31996F0197Oficialusis leidinys L 063 , 13/03/1996 p. 0008 - 0009


Bendrieji veiksmai

1996 m. kovo 4 d.

priimti Tarybos remiantis Europos Sąjungos Sutarties K.3 straipsniu dėl oro uosto tranzito susitarimų

(96/197/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 1995 m. vasario 23 d. Prancūzijos Respublikos iniciatyvą,

kadangi trečiųjų valstybių piliečių atvykimo ir judėjimo valstybėse narėse sąlygų nustatymas bei kova su trečiųjų valstybių piliečių nelegalia imigracija yra bendrų interesų sritis, remiantis Sutarties K.1 straipsnio 3 dalies a ir c punktais;

kadangi kelionės oru maršrutas, ypač kai prašoma įvažiavimo arba įvažiavimo de facto atvejais, skrendant tranzitu yra pastebimas būdas neteisėtai apsigyventi valstybių narių teritorijoje; kadangi turėtų būti gerinama tokių maršrutų kontrolė;

kadangi Čikagos Konvencijos dėl tarptautinės civilinės aviacijos 9 priedas nustato laisvo tranzito zonas tarptautiniuose oro uostuose; kadangi, nepaisant to, valstybėms leidžiama daryti išimtis šiam bendram principui, pranešant Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) ir reikalaujant oro uosto tranzitinės vizos; kadangi ši galimybė turėtų būti kaip galima labiau ribojama, norint išvengti bet kokių nereikalingų oro transporto plėtros suvaržymų;

kadangi valstybių narių politikos šioje srityje suderinimas atitinka Sutarties saugumo ir nelegalios imigracijos kontrolės tikslus, prisidedant prie oro linijų ir oro uostų konkurencijos sąlygų suderinimo valstybėse narėse;

kadangi šis klausimas nėra susijęs su vizomis, kurių reikia, kertant valstybių narių išorės sienas ir todėl jo nereglamentuoja Europos bendrijos steigimo sutarties 100c straipsnio 1 dalis; kadangi, nepaisant to, tai atitinka bendrus interesus ir gali būti efektyviai sprendžiama bendraisiais veiksmais;

kadangi valstybėms narėms, neturinčioms oro uosto vizų susitarimų, turėtų būti skirta pakankamai laiko jiems parengti,

PATVIRTINO ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Šiuose bendruose veiksmuose "oro uosto tranzitinė viza (OTV)" reiškia leidimą vykti tranzitu per valstybių narių oro uostų tarptautines zonas tam tikrų trečiųjų šalių piliečiams, kaip išimtį iš laisvo tranzito principo, nustatyto Čikagos Konvencijos dėl tarptautinės civilinės aviacijos 9 priede.

2 straipsnis

1. Oro uosto tranzitines vizas išduoda valstybių narių konsulinės tarnybos.

2. Oro uostų tranzitinių vizų išdavimo sąlygas nustato kiekviena valstybė narė pagal Tarybos patvirtintus vizų parengimo ir išdavimo kriterijus.

Visais atvejais konsulinės tarnybos turi išsiaiškinti, ar nėra pavojaus saugumui arba nelegalios imigracijos grėsmės. Be kita ko, joms turi būti įrodyta, kad prašymas išduoti oro uosto tranzitinę vizą yra grindžiamas pareiškėjo pateiktais dokumentais ir kiek įmanoma, šie dokumentai garantuoja atvykimą į galutinės paskirties valstybę, ypač pateikiant vizą, jei jos reikalaujama.

3. Įsigaliojus 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95 nuostatoms, numatančioms vienodą vizų formą [1], valstybės narės išduoda oro uosto tranzitines vizas naudodamos reglamente nurodytą vienodą formą.

3 straipsnis

Kiekviena valstybė narė reikalauja oro uosto tranzitinės vizos iš trečiųjų valstybių, įtrauktų į pridedamą bendrą sąrašą, kurios jau nebeturi susijusios valstybės narės įvažiavimo arba tranzitinės vizos, praeinant per oro uostų tranzitines zonas, esančias jos teritorijoje, piliečių.

4 straipsnis

Oro uosto tranzitinės vizos reikalavimui valstybė narė gali numatyti išimtis trečiųjų valstybių, išvardintų pridedamame bendrame sąraše, piliečiams, pirmiausia šiems asmenims:

- lėktuvų ir laivų įgulų nariams,

- asmenims, turintiems diplomatinius, pareiginius ar tarnybinius pasus,

- asmenims, turintiems valstybės narės išduotus leidimus gyventi arba juos atitinkančius dokumentus,

- asmenims, turintiems valstybės narės arba valstybės, dalyvaujančios Europos ekonominės erdvės susitarime, išduotas vizas.

5 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nusprendžia, ar turėtų būti reikalaujama oro uosto tranzitinės vizos iš trečiųjų valstybių, kurios neįtrauktos į pridedamą bendrąjį sąrašą, piliečių.

6 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato oro uosto tranzito susitarimus, taikomus įstatymu pripažintiems asmenims be pilietybės ir pabėgėliams.

7 straipsnis

Per 10 darbo dienų po šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo, valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Tarybos Generalinį sekretoriatą apie priemones, kurių imtasi pagal 4, 5 ir 6 straipsnius. Šios priemonės paskelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Kiekvienais metais Tarybai pirmininkaujanti šalis rengia ataskaitą apie pažangą, pasiektą derinant oro uosto tranzito susitarimus Sąjungoje.

Taryba išnagrinės visus pasiūlymus dėl pridedamo sąrašo pataisų.

9 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai neužkerta kelio glaudesniam oro uosto tranzito derinimui tarp kai kurių valstybių narių, pagal apimtį viršijančių pridedamą bendrą sąrašą.

10 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja pirmąją šeštojo mėnesio dieną po jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Tačiau Danijos, Suomijos ir Švedijos atžvilgiu šie bendrieji veiksmai įsigalioja pirmą aštuoniolikto mėnesio dieną po jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1996 m. kovo 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Baratta

[1] OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Afganistanas

Etiopija

Eritrėja

Gana

Irakas

Iranas

Nigerija

Somalis

Šri Lanka

Zairas

--------------------------------------------------