31995R1517Oficialusis leidinys L 147 , 30/06/1995 p. 0051 - 0054


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1517/95

1995 m. birželio 29 d.

nustatantis išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl iš grūdų pagamintų kombinuotųjų pašarų eksporto ir importo tvarkos ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲKOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1766/92 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu ir Reglamentu (EB) Nr. 3290/94 [2], ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 4 dalį, 13 straipsnio 11 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1976 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1418/76 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3290/94, ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 16 dalį ir 17 straipsnį,

kadangi, priklausomai nuo sudėties, paruošti gyvūnų pašarai, klasifikuojami pagal KN kodą 2309, priklauso Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 arba į 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu ir Reglamentu (EB) Nr. 3290/94, taikymo sričiai; kadangi tais atvejais, kai minėti produktai priklauso Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo sričiai, importo mokesčiai nuo 1995 m. liepos 1 d. yra pakeičiami importo muitu;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 9 straipsnis reikalauja pateikti importo arba eksporto licenciją to reglamento 1 straipsnyje išvardytiems produktams, kurių tarpe yra ir gyvūnų pašarams gaminti naudojamų preparatų;

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 13 straipsnis numato eksporto grąžinamosios išmokos skyrimą to reglamento A priede išvardytiems produktams; kadangi pagrindinis grąžinamosios išmokos tikslas yra kompensuoti pagrindinių produktų kainų skirtumą Bendrijos ir pasaulio rinkose; kadangi turėtų būti nustatytos bendros eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo taisyklės;

kadangi išmokant grąžinamąsias išmokas turi būti atsižvelgiama tik į tuos kombinuotųjų pašarų gamybai panaudotus produktus, kurie, sprendžiant pagal jų kiekius ir savybes, tikrai buvo panaudoti tam tikram pašarui iš grūdų pagaminti, t. y. grūdai, miltai ir neparuošti produktai, gauti sumalus ir apdorojus grūdus, išskyrus kitus produktus, kurie šios rūšies pašarų gamyboje naudojami kaip papildomi arba nežymiais kiekiais;

kadangi, nustatant įvairių grūdų produktų eksporto grąžinamųjų išmokų sumas turėtų būti atsižvelgiama į pagrindinių grūdų, t. y. kukurūzų, kviečių ir miežių, kainų skirtumus Bendrijos ir pasaulio rinkose;

kadangi iš anksto nustatytų grąžinamųjų išmokų patikslinimui sąlygas sudaro veiksniai, kuriais remiantis jos buvo skirtos; kadangi patikslinimus reikia atlikti atsižvelgiant į grūdų produktų sudėtį;

kadangi 1969 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1913/69 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo ir išankstinio nustatymo iš grūdų pagamintiems kombinuotiesiems pašarams [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1707/94 [6] ir 1993 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1619/93, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl iš grūdų pagamintų kombinuotųjų pašarų [7] nuo 1995 m. liepos 1 d. turi būti panaikintas; kadangi šis reglamentas perima pirmiau išvardytų reglamentų nuostatas ir pritaiko jas dabartinei rinkos padėčiai ir daugiašalių prekybos derybų Urugvajaus raunde priimtų susitarimų įgyvendinimui;

kadangi Komisijos reglamento (EEB) Nr. 891/89 [8] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/95, 5 straipsnio 2 dalis buvo įtraukta į 1995 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1162/95, nustatančio specialiąsias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles [9] OL L 106, 1995 5 11, p. 8., 4 straipsnio 2 dalį, tas reglamentas turi būti iš dalies pakeistas, numatant, kad licencijos būtų suteikiamos pagal Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 9 straipsnį;

kadangi Grūdų vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Grąžinamosios išmokos

1 straipsnis

1. Produktams, klasifikuojamiems pagal KN kodus 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053 ir išvardytiems Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 A priede (toliau — iš grūdų pagamintiems kombinuotiesiems pašarams) eksporto grąžinamosios išmokos nustatomos pagal šį reglamentą.

2. Iš grūdų pagaminti kombinuotieji pašarai yra skirstomi pagal I priede nurodytus KN kodus.

2 straipsnis

1. Per nurodytąjį mėnesį eksporto grąžinamosios išmokos, kurios gali būti skiriamos iš grūdų pagamintiems kombinuotiesiems pašarams, yra nustatomos vienai tonai kiekvienos rūšies grūdų, panaudotų kombinuotųjų pašarų gamybai, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a) grąžinamųjų išmokų, praėjusį mėnesį skirtų dažniausiai naudojamų pagrindinių grūdų eksportui, vidurkį, patikslintą pagal einamojo mėnesio padidėjimą;

b) dažniausiai naudojamų pagrindinių grūdų importo muitų vidurkį;

c) minėtų produktų realizavimą ir jų pardavimo sąlygas pasaulio rinkoje;

d) poreikį išvengti trikdžių Bendrijos rinkoje;

e) atitinkamo eksporto ekonominius aspektus.

2. Grąžinamosios išmokos nustatomos ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

3 straipsnis

1. Jeigu reikia, grąžinamoji išmoka yra patikslinama pagal Reglamento (EB) Nr. 1162/95 12 straipsnį. Atliekant patikslinimą, grąžinamoji išmoka yra padidinama arba sumažinama tokia suma, kuri gaunama po Reglamento (EB) Nr. 1162/95 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų patikslinimų vienai grūdų produkto tonai, panaudotai kombinuotųjų pašarų gamybai. Jeigu reikia, grąžinamoji išmoka gali būti patikslinta pagal eksporto mėnesį galiojusią pieno miltelių kainą.

Patikslinimo koeficientas šiam produktui yra nustatomas atsižvelgiant į kompensacijų, išmokėtų už gyvūnų pašarų gamybai skirtus pieno miltelius, sumą.

2. Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 13 straipsnio 8 dalies taikymo tikslu nulinė suma nelaikoma grąžinamąja išmoka ir atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1162/95 12 straipsnio 3 dalyje nurodytas patikslinimas netaikomas.

4 straipsnis

1. Ne vėliau kaip užbaigus muitinės procedūras, eksportuotojas informuoja atsakingas institucijas apie iš grūdų pagaminto kombinuotojo pašaro bendrą sudėtį, nurodydamas visų panaudotų produktų dalį procentais pagal žemės ūkio produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodus ir tikslius kukurūzų ir kitų grūdų kiekius.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų deklaracijos tikslumo užtikrinimo priemonių.

5 straipsnis

Kiekvieną dieną iki 15.00 val. (Briuselio laiku) valstybės narės informuoja Komisiją apie iš grūdų pagamintų kombinuotųjų pašarų kiekius, kurių atveju buvo kreiptasi dėl licencijų suteikimo.

Pateikiant šią informaciją turi būti atskirai nurodytos paraiškos su eksporto grąžinamąja išmoka ar eksporto mokesčiu ir paraiškos be eksporto grąžinamosios išmokos.

Taip pat turi būti pateikta informacija apie kombinuotųjų pašarų gamybai panaudotus maksimalius grūdų kiekius, nurodytus paraiškose eksporto licencijoms gauti.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Trūkumo sąlyga

BENDROSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis

1. Jeigu vienas arba keli produktai atitinka Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 16 straipsnyje ir Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 17 straipsnyje nurodytas sąlygas, Komisija gali imtis šių priemonių:

a) taikyti eksporto mokestį. Šį mokestį Komisija nustato kartą per savaitę. Jis gali skirtis atsižvelgiant į paskirties vietą;

b) visiškai arba iš dalies sustabdyti eksporto licencijų išdavimą;

c) visiškai arba iš dalies atmesti nagrinėjamas paraiškas licencijoms gauti.

2. Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas eksporto mokestis yra toks, koks taikomas muitinės procedūrų įforminimo dieną.

Tačiau eksporto operacijai, kuri turi būti įvykdyta licencijos galiojimo laikotarpiu, yra taikomas paraiškos licencijai gauti pateikimo dieną galiojantis eksporto mokestis, jeigu tokį prašymą kartu su paraiška licencijai gauti pateikia pareiškėjas.

3. Komisija informuoja valstybes nares apie jos priimtą sprendimą ir jį paskelbia.

7 straipsnis

Grąžinamajai išmokai apskaičiuoti pieno produktų kiekis, esantis iš grūdų pagamintuose kombinuotuosiuose pašaruose, gali būti nustatytas vienoje atitinkamo produkto tonoje esamą laktozės kiekį padauginus iš 2.

8 straipsnis

Jeigu pagal šį reglamentą importo arba eksporto atveju reikalaujama nustatyti krakmolo arba laktozės kiekį, šiam tikslui Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 23 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti numatyti krakmolo kiekio nustatymo metodai, o Reglamento (EEB) Nr. 804/68 30 straipsnyje nustatyta tvarka — laktozės kiekio nustatymo metodai.

9 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1162/95 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Nepaisant Reglamento (EEB) Nr. 3719/88 13a straipsnio, produktų, kurių KN kodai yra 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053, ir kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės pieno produktų, paraiškose eksporto licencijoms gauti pateikiama ši informacija:

- 15 skiltyje — produkto apibūdinimas, jo aštuonių skaitmenų kodas; jeigu produktai klasifikuojami dviejuose arba keliuose gretimuose poskyriuose, tuomet eksportuotojas gali nurodyti produkto vienuolikos skaitmenų grąžinamųjų išmokų nomenklatūrą,

- 16 skiltyje — nuoroda "2309",

- 17 ir 18 skiltyse — privalomas eksportuoti kombinuotųjų pašarų kiekis,

- 20 skiltyje — grūdų kiekis, kuris turi būti panaudotas kombinuotųjų pašarų gamybai, jeigu jis žinomas, atskirai nurodant kukurūzų ir kitų grūdų kiekius; priešingu atveju, jeigu taikoma pirmiau 15 skiltyje nurodyta nuostata dėl dviejų arba daugiau poskyrių, skliausteliuose reikia nurodyti kukurūzų ir kitų grūdų panaudotus kiekius.

Paraiškose pateikta informacija nurodoma eksporto licencijose."

10 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 1913/69 ir (EEB) Nr. 1619/93 panaikinami nuo 1995 m. liepos 1 d. Tačiau jie ir toliau taikomi iki 1995 m. liepos 1 d. išduotoms licencijoms.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1995 m. liepos 1 d. išduotiems sertifikatams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 181, 1992 7 1, p. 21.

[2] OL L 349, 1994 12 31, p. 105.

[3] OL L 166, 1976 6 25, p. 1.

[4] OL L 148, 1968 6 28, p. 13.

[5] OL L 246, 1969 9 30, p. 11.

[6] OL L 180, 1994 7 14, p. 19.

[7] OL L 155, 1993 6 26, p. 24.

[8] OL L 94 1989 4 7, p. 13.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

KN kodas | Prekės aprašymas |

2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams: |

ex230910 | — Šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes: |

| — — Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 17023051-17023099, 17024090, 17029050 ir 21069055 subpozicijose, arba pieno produktų: |

| — — — Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo: |

| — — — — Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės: |

23091011 | — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės |

23091013 | — — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų |

| — — — — Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo: |

23091031 | — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės |

23091033 | — — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų |

| — — — — Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo: |

23091051 | — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės |

23091053 | — — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų |

ex230990 | — — Kiti: |

| — — — Kiti: |

| — — — Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 17023051-17023099, 17024090, 17029050 ir 21069055 subpozicijose, arba pieno produktų: |

| — — — — Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo: |

| — — — — — Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra 10 % masės arba mažiau: |

23099031 | — — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės |

23099033 | — — — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės pieno produktų |

| — — — — — Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo: |

23099041 | — — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės |

23099043 | — — — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų |

| — — — — — Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo: |

23099051 | — — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės |

23099053 | — — — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų |

--------------------------------------------------