31995R2494Oficialusis leidinys L 257 , 27/10/1995 p. 0001 - 0004


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95

1995 m. spalio 23 d.

dėl suderintų vartotojų kainų indeksų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 213 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos pinigų instituto nuomonę [3],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [4],

kadangi Sutarties 109j straipsnyje reikalaujama, kad Komisija ir EPI praneštų Tarybai apie valstybių narių pažangą, padarytą vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti ir užtikrinti aukštą kainų stabilumo laipsnį,

kadangi Sutarties 109j straipsnyje minimo Protokolo dėl konvergencijos kriterijų 1 straipsnyje teigiama, kad reikiamas valstybių narių kainų stabilumas turėtų būti parodytas infliacijos išraiška, kuri matuojama taikant vartotojų kainų indeksą palyginamuoju pagrindu, atsižvelgiant į nacionalinių apibrėžimų skirtumus; kadangi esamų vartotojų kainų indeksų sudarymo pagrindai nėra tiesiogiai palyginami;

kadangi Bendrijai, ypač jos fiskalinėms ir pinigų institucijoms, makroekonominiams ir tarptautiniams infliacijos palyginimams reikia reguliarių ir savalaikių vartotojų kainų indeksų, kurie skirtųsi nuo nacionaliniams ir mikroekonominiams tikslams sudaromų indeksų;

kadangi pripažįstama, kad infliacija yra reiškinys, pasireiškiantis visomis rinkos sandorių formomis, įskaitant kapitalo įsigijimą, valstybinius pirkimus, darbo užmokestį ir vartotojų pirkimus; kadangi pripažįstama, kad statistinių duomenų spektras, kurio svarbiausią dalį sudaro vartotojų kainų indeksai, yra reikšmingas suvokiant infliacijos procesą nacionaliniu lygiu ir tarp valstybių narių;

kadangi vietoje arba šalia jau sudarytų arba ateityje valstybių narių sudarytinų panašių vartotojų kainų indeksų gali būti sudaromi palyginamieji vartotojų kainų indeksai;

kadangi sudarant palyginamuosius indeksus bus patirta išlaidų, kurios turės būti paskirstytos tarp Bendrijos ir valstybių narių;

kadangi pagal subsidiarumo principą bendrų vartotojų kainų indeksų statistinių standartų sukūrimas yra užduotis, kuri veiksmingai gali būti atlikta tik Bendrijos lygiu ir kiekvienoje valstybėje narėje duomenys bus renkami ir palyginamieji vartotojų kainų indeksai sudaromi prižiūrint organizacijoms ir institucijoms, atsakingoms už oficialių statistinių duomenų rinkimą nacionaliniu lygiu;

kadangi siekiant sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą, visoje Bendrijoje reikės vartotojų kainų indekso;

kadangi Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [5] įsteigtas Statistikos programų komitetas (SPK) pritarė reglamento projektui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas — sukurti statistinius pagrindus, būtinus palyginamiesiems vartotojų kainų indeksams apskaičiuoti Bendrijos lygiu.

2 straipsnis

Apibrėžimų sąvokos

Šiame reglamente vartojamos tokios apibrėžimų sąvokos:

a) suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI): kiekvienos valstybės narės sudarytas palyginamasis vartotojų kainų indeksas;

b) Europos vartotojų kainų indeksas (EVKI): remiantis valstybių narių SVKI Komisijos (Eurostato) Bendrijai sudarytas vartotojų kainų indeksas;

c) Pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksas (PSVKI): pagal valstybių narių SVKI Komisijos (Eurostato) Ekonominėje ir pinigų sąjungoje sudarytas vartotojų kainų indeksas, netaikant Sutarties 109k straipsnyje numatyto nukrypimo tol, kol galioja tokie nukrypimai.

3 straipsnis

Taikymo sritis

SVKI sudaromas remiantis tiesiogiai vartotojų poreikiams patenkinti skirtų prekių ir paslaugų, kurias galima įsigyti ekonominėje valstybės narės teritorijoje, kainomis. Su svoriais susijusius klausimus 14 straipsnyje nustatyta tvarka sprendžia Komisija.

4 straipsnis

Palyginamumas

SVKI laikomi palyginamais, jei jie atspindi tik šalių kainų pokyčių arba vartojimo struktūrų skirtumus.

SVKI nelaikomi palyginamais, jei skiriasi juos apibrėžiant ir sudarant vartojamos skirtingos sąvokos, taikomi metodai ar praktika.

Laikydamasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija (Eurostatas) priima taisykles, kurių reikės laikytis siekiant užtikrinti SVKI palyginamumą.

5 straipsnis

Tvarkaraštis ir nukrypimai nuo jo

1. Priemonės, būtinos palyginamiesiems vartotojų kainų indeksams sudaryti, įgyvendinamos tokiais etapais:

a) I etapas:

Ne vėliau kaip iki 1996 m. kovo mėnesio bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija (Eurostatas) Sutarties 109j straipsnyje ("konvergencijos kriterijai") minėtam pranešimui parengti sudaro tarpinį kiekvienos valstybės narės vartotojų kainų indeksų rinkinį. Šie indeksai sudaromi visapusiškai remiantis pagrindiniais galiojančių nacionalinių vartotojų kainų indeksų duomenimis, kurie suderinami taip, kad į juos nebūtų įtraukta:

i) būsto savininkų būstai;

ii) sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugos;

iii) tam tikri kiti produktai, kurių daugelis valstybių narių neįtraukia arba kuriuos vertina skirtingai.

b) II etapas:

SVKI pradedamas nuo 1997 m. sausio mėnesio indekso. Bendras indekso atskaitos laikotarpis — 1996 metai. Iki 1997 m. sausio mėnesio ir vėlesniais mėnesiais dvylikos mėnesių kainų pokyčiai vertinami remiantis indeksais, apskaičiuotais 1996 metais.

2. Valstybės narės prašymu Komisija (Eurostatas), pasikonsultavusi su EPI, prireikus gali nustatyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, per kurį suinteresuotoji valstybė narė turi iš esmės pakeisti savo statistikos sistemą, kad galėtų įvykdyti šiame reglamente nustatytus įpareigojimus.

3. Šio reglamento įgyvendinimo priemonės, būtinos SVKI palyginamumui užtikrinti, jų patikimumui ir tinkamumui išlaikyti ir pagerinti, priimamos 14 straipsnyje nustatyta tvarka pasikonsultavus su EPI.

6 straipsnis

Pagrindinė informacija

Pagrindine informacija laikomos tos prekių ir paslaugų kainos ir svoriai, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiant užtikrinti 4 straipsnyje apibrėžtą indeksų palyginamumą.

Ši informacija gaunama iš statistinių vienetų, apibrėžtų 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje [6] arba iš kitų šaltinių, jei laikomasi 4 straipsnyje minėtų palyginamumo reikalavimų.

7 straipsnis

Šaltiniai

Statistiniai vienetai, kuriuos valstybės narės pakvietė bendradarbiauti renkant arba teikiant kainų duomenis, įpareigojami leisti stebėti faktiškai mokamas kainas ir pateikti teisingą bei išsamią informaciją tuo laiku, kai jos paprašoma.

8 straipsnis

Dažnumas

1. SVKI, EVKI ir PSVKI sudaromi kiekvieną mėnesį.

2. Reikalaujamas kainų rinkimo dažnumas — kartą per mėnesį. Jei retesnis rinkimas netrukdo sudaryti 4 straipsnyje minėtus palyginamumo reikalavimus atitinkantį SVKI, Komisija (Eurostatas) gali leisti rinkti duomenis tik kartą per mėnesį. Ši straipsnio dalis netrukdo dažniau rinkti kainas.

3. SVKI svoriai atnaujinami tokiu dažnumu, kokio reikia 4 straipsnyje nustatytam palyginamumo reikalavimui atitikti. Šia straipsnio dalimi nereikalaujama šeimos biudžeto tyrimus atlikti dažniau nei kartą per penkerius metus, išskyrus tas valstybes nares, kurios 14 straipsnyje nustatyta tvarka pripažįstamos patiriančiomis tokius vartojimo struktūrų pasikeitimus, dėl kurių būtina dažniau atlikti tyrimus.

9 straipsnis

Rezultatų parengimas

Valstybės narės apdoroja surinktus duomenis SVKI sudaryti, kuris turi būti Laspeireso tipo indeksas, apimantis visas kategorijas pagal tarptautinį COICOP klasifikatorių (Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių) [7], kuris turi būti pritaikytas 14 straipsnyje nustatyta tvarka, kad būtų sudaromi palyginami SVKI. Ta pačia tvarka nustatomi metodai, tvarka ir formulė, skirti užtikrinti, kad būtų laikomasi palyginamumo reikalavimų.

10 straipsnis

Rezultatų perdavimas

Valstybės narės perduoda SVKI Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo to kalendorinio mėnesio, kurio yra sudaromi indeksai.

11 straipsnis

Skelbimas

Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo 10 straipsnyje minėto laikotarpio pabaigos Komisija (Eurostatas) paskelbia SVKI, EVKI ir PSVKI bei atitinkamus tų 9 straipsnyje minėtų kategorijų, kurios pasirenkamos 14 straipsnyje nustatyta tvarka, rinkinio subindeksus.

12 straipsnis

Duomenų palyginamumas

Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės pateikia tokią išsamią informaciją, inter alia, surinktą pagal 6 straipsnio nuostatas, kokios reikia atitikimui palyginamumo reikalavimams ir SVKI kokybei įvertinti.

13 straipsnis

Finansavimas

Šio reglamento įgyvendinimo priemonių imamasi kuo labiau atsižvelgiant į rentabilumą ir su sąlyga, jeigu valstybei narei neprireiks didelių papildomų išteklių, nebent jei iki antrųjų šių priemonių įgyvendinimo metų pabaigos Komisija (Eurostatas) padengs du trečdalius papildomų išlaidų toms priemonėms įgyvendinti.

14 straipsnis

Tvarka

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas (toliau — Komitetas).

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

15 straipsnis

Peržiūra

Pasikonsultavusi su Komitetu, Komisija (Eurostatas) per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau — dar per dvejus metus pateikia Tarybai pranešimą apie pagal šį reglamentą sudarytus SVKI, ypač apie jų patikimumą ir atitikimą palyginamumo reikalavimams.

Šiuose pranešimuose Komisija išdėsto savo nuomonę dėl to, kaip laikomasi 14 straipsnyje nustatytos tvarkos, ir prireikus pasiūlo dalinius pakeitimus.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1995 m. spalio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Solbes Mira

[1] OL C 84, 1995 4 6, p. 7.

[2] OL C 249, 1995 9 25.

[3] 1995 m. kovo 31 d. pateikta nuomonė (OL C 236, 1995 9 11, p. 11).

[4] OL C 236, 1995 9 11, p. 11.

[5] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

[6] OL L 76, 1993 3 30, p. 1.

[7] Paskelbta Jungtinių Tautų F serijoje, Nr. 2, 3 redakcija, 6.1 lentelėje, su pakeitimais, padarytais OECD (DES/NI/86.9), Paryžius 1986 m.

--------------------------------------------------