specializuotosios transporto priemonės, ir pagal modulinę koncepciją atliekamos operacijos;

(18) kadangi atliekant modulinės koncepcijos transporto operacijas, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, siekiant, kad valstybė narė galėtų adaptuoti savo kelių infrastruktūrą;

(19) kadangi transporto priemonių arba transporto priemonių junginių, pagamintų taikant naujas technologijas arba naujas koncepcijas pagal standartus, kurie nesutampa su šioje direktyvoje nustatytais standartais, atžvilgiu turėtų būti leista bandomojo laikotarpio metu siekiant pasinaudoti technikos pažanga, atlikti vietines transporto operacijas;

(20) kadangi iki šios direktyvos igyvendinimo dienos pradėtų eksploatuoti transporto priemonių atžvilgiu dėl anksčiau galiojusių skirtingų nacionalinių nuostatų arba matavimo metodų, neatitinkančių šioje direktyvoje nurodytų matmenų charakteristikų, turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis, siekiant toliau teikti transporto paslaugas valstybėje narėje, kurioje transporto priemonė yra registruota arba eksploatuojama;

(21) kadangi buvo pasiekta pažanga priimant direktyvas dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo penkias arba šešias ašis turinčių transporto priemonių junginių atžvilgiu; kadangi todėl atsižvelgiant į Direktyvos 85/3/EEB II priedą, turėtų būti panaikinti reikalavimai dėl charakteristikų, išskyrus masės ir matmenų charakteristikas, atitikties;

(22) kadangi toks pakeitimas yra būtinas, siekiant išvengti tarptautinėms konvencijoms dėl kelių eismo ir judėjimo prieštaraujančių taisyklių taikymo;

(23) kadangi siekiant palengvinti šios direktyvos atitikties monitoringą, būtina užtikrinti, kad transporto priemonių atžvilgiu būtų pateikiamas tokios atitikties įrodymas;

(24) kadangi ši direktyva neturi įtakos valstybių narių įsipareigojimams dėl galutinių terminų, kurie galioja šia direktyva keičiamoms direktyvoms taikant nacionalinės teisės aktus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma:

a) M2, M3, N2 ir N3 kategorijų motorinių transporto priemonių bei jų 03 ir 04 kategorijų priekabų matmenų atžvilgiu, pagal 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [7], II priedą;

b) masės ir transporto priemonių tam tikrų kitų a punkte nurodytų ir šios direktyvos I priedo 2 dalyje išdėstytų charakteristikų atžvilgiu.

2. Visos I priede nurodytos masės vertės laikomos transporto priemonės eksploatacijos standartais ir yra susijusios su pakrovimo sąlygomis, o ne su gamybos standartais, kurie bus apibrėžti kitoje direktyvoje.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

- "motorinė transporto priemonė" reiškia bet kurią variklio varomą savaeigę keliu važiuojančią transporto priemonę,

- "priekaba" — tai sukabinimui su motorine transporto priemone skirta, prekių vežimui pritaikyta ir įrengta bet kuri transporto priemonė, išskyrus puspriekabes,

- "puspriekabė" — tai bet kuri prekių vežimui pritaikyta ir įrengta transporto priemonė, skirta sukabinimui su motorine transporto priemone tokiu būdu, kad dalis jos būtų ant motorinės transporto priemonės ir kad motorinei transporto priemonei tektų didelė puspriekabės masės ir krovinio masės dalis,

- "transporto priemonių junginys" reiškia arba:

- autotraukinį, kurį sudaro su priekaba sukabinta motorinė transporto priemonė, arba

- sujungtą transporto priemonę, kurią sudaro su puspriekabe sukabinta motorinė transporto priemonė,

- "izoliuota transporto priemonė" — tai bet kuri transporto priemonė, kurios įtvirtinti arba judantys antstatai yra specialiai pritaikyti prekių vežimui kontroliuojamos temperatūros sąlygomis ir kurios kraštinės sienos, įskaitant izoliaciją, yra mažiausiai 45 mm storio,

- "autobusas" reiškia transporto priemonę, turinčią daugiau kaip devynias, įskaitant vairuotojo, vietas, pritaikytą ir įrengtą keleivių ir jų bagažo vežimui. Jis gali būti vieno arba dviejų aukštų ir traukti priekabą bagažui,

- "sujungtas autobusas" reiškia autobusą, kurį sudaro dvi judama dalimi sujungtos nejudančios dalys. Šio tipo transporto priemonėse yra sujungti abejose nejudančiose dalyse esantys keleivių salonai. Jungiamoji dalis leidžia keleiviams laisvai judėti tarp nejudančių dalių. Dvi dalis sukabinti ir atskirti galima tik dirbtuvėje,

- "maksimalūs leistini matmenys" reiškia maksimalius transporto priemonėms taikomus matmenis, kaip nustatyta šios direktyvos I priede,

- "maksimali leistina masė" reiškia maksimalią pakrautos transporto priemonės masę tarptautinio vežimo sąlygomis,

- "maksimali leistina ašies masė" reiškia maksimalią apkrautos ašies arba keleto ašių masę tarptautinio vežimo sąlygomis,

- "nedalomas krovinys" — tai krovinys, kuris, vežant jį keliais, be pernelyg didelių išlaidų ar su žala susijusios rizikos negali būti padalytas į du arba daugiau krovinių, ir kuris dėl savo matmenų arba masės negali būti vežamas visais atžvilgiais šią direktyvą atitinkančia motorine transporto priemone, priekaba, autotraukiniu arba sujungta transporto priemone,

- "tona" reiškia svorį, išreikštą tonos mase ir lygų 9,8 kiloniutonams (kN).

Visi I priede nurodyti maksimalūs leistini matmenys matuojami atsižvelgiant į Direktyvos 70/156/EEB I priedą, netaikant jokios leistinos paklaidos didėjančia tvarka.

3 straipsnis

1. Valstybė narė negali:

- tarptautinio vežimo sąlygomis pripažinti netinkamomis arba uždrausti savo teritorijoje naudoti bet kurioje kitoje valstybėje narėje registruotas arba pradėtas eksploatuoti transporto priemones, dėl su jų mase ir matmenimis susijusių priežasčių,

- vidaus vežimo sąlygomis pripažinti netinkamomis arba uždrausti savo teritorijoje naudoti bet kurioje kitoje valstybėje narėje registruotas arba pradėtas eksploatuoti krovinines transporto priemones, dėl su jų matmenimis susijusių priežasčių,

jei tokios transporto priemones atitinka I priede nurodytas ribines vertes.

Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, kad:

a) minėtos transporto priemonės neatitinka tos valstybės narės reikalavimų, susijusių su tam tikromis I priede nenurodytomis masės ir matmenų charakteristikomis;

b) valstybės narės, kurioje transporto priemonės registruotos arba pradėtos eksploatuoti, kompetentinga institucija leido taikyti 4 straipsnio 1 dalyje nenurodytus ribinius dydžius, viršijančius I priede nustatytus ribinius dydžius.

2. Tačiau tinkamai atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktus, 1 pastraipos a dalis nepažeidžia valstybių narių teisės reikalauti, kad jų teritorijoje registruotos arba eksploatuojamos transporto priemonės atitiktų valstybių narių nacionalinius reikalavimus dėl masės ir matmenų charakteristikų, nenurodytų I priede.

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad izoliuotos transporto priemonės turėtų ATP pažymėjimą arba ATP pažymėjimo plokštelę, numatytą 1970 m. rugsėjo 1 d. Susitarime dėl greitai gendančių produktų tarptautinio pervežimo ir dėl specialios įrangos, skirtos tokiems pervežimams.

4 straipsnis

1. Valstybės narės vidaus prekių vežimo sąlygomis jų teritorijoje neleidžia įprasto transporto priemonių arba transporto priemonių junginių judėjimo, jei tokios transporto priemonės neatitinka I priedo 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 4.2 ir 4.4 punktuose išdėstytų charakteristikų.

2. Tačiau valstybės narės vidaus prekių vežimo sąlygomis savo teritorijoje gali leisti eksploatuoti transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurie neatitinka I priedo 1.3, 2, 3, 4.1 ir 4.3 punktuose nurodytų charakteristikų.

3. Maksimalius leistinus matmenis viršijančioms transporto priemonėms arba transporto priemonių junginiams gali būti leista judėti tik taikant kompetentingų institucijų nediskriminuojant išduotus specialius leidimus, arba remiantis panašiais nediskriminuojančiais susitarimais, sudarytais kiekvienu konkrečiu atveju susitariant su institucijomis, kai tokios transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai veža nedalomus krovinius arba yra skirti tokiems kroviniams vežti.

4. Valstybės narės gali leisti transporto priemonėms arba transporto priemonių junginiams, naudojamiems prekių vežimui ir vykdantiems tam tikrą didelio poveikio tarptautinei konkurencijai transporto sektoriuje neturinčią vidaus transporto veiklą, judėti valstybių narių teritorijoje, jeigu jų matmenys skiriasi nuo I priede 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 4.2 ir 4.4 punktuose nustatytų matmenų.

Laikoma, kad transporto veikla neturi didelio poveikio tarptautinei konkurencijai transporto sektoriuje, jeigu vykdoma viena iš a ir b punktuose išdėstytų sąlygų:

a) transporto veikla valstybės narės teritorijoje vykdoma specializuotomis transporto priemonėmis arba jų junginiais tokiomis aplinkybėmis, kokiomis tos veiklos paprastai nevykdo transporto priemonės iš kitų valstybių narių, pvz. su medienos ruoša ir miškininkyste susijusi veikla;

b) valstybė narė, leidžianti savo teritorijoje transporto veiklą vykdyti transporto priemonėmis arba jų junginiais, kurių matmenys skiriasi nuo I priede nustatytų matmenų, taip pat leidžia I priede nustatytus matmenis atitinkančias motorines transporto priemones, priekabas, puspriekabes naudoti tokiuose junginiuose, kad būtų pasiektas bent jau toje valstybėje narėje leistinas pakrovimo ilgis, ir kad kiekvienas operatorius galėtų turėti naudos iš vienodų konkurencijos salygų (modulinės koncepcijos).

Atitinkama valstybė narė, kuri turi pritaikyti savo kelių infrastruktūrą siekiant įvykdyti b punkte nustatytą sąlygą, vis dėlto vėliausiai iki 2003 m. gruodžio 31 d. gali uždrausti dabartinius nacionalinius matmenų standartus viršijančių transporto priemonių arba jų junginių judėjimą vidaus prekių vežimo sąlygomis jos teritorijoje, jeigu nacionalinės teisės aktai nediskriminuojant bus taikomi visiems Bendrijos vežėjams.

Valstybės narės Komisiją informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į šios pastraipos nuostatas.

5. Valstybės narės transporto priemonėms arba jų junginiams, kuriuose pritaikytos naujos technologijos arba naujos koncepcijos ir kurie neatitinka vieno ar daugiau šios direktyvos reikalavimų, bandomojo laikotarpio metu gali leisti vykdyti tam tikras vietines transporto operacijas. Apie tai valstybės narės informuoja Komisiją.

6. Valstybės narės dėl skirtingų nacionalinių nuostatų ar matavimo metodų gali leisti savo teritorijoje iki 2006 m. gruodžio 31 d. eksploatuoti transporto priemones arba jų junginius, naudojamus prekių vežimui ir registruotus arba iki šios direktyvos įgyvendinimo pradėtus eksploatuoti, jeigu matmenys viršija I priedo 1.1, 1.2, 1.4-1.8, 4.2 ir 4.4 punktuose nustatytus matmenis.

5 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio 6 dalies:

a) iki 1991 m. sausio 1 d. pradėtos eksploatuoti sujungtos transporto priemonės, neatitinkančios I priedo 1.6 ir 4.4 punktuose nurodytų specifikacijų, jei visas jų ilgis neviršija 15,50 m, atitinka 3 straipsnyje nurodytas specifikacijas;

b) I priedo 1.7 ir 1.8 punktuose nurodytų specifikacijų neatitinkančių autotraukinių, kurių motorinė transporto priemonė buvo pradėta eksploatuoti iki 1991 m. gruodžio 31 d., atžvilgiu iki 1998 m. gruodžio 31 d. laikoma, kad jie atitinka 3 straipsnyje nurodytas specifikacijas, jei visas minėtų transporto priemonių ilgis neviršija 18,00 m.

6 straipsnis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnyje nurodytos transporto priemonės, atitinkančios šią direktyvą, turėtų vieną iš a, b ir c punktuose išdėstytų įrodymų:

a) šių dviejų plokštelių junginį:

- "gamyklinę lentelę", sukurtą ir pritvirtintą, atsižvelgiant į Direktyvą 76/114/EEB [8],

- pagal III priedą matmenis nurodančią lentelę, sukurtą ir pridėtą atsižvelgiant į Direktyvą 76/114/EEB;

b) pagal Direktyvą 76/114/EEB sukurtą ir pridėtą vieną lentelę, kurioje išdėstyta informacija dėl dviejų a punkte nurodytų lentelių;

c) bendrąjį dokumentą, išduotą valstybės narės, kurioje transporto priemonė registruota arba pradėta eksploatuoti, kompetentingos institucijos. Toks dokumentas turi tokias pat antraštes ir informaciją, kaip ir a punkte nurodytos lentelės. Jis laikomas lengvai patikrinamoje vietoje ir yra atitinkamai apsaugotas.

2. Jei transporto priemonės charakteristikos nebeatitinka atitikties dokumente nurodytų charakteristikų, valstybė narė, kurioje transporto priemonė registruota, imasi būtinų veiksmų siekiant užtikrinti to dokumento pakeitimą.

3. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas lenteles ir dokumentus laiko įrodymu, kad transporto priemonė atitinka šios direktyvos reikalavimus.

4. Atitiktį įrodančius dokumentus turinčios transporto priemonės gali būti:

- atsitiktinai tikrinamos dėl bendrų masės standartų atitikimo,

- įtariant, kad nesilaikoma šios direktyvos reikalavimų, tikrinamos dėl bendrų matmenų standartų atitikimo.

5. Vidurinėje su mase susijusioje atitikties dokumento skiltyje tam tikrais atvejais yra nurodomi atitinkamai transporto priemonei taikomi Bendrijos masės standartai. I priedo 2.2.2 dalies c punkte nurodytų transporto priemonių atžvilgiu įrašas "44 tonos" yra rašomas skliausteliuose prie maksimalios leistinos transporto priemonių junginio masės.

6. Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, kad bet kurios jos teritorijoje registruotos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės atžvilgiu atitiktį įrodančiame dokumente kairiojoje skiltyje nurodoma nacionalinės teisės aktais apibrėžta maksimali leistina masė, o dešinėje skiltyje — techniškai leistina masė.

7 straipsnis

Ši direktyva neturi trukdyti galiojančių kelių eismo nuostatų taikymui kiekvienoje valstybėje narėje, leidžiančioje tam tikruose keliuose arba inžineriniuose statiniuose apriboti transporto priemonių masę ir (arba) matmenis, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje tos transporto priemonės registruotos.

8 straipsnis

Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje 3 straipsnis netaikomas iki 1998 m. gruodžio 31 d.:

a) I priedo 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 ir 3.3.2 punktuose nurodytų standartų atžvilgiu:

- išskyrus 2.2.2 punkte nurodytas sujungtas transporto priemones, kai:

i) visas pakrautos transporto priemonės svoris neviršija 38 tonų;

ii) bet kurių 3.3.2 punkte nurodytame plote išdėstytų trijų ašių apkrova neviršija 22,5 tonų,

- išskyrus 2.2.3, 2.2.4, 2.3 ir 2.4 punktuose nurodytas transporto priemones, kai visas pakrautos transporto priemonės svoris neviršija:

i) 35 tonų 2.2.3 ir 2.2.4 punktuose nurodytų transporto priemonių atžvilgiu;

ii) 17 tonų 2.3.1 punkte nurodytų transporto priemonių atžvilgiu;

iii) 30 tonų 2.3.3 punkte nurodytų transporto priemonių atžvilgiu, jei jos atitinka tame punkte ir 4.3 punkte išdėstytas sąlygas;

iv) 27 tonų 2.4 punkte nurodytų transporto priemonių atžvilgiu,

b) I priedo 3.4 punkte nurodyto standarto atžvilgiu, išskyrus 2.2, 2.3 ir 2.4 punktuose nurodytų transporto priemonių atžvilgiu, kai varomosios ašies apkrova neviršija 10,5 tonų.

9 straipsnis

I priedo 1.2 punkto a papunktyje nurodyto standarto atžvilgiu valstybė narė iki 1999 m. gruodžio 31 d. gali neleisti arba uždrausti savo teritorijoje naudotis autobusais, kurių plotis viršija 2,5 m.

Valstybės narės Komisiją informuoja apie priemones, kurių imtasi atsižvelgiant į šį straipsnį. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

10 straipsnis

IV priedo A dalyje išvardytos direktyvos panaikinamos nuo 11 straipsnyje nurodytos dienos, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl IV priedo B dalyje išdėstytų perkėlimo į nacionalinę teisę galutinių terminų.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir interpretuojamos pagal V priede pateiktą koreliacijos lentelę.

11 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. rugsėjo 17 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

12 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

13 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. liepos 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Coveney

[1] OL C 38, 1994 2 8, p. 3 ir OL C 247, 1995 9 23, p. 1.

[2] OL C 295, 1994 10 22, p. 72.

[3] 1994 m. lapkričio 15 d. pareikšta Europos Parlamento nuomonė (OL C 341, 1994 12 5, p. 39), 1995 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 356, 1995 12 30, p. 13) ir 1996 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 96, 1996 4 4, p. 233).

[4] OL L 2, 1985 1 3, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/7/EEB (OL L 57, 1992 3 2, p. 29).

[5] OL L 221, 1986 8 7, p. 48.

[6] OL L 142, 1989 5 25, p. 3.

[7] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[8] OL L 24, 1976 1 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 78/507/EEB (OL L 155, 1978 6 13, p. 31).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ MAKSIMALI MASĖ, MATMENYS IR SU JAIS SUSIJUSIOS CHARAKTERISTIKOS

1. | 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų transporto priemonių maksimalūs leistini matmenys | |

1.1 | Maksimalus ilgis: | |

— motorinė transporto priemonė | 12,00 m |

— priekaba | 12,00 m |

— sujungta transporto priemonė | 16,50 m |

— autotraukinys | 18,75 m |

— sujungtas autobusas | 18,00 m |

1.2 | Maksimalus plotis | |

a)visos transporto priemonės | 2,55 m |

b)izoliuotų transporto priemonių antstatai | 2,60 m |

1.3 | Maksimalus aukštis (taikoma bet kuriai transporto priemonei) | 4,00 m |

1.4 | Nuimami antstatai ir standartinės krovinių vežimo priemonės, tokios kaip konteineriai, kuriems taikomi 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 ir 4.4 punktuose nurodyti matmenys | |

1.5 | Bet kuri judanti motorinė transporto priemonė arba jų junginys turi būti pritaikyti apsisukti nubrėžtame apskritime, kurio išorinis spindulys yra 12,50 m, o vidinis spindulys - 5,30 m | |

1.6 | Maksimalus nuotolis tarp vidurinės ašies ir puspriekabės užpakalinės dalies | 12,00 m |

1.7 | Maksimalus nuotolis, išmatuotas lygiagrečiai išilginei autotraukinio ašiai nuo krovimo ploto pirmo išorinio taško už kabinos iki junginio priekabos galinio išorinio taško, be atstumo tarp vilkiko užpakalinės dalies ir priekabos priekio | 15,65 m |

1.8 | Maksimalus atstumas, išmatuotas lygiagrečiai išilginei autotraukinio ašiai nuo krovimo ploto pirmo išorinio taško už kabinos iki junginio priekabos galinio išorinio taško | 16,40 m |

2. | Maksimali leistina transporto priemonės masė (tonomis) | |

2.1 | Transporto priemonių junginio dalį sudarančios transporto priemonės | |

2.1.1 | Dviašė priekaba | 18 tonų |

2.1.2 | Triašė priekaba | 24 tonos |

2.2 | Transporto priemonių junginiai | |

2.2.1 | Autotraukiniai su penkiomis arba šešiomis ašimis | |

a)dviašė motorinė transporto priemonė su triaše priekaba | 40 tonų |

b)triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše priekaba | 40 tonų |

2.2.2 | Sujungtos transporto priemonės su penkiomis arba šešiomis ašimis | |

a)dviašė motorinė transporto priemonė su triaše puspriekabe | 40 tonų |

b)triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše puspriekabe | 40 tonų |

c)triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše puspriekabe, kuri, vykdydama kombinuoto transporto veiklą, veža 40 pėdų ISO konteinerį | 44 tonos |

2.2.3 | Iš dviašės motorinės transporto priemonės ir dviašės priekabos sudaryti autotraukiniai su keturiomis ašimis | 36 tonos |

2.2.4 | Iš dviašės motorinės transporto priemonės ir dviašės puspriekabės sudarytos sujungtos transporto priemonės su keturiomis ašimis, jei atstumas tarp puspriekabės ašių: | |

2.2.4.1 | yra 1,3 m arba didesnis, bet ne daugiau 1,8 m | 36 tonos |

2.2.4.2 | yra didesnis už 1,8 m | 36 tonos + 2 tonų riba, kai atsižvelgiama į motorinės transporto priemonės maksimalų leistiną svorį (18 tonų) ir maksimalią leistiną puspriekabės tandemo ašies apkrovą (20 tonų), o varomosios ašies ratlankiai sudvejinti, ir pneumatinė pakaba arba pakaba Bendrijoje pripažįstama ekvivalentiška kaip apibrėžta II priede |

2.3 | Motorinės transporto priemonės | |

2.3.1 | Dviašės motorinės transporto priemonės | 18 tonų |

2.3.2 | Triašės motorinės transporto priemonės | — 25 tonos — 26 tonos kai varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Bendrijoje pripažįstama ekvivalentiška kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 tonos |

2.3.3 | Keturašės motorinės transporto priemonės su dviem valdomosiomis ašimis | — 32 tonos kai varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Bendrijoje pripažįstama ekvivalentiška, kaip apibrėžta II priede, arba kai kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 tonos |

2.4 | Triašiai sujungti autobusai | 28 tonos |

3. | Maksimali leistina 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų transporto priemonių ašies apkrova (tonomis) | |

3.1 | Pavienės ašys Pavienės nevaromosios ašys | 10 tonų |

3.2 | Priekabų ir puspriekabių sudvejintos ašys Vienos sudvejintos ašies masės suma neturi viršyti šių dydžių, kai atstumas (d) tarp ašių yra toks: | |

3.2.1 | mažiau nei 1 m (d < 1,0) | 11 tonų |

3.2.2 | tarp 1,0 m ir mažiau nei 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) | 16 tonų |

3.2.3 | tarp 1,3 m ir mažiau nei 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) | 18 tonų |

3.2.4 | 1,8 m arba daugiau (1,8 ≤ d) | 20 tonų |

3.3 | Triašės priekabos ir puspriekabės vienos triašės masės suma neturi viršyti šių dydžių, kai atstumas d tarp ašių yra toks : | |

3.3.1 | 1,3 m arba mažiau (d ≤ 1,3) | 21 tona |

3.3.2 | daugiau kaip 1,3 m ir iki 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) | 24 tonos |

3.4 | Varomoji ašis | |

3.4.1 | 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose nurodytų transporto priemonių varomoji ašis | 11,5 tonos |

3.4.2 | 2.2.3, 2.2.4, 2.3 ir 2.4 punktuose nurodytų transporto priemonių varomoji ašis | 11,5 tonos |

3.5 | Motorinių transporto priemonių sudvejintosios ašys Sudvejintosios ašies masės suma neturi viršyti šių dydžių, jei atstumas d tarp ašių yra toks: | |

3.5.1 | Mažiau nei 1 m (d < 1,0) | 11,5 tonos |

3.5.2 | 1,0 m arba daugiau, bet mažiau kaip 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) | 16 tonų |

3.5.3 | 1,3 m arba daugiau, bet mažiau kaip 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) | — 18 tonų — 19 tonų jei varomojoje ašyje yra įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba Bendrijoje pripažįstama ekvivalentiška pakaba, kaip apibrėžta II priede, arba kai kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies masė neviršija 9,5 tonos |

4. | 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų transporto priemonių atitinkamos charakteristikos | |

4.1 | Visos transporto priemonės Transporto priemonės arba jų junginio varomosios ašies arba varomųjų ašių apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 % visos pakrautos transporto priemonės arba jų junginio masės tarptautinio vežimo sąlygomis | |

4.2 | Autotraukiniai Atstumas tarp motorinės transporto priemonės užpakalinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3,00 m | |

4.3 | Maksimali leistina masė atsižvelgiant į ratų bazę Maksimali leistina keturašės motorinės transporto priemonės masė, išreikšta tonomis, negali penkis kartus viršyti metrais išreikšto atstumo tarp transporto priemonės pačiame priekyje esančios ašies ir užpakalinės ašies | |

4.4 | Puspriekabės Atstumas nuo sukabinamojo šerdeso iki bet kurio puspriekabės priekinio taško, matuojant horizontalioje plokštumoje, neturi viršyti 2,04 m. | |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SU TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAROMOSIOS AŠIES (AŠIŲ) TAM TIKRŲ NEPNEUMATINĖS PAKABOS SISTEMŲ IR PNEUMATINĖS PAKABOS LYGIAVERTIŠKUMU SUSIJUSIOS SĄLYGOS

1. PNEUMATINĖS PAKABOS APIBRĖŽIMAS

Pakabos sistema laikoma pneumatine, jei bent 75 % spyruokliavimo poveikio sukelia pneumatinė spyruoklė.

2. LYGIAVERTIŠKUMAS PNEUMATINĖS PAKABOS ATŽVILGIU

Lygiaverte pneumatinei pakabai laikoma pakaba turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. laisvų trumpalaikių žemo dažnio vertikalių virpesių metu virš varomosios ašies arba vežimėlio esančios masės matuojamasis dažnis ir slopinimas, maksimaliai apkrovus pakabą, turi nukristi iki 2.2 — 2.5 punktuose nurodytų ribų;

2.2. kiekvienoje ašyje turi būti įtaisyti hidrauliniai amortizatoriai. Sudvejintų ašių vežimėlių amortizatoriai turi būti nustatyti taip, kad sumažintų vežimėlių virpesius;

2.3. vidutinis slopinimo santykinis dydis D turi būti lygus daugiau kaip 20 % ribinio pakabos slopinimo normaliomis sąlygomis, kai yra veikiantys hidrauliniai amortizatoriai;

2.4. pakabos slopinimo santykinis dydis D, pašalinus arba sugedus visiems hidrauliniams amortizatoriams, turi būti ne daugiau kaip 50 % D;

2.5. virš varomosios ašies arba vežimėlio esančios masės virš lingių dažnis laisvų pereinamųjų vertikalių virpesių sąlygomis neturi būti aukštesnis kaip 2,0 Hz;

2.6. pakabos virpesių dažnis ir slopinimas nurodyti 3 dalyje. Dažnio ir slopinimo matavimams taikoma bandymų tvarka nustatyta 4 dalyje.

3. DAŽNIO IR SLOPINIMO APIBRĖŽIMAS

Šis apibrėžimas yra susijęs su virš varomosios ašies arba vežimėlio esančia mase M (kg) virš lingių. Ašiai arba vežimėliui būdingas bendras vertikalus stabilumas tarp kelio paviršiaus ir masės virš lingių K Niutonų/metrui (N/m) per sekundę ir bendras slopinimo koeficientas C Niutonų metrui per sekundę (N.s/m). Vertikalus masės virš lingių pasislinkimas yra Z. Masės virš lingių judėjimo lygtis laisvų virpesių atžvilgiu yra tokia:

M

d

Z

+ C

+ kZ = 0

Masės virš lingių virpesių dažnis F (rad/sek) yra toks:

F =

4M

2

Slopinimas yra ribinis, kai C = Co,

čia

C

= 2

2KM

C/C

o.

Masės virš lingių laisvų pereinamų virpesių metu masės vertikalusis judėjimas vyksta slopinimo sinusoidės trajektorija (2 pav.). Virpesių dažnį galima apskaičiuoti matuojant laiką pastebimų virpesių ciklų atžvilgiu. Slopinimą galima apskaičiuoti matuojant nuoseklių tos pačios krypties virpesių viršūnių aukščius. Jei pirmojo ir antrojo virpesių ciklo viršūnių amplitudės yra A1 ir A2, tai slopinimo koeficientas D yra:

D = C

C

= 1

· ln

A1A2

ln — natūralus amplitudės koeficiento logaritmas.

4. BANDYMŲ ATLIKIMAS

Siekiant bandymais nustatyti slopinimo koeficientą D, slopinimo koeficientą be hidraulinių amortizatorių ir pakabos virpesių dažnį F, pakrauta transporto priemonė turėtų:

a) mažu greičiu (5 km/h ± 1 km/h) pervažiuoti per 1 pav. pavaizduotos formos 80 mm laiptelį. Pereinamieji virpesiai, kuriuos reikia analizuoti dažnio ir slopinimo atžvilgiu, atsiranda varomosios ašies ratams nuvažiavus nuo laiptelio;

arba

b) būti taip traukiama žemyn važiuoklės, kad varomosios ašies apkrova 1,5 karto viršytų jos maksimalią statinę vertę. Sustabdyta transporto priemonė staigiai paleidžiama ir analizuojami atsiradę virpesiai;

arba

c) būti pakelta už važiuoklės taip, kad masė virš lingių pakiltų 80 mm virš varomosios ašies. Pakelta transporto priemonė staigiai paleidžiama ir analizuojami atsiradę virpesiai;

arba

d) būti bandoma kitokiais būdais, jei gamintojas, pritarus techniniam skyriui, patvirtino, kad jie lygiaverčiai.

Transporto priemonė tarp varomosios ašies ir važiuoklės turėtų turėti vertikalaus poslinkio keitlį, įtaisytą tiesiai virš varomosios ašies. Siekiant apskaičiuoti dažnį F, pagal minėto keitlio judėjimą gali būti matuojamas laiko intervalas tarp pirmos ir antros kompresijos viršūnių ir amplitudės santykis, siekiant apskaičiuoti slopinimą. Vežimėlių su sudvejintomis varomosiomis ašimis vertikalaus poslinkio keitliai turėtų būti tvirtinami tarp kiekvienos varomosios ašies ir tiesiai virš jos esančios važiuoklės.

+++++ TIFF +++++

1 pav.Pakabos bandymų pakopa

+++++ TIFF +++++

2 pav.Trumpalaikis slopinimo valdomumas

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTE NURODYTŲ MATMENŲ LENTELĖ

I. Matmenų lentelėje, pridėtoje kiek galima arčiau Direktyvoje 76/114/EEB nurodytos lentelės, turi būti pateikti šie duomenys:

1) gamintojo pavadinimas [1];

2) transporto priemonės identifikavimo numeris [2];

3) motorinės transporto priemonės, priekabos arba puspriekabės ilgis (L);

4) motorinės transporto priemonės, priekabos arba puspriekabės plotis (W);

5) su transporto priemonių junginių ilgio matavimu susiję duomenys:

- atstumas (a) tarp motorinės transporto priemonės priekio ir sukabinimo įtaiso centro (užkabinimo kablio arba priekabos prikabinimo aikštelės); jei yra priekabos prikabinimo aikštelė su keletu sukabinimo vietų, turi būti pateikiami minimalūs ir maksimalūs dydžiai (amin ir amax),

- atstumas (b) tarp priekabos (priekabos prikabinimo aikštelės) arba puspriekabės (prikabinimo aikštelės) sukabinimo įtaiso centro ir priekabos arba puspriekabės užpakalinės dalies; jei yra kelios sukabinimo įtaiso vietos, turi būti pateikiami minimalūs ir maksimalūs dydžiai (bmin ir bmax).

Transporto priemonės junginio ilgis yra motorinės transporto priemonės ir priekabos arba puspriekabės ilgis sustačius jas tiesia linija vieną paskui kitą.

II. Atitiktį įrodančiuose dokumentuose pateiktos vertės visiškai atitinka transporto priemonėje atliktus matavimus.

[1] Šios informacijos nereikia kartoti, jei transporto priemonėje yra viena duomenis apie svorį ir matmenis pateikianti plokštelė.

[2] Šios informacijos nereikia kartoti, jei transporto priemonėje yra viena duomenis apie svorį ir matmenis pateikianti plokštelė.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

A DALIS

PANAIKINTOS DIREKTYVOS

(nurodytos 10 straipsnyje)

- Direktyva 83/3/EEB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių svorių, matmenų ir tam tikrų kitų techninių charakteristikų bei jos vėlesni pakeitimai:

- Direktyva 86/360/EEB

- Direktyva 88/218/EEB

- Direktyva 89/338/EEB

- Direktyva 89/460/EEB

- Direktyva 89/461/EEB

- Direktyva 91/60/EEB

- Direktyva 92/7/EEB

- Direktyva 86/364/EEB, susijusi su transporto priemonių atitikties įrodymo Direktyvos 85/3/EEB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių svorių, matmenų ir kitų tam tikrų techninių charakteristikų atžvilgiu.

B DALIS

Direktyva | Perkėlimo į nacionalinę teisę galutinis terminas |

85/3/EEB (OL L 2, 1985 1 3, p. 14) | 1986 m. liepos 1 d. |

1990 m. sausio 1 d. |

86/360/EEB (OL L 217, 1986 8 5, p. 19) | 1992 m. sausio 1 d. |

86/364/ EEB (OL L 221, 1986 8 7, p. 48) | 1987 m. liepos 29 d. |

88/218/EEB (OL L 98, 1988 4 15, p. 48) | 1989 m. sausio 1 d. |

89/338/EEB (OL L 142, 1989 5 25, p. 3) | 1991 m. liepos 1 d. |

89/460/EEB (OL L 226, 1989 8 3, p. 5) | 1993 m. sausio 1 d. |

89/461/EEB (OL L 226, 1989 8 3, p. 7) | 1991 m. sausio 1 d. |

91/60/EEB (OL L 37, 1991 2 9, p. 37) | 1991 m. rugsėjo 30 d. |

92/7/EEB (OL L 57, 1992 3 2, p. 29) | 1992 m. gruodžio 31 d. |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

KORELIACINĖ LENTELĖ

Ši direktyva | 85/3/EEB | 86/360/EEB | 86/364/EEB | 88/218/EEB | 89/338/EEB | 89/460/EEB | 89/461/EEB | 91/60/EEB | 92/7/EEB |

1 straipsnio 1 dalis | 1 straipsnio 1 dalis | | | | | | | | |

1 straipsnio 1 dalies a punktas | — | | | | | | | | |

1straipsnio 1 dalies b punktas | 1 straipsnio 1 dalies b punktas | | | | | | | | |

1 straipsnio 2 dalis | 1 straipsnio 2 dalis | | | | | | | | |

2 straipsnio 1-4 ir 6-10 įtraukos | | | | | 1 straipsnio 2 dalis | | | | |

2 straipsnio 5, 11 ir 12 įtraukos | — | | | | | | | | |

2 straipsnio paskutinė pastraipa | — | | | | | | | | |

3 straipsnio 1 dalis | — | | | | | | | | |

3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai | 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai | | | | | | | | |

3 straipsnio 2 dalis | 3 straipsnio 2 dalis | | | | | | | | |

3 straipsnio 3 dalis | — | | | | | | | | |

4 straipsnis | — | | | | | | | | |

5 straipsnio a punktas | | | | | | | 1 straipsnio 1 dalis | | |

5 straipsnio b punktas | | | | | | | | 1 straipsnio 1 dalis | |

6 straipsnio 1-4 dalys | | | 1 straipsnio 1-4 dalys | | | | | | |

6 straipsnio 5-6 dalys | | | 2 straipsnio 1-2 dalys | | | | | | |

7 straipsnis | 6 straipsnis | | | | | | | | |

8 straipsnis | | | | | | 1 straipsnis | | | |

9-12 straipsniai | — | | | | | | | | |

13 straipsnis | 9 straipsnis | | | | | | | | |

I priedas | I priedas | | | | | | | | |

1 punktas | 1 punktas | | | | | | | | |

1.1 punkto 1-3 ir 5 įtraukos | | | | | | | | 1 straipsnio 2 dalis | |

1.1 punkto 4 įtrauka | — | | | | | | | | |

1.2 a punktas | — | | | | | | | | |

1.2 b punktas | — | | | | | | | | |

1.3-1.5 punktai | 1.3-1.5 punktai | | | | | | | | |

1.6 punktas | | | | | | | 1 straipsnio 3 dalis | | |

1.7 punktas | | | | | | | | 1 straipsnio 3 dalis | |

1.8 punktas | — | | | | | | | | |

2 punktas iki 2.2.1 b | 2 punktas iki 2.2.1 b | | | | | | | | |

2.2.2 punktas (a-c) | 2.2.2 punktas (a-c) | | | | | | | | |

2.2.3 punktas, 2.2.4.1 punktas | | | | | 1 straipsnio 5 dalies b punktas | | | | |

2.2.4.2 punktas | | | | | | | | | 1 straipsnio 1 dalies a punktas |

2.3-2.3.1 punktai | | | | | 1 straipsnio 5 dalies c punktas | | | | |

2.3.2-2.3.3 punktai | | | | | | | | | 1 straipsnio 1 dalies b-c punktai |

2.4 punktas | | | | | 1 straipsnio 5 dalies c punktas | | | | |

3-3.3.2 punktai | 3-3.3.2 punktai | | | | | | | | |

3.4-3.4.1 punktai | | 1straipsnio 3 dalis | | | | | | | |

3.4.2-3.5.2 punktai | | | | | 1 straipsnio 5 dalies d punktas | | | | |

3.5.3 punktas | | | | | | | | | 1straipsnio 1 dalies d punktas |

4-4.2 punktai | 4-4.2 punktai | | | | | | | | |

4.3 punktas | | | | | 1 straipsnio 5 dalies e punktas | | | | |

4.4 punktas | | | | | | | 1 straipsnio 4 dalis | | |

II priedas | | | | | | | | | III priedas |

III priedas | | | Priedas | | | | | | |

--------------------------------------------------