31996D0282Oficialusis leidinys L 107 , 30/04/1996 p. 0012 - 0015


Komisijos sprendimas

1996 m. balandžio 10 d.

dėl Jungtinio tyrimų centro reorganizavimo

(96/282/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 8 straipsnį ir 131 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Jungtinio tyrimų centro valdytojų tarybos nuomonę,

kadangi 1985 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimu 85/593/Euratomas dėl Jungtinio tyrimų centro (JTC) reorganizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/95/Euratomas [2] ir Sprendimu 94/809/Euratomas [3], patvirtinta tokia Jungtinio tyrimo centro struktūra, kuri yra tinkama vykdyti jam pavestas užduotis;

kadangi ši struktūra keičiama, kai tik Komisija mano tai esant būtina tam, kad būtų užtikrintas optimalus JTC vykdomos veiklos veiksmingumas ir visiškas jos atitikimas Komisijos prioritetams;

kadangi 1996 m. sausio 16 d. Komisija nusprendė, kad JTC turi tapti savarankišku Komisijos generaliniu direktoratu, siekiant jam užtikrinti valdymo autonomiją, būtiną tinkamam Centro uždavinių vykdymui;

kadangi Sprendimas 85/593/Euratomas ir jo pakeitimai turėtų būti atitinkamai pakeisti šiuo sprendimu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jungtinį tyrimų centrą (toliau – JTC) sudaro Komisijos įkurti padaliniai, kurie turi įgyvendinti Bendrijos tyrimų programas ir vykdyti kitus Komisijos jam pavestus uždavinius.

2 straipsnis

JTC organai yra šie:

- Generalinis direktorius,

- Valdytojų taryba,

- Mokslinis komitetas.

3 straipsnis

JTC vadovauja Generalinis direktorius, kurį skiria Komisija. Generalinio direktoriaus ir dalies jam pavaldžių tarnybų buvimo vieta yra Briuselyje.

Generalinis direktorius imasi visų priemonių, būtinų veiksmingam JTC veikimui užtikrinti, laikydamasis galiojančių taisyklių ir jam suteiktų įgaliojimų.

Laikydamasis toliau nustatytos tvarkos, Generalinis direktorius:

- ruošia JTC įvairių veiklos sričių programų projektus, kurie turi būti pateikti Komisijai, nurodydamas jų finansinius aspektus,

- sukuria JTC strategiją, pirmiausia apimančią konkurencinę veiklą ir imasi priemonių jai įgyvendinti,

- veda derybas su trečiosioms šalimis dėl tyrimų sutarčių ir jas pasirašo,

- atsako už programų įgyvendinimą ir finansų administravimą,

- nustato JTC vidaus struktūrą, ypač atsižvelgdamas į biudžeto reikalavimus,

- neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų, įgyvendina galias, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus suteiktas skiriančiajai institucijai, ir galias, suteiktas institucijai, įgaliotai sudarinėti sutartis pagal kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

4 straipsnis

1. Šiuo sprendimu sudaroma JTC Valdytojų taryba. Ją sudaro šie nariai:

a) kiekvienos valstybės narės aukšto lygio atstovas, kurį paskiria Komisija iš konkrečios valstybės valdžios institucijų pasiūlytų kandidatų;

b) pirmininkas, kurį išrenka a punkte minimi valstybių narių atstovai.

Visi nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

2. Valdytojų taryba padeda Generaliniam direktoriui ir teikia nuomones, kurios vėliau turi būti pateiktos Komisijai, dėl klausimų, susijusių su:

- JTC vaidmeniu Bendrijos tyrimų ir technologijų plėtros strategijoje,

- JTC moksliniu/techniniu ir finansiniu valdymu ir jam pavestų uždavinių vykdymu.

Kai sprendžiami klausimai, kuriuos Generaliniam direktoriui pavedė spręsti Komisija, ir visi klausimai, kurie yra konkrečiai susiję su Valdytojų taryba, Generalinis direktorius, prieš įgyvendindamas savo pasiūlymus, prašo, kad Valdytojų taryba pateiktų savo nuomonę dėl jo pasiūlymų.

Valdytojų taryba privalo pateikti išankstinę nuomonę dėl visų klausimų, teikiamų Komisijos sprendimui.

Valdytojų taryba pirmiausia nagrinėja ir sprendžia šiuos klausimus:

i) pasiūlymus dėl konkrečių programų, kurias siūloma įgyvendinti JTC bei pasiūlymus dėl kitų naujų uždavinių, kuriuos planuojama pavesti JTC;

ii) ruošia daugiametį strateginį planą, reglamentuojantį visą JTC veiklą, o kiekvienais metais, ne vėliau kaip gruodžio 31 dieną, parengia atitinkamą metinį darbo planą, nurodydama kiekvienos ateinančių metų darbo programos tikslus ir pateikdama trumpą programos aprašymą su pagrindinėmis datomis, mokslinėmis nuorodomis ir apytikslėmis išlaidomis;

iii) vykdo konkrečių JTC vykdomų tyrimo ir technologijų plėtros programų vėlesnę priežiūrą:

- kontroliuoja jų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį kreipdama į jų atitikimą Bendrijos poreikiams,

- prižiūri, kad programų raida sietųsi su konkrečiomis netiesioginių veiksmų programomis, vykdomomis pagrindinių programų rėmuose; šiuo tikslu Valdytojų taryba vieną kartą metuose organizuoja pasikeitimą nuomonėmis su atitinkamais programų komitetais,

- atlieka reikiamus programų pakeitimus;

iv) palaiko ryšius su kitomis Komisijos tarnybomis ir trečiosiomis šalimis, laikydamasi kliento/rangovo principo;

v) svarsto JTC konkurencinės veiklos strategiją ir vykdo jos vėlesnę priežiūrą;

vi) formuluoja pasiūlymus dėl JTC metinio biudžeto ir prižiūri jo įgyvendinimą;

vii) - sprendžia klausimus dėl JTC struktūros,

- finansų valdymo,

- svarbių investicijų,

- tyrimų veiklos vykdymo,

- vertina tyrimų veiklą, siųsdama "lankančias grupes", sudarytas iš nepriklausomų ekspertų, ir vykdo jų rekomendacijų vėlesnę priežiūrą;

viii) atsako už personalo politiką, ypatingą dėmesį kreipdama į:

- pasiūlymų dėl JTC personalo politikos formulavimą,

- aspektus, susijusius su darbuotojų judėjimu ir mokslinių bei techninių darbuotojų keitimusi su viešosiomis ir privačiomis valstybių narių institucijomis;

ix) skiria JTC aukšto lygio darbuotojus ir pratęsia ar nutraukia jų funkcijų vykdymą.

3. Valdytojų taryba teikia nuomones balsų dauguma, numatyta EAEB sutarties 118 straipsnio 2 dalyje, paskirstant balsus pagal minėtos straipsnio dalies nuostatas. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija privalo visiškai atsižvelgti į Valdytojų tarybos pateiktas nuomones. Jeigu Valdytojų taryba nepritaria Generalinio direktoriaus pasiūlymui, klausimas perduodamas svarstyti Komisijai, kuri turi priimti sprendimą. Komisija praneša apie savo sprendimą Valdytojų tarybai. Jeigu sprendimas neatitinka Valdytojų tarybos nuomonės, nedelsiant apie tai pranešama Tarybai. Tarybai taip pat pateikiami tokio sprendimo priėmimo motyvai.

Jeigu sprendžiant klausimą, dėl kurio Komisija privalo priimti sprendimą, Komisija nesutinka su Valdytojų tarybos nuomone, su tokiu klausimu susijusių priemonių įgyvendinimas atidedamas vienam mėnesiui; per šį mėnesį minėtas klausimas grąžinamas spręsti Valdytojų tarybai ir prašoma pateikti naują nuomonę. Gavus šią nuomonę ar pasibaigus minėtam mėnesio terminui, Komisija priima galutinį sprendimą ir praneša apie tai Valdytojų tarybai. Jeigu Komisija negali sutikti su Valdytojų tarybos nuomone, Komisija nedelsdama praneša Tarybai apie savo sprendimą ir pateikia tokio sprendimo priėmimo motyvus. Komisija visuomet praneša Valdytojų tarybai apie savo sprendimus, susijusius su JTC dėl visų klausimų, dėl kurių Valdytojų taryba pateikė nuomonę.

Valdytojų taryba gali per Komisiją pateikti nuomones Tarybai ir Europos Parlamentui dėl visų klausimų, susijusių su JTC.

4. Valdytojų taryba pateikia savo pastabas dėl Generalinio direktoriaus parengtos metinės valdymo ataskaitos. Šios pastabos kartu su Komisijos patvirtinta metine valdymo ataskaita siunčiamos Tarybai ir Europos Parlamentui.

Valdytojų taryba pataria Generaliniam Direktoriui dėl JTC vykdomų uždavinių, susijusių tiek su mokslinių ir techninių rezultatų, tiek su Centro administraciniu ir finansiniu valdymu, vertinimo organizavimo; Valdytojų taryba taip pat teikia patarimus, vykdant nepriklausomų ekspertų, kviečiamų dalyvauti šiame vertinime, atranką. Valdytojų taryba pateikia savo pastabas dėl šių vertinimų rezultatų.

5. Valdytojų taryba posėdžiauja ne mažiau kaip keturis kartus per metus.

Valdytojų taryba parengia savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant taisykles, reglamentuojančias jos darbo organizavimą.

JTC aprūpina Valdytojų tarybą sekretoriatu ir pateikia jai visą reikiamą informaciją.

5 straipsnis

Šiuo sprendimu įsteigiamas JTC Mokslinis komitetas, skirtas padėti Generaliniam direktoriui.

Pusę Mokslinio komiteto narių sudaro Generalinio direktoriaus paskirti nariai iš pagrindinių skyriaus ar projektų vadovų bei aukšto lygio mokslinių darbuotojų tarpo, o kitą pusę atstovų sudaro mokslinių ir techninių darbuotojų išrinkti mokslinių ir techninių darbuotojų atstovai.

Generalinis direktorius nuolat tariasi su Moksliniu komitetu dėl visų mokslinio ar techninio pobūdžio klausimų, susijusių su JTC vykdoma veikla. Ryšium su tuo Komiteto nariai dalyvauja rengiant programų projektus.

6 straipsnis

1. Atsižvelgdamas į bendrąją Tarybos ir Europos Parlamento priimtą politiką ir į Komisijos patvirtintas bendrąsias gaires, Generalinis direktorius parengia JTC veiklos sričių programų projektus.

2. Dėl programų projektų tariamasi su Valdytojų taryba.

3. Komisija išanalizuoja programų projektus, atsižvelgdama į bendrąją Bendrijos politiką ir Bendrijos biudžeto padėtį. Ji priima pasiūlymus, laikydamasi Sutarties nuostatų, ir pateikia juos Tarybai.

7 straipsnis

1. Generalinis direktorius atsako už tinkamą JTC pavestų įgyvendinti programų vykdymą. Savo sprendimais jis vadovauja Institutų ir tarnybų veiklai, pirmiausia spręsdamas, kuris iš alternatyvių metodų bus naudojamas įgyvendinant programų tikslus.

2. Generalinis direktorius pateikia Komisijai visą informaciją, kurios jai reikia rengiant ataskaitas, numatytas Euratomo sutarties 11 straipsnyje.

3. Prireikus Generalinis direktorius užtikrina, kad vėlesnės programos būtų tinkamai suderintos ir susijusios su anksčiau vykdytomis programomis, jas įgyvendinant ir rengiant ypatingą dėmesį atkreipiant į mokslinę ir pramoninę JTC infrastruktūrą. Generalinis direktorius organizuoja programų peržiūrą, kuri vykdoma kas du metus.

8 straipsnis

1. Kiekvienais metais Generalinis direktorius parengia programų įgyvendinimui būtinų lėšų sąmatą, kad būtų galima parengti atitinkamą Bendrijų preliminaraus biudžeto projekto dalį. Ši sąmata apima pajamų ir išlaidų, susijusių su JTC vykdomu darbu konkurencingai veiklai, prognozę.

6 straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos rengiant tyrimų veiklos preliminarius biudžetų projektus.

2. JTC išlaidas patvirtina Generalinis direktorius; jis pasirašo mokėjimo pavedimus ir kvitus; jis sudaro sutartis ir patvirtina lėšų pervedimą.

3. Finansinių metų pabaigoje Generalinis direktorius pateikia Komisijai einamųjų finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitą.

4. Komisija paskiria pareigūną, atsakingą už įsipareigojimų kontrolę, išlaidų patvirtinimą ir pajamų gavimo kontrolę.

5. Komisija paskiria buhalterį, atsakingą už išlaidų apmokėjimą ir pajamų gavimą, lėšų ir vertybinių popierių tvarkymą bei seifo saugojimą.

9 straipsnis

1. Neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų Generalinis direktorius turi tokias galias personalo atžvilgiu, kokias jam suteikė skiriančioji institucija.

2. Tačiau pareigūnų ir kitų A1 ir A2 lygio tarnautojų atžvilgiu galias, numatytas Tarnybos nuostatų 29, 49, 50 ir 51 straipsniuose bei VI antraštinėje dalyje, Generalinio direktoriaus siūlymu vykdo Komisija.

3. Komisijos vardu Generalinis direktorius imasi visų būtinų priemonių tam, kad būtų užtikrintas asmenų ir įrengimų, už kuriuos jis atsako, saugumas.

10 straipsnis

Generalinis direktorius gali pavesti vykdyti jam suteiktus įgaliojimus Generalinio direktoriaus pavaduotojui ir direktoriams.

Priimta Briuselyje, 1996 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Édith Cresson

Komisijos narė

[1] OL L 373, 1985 12 31, p. 6.

[2] OL L 37, 1993 2 13, p. 44.

[3] OL L 330, 1994 12 21, p. 64.

--------------------------------------------------