31995R2898Oficialusis leidinys L 304 , 16/12/1995 p. 0017 - 0021


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2898/95

1995 m. gruodžio 15 d.

dėl bananų kokybės standartų laikymosi patikros

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3290/94 [2] ir ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi pagal Reglamento (EEB) Nr. 404/93 2–4 straipsnius Komisijos reglamente (EB) Nr. 2257/94 [3] nustatyti bananų, kurie tiekiami vartotojams švieži, kokybės standartai; kadangi tie kokybės standartai yra taikomi trečiųjų šalių bananams, pateikiant juos į laisvą apyvartą, Bendrijos bananams – per pirmąjį atvežimą į Bendrijos uostą, o tiems bananams, kurie vartotojams pateikiami švieži tame regione, kuriame buvo išauginti – juos išvežant iš pakavimo patalpų;

kadangi turi būti patvirtintos priemonės, užtikrinančios vienodą taisyklių taikymą, ypač tikrinant atitikimą standartams;

kadangi, atsižvelgiant bananų polinkį greitai gesti, jų prekybos praktiką ir prekyboje naudojamas tikrinimo procedūras, turėtų būti nustatyta, kad atitikimo standartams patikrinimai atliekami tuose etapuose, kuriuose turi būti taikomi kokybės standartai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2257/94 1 straipsnio antrojoje pastraipoje;

kadangi patikrinti produktai laikomi atitinkančiais kokybės standartus; kadangi toks įvertinimas turėtų nepažeisti vėlesnių iš anksto nenumatytų patikrinimų galimybės, iki nokinimo sandėlyje etapo;

kadangi patikrinimai dėl atitikimo standartams turi būti ne sistemingi, o atsitiktiniai, juos atliekanti kompetentinga įstaiga iš parinktos produktų partijos turi atsitiktinai išsirinkti pavyzdį tikrinimui, kuris laikomas būdingu tos produktų partijos pavyzdžiu; kadangi 1992 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2251/92 dėl šviežių vaisių ir daržovių kokybės patikrinimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3148/94 [5] atitinkamos nuostatos turėtų būti taikomos, atsižvelgiant į šioje srityje įgytas praktines žinias ir patirtį;

kadangi bananų prekyboje yra stipri konkurencija; kadangi patys prekybininkai yra įvedę griežtus produktų tikrinimus; kadangi bananų prekybininkams, kurie pateikia atitinkamas garantijas dėl personalo ir produktų priežiūros įrengimų ir gali užtikrinti, kad jų bananai, parduodami Bendrijos šalyse, atitinka Bendrijos standartus, nustatytame etape bananų prekyboje neturėtų būti atliekami tikrinimai; kadangi tokias išimtis turi suteikti tos valstybės narės, kurių teritorijoje tokie patikrinimai iš esmės atliekami; kadangi tokios išimtys neturi būti taikomos tada, kai nesilaikoma standartų ir su jais susijusių sąlygų;

kadangi atitinkami prekybininkai privalo pateikti kompetentingoms agentūroms informaciją, reikalingą patikrinimams atlikti;

kadangi atitikties sertifikatas, patvirtinantis bananų atitikimą standartams, yra ne dokumentas, lydintis bananus iki galutinio prekybos etapo, bet įrodymas, jog bananai atitinka Bendrijos standartus iki nokinimo sandėlyje etapo, priklausomai nuo standartų taikymo apimties, šį įrodymą pateikiant kompetentingų institucijų prašymu; kadangi reikėtų pabrėžti, kad bananai, neatitinkantys Reglamentu (EB) Nr. 2257/94 nustatytų standartų, Bendrijoje negali būti parduodami vartojimui švieži;

kadangi Bananų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per savo pirmininko nustatytą terminą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės atlieka patikrinimus pagal šį reglamentą, siekdamos įsitikinti, kad bananai, priskiriami KN kodui ex0803 ir pristatomi vartotojams švieži, atitinka kokybės standartus, nustatytus Reglamentu (EB) Nr. 2257/94.

2 straipsnis

Bendrijos teritorijoje išaugintų bananų patikrinimas dėl atitikimo Bendrijos kokybės standartams atliekamas prieš juos pakraunant į transporto priemones, laikantis nuostatos, kad jie bus parduodami švieži. Toks patikrinimas gali būti atliekamas pakavimo patalpose.

Bananai, parduodami ne jų išauginimo regione, tikrinami be išankstinio įspėjimo, pirmą kartą juos iškrovus kitoje Bendrijos vietoje.

Pirmesnėse pastraipose minimi patikrinimai atliekami, atsižvelgiant į 7 straipsnio taikymą.

3 straipsnis

Iš trečiųjų šalių importuoti bananai, prieš juos leidžiant į apyvartą, patikrinami ar atitinka Bendrijos kokybės standartus. Patikrinimas atliekamas valstybėje narėje, kurioje bananai pirmą kartą iškraunami Bendrijos teritorijoje. Jis atliekamas, atsižvelgiant į 7 straipsnio taikymą.

4 straipsnis

1. Atitikimo standartams patikra atliekama remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2251/92 2 ir 3 straipsniais, išskyrus pastarojo straipsnio 7 dalį.

2. Bananai, kurių negalima patikrinti juos pirmą kartą iškraunant Bendrijos uoste dėl techninių priežasčių, patikrinami vėliau, vėliausiai juos atvežus į nokinimo sandėlius, o iš trečiųjų šalių importuoti bananai – bet kada prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą.

3. Užbaigus patikrinimą dėl atitikimo standartams, prekėms, kurios, kaip nustatyta, atitinka standartus, išduodamas I priede pateikto pavyzdžio sertifikatas.

Kad trečiosiose šalyse išauginti bananai galėtų būti paleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje, jų patikrinimo sertifikatas pateikiamas muitinės institucijoms.

4. Jei produktai neatitinka standartų, taikomos Reglamento (EEB) Nr. 2251/92 3 straipsnio 9 ir po jos einančios dalys.

5. Nepatikrinusi tam tikrų prekių, kompetentinga institucija oficialiu antspaudu pažymi 5 straipsnyje numatytą pranešimą arba, importuotų produktų atveju, tinkamai praneša muitinės institucijoms kitomis atitinkamomis priemonėmis.

6. Prekybininkai sudaro kompetentingai agentūrai visas sąlygas, būtinas patikrai pagal šį reglamentą atlikti.

5 straipsnis

Tikrinami prekybininkai arba jų atstovai, kuriems netaikomos 7 straipsnyje numatytos išimtys, laiku suteikia kompetentingai įstaigai visą informaciją, būtiną produktų partijų identifikacijai, ir tikslius duomenis apie Bendrijoje išaugintų bananų pakavimo ir pakrovimo laiką bei vietą, trečiosiose šalyse ir kituose Bendrijos regionuose išaugintų bananų iškrovimo Bendrijoje bei bananų, kurių neįmanoma patikrinti pirmą kartą iškraunant Bendrijoje, pristatymo į nokinimo sandėlius numatytą laiką bei vietą.

6 straipsnis

1. Patikrinimus dėl atitikimo standartams atlieka kompetentingų nacionalinių institucijų paskirti departamentai arba agentūros. Tokios agentūros privalo pateikti atitinkamas savo pajėgumo garantijas, ypač susijusias su įranga, darbuotojų apmokymu ir patirtimi.

2. Kompetentingos nacionalinės institucijos gali įpareigoti atlikti patikrinimus šiam tikslui patvirtintas privačias įstaigas, kurios:

a) turi inspektorius, apmokytus pagal kompetentingos institucijos pripažintą programą;

b) turi visus įrengimus ir patalpas, reikalingas patikrai ir būtinai analizei atlikti;

c) turi atitinkamus įrengimus informacijai perduoti.

3. Kompetentingos institucijos nuolat tikrina, kaip atliekami patikrinimai ir ar jie veiksmingi. Jos atima išduotą leidimą, jeigu pastebimi nukrypimai ir neatitikimai, galintys daryti įtaką patikrinimams, arba jeigu nebesilaikoma reikalavimų.

7 straipsnis

1. Bendrijoje išaugintų arba iš trečiųjų šalių importuotų bananų atitikimas kokybės standartams įvairiuose 2 ir 3 straipsnyje nurodytuose etapuose netikrinamas, jeigu juos parduodantys prekybininkai:

a) samdo darbuotojus, išmanančius kokybės standartus, ir turi tinkamus bananų priežiūros ir tikrinimo įrengimus;

b) pildo savo veiklos registrą;

c) pateikia garantijas, kad jų parduodami bananai atitinka Bendrijos standartus.

Atleistiems nuo patikrinimų prekybininkams suteikiamas II priede pateikto pavyzdžio sertifikatas, liudijantis prekybininko atleidimą nuo patikros.

2. Prekybininkus nuo patikrinimų, jiems paprašius, atleidžia tikrinantys departamentai arba agentūros, kuriuos paskyrė kompetentinga nacionalinė institucija tos valstybės narės, kurioje bananai buvo išauginti, jei jie parduodami tame Bendrijos regione, kur jie ir buvo išauginti, arba tos valstybės narės, kurioje bananai iškraunami, jei jie parduodami Bendrijos regione, kuriame nebuvo išauginti, arba yra importuoti iš trečiųjų šalių. Prekybininkai atleidžiami ilgiausiai trejų metų laikotarpiui, kuris pasibaigus pratęsiamas. Toks atleidimas galioja visoje Bendrijos rinkoje, jei jis suteikiamas prekėms, iškrautoms jį išdavusioje valstybėje narėje.

Departamentai ir agentūros panaikina atleidimus, jeigu jos pastebi nukrypimus ir neatitikimus, darančius įtaką bananų atitikimui standartams, arba jeigu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Atleidimai panaikinami laikinai arba visam laikui, atsižvelgiant į nustatytų trūkumų rimtumą.

Valstybės narės registruoja bananų prekybininkus, atleistus nuo patikrinimų, kiekvienam iš jų suteikia registracijos numerį ir imasi atitinkamų priemonių tokiai informacijai platinti.

3. Kompetentingi valstybių narių departamentai ir agentūros periodiškai tikrina bananų, kuriuos parduoda šio straipsnio 1 dalyje nurodyti prekybininkai, kokybę ir vertina, kaip yra laikomasi toje dalyje nustatytų sąlygų. Atleisti prekybininkai taip pat sudaro visas sąlygas tokiems patikrinimams atlikti.

Jos praneša Komisijai prekiautojų, kuriems suteikta šiame straipsnyje numatyta išimtis, sąrašą ir bet kokį šių išimčių atšaukimą.

8 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant vėlesnių iš anksto nenumatytų patikrinimų, kurie atliekami produktams iki jų patekimo į nokinimo sandėlį.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1996 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 47, 1993 2 25, p. 1.

[2] OL L 349, 1994 12 31, p. 105.

[3] OL L 245, 1994 9 20, p. 6.

[4] OL L 219, 1992 8 4, p. 9.

[5] OL L 332, 1994 12 22, p. 28.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Sertifikatas, liudijantis prekybininko atleidimą nuo bananų kokybės standartų laikymosi patikros

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------