31995R2597Oficialusis leidinys L 270 , 13/11/1995 p. 0001 - 0033


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/95,

1995 m. spalio 23 d.

dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 43 jos straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi Europos bendrija tapo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) nare;

kadangi Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos protokolu nustatyta, kad reikalaujamus statistinius duomenis Maisto ir žemės ūkio organizacijai teikia Komisija;

kadangi pagal subsidiarumo principą pasiūlyto veiksmo tikslai gali būti pasiekti tiktai remiantis Bendrijos teisės aktu, nes tik Komisija gali koordinuoti būtiną statistinės informacijos derinimą Bendrijos lygiu, o už žuvininkystės statistinių duomenų rinkimą ir infrastruktūrą, kurios reikia šių statistinių duomenų patikimumui užtikrinti ir stebėti pirmiausia ir labiausiai atsakingos yra valstybės narės;

kadangi Bendrijai svarbių statistinių duomenų rengimo konkrečiam būdui, kuris remiasi nacionalinėmis statistikos sistemomis, reikia ypač glaudaus Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo visų pirma Sprendimu 72/279/EEB [3] įsteigtame Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai duomenis apie toje valstybėje narėje registruotų arba su jos vėliava plaukiojančių ir tam tikruose ne Šiaurės Atlanto zonose žvejojančių laivų nominalius sugavimus, deramai atsižvelgdama į 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių duomenų perdavimo Europos Bendrijų Statistikos tarnybai [4].

Nominalūs sugavimų duomenys apima visus žvejybos produktus, iškrautus ar perkrautus jūroje bet kokiu būdu, išskyrus tuos kiekius, kurie sugauti yra išmetami į jūrą, suvartojami laivuose arba naudojami laivuose kaip masalas. Duomenys registruojami pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrautų arba perkrautų žuvų kiekius, suapvalintus iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1. Pateiktini duomenys - tai nominalūs sugavimai kiekviename iš žvejybos rajonų ir pakvadračių, kurie yra išvardyti 1 priede, aprašyti 2 priede ir iliustruoti 3 priede. Kiekvienam iš pagrindinių žvejybos rajonų žuvų rūšys, apie kurias reikia pateikti duomenis, yra išvardytos 4 priede.

2. Kiekvienų kalendorinių metų duomenys pateikiami per šešis mėnesius nuo tų metų pabaigos.

3. Jei valstybės narės laivai pagal 1 straipsnį kuriame nors pagrindiniame žvejybos rajone tais kalendoriniais metais nežvejojo, valstybė narė apie tai informuoja Komisiją. Tačiau, jei pagrindiniame žvejybos rajone buvo žvejojama, duomenis reikia pateikti tik pagal žuvų rūšies/pakvadračio derinius, kurių sugavimai buvo registruojami duomenų kasmetiniam teikimui.

4. Duomenų apie valstybės narės laivais pagautas mažiau svarbias žuvų rūšis atskirai pagal rūšis skirstyti nereikia, jie gali būti pateikti bendru įrašu, jei tų produktų svoris neviršija 5 % bendrų metinių tame pagrindiniame žvejybos rajone sugavimų.

5. Statistinių žvejybos rajonų arba jų pakvadračių ir žuvų rūšių sąrašai gali būti keičiami 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai pagal bendrą žuvininkystės politiką priimtose nuostatose numatyta kitaip, valstybei narei leidžiama taikyti mėginių ėmimo metodus duomenims apie sugavimus gauti toms žvejybos laivyno dalims, kurių išsamių duomenų pateikimui prireiktų pernelyg daug administracinių procedūrų. Mėginių ėmimo procedūrų detales kartu su tiksliais paaiškinimais, kuri duomenų dalis buvo gauta tais metodais, valstybės narės turi įtraukti į pranešimą, pateikiamą pagal 6 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Valstybės narės savo įsipareigojimus pagal 1 ir 2 straipsnius vykdo pateikdamos duomenis magnetinėje informacijos laikmenoje, kurios formatas yra apibūdintas 5 priede.

Gavusios išankstinį Komisijos pritarimą, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma arba kitokioje laikmenoje.

5 straipsnis

1. Tais atvejais, kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmininkas savo paties iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu klausimą perduoda Žemės ūkio statistikos nuolatiniam komitetui (toliau – Komitetas).

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projektopareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas jai buvo perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

6 straipsnis

1. Per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės pateikia Komisijai išsamų pranešimą, apibūdindamos, kaip yra gaunami duomenys apie sugavimus ir nurodydamos šių duomenų reprezentatyvumo ir patikimumo laipsnį. Komisija parengia šių pranešimų santrauką diskusijoms Žemės ūkio statistikos komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

2. Valstybės narės apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal šio straipsnio 1 dalį, pakeitimus Komisiją informuoja per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3. Tais atvejais, kai metodologiniai pranešimai pagal šio straipsnio 1 dalį rodo, kad valstybė narė negali tuoj pat atitikti šio reglamento reikalavimų ir kad būtina keisti tyrimo metodus ir metodologiją, Komisija gali, veikdama kartu su ta valstybe nare Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete, nustatyti iki dvejų metų trunkantį pereinamąjį laikotarpį, per kurį turi būti įgyvendinta šio reglamento programa.

4. Metodologiniai pranešimai, pereinamojo laikotarpio priemonės, duomenų prieinamumas, duomenų patikimumas ir kitos problemos, tiesiogiai susijusios su šio reglamento taikymu, kartą per metus nagrinėjamos Žemės ūkio statistikos komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja sekančią po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1995 m. spalio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Solbes Mira

[1] OL C 329, 1994 11 25, p. 1.

[2] OL C 363, 1994 12 19, p. 60.

[3] OL L 179, 1972 8 7, p. 1.

[4] OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

--------------------------------------------------

1 PRIEDAS

FAO PAGRINDINIŲ ŽVEJYBOS RAJONŲ IR JŲ PAKVADRAČIŲ, APIE KURIUOS REIKIA TEIKTI DUOMENIS, SĄRAŠAS

(Šių rajonų ir pakvadračių aprašymas pateikiamas 2 priede)

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

34.1.1. | Maroko pakrančių kvadratas |

34.1.2. | Kanarų/Madeiros salų kvadratas |

34.1.3. | Sacharos pakrančių kvadratas |

34.2. | Šiaurinis vandenyno parajonis |

34.3.1. | Žaliojo kyšulio pakrančių kvadratas |

34.3.2. | Žaliojo kyšulio salų kvadratas |

34.3.3. | Šerbro kvadratas |

34.3.4. | Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas |

34.3.5. | Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas |

34.3.6. | Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas |

34.4.1. | Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas |

34.4.2 | Pietvakarinis vandenyno kvadratas |

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

37.1.1. | Balearų kvadratas |

37.1.2. | Liono įlankos kvadratas |

37.1.3. | Sardinijos kvadratas |

37.2.1. | Adrijos kvadratas |

37.2.2. | Jonijos kvadratas |

37.3.1. | Egėjo kvadratas |

37.3.2. | Levanto kvadratas |

37.4.1. | Marmuro jūros kvadratas |

37.4.2. | Juodosios jūros kvadratas |

37.4.3. | Azovo jūros kvadratas |

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

41.1.1. | Amazonės kvadratas |

41.1.2. | Natalio kvadratas |

41.1.3. | Salvadoro kvadratas |

41.1.4. | Šiaurinis vandenyno kvadratas |

41.2.1. | Santo kvadratas |

41.2.2. | Rio Grande kvadratas |

41.2.3. | Platenzės kvadratas |

41.2.4. | Centrinis vandenyno kvadratas |

41.3.1 | . Šiaurinis Patagonijos kvadratas |

41.3.2. | Pietinis Patagonijos kvadratas |

41.3.3. | Pietinis vandenyno kvadratas |

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

47.1.1. | Palmeirinjo kyšulio kvadratas |

47.1.2. | Salino kyšulio kvadratas |

47.1.3. | Kunenės kvadratas |

47.1.4 | . Kryžiaus kyšulio kvadratas |

47.1.5. | Oranžinės upės kvadratas |

47.1.6. | Gerosios Vilties kyšulio kvadratas |

47.2.1. | Vidurinis Aguljo kyšulio kvadratas |

47.2.2. | Rytinis Aguljo kyšulio kvadratas |

47.3. | Pietinis vandenyno parajonis |

47.4. | Tristano da Kunijos parajonis |

47.5. | Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis |

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

51.1. | Raudonosios jūros parajonis |

51.2. | Persijos įlankos parajonis |

51.3. | Vakarinis Arabijos jūros parajonis |

51.4. | Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis |

51.5. | Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis |

51.6. | Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis |

51.7 | Vandenyno parajonis |

51.8.1 | Marion-Edvardo kvadratas |

51.8.2. | Zambezės kvadratas |

--------------------------------------------------

2 PRIEDAS

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

3A priede nurodytos Rytų Vidurio Atlanto (34-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir parajoniai, kvadratai ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo parajonių, kvadratų ir pakvadračių aprašymas. Rytų Vidurio Atlantas apima Atlanto vandenis, ribojamus linija, kuri yra brėžiama taip:

iš Šiaurės Afrikos aukščiausio vandens pakilimo žymės taško 5o36′ vakarų ilgumos pietvakarių kryptimi pagal aukščiausio vandens pakilimo žymę palei krantą iki Ponta do Padrão (6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos); iš ten rumbo linija šiaurės vakarų kryptimi į tašką 6o00′ pietų platumos ir 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 6o00′ pietų platumos iki 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki 30o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 5o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 40o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 36o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Punta Marroqui 5o36′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pradinio taško Afrikos krante.

Rytų Vidurio Atlantas yra dalijamas taip:

Šiaurinis priekrantės parajonis (parajonis 34.1)

a) Maroko priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.1)

Vandenys, esantys tarp 36o00′ šiaurės platumos ir 26o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo linijos, nubrėžtos tiesiai į pietus iš 36o00′ šiaurės platumos išilgai 13o00′ vakarų ilgumos iki 29o00′ šiaurės platumos, iš ten pietvakarių kryptimi rumbo linija iki taško 26o00′ šiaurės platumos ir 16o00′ vakarų ilgumos.

b) Kanarų/Madeiros salos (kvadratas 34.1.2)

Vandenys, esantys tarp 36o00′ šiaurės platumos ir 26o00′ šiaurės platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir linijos, nubrėžtos nuo 36o00′ šiaurės platumos išilgai 13o00′ vakarų ilgumos iki 29o00′ šiaurės platumos, o iš ten rumbo linija iki taško 26o00′ šiaurės platumos ir 16o00′ vakarų ilgumos.

c) Sacharos priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.3)

Vandenys, esantys tarp 26o00′ šiaurės platumos ir 19o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20o00′ vakarų ilgumos.

Šiaurinis vandenyno parajonis (parajonis 34.2)

Vandenys, esantys tarp 36o00′ šiaurės platumos ir 20o00′ šiaurės platumos ir tarp 40o00′ vakarų ilgumos ir 20o00′ vakarų ilgumos.

Pietinis priekrantės parajonis (parajonis 34.3)

a) Žaliojo kyšulio priekrantės kvadratas (kvadratas 34.3.1)

Vandenys, esantys tarp 19o00′ ir 9o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20o00′ vakarų ilgumos.

b) Žaliojo kyšulio salų kvadratas (kvadratas 34.3.2)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ šiaurės platumos ir 10o00′ šiaurės platumos ir tarp 30o00′ vakarų ilgumos ir 20o00′ vakarų ilgumos.

c) Šerbro kvadratas (kvadratas 34.3.3)

Vandenys, esantys tarp 9o00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 8o00′ vakarų ilgumos.

d) Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.4)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir tarp 8o00′ vakarų ilgumos ir 3o00′ rytų ilgumos.

e) Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.5)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir į rytus nuo 3o00′ rytų ilgumos.

f) Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.6)

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 3o00′ rytų ilgumos. Šis kvadratas taip pat apima Kongo upės žiočių vandenis, esančius į pietus nuo 6o00′ pietų platumos, kuriuos aprėpia linija, nubrėžta iš taško Ponta do Padrão (6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos) išilgai rumbo linijos šiaurės vakarų kryptimi iki taško 6o00′ pietų platumos ir 12o00′ rytų ilgumos, o iš ten tiesiai į rytus išilgai 6o00′ pietų platumos iki Afrikos kranto ir iš ten pagal Afrikos krantą iki pradinio taško Ponta do Padrão.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 34.4)

a) Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.4.1)

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 3o00′ rytų ilgumos.

b) Pietvakarinis vandenyno kvadratas (kvadratas 34.4.2)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ šiaurės platumos ir 5o00′ šiaurės platumos ir tarp 40o00′ vakarų ilgumos ir 30o00′ vakarų ilgumos; vandenys, esantys tarp 10o00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 30o00′ vakarų ilgumos ir 20o00′ vakarų ilgumos.

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

3B priede parodytos Viduržemio ir Juodosios jūros (37-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo parajoniai bei kvadratai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo pakvadračių aprašymas.

Viduržemio ir Juodosios jūros statistinis rajonas apima visus a) Viduržemio jūros, b) Marmuro jūros, c) Juodosios jūros ir d) Azovo jūros vandenis. Į jūrų vandenis įeina ir sūroko vandens lagūnos bei visi kiti vandens plotai, kuriuose vyrauja jūrinės kilmės žuvys ir kiti organizmai. Vakarinės ir pietrytinės ribos yra apibrėžiamos taip:

a) vakarinė riba: linija, einanti tiesiai į pietus išilgai 5o36′ vakarų ilgumos nuo Punta Marroqui iki Afrikos kranto;

b) pietrytinė riba: šiaurinė (iš Viduržemio jūros) įplauka į Sueco kanalą.

VIDURŽEMIO JŪROS STATISTINIO RAJONO PARAJONIAI IR KVADRATAI

Vakarinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.1) sudaro šie kvadratai:

a) Balearų (kvadratas 37.1.1)

Vakarinės Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante nuo Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41o20′ šiaurės platumos; iš ten į vakarus rumbo linija iki žemyno kranto rytiniame Prancūzijos ir Ispanijos sienos gale; iš ten Ispanijos pakrante iki Punta Marroqui; iš ten tiesiai į pietus išilgai 5o36′ vakarų ilgumos iki Afrikos kranto; iš ten rytų kryptimi Afrikos pakrante iki pradinio taško.

b) Liono įlankos (kvadratas 37.1.2)

Šiaurės vakarų Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia žemyno krante nuo Prancūzijos ir Ispanijos sienos rytinio galo, einančia į rytus rumbo linija iki 8o00′ rytų ilgumos ir 41o20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten pietvakarių kryptimi Prancūzijos pakrante iki pradinio taško.

c) Sardinijos (kvadratas 37.1.3)

Tirėnų jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante prie Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41o20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten Italijos pakrante iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38o00′ šiaurės platumos iki Sicilijos pakrantės; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į vakarus Tuniso pakrante iki pradinio taško.

Centrinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.2) sudaro šie kvadratai:

a) Adrijos (kvadratas 37.2.1)

Adrijos jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios nuo Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos sienos rytinėje Adrijos jūros pakrantėje tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos pakrantėje.

b) Jonijos (kvadratas 37.2.2)

Centrinės Viduržemio jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia 25o00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančia tiesiai į šiaurę iki 34o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 23o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Graikijos kranto; iš ten vakarine Graikijos ir Albanijos pakrante iki Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos sienos; iš ten tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos krante; iš ten Italijos pakrante iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38o00′ šiaurės platumos iki Sicilijos kranto; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į rytus šiaurinės Afrikos pakrante iki pradinio taško.

Rytinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.3) sudaro šie kvadratai:

a) Egėjo (kvadratas 37.3.1)

Egėjo jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia pietiniame Graikijos krante 23o00′ rytų ilgumos, einančia tiesiai į pietus iki 34o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten vakarine Turkijos pakrante iki Kum Kale; iš ten rumbo linija, einančia iš Kum Kale iki Hellas kyšulio; iš ten Turkijos ir Graikijos pakrantėmis iki pradinio taško.

a) Levanto (kvadratas 37.3.2)

Viduržemio jūros vandenys į rytus nuo linijos, prasidedančios 25o00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančios tiesiai į šiaurę iki 34o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten Turkijos ir kitų rytinės Viduržemio jūros šalių pakrantėmis iki pradinio taško.

Juodosios jūros parajonį (parajonį 37.4) sudaro šie kvadratai:

a) Marmuro jūros (kvadratas 37.4.1)

Marmuro jūros vandenys, vakaruose apriboti linija, einančia nuo Hellas kyšulio iki Kum Kale Dardanelų sąsiaurio įplaukoje; ir rytuose linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere.

b) Juodosios jūros (kvadratas 37.4.2)

Juodosios jūros vandenys ir gretimi vandenys, pietvakariuose apriboti linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere, ir šiaurės rytuose atskirti linija, einančia nuo Takilo taško Kerčės pusiasalyje iki Panagijos taško Tamanės pusiasalyje.

c) Azovo jūros (kvadratas 37.4.3)

Azovo jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios per pietinę Kerčės sąsiaurio įplauką nuo Takilo taško 45o06′ šiaurės platumos ir 36o27′ rytų ilgumos Kerčės pusiasalyje ir toliau per sąsiaurį iki Panagijos taško 45o08′ šiaurės platumos ir 36o28′ rytų ilgumos Tamanės pusiasalyje.

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

3C priede nurodomos Pietvakarių Atlanto (41-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo pakvadračiai.

Toliau pateikiamas šio regiono aprašymas.

Pietvakarių Atlantas (41 pagrindinis žvejybos rajonas) - tai vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto išilgai lygiagretės 5o00′ šiaurės platumos iki dienovidinio 30o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56o22′ pietų platumos 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus linija 56o22′ pietų platumos iki taško 65o43′ vakarų ilgumos; toliau einanti linija jungia taškus 55o22′ pietų platumos 65o43′ vakarų ilgumos, 55o11′ pietų platumos 66o04′ vakarų ilgumos, 55o07′ pietų platumos 66o25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietvakarių Atlantas yra dalijamas į tokius kvadratus:

Amazonės kvadratas (kvadratas 41.1.1)

Visi vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto 5o00′ šiaurės platumos, einančia šia lygiagrete iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 40o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki taško, kuriame šis dienovidinis kerta Brazilijos krantą; iš ten šiaurės vakarų kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Natalio kvadratas (kvadratas 41.1.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į šiaurę nuo Brazilijos kranto išilgai dienovidinio 40o00′ vakarų ilgumos iki taško, kuriame jis pasiekia pusiaują; iš ten tiesiai į rytus pusiauju iki 32o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 10o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, kuriame lygiagretė 10o00′ pasiekia Pietų Amerikos krantą; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Salvadoro kvadratas (kvadratas 41.1.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 10o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 35o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Šiaurės vandenyno kvadratas (kvadratas 41.1.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 5o00′ šiaurės platumos 40o00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 30o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 35o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 10o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 32o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 40o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Santo kvadratas (kvadratas 41.2.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 20o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 39o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 29o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Rio Grande kvadratas (kvadratas 41.2.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 29o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 45o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 34o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Platenzės kvadratas (kvadratas 41.2.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 34o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Centrinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.2.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 20o00′ pietų platumos 39o00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20o00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50o00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 34o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 45o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 29o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 39o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Šiaurinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 40o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 48o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 48o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki dienovidinio 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56o22′ pietų platumos 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten loksodromine linija pasiekia taškus 56o22′ pietų platumos 65o43′ vakarų ilgumos; 55o22′ pietų platumos 65o43′ vakarų ilgumos; 55o11′ pietų platumos 66o04′ vakarų ilgumos; 55o07′ pietų platumos 66o25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.3.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 40o00′ pietų platumos 50o00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

3D priede nurodytos Pietryčių Atlanto ribos ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas ICSEAF konvencijos akvatorijos aprašymas.

Pietryčių Atlantą (47-ą pagrindinį žvejybos regioną) sudaro vandenys, apriboti linija, prasidedančia taške 6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos; iš ten šiaurės vakarų kryptimi rumbo linija iki taško, kuriame kertasi 12o rytų dienovidinis ir 6o pietų lygiagretė; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki 20o vakarų dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus šiuo dienovidiniu iki 50o pietų lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus šia lygiagrete iki 30o rytų dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę šiuo dienovidiniu iki Afrikos žemyno; iš ten vakarų kryptimi šia pakrante iki pradinio taško.

Pietryčių Atlantas (47 pagrindinis žvejybos rajonas) yra dalijamas taip:

Vakarinis pakrantės parajonis (parajonis 47.1)

a) Palmeirinjo kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.1)

Vandenys, esantys tarp 6o00′ pietų platumos ir 10o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos. Į šį kvadratą neįeina Kongo (Zairo) upės žiočių vandenys, t. y. vandenys, esantys į šiaurės rytus nuo linijos, brėžiamos nuo Punta do Padrão (6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos) iki taško 6o00′ pietų platumos ir 12o00′ rytų ilgumos.

b) Salino kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.2)

Vandenys, esantys tarp 10o00′ pietų platumos ir 15o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

c) Kunenės kvadratas (kvadratas 47.1.3)

Vandenys, esantys tarp 15o00′ pietų platumos ir 20o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

d) Kryžiaus kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.4)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ pietų platumos ir 25o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

e) Oranžinės upės kvadratas (kvadratas 47.1.5)

Vandenys, esantys tarp 25o00′ pietų platumos ir 30o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

f) Gerosios Vilties kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.6)

Vandenys, esantys tarp 30o00′ pietų platumos ir 40o00′ pietų platumos ir tarp 10o00′ rytų ilgumos ir 20o00′ rytų ilgumos.

Aguljo pakrantės parajonis (parajonis 47.2)

a) Vidurinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.1)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ rytų ilgumos ir 25o00′ rytų ilgumos.

b) Rytinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.2)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40o00′ pietų platumos ir tarp 25o00′ rytų ilgumos ir 30o00′ rytų ilgumos.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 47.3)

Vandenys, esantys tarp 40o00′ pietų platumos ir 50o00′ pietų platumos ir tarp 10o00′ rytų ilgumos ir 30o00′ rytų ilgumos.

Tristano da Kunijos parajonis (parajonis 47.4)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ pietų platumos ir 50o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 10o00′ rytų ilgumos.

Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis (parajonis 47.5)

Vandenys, esantys tarp 6o00′ pietų platumos ir 20o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 10o00′ rytų ilgumos.

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Vakarų Indijos vandenyną bendrai sudaro:

a) Raudonoji jūra;

b) Adeno įlanka;

c) įlanka tarp Irano pakrantės ir Arabijos pusiasalio;

d) Arabijos jūra;

e) Indijos vandenyno dalis, įskaitant Mozambiko sąsiaurį, kuri yra tarp dienovidinių 30o00′ rytų ilgumos ir 80o00′ rytų ilgumos ir į šiaurę nuo Antarkties konvergencijos linijos ir įskaitant Šri Lankos aplinkinius vandenis.

3E priede parodytos vakarinio Indijos vandenyno (51-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir pakvadračiai.

Vakarų Indijos vandenyno ribos apibrėžiamos taip:

- riba, skirianti nuo Viduržemio jūros: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

- vakarinė jūrinė riba: linija, prasidedanti nuo rytinio Afrikos kranto 30o00′ rytų ilgumos ir einanti tiesiai į pietus iki 45o00′ pietų platumos,

- rytinė jūrinė riba: rumbo linija, prasidedanti nuo Indijos pietvakarinio kranto (Point Calimere) ir einanti šiaurės rytų kryptimi iki taško 82o00′ rytų ilgumos 11o00′ šiaurės platumos; iš ten einanti tiesiai į rytus iki dienovidinio 85o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 3o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 80o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 45o00′ pietų platumos,

- pietinė riba: linija, einanti lygiagrete 45o00′ pietų platumos nuo 30o00′ rytų ilgumos iki 80o00′ rytų ilgumos.

Vakarų Indijos vandenynas yra dalijamas taip:

Raudonosios jūros parajonis (parajonis 51.1)

- šiaurinė riba: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

- pietinė riba: rumbo linija nuo Etiopijos ir Džibučio Respublikos sienos Afrikos krante per Raudonosios jūros sąsmauką iki Buvusiosios Jemeno Arabų Respublikos ir Buvusiosios Jemeno Liaudies Demokratinės Respublikos sienos Arabijos pusiasalyje.

Persijos įlankos parajonis (parajonis 51.2)

Persijos įlankos sąsmauka yra uždaroma linija, prasidedančia šiauriniame Ra Musandamo smaigalyje ir einančia tiesiai į rytus iki Irano kranto.

Vakarinis Arabijos jūros parajonis (parajonis 51.3)

Rytinės ir pietinės ribos yra linija, einanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante tiesiai į pietus iki 20o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki Afrikos kranto; kitos jūrinės ribos yra bendros su parajoniais 51.1 ir 51.2 (žr. pirmiau).

Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis (parajonis 51.4)

Jūrinė riba yra linija, prasidedanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante, einanti tiesiai į pietus iki 20o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65o00′rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 80o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 3o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 85o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 11o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 82o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten rumbo linija pietvakarių kryptimi iki Indijos pietvakarinio kranto.

Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis (parajonis 51.5)

Linija, prasidedanti Somalio krante 10o00′ šiaurės platumos, einanti tiesiai į rytus iki 65o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 45o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o28′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki rytinio Afrikos kranto tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus).

Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis (parajonis 51.6)

Linija, prasidedanti rytiniame Afrikos krante tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus) 10o28′ pietų platumos, einanti tiesiai į rytus iki 45o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 10o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 30o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki Mozambiko kranto.

Vandenyno (Vakarų Indijos vandenyno) parajonis (parajonis 51.7)

Linija, prasidedanti taške 10o00′ pietų platumos ir 55o00′ rytų ilgumos, einanti tiesiai į rytus iki 80o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 45o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten į šiaurę iki 30o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško 10o00′ pietų platumos lygiagretėje.

Mozambiko parajonis (parajonis 51.8)

Parajonį sudaro vandenys, esantys į šiaurę nuo 45o00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30o00′ rytų ilgumos ir 40o00′ rytų ilgumos dienovidinių. Jis yra dar dalijamas į du kvadratus.

Marion-Edvardo kvadratas (kvadratas 51.8.1)

Vandenys, esantys tarp 40o00′ pietų platumos ir 50o00′ pietų platumos lygiagrečių ir 30o00′ rytų ilgumos ir 40o00′ rytų ilgumos dienovidinių.

Zambezės kvadratas (kvadratas 51.8.2)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40o00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30o00′ rytų ilgumos ir 40o00′ rytų ilgumos dienovidinių.

--------------------------------------------------

3 PRIEDAS

A: RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

+++++ TIFF +++++

B: VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

+++++ TIFF +++++

C: PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

+++++ TIFF +++++

D: PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

+++++ TIFF +++++

E: VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

+++++ TIFF +++++

4.

--------------------------------------------------

4 PRIEDAS

KIEKVIENO PAGRINDINIO ŽVEJYBOS REGIONO ŽUVŲ RŪŠYS, APIE KURIAS REIKIA TEIKTI DUOMENIS

Toliau yra išvardytos žuvų rūšys, apie kurių sugavimus buvo pranešta oficialioje statistikoje. Valstybės narės pateikia turimus duomenis apie kiekvieną iš identifikuotų žuvų rūšių, jei įmanoma. Jei atskiros rūšys negali būti identifikuotos, duomenys turėtų būti apibendrinami ir pateikiami kuo tiksliau pagal sąraše nurodytas rūšis.

Pastaba:

k. n. = kitur nenurodyta.

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34-as didysis žvejybos regionas)

Angliškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | 3 raidžių kodas |

European eel | Anguilla anguilla | ELE |

Shads k. n. | Alosa spp. | SHZ |

West African ilisha | Ilisha africana | ILI |

Flatfishes k. n. | Pleuronectiformes | FLX |

Lefteye flounders | Bothidae | LEF |

Common sole | Solea vulgaris | SOL |

Wedge (= Senegal) sole | Dicologoglossa cuneata | CET |

Soles k. n. | Soleidae | SOX |

Tonguefishes k. n. | Cynoglossidae | TOX |

Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Pouting (= Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

Blue whiting (= Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

European hake | Merluccius merluccius | HKE |

Senegalese hake | Merluccius senegalensis | HKM |

Hakes k. n. | Merluccius spp. | HKX |

Gadiformes k. n. | Gadiformes | GAD |

Sea catfishes k. n. | Ariidae | CAX |

European conger | Conger conger | COE |

Conger eels k. n. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

John dory | Zeus faber | JOD |

Silvery John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

Demersal percomorphs k. n. | Perciformes | DPX |

Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

Groupers k. n. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Groupers, seabasses k. n. | Serranidae | BSX |

Spotted seabass | Dicentrarchus punctatus | SPU |

Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

Bigeyes k. n. | Priacanthus spp. | BIG |

Cardinalfishes k. n. | Apogonidae | APO |

Tilefishes | Branchiostegidae | TIS |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Snappers k. n. | Lutjanus spp. | SNA |

Snappers, jobfishes, k. n. | Lutjanidae | SNX |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Bastard grunt | Pomadasys incisus | BGR |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Bigeye grunt | Brachydeuterus auritus | GRB |

Grunts, sweetlips, k. n. | Haemulidae (= Pomedasyidae) | GRX |

Drums | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

Boe drum | Pteroscion peli | DRS |

Law croaker | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

Cassava croaker | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

Bobo croaker | Pseudotolithus elongatus | PSE |

West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, drums k. n. | Sciaenidae | CDX |

Red (= Blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

Red pandora | Pagellus bellottii | PAR |

Pandoras k. n. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams, k. n. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Common dentex | Dentex dentex | DEC |

Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

Congo dentex | Dentex congoensis | DNC |

Dentex k. n. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Bluespotted seabream | Sparus caeruleostictus | BSC |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Pargo breams, k. n. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Porgies, seabreams, k. n. | Sparidae | SBX |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

West African goatfish | Pseudopeneus prayensis | GOA |

Goatfishes, red mullets k. n. | Mullidae | MUM |

African sicklefish | Drepane africana | SIC |

Spadefishes | Ephippidae | SPA |

Percoids k. n. | Percoidei | PRC |

Bearded brotula | Brotula barbata | BRD |

Surgeonfishes | Acanthuridae | SUR |

Gurnards, searobins k. n. | Triglidae | GUX |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes k. n. | Lophiidae | ANF |

Needlefishes, k. n. | Belonidae | BEN |

Flyingfishes k. n. | Exocoetidee | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Giant African threadfin | Polydactylus quadrifilis | TGA |

Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

Royal threadfin | Pentenemus quinquarius | PET |

Threadfins, tasselfishes k. n. | Polynemidae | THF |

Pelagic percomorphs k. n. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

Jack ir horse mackerels k. n. | Trachurus spp. | JAX |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle jack | Caranx hippos | CVJ |

False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

Jacks, crevalles k. n. | Craranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Amberjacks k. n. | Seriola spp. | AMX |

Leerifish (= Garrleck) | Lichia amia | LEE |

Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Common dophinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefish | Albula vulpes | BOF |

Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

Madeiran sardinella | Sardinella madeirensis | SAE |

Sardinellas | Sardinella spp. | SIX |

Bonga shad | Ethmalosa fimbriata | BOA |

European pilchard (Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

Clupeoids k. n. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

Frigate ir bullet tunas | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas k. n. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Atlantic white marlin | Tetrepturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes k. n. | Scombroidei | TUX |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Black scabbardfish | Aphanopus carbo | BSF |

Hairtails, cutlassfishes, k. n. | Trichiurldae | CUT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

"Scomber" mackerels k. n. | Scomber spp. | MAZ |

Mackerel-like fishes k. n. | Scombroidei | MKX |

Smoothounds | Mustelus spp. | SDV |

Skates ir rays k. n. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays, skates, k. n. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes k. n. | Osteichthyes | MZZ |

Marine crabs k. n. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters k. n. | Panulirus spp. | SLV |

Palinurid spiny lobsters k. n. | Palinurus spp. | CRW |

Norway lobster | Nephrops norvegicus | NEP |

European lobster | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Southern pink shrimp | Penaeus notialis | SOP |

Penaeus shrimps k. n. | Penaeus spp. | PEN |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Guinea shrimp | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Palaemonid shrimps | Palaemonidae | PAL |

Natantian decapods k. n. | Natantia | DCP |

Marine crustaceans k. n. | Crustacea | CRU |

Gastropods k. n. | Gastropoda | GAS |

Cupped oysters k. n. | Crassostrea spp. | OYC |

Sea mussels k. n. | Mytilidae | MSX |

Cephalopods k. n. | Cephalopoda | CEP |

Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Common octopus | Octopus vulgaris | OCC |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids k. n. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs k. n. | Mollusca | MOL |

Marine turtles k. n. | Testudinata | TTX |

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | 3 raidžių kodas |

Sturgeons k. n. | Acipenseridae | STU |

European eel | Anguilla anguilla | ELE |

Pontic shad | Alosa pontica | SHC |

Shads k. n. | Alosa spp. | SHD |

Azov tyulka | Clupeonella cultriventris | CLA |

Flatfishes k. n. | Pleuronectiformes | FLX |

European plaice | Pleuronectes platessa | PLE |

European flounder | Platichthys flesus | FLE |

Common sole | Solea vulgaris | SOL |

Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Turbot | Psetta maxima | TUR |

Black Sea turbot | Psetta maeotica | TUB |

Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

Poor cod | Trisopterus minutus | POD |

Pouting (= Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

Blue whiting (= Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

Whiting | Merlangius merlangus | WHG |

European hake | Merluccius merluccius | HKE |

Gadiformes k. n. | Gadiformes | GAD |

Argentines | Argentina spp. | ARG |

Brushtooth lizardfish | Saurida undosquamis | LIB |

Lizardfishes k. n. | Synodontidae | LIX |

European conger | Conger conger | COE |

Conger eels k. n. | Congridae | COX |

John dory | Zeus faber | JOD |

Demersal percomorphs k. n. | Perciformes | DPX |

Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

Groupers k. n. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Comber | Serranus cabrilla | CBR |

Groupers, seabasses k. n. | Serranidae | BSX |

Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

Seabasses | Dicentrarchus spp. | BSE |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Drums | Sciaena spp. | DRU |

Shi drum (= Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

Croakers, drums k. n. | Sciaenidae | CDX |

Red (= Blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

Pandoras k. n. | Pagellus spp. | PAX |

White seabream | Diplodus sargus | SWA |

Sargo breams, k. n. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Common dentex | Dentex dentex | DEC |

Dentex k. n. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Pargo breams, k. n. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Porgies, seabreams, k. n. | Sparidae | SBX |

Blotched picarel | Spicara maena | BPI |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Red mullet | Mullus surmuletus | MUR |

Striped mullet | Mullus barbatus | MUT |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

Greater weever | Trachinus draco | WEG |

Percoids k. n. | Percoidei | PRC |

Sandeels (= Sandlances) | Ammodytes spp. | SAN |

Spinefeet (= Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

Atlantic gobies | Gobius spp. | GOB |

Gobies k. n. | Gobiidae | GPA |

Scorpionfishes, k. n. | Scorpaenidae | SCO |

Piper gurnard | Trigla Iyra | GUN |

Gurnards, searobins k. n. | Triglidae | GUX |

Angler (= Monk) | Lophius piscatorius | MON |

Anglerfishes k. n. | Lophiidae | ANF |

Garfish | Belone belone | GAR |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Silversides (= Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

Pelagic percomorphs k. n. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus | HMM |

Jack and horse mackerels k. n. | Trachurus spp. | JAX |

Jacks, crevalles k. n. | Caranx spp. | TRE |

Greater amberjack | Seriola dumerili | AMB |

Amberjacks k. n. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Carangids k. n. | Carangidae | CGX |

Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Sardinellas k. n. | Sardinella spp. | SIX |

European pilchard (= Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

European sprat | Sprattus sprattus | SPR |

European anchovy | Engraulis ancrasicolus | ANE |

Clupeoids k. n. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

Frigate ir bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas k. n. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfishes | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes k. n. | Scombroidei | TUX |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

Scomber mackerels k. n. | Scomber spp. | MAZ |

Mackerel-like fishes k. n. | Scombroidei | MKX |

Porbeagle | Lamna nasus | POR |

Catsharks, nursehound | Scyliorhinus spp. | SCL |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Dogfish sharks k. n. | Squalidae | DGX |

Angelshark | Squatina squatina | AGN |

Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

Large sharks k. n. | Squaliformes | SHX |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Skates | Raja spp. | SKA |

Skates ir rays k. n. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays ir skates etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes k. n. | Osteichthyes | MZZ |

Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

Mediterranean shore crab | Carcinus aestuaria | CMR |

Spinous spider crab | Maja squinado | SCR |

Marine crabs k. n. | Reptantia | CRA |

Pink spiny lobster | Palinurus mauritanicus | PSL |

Common spiny lobster | Palinurus elephas | SLO |

Palinurid spiny lobsters k. n. | Palinurus spp. | CRW |

Norway lobster | Nephrops norvegicus | NEP |

European lobster | Homarus gammarus | LBE |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | SSH |

Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | ARA |

Blue ir red shrimp | Aristeus antennatus | ARA |

Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

Common shrimp | Crangon crangon | CSH |

Natantian decapods k. n. | Natantia | DCP |

Mantis squillid | Squilla mantis | MTS |

Marine crustaceans k. n. | Crustacea | CRU |

Gastropods k. n. | Gastropoda | GAS |

Periwinkle | Littorina littorea | PEE |

European flat oystar | Ostrea edulis | OYF |

Portuguese cupped oyster | Crassostrea angulata | OYP |

Mediterranean mussel | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Great scallop | Pecten jacobeus | SJA |

Murex | Murex spp. | MUE |

Common cockle | Cardium edule | COC |

Striped venus | Venus (= Chamelea) gallina | SVE |

Grooved carpet shell | Ruditapes decussatus | CTG |

Carpet shell | Tapes pullastra | CTS |

Carpet shells k. n. | Tapes spp. | TPS |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Razor clams | Solen spp. | RAZ |

Clams k. n. | Bivalvia | CLX |

Cephalopods k. n. | Cephalopoda | CEP |

Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

European flying squid | Todarodes sagittatus sagitt. | SQE |

Common octopus | Octopus vulgaris | OCC |

Horned ir musky octopuses | Eledone spp. | OCM |

Octopuses | Octopodidae | OCZ |

Squids k. n. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs k. n. | Mollusca | MOL |

Marine turtles k. n. | Testudinata | TTX |

Grooved sea-squirt | Microcosmus sulcatus | SSG |

Stony sea-urchin | Paracentrotus lividus | URM |

Jellyfishes | Phopilema spp. | JEL |

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | 3 raidžių kodas |

Shads k. n. | Alosa spp. | SHZ |

Flatfishes k. n. | Pleuronectiformes | FLX |

Bastard halibuts | Paralichthys spp. | BAX |

Tonguefishes k. n. | Cynoglossidae | TOX |

… | Salilota australis | SAO |

Moras | Moridae | MOR |

Brazilian codling | Urophycis brasiliensis | HKU |

Southern blue whiting | Micromesistius australis | POS |

Argentine hake | Merluccius hubbsi | HKP |

Patagonian hake | Merluccius polylepis | HPA |

Hakes k. n. | Merluccius spp. | HKX |

Patagonian grenadier | Macruronus magellanicus | GRM |

Blue grenadiers | Macruronus spp. | GRS |

Grenadiers | Macrourus spp. | GRV |

Gadiformes k. n. | Gadiformes | GAD |

Sea catfishes k. n. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Argentine conger | Conger orbignyanus | COS |

Demersal percomorphs k. n. | Perciformes | DPX |

Snooks (= Robalos) k. n. | Centropomus spp. | ROB |

Brazilian groupers | Mycteroperca spp. | GPB |

Red grouper | Epinephelus morio | GPR |

Groupers k. n. | Epinephelus spp. | GPX |

Argentine seabass | Acanthistius brasilianus | BSZ |

Groupers, seabasses k. n. | Serranidae | BSX |

Southern red snapper | Lutjanus purpureus | SNC |

Yellowtail snapper | Ocyurus chrysurus | SNY |

Snappers, jobfishes, k. n. | Lutjanidae | SNX |

Barred grunt | Conodon nobilis | BRG |

Grunts, sweetlips, k. n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Striped weakfish | Cynoscion striatus | SWF |

Weakfishes k. n. | Cynoscion spp. | WKX |

Atlantic croaker | Micropogonias undulatus | CKA |

Southern kingcroaker | Menticirrhus americanus | KGB |

Argentine croaker | Umbrina canasai | CKY |

King weakfish | Macrodon ancylodon | WKK |

Black drum | Pogonias cromis | BDM |

Croakers, drums k. n. | Sciaenidae | CDX |

Sargo breams, k. n. | Diplodus spp. | SRG |

Dentex k. n. | Dentex spp. | DEX |

Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

Porgies, seabreams, k. n. | Sparidae | SBX |

Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

Castaneta | Cheilodactylus bergi | CTA |

Brazilian sandperches | Pinguipes spp. | SBP |

Brazilian flathead | Percophis brasiliensis | FLA |

Patagonian blennie | Eleginops maclovinus | BLP |

Patagonian toothfish | Dissostichus eleginoides | TOP |

Humped rockcod | Notothenia gibbenfrons | NOG |

Grey rockcod | Notothenia squamifrons | NOS |

Patagonian rockcod | Patagonotothen brevicauda | NOT |

… | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

Antarctic rockcods, noties k. n. | Nototheniidae | NOX |

Blackfin icefish | Chaenocephalus aceratus | SSI |

Mackerel icefish | Chamsocephalus gunnari | ANI |

Icefishes k. n. | Channichthyidae | ICX |

Percoids k. n. | Percoidei | PRC |

Pink cusk-eel | Genypterus blacodes | CUS |

Ruffs, barrelfishes k. n. | Centrolophidae | CEN |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Scorpionishes, k. n. | Scorpaenidae | SCO |

Atlantic searobins | Prionotus spp. | SRA |

Ballyhoo halfbeak | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

Flyingfishes k. n. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Mullets k. n. | Mugilldae | MUL |

Silversides (= Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

Pelagic percomorphs k. n. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pometomus saltatrix | BLU |

Blue jack mackerel | Trachurus picturatus | JAA |

Jack and horse mackerels k. n. | Trachurus spp. | JAX |

Jacks, crevalles, k. n. | Caranx spp. | TRE |

Amberjacks k. n. | Seriola spp. | AMX |

Parona leatherjack | Parona signata | PAO |

Carangids k. n. | Carangidae | CGX |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Gulf butterfish, harvestfishes | Peprilus spp. | BTG |

Butterfishes silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Ladyfish | Elops saurus | LAD |

Tarpon | Tarpon (= Megelops) atlanticus | TAR |

Brazilian sardinella | Sardinella brasiliensis | BSR |

Sardinellas k. n. | Sardinella spp. | SIX |

Brazilian menhaden | Brevoortia aurea | MHS |

Argentine menhaden | Brevoortia pectinata | MHP |

Scaled sardines | Harengula spp. | SAS |

Falkland sprat | Sprattus fuegensis | FAS |

Argentine anchoita | Engraulis anchoita | ANA |

Anchovies k. n. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids k. n. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

King mackerel | Scomberomorus cavalla | KGM |

Atlantic Spanish mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

Seerfishes k. n. | Scomberomorus spp. | KGX |

Frigate ir bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Blackfin tuna | Thunnus atlanticus | BLF |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Tunas k. n. | Thunnini | TUN |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, speanfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Tuna-like fishes k. n. | Scombroidei | TUX |

White snake mackerel | Thyrsitops lepidopodes | WSM |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Patagonian smoothhound | Mustelus schmitti | SDP |

Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

Liveroil sharks | Galeorhinus spp. | LSK |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Chola guitarfish | Rhinobatos percellens | GUD |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates ir rays, k. n. | Rajiformes | SRX |

Elephantfishes | Callorhinchus spp. | CAH |

Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes k. n. | Osteichthyes | MZZ |

Dana swimcrab | Callinectes danae | CRZ |

Southern kingcrab | Lithodes antarcticus | KCR |

Softshell red crab | Paralomis granulosa | PAG |

Geryons k. n. | Geryon spp. | GER |

Marine crabs k. n. | Reptantia | CRA |

Caribbean spiny lobster | Panulirus argus | SLC |

Tropical spiny lobsters k. n. | Panulirus spp. | SLV |

Northern brown shrimp | Penaeus aztecus | ABS |

Redspotted shrimp | Penaeus brasiliensis | PNB |

Penaeus shrimps k. n. | Penaeus spp. | PEN |

Atlantic seabob | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

Argentine stiletto shrimp | Artemesia longinaris | ASH |

Argentine red shrimp | Pleoticus muelleri | LAA |

Natantian decapods k. n. | Natantia | DCP |

Antarctic krill | Euphausia superba | KRX |

Marine crustaceans k. n. | Crustacea | CRU |

Gastropods k. n. | Gastropoda | GAS |

Cupped oysters k. n. | Crassostrea spp. | OYC |

River Plata mussel | Mytilus platensis | MSR |

Magellan mussel | Aulacomya ater | MSC |

Scallops k. n. | Pectinidae | SCX |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Clams k. n. | Bivalvia | CLX |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Patagonian squid | Loligo gahi | SQP |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Argentine shortfin squid | Illex argentinus | SQA |

Sevenstar flying squid | Martialia hyadesi | SQS |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids k. n. | Loliginidee, Ommastrephidae | SQU |

Marine molluscs k. n. | Mollusca | MOL |

Marine turtles k. n. | Testudinata | TTX |

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | 3 raidžių kodas |

Flatfishes k. n. | Pleuronectiformes | FLX |

West coast sole | Austroglossus microlepis | SOW |

Mud sole | Austroglossus pectoralis | SOE |

Southeast Atlantic soles k. n. | Austroglossus spp. | SOA |

Tonguefishes k. n. | Cynoglossidae | TOX |

Benguela hake | Merluccius polli | HKB |

Shallow-water Cape hake | Merluccius capensis | HKK |

Deepwater Cape hake | Merluccius paradoxus | HKO |

Cape hakes | Merluccius capensis, M. parad. | HKC |

Merluccid hakes | Merlucciidae | HKZ |

Gadiforms k. n. | Gadiformes | GAD |

Hatchetfishes | Sternoptychidae | HAF |

Lightfishes k. n. | Maurolicus spp. | MAU |

Silver lightfish | Maurolivus muelleri | MAV |

Greeneyes | Chlorophthalmidae | GRE |

White barbel | Galeichthyes feliceps | GAT |

Smoothmouth sea catfish | Arius heudoloti | SMC |

Sea catfishes k. n. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Lizardfishes k. n. | Synodontidae | LIX |

Conger eels k. n. | Congridae | COX |

Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Snipefishes | Macroramphosidae | SNI |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

Alfonsinos k. n. | Berycidae | BRX |

John dory | Zeus faber | JOD |

Silvery John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

Dories k. n. | Zeidae | ZEX |

Boarfishes | Caproidae | BOR |

Boarfish | Capros aper | BOC |

Demersal percomorphs k. n. | Perciformes | DPX |

Groupers k. n. | Epinephelus spp. | GPX |

Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

Groupers, seabasses k. n. | Serranidae | BSX |

Bigeyes k. n. | Priacanthus spp. | BIG |

Bigeyes, glasseyes, bulleyes | Priacanthidae | PRI |

Cardinalfishes k. n. | Apogonidae | APO |

Glow-bellies, splitfins | Acropomatidae | ACR |

Blackmouth splitfin | Synagrops japonicus | SYN |

Splitfins k. n. | Synagrops spp. | SYS |

Cape bonnetmouth | Emmelichthys nitidus | EMM |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

Snappers, jobfishes, k. n. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle, dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Bigeye grunt | Brachydeuterus auratus | GRB |

Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

Grunts, sweetlips, k. n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Southern meagre (= Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Tigertooth croaker | Otolithes ruber | LKR |

West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

Croakers, drums k. n. | Sciaenidae | CDX |

Canary drum (= Baardman) | Umbrina canariensis | UCA |

Weakfishes k. n. | Cynoscion spp. | WKX |

Natal pandora | Pagellus natalensis | TJO |

Porgies, seabreams k. n. | Sparidae | SBX |

Pandoras k. n. | Pagellus spp. | PAX |

Sargo breams, k. n. | Diplodus spp. | SRG |

Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

Canary dentex | Dentex canariensis | DEN |

Dentex k. n. | Dentex spp. | DEX |

Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Carpenter seabream | Argyrozona argyrozona | SLF |

Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Panga seabream | Pterogymnus laniarius | PGA |

White stumpnose | Rhabdosargus globiceps | WSN |

Pargo breams, k. n. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bogue | Boops boops | BOG |

Stumpnose, dageraadbreams, k. n. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Whitesteenbras | Lithognathus lithognathus | SNW |

Steenbrasses, k. n. | Lithognathus spp. | STW |

Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

Copper breams | Pachymetopon spp. | CPP |

Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

Polystegan seabreams k. n. | Polysteganus spp. | PLY |

Scotsman seabream | Polysteganus Praeorbitalis | SCM |

Seventyfour seabream | Polysteganus undulosus | SEV |

Blueskin seabream | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

Porgies, seabreams, k. n. | Sparidae | SBX |

Picarels | Spicara spp. | PIC |

Goatfishes, red mullets k. n. | Mullidae | MUM |

Surmullets (= Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

Galjoens k. n. | Coracinidae | COT |

Galjoen | Coracinus capensis | GAJ |

Spadefishes | Ephippidae | SPA |

African sicklefish | Drepane africana | SIC |

Cusk-eels, brotulas k. n. | Ophidiidae | OPH |

Kingklip | Genypterus capensis | KCP |

Gobies k. n. | Gobiidae | GPA |

Cape redfish | Sebastes capensis | REC |

Rosefishes k. n. | Helicolenus spp. | ROK |

Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Scorpionfishes, k. n. | Scorpaenidae | SCO |

Piper gurnard | Trigla lyra | GUN |

Cape gurnard | Chelidonichthys capensis | GUC |

Gurnards, searobins k. n. | Triglidae | GUX |

Gurnards | Trigla spp. | GUY |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Cape monk | Lophius upsicephalus | MOK |

Anglerfishes k. n. | Lophiidae | ANF |

Lanternfish | Lampanyctodes hectoris | LAN |

Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes k. n. | Belonidae | BEN |

Needlefishes | Tylosaurus spp. | NED |

Sauries k. n. | Scomberesocidae | SAX |

Atlantic saury | Scomberesox saurus | SAU |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Barracudas | Sphyraenidae | BAZ |

Mullets k. n. | Mugilidae | MUL |

Threadfins, tasselfishes k. n. | Polynemidae | THF |

Lesser African threadfin | Galeoides dedactylus | GAL |

Pelagic percomorphs k. n. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Bluefishes k. n. | Pomatomidae | POT |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Cobias k. n. | Rachycentridae | CBX |

Cape horse mackerel | Trachurus capensis | HMC |

Cunene horse mackerel | Trachurus trecae | HMZ |

Jack ir horse mackerels k. n. | Trachurus spp. | JAX |

Scads | Decapterus spp. | SDX |

Crevalle jack | Caranx hippos | CVJ |

False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

Jacks, crevalles, k. n. | Caranx spp. | TRE |

Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

Amberjacks k. n. | Seriola spp. | AMX |

Leerfish (= Garrick) | Lichia amia | LEE |

Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Carangids k. n. | Carangidae | CGX |

Pomfrets, ocean breams k. n. | Bramidae | BRZ |

Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

Dolphinfishes k. n. | Coryphaenidae | DOX |

Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

Butterfishes, silverpomfrets | Stromateidae | BUX |

Bonefishes | Albulidae | ALU |

Longfin bonefish | Pterothrissus belloci | BNF |

Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

Madeiran sardinella | Sardinella maderensis | SAE |

Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

Whitehead's round herring | Etrumeus whiteheadi | WRR |

Southern African anchovy | Engraulis capensis | ANC |

Anchovles k. n. | Engraulidae | ANX |

Herrings, sardines k. n. | Clupeidae | CLP |

Sardinellas k. n. | Sardinella spp. | SIX |

Clupeoids k. n. | Clupeoidei | CLU |

Atlantic bonito | Sarde sarda | BON |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Frigate tuna | Auxis thazard | FRI |

Frigate ir bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Narrow-banded Spanish mackerel | Scomberomorus guttatus | COM |

King mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

Kanadi kingfish | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

Seerfishes k. n. | Scomberomorus spp. | KGX |

Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

Black marlin | Makaira indica | BLM |

Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

Swordfishes | Xiphiidae | XIP |

Tuna-like fishes k. n. | Scombroidei | TUX |

Snake mackerels, escolars k. n. | Gempylidae | GEP |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Hairtails, cutlassfishes k. n. | Trichiuridae | CUT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Mackerels k. n. | Scombridae | MAX |

Mackerel-like fishes k. n. | Scombroidei | MKX |

Mackerel sharks, porbeagles | Lamnidae | MSK |

Catsharks | Scyliorhinidae | SYX |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Blue shark | Prionace glauca | BSH |

Bonnethead, hammerhead sharks | Sphyridae | SPY |

Smoothhound | Mustelus mustelus | SMD |

Tope shark | Galeorhinus galeus | GAG |

Dogfish sharks k. n. | Squalidae | DGX |

Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

Shortnose dogfish | Squalus megalops | DOP |

Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

Skates ir rays, k. n. | Rajiformes | SRX |

Guitarfishes | Rhino batidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates k. n. | Rajidae | RAJ |

Skates | Raja spp. | SKA |

Stingrays, butterfly rays | Dasyatididae (= Trygonidae) | STT |

Eagle rays | Myliobatidae | EAG |

Mantas | Mobulidae | MAN |

Torpedo (= Electric) rays | Torpedinidae | TOD |

Cape elephantfish | Callorhinchus capensis | CHM |

Elephantfishes k. n. | Callorhinchidae | CAH |

Rays, skates, mantas k. n. | Batoidimorpha (Hypotremata) | BAI |

Various sharks k. n. | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

Cartilaginous fishes k. n. | Chondrychthyes | CAR |

Chimaeras k. n. | Holocephali | HOL |

Marine fishes k. n. | Osteichthyes | MZZ |

Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

Jonah crabs, rock crabs | Cancridae | CAD |

Swimming crabs k. n. | Portunidae | SWM |

King crabs k. n. | Lithodidae | KCX |

Southern king crabs | Lithodes antarcticus | KCR |

King crab | Lithodes ferox | KCA |

West African geryon | Geryon (= Chaceon) maritae | CGE |

Geryons k. n. | Geryon spp. | GER |

Deep-sea crabs, geryons | Geryonidae | GEY |

Marine crabs k. n. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters k. n. | Panulirus spp. | SLV |

Royal spiny lobster | Panulirus regius | LOV |

Scalloped spiny lobster | Panulirus homarus | LOK |

Caps rock lobster | Jasus lalandii | LBC |

Tristan da Cunha rock lobster | Jasus tristani | LBT |

Natal spiny lobster | Palinuris delagoae | SLN |

South coast spiny lobster | Palinurus gilchristi | SLS |

Spiny lobsters k. n. | Palinuridae | VLO |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Indian Ocean lobsterette | Nephropsis stewarti | NES |

True lobsters, lobsterettes | Nephropidae | NEX |

Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Southern pink shrimp | Penaeus notialis | SOP |

Penaeus shrimps k. n. | Penaeus spp. | PEN |

Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

Penaeid shrimps | Penaeidae | PEZ |

Striped red shrimp | Aristeus varidens | ARV |

Aristeid shrimps | Aristeidae | ARI |

Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

Solenocerid shrimps | Solenoceridae | SOZ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Natantian decapoda k. n. | Natantia | DCP |

Marine crustaceans k. n. | Crustacea | CRU |

Perlemoen abalone | Haliotis midae | ABP |

Giant periwinkle | Turbo sarmaticus | GIW |

Flat oysters k. n. | Ostrea spp. | OYX |

Denticulate rock oyster | Ostrea denticulata | ODE |

Portuguese cupped oyster | Crassostrea angulata | OYP |

Cupped oysters k. n. | Crassostrea spp. | OYC |

Rock mussel | Perna perna | MSL |

Sea mussels k. n. | Mytilidae | MSX |

… | Pecten sulcicostatus | PSU |

Scallops k. n. | Pectinidae | SCX |

Smooth mactra | Mactra glabrata | MAG |

Mactra surf clams | Mactridae | MAT |

Venus clams | Veneridae | CLV |

… | Dosinia orbignyi | DOR |

Donax clams | Donax spp. | DON |

Cape razor clams | Solen capensis | RAC |

Razor clams, knife clams | Solenidae | SOI |

Clams k. n. | Bivalvia | CLX |

Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Chokker squid | Loligo reynaudi | CHO |

Angolan flying squid | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids k. n. | Liliginidae, Ommastrephidee | SQU |

Marine molluscs k. n. | Mollusca | MOL |

South African fur seal | Arctocephalus pusillus | SEK |

Red bait | Pyura stolonifera | SSR |

… | Parechinus angulosus | URR |

Sea-cucumbers k. n. | Holothurioidea | CUX |

Aquatic invertebrates k. n. | Invertebrata | INV |

VAKARINŲ INDIJOS VANDENYNAS (51-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | 3 raidžių kodas |

Kelee shad | Hilsa kelee | HIX |

Hilsa shad | Tenualosa ilisha | HIL |

Milkfish | Chanos chanos | MIL |

Giant seaperch (= Barramundi) | Lates calcarifer | GIP |

Flatfishes k. n. | Pleuronectiformes | FLX |

Indian halibut | Psettodes erumei | HAI |

Tonguefishes k. n. | Cynoglossidae | TOX |

Unicorn cod | Bregmaceros macclellandi | UNC |

Gadiformes k. n. | Gadiformes | GAD |

Bombay duck | Harpadon nehereus | BUC |

Seacatfishes k. n. | Ariidae | CAX |

Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

Brushtooth lizardfish | Saunda undosquamis | LIB |

Lizardfishes k. n. | Synodontidae | LIX |

Pike-congers k. n. | Muraenesox spp. | PCX |

Conger eels k. n. | Congridae | COX |

Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

Japanese John dory | Zeus japonicus | JJD |

Demersal percomorphs k. n. | Perciformes | DPX |

Groupers k. n. | Epinephelus spp. | GPX |

Groupers, seabasses k. n. | Serranidae | BSX |

Bigeyes k. n. | Priacanthus spp. | BIG |

Sillago whitings | Sillaginidae | WHS |

False trevally | Lactarius lactarius | TRF |

Bonnetmouths, rubyfishes, etc | Emmelichthyidae | EMT |

Mangrove red snapper | Lutjanus argentimaculatus | RES |

Snappers k. n. | Lutjanus spp. | SNA |

Snappers, jobfishes, k. n. | Lutjanidae | SNX |

Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

Threadfin, monocle dwarf breams | Nemipteridae | THD |

Ponyfishes (= Slipmouths) k. n. | Leiognathidae | POY |

Grunts, sweetlips, k. n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Southern meagre (= Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

Croakers, drums k. n. | Sciaenidae | CDX |

Emperors (= Scavengers) | Lethrinidae | EMP |

Pandoras k. n. | Pagellus spp. | PAX |

Dentex k. n. | Dentex spp. | DEX |

King soldier bream | Argyrops spinifer | KBR |

Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

Stumpnose, dageraad breams, k. n. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Porgies, seabreams, k. n. | Sparidae | SBX |

Surmullets (= Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

Goatfishes | Upeneus spp. | GOX |

Goatfishes, red mullets k. n. | Mullidae | MUM |

Spotted sicklefish | Drepane punctata | SPS |

Wrasses, hogfishes, etc. | Labridae | WRA |

Mojarras (= Silver-biddies) | Gerres spp. | MOJ |

Percoids k. n. | Percoidei | PRC |

Spinefeet (= Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

Scorpionfishes, k. n. | Scorpaenidae | SCO |

Flatheads | Platycephalidae | FLH |

Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

Needlefishes | Tylosurus spp. | NED |

Halfbeaks k. n. | Hemirhamphus spp. | HAX |

Flyingfishes k. n. | Exocoetidae | FLY |

Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Mullets k. n. | Mugilidae | MUL |

Fourfinger threadfin | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

Threadfins, tasselfishes k. n. | Polynemidae | THF |

Pelagic percomorphs k. n. | Perciformes | PPX |

Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

Cobias, k. n. | Rachycentridae | CBX |

Jack ir horse mackerels k. n. | Trachurus spp. | JAX |

Indian scad | Decapterus russelli | RUS |

Scads | Decepterus spp. | SDX |

Jacks, crevalles, k. n. | Caranx spp. | TRE |

Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

Amberjacks k. n. | Seriola spp. | AMX |

Rainbow runner | Elagatis bipinnulata | RRU |

Golden trevally | Gnatanodon speciosus | GLT |

Torpedo scad | Megalaspis cordyla | HAS |

Queenfishes | Scomberoides (= Chorinemus) spp. | QUE |

Bigeye scad | Selar crumenophthalmus | BIS |

Yellowstripe scad | Selaroides leptolepis | TRY |

Carangids k. n. | Carangidae | CGX |

Black pomfret | Formio niger | POB |

Common dolphinfish | Coryphaene hippurus | DOL |

Silver pomfret | Pampus argenteus | SIP |

Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

Goldstripe sardinella | Sardinella gibbosa | SAG |

Indian oil sardine | Sardinelle longiceps | IOS |

Sardinellas k. n. | Sardinella spp. | SIX |

Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

Red-eye round herring | Etrumeus teres | RRH |

Stolephorus anchovies | Stolephorus spp. | STO |

Anchovies k. n. | Engraulidae | ANX |

Clupeoids k. n. | Clupooidei | CLU |

Dorab wolf-herring | Chirocentrus dorab | DOB |

Wolf-herrings | Chirocentrus spp. | DOS |

Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

Narrow-barred Spanish mackerel | Scomberomorus ommerson | COM |

Indo-Pacific king mackerel | Scoberomorus guttatus | GUT |

Streaked seerfish | Scomberomorus lineolatus | STS |

Seerfishes k. n. | Scoberomorus spp. | KGX |

Frigate ir bullet tunas | Auxis thazard, A rochei | FRZ |

Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Longtail tuna | Thunnus tonggol | LOT |

Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

Indo-Pacific sailfish | Istiophorus platypterus | SFA |

Indo-Pacific blue marlin | Makaira mazara | BLZ |

Black marlin | Makaira indica | BLM |

Striped marlin | Tetrapturus audax | MLS |

Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

Swordfish | Xiphiasgladius | SWO |

Tuna-like fishes k. n. | Scombroidei | TUX |

Snoek | Thyrsites atun | SNK |

Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

Hairtails, cutlassfishes, k. n. | Trichiuridae | CUT |

Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

Indian mackerel | Rastrelliger kanagurta | RAG |

Indian mackerels k. n. | Rastrelliger spp. | RAX |

Mackerel-like fishes k. n. | Scombroidei | MKX |

Silky shark | Carcharhinus falciformis | FAL |

Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

Sawfishes | Pristidae | SAW |

Skates ir rays, k. n. | Rajiformes | SRX |

Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

Marine fishes k. n. | Osteichthyes | MZZ |

Swimcrabs | Portunus spp. | CRS |

Mud crab | Scylla serrata | MUD |

Geryons k. n. | Geryon spp. | GER |

Marine crabs k. n. | Reptantia | CRA |

Tropical spiny lobsters k. n. | Panulirus spp. | SLV |

Natal spiny lobster | Palinurus delagoae | SLN |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Andaman lobster | Metanephrops andamanicus | NEA |

Giant tiger prawn | Penaeus monodon | GIT |

Green tiger prawn | Penaeus semisulcatus | TIP |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Penaeus shrimps k. n. | Penaeus spp. | PEN |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Natantian decapods k. n. | Natantia | DCP |

Marine crustaceans k. n. | Crustacea | CRU |

Abalones k. n. | Haliotis spp. | ABX |

Rock-cupped oyster | Crassostrea cucullata | CSC |

Cupped oysters k. n. | Crassostrea spp. | OYC |

Cephalopods k. n. | Cephalopoda | CEP |

Cuttlefishes, bobtailsquids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Common squids | Loligo spp. | SQC |

Octopuses | Octopodidae | OCT |

Squids k. n. | Loliginidee, Ommastrephidee | SQU |

Marine molluscs k. n. | Mollusca | MOL |

Green turtle | Chelonia mydas | TUG |

Marine turtles k. n. | Testudinata | TTX |

Sea-cucumbers k. n. | Holothurioidea | CUX |

Aquatic invertebrates k. n. | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

5 PRIEDAS

NE ŠIAURĖS ATLANTO REGIONE SUGAUTŲ ŽUVŲ DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Magnetinė laikmena

Kompiuterio juostos: devynių takelių 1600 arba 6250 BPI tankio ir EBCDIC arba ASCII kodavimo sistemos, geriau neženklintos. Jei ženklintos, turėtų būti pateiktas rinkmenos pabaigos kodas.

Lankstieji diskeliai: MS-DOS 3,5″ 720 K formato arba 1,4 megabaito diskeliai arba 5,25″ 360 K arba 1,2 megabaito diskeliai.

Įrašo formatas

Baitų numeriai | Punktai | Pastabos |

nuo 1 iki 4 | šalis (ISO 3 raidžių kodas) | pvz., FRA = Prancūzija |

nuo 5 iki 6 | metai | pvz., 93 = 1993 |

nuo 7 iki 8 | pagrindinis žvejybos rajonas | 34 = Rytų Vidurio Atlantas |

nuo 9 iki 15 | kvadratas | 3.3 = kvadratas 3.3 |

nuo 16 iki 18 | žuvų rūšis | 3 raidžių kodas |

nuo 19 iki 26 | sugautų žuvų kiekis | metrinės tonos |

Pastabos:

a) Sugavimų laukelis (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti dešiniosios lygiuotės su priekiniais tarpais. Visi kiti laukeliai turėtų būti kairiosios lygiuotės su galiniais tarpais.

b) Sugavimai įrašomi pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrovimus, suapvalintus iki artimiausios metrinės tonos.

c) Kiekiai (nuo 19 iki 26 baito), mažesni negu pusė vieneto, turėtų būti įrašomi kaip "1".

d) Nežinomi kiekiai (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti įrašomi kaip "2".

--------------------------------------------------