31995E0413Oficialusis leidinys L 245 , 12/10/1995 p. 0001 - 0002


Bendroji pozicija

1995 m. spalio 2 d.

Tarybos nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį dėl Angolos

(95/413/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos J.2 straipsnį,

NUSTATĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

A. Europos Sąjunga Angolos atžvilgiu sieks šių tikslų:

1. Remti Lusakos protokolo, Bicesse "acordos de paz" ir atitinkamų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų veiksmingą įgyvendinimą.

2. Remti Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus specialiojo atstovo ir stebėtojų Troikos misiją.

3. Pagreitinti ritmą, pagal kurį šalys ir UNAVEM įgyvendina Lusakos protokole įtvirtintus susitarimus bei Angolos Vyriausybės ir UNITA pasiektus susitarimus po šio dokumento pasirašymo.

4. Remti Angolos Respublikos prezidento ir UNITA prezidento nesenų susitikimų metu inicijuotą dialogą, kuris yra žymus naujas žingsnis kuriant pasitikėjimo klimatą, būtiną taikos procesui įtvirtinti. Jis turėtų leisti sukurti visų angoliečių taikaus sambūvio pagrindą, grindžiamą demokratiniais principais, teisine valstybe, teisingumu ir visiška pagarba žmogaus teisėms.

5. Remti tarptautinės bendruomenės koordinuotas pastangas siekiant atkurti Angolą taikos proceso vykdymo srityje.

B. Siekdama prisidėti prie šių tikslų siekimo, Europos Sąjunga, sveikindama 1995 m. rugsėjo 25 d. ir 26 d. Briuselyje vykusio Jungtinių Tautų Vystymo programos (UNDP) apvalaus stalo teigiamus rezultatus, prie kurių Europos Sąjunga labai prisidėjo, yra pasiruošusi:

1. Padėti Angolos Vyriausybei sustiprinti demokratiją ir teisinę valstybę.

2. Ir toliau prisidėti prie pastangų sušvelninti pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų kančias ir paspartinti jų socialinę ir ekonominę reintegraciją.

3. Prisidėti prie pastangų, skirtų demobilizuotų kareivių socialinei reintegracijai, įskaitant Angolos ir Jungtinių Tautų pastangas.

4. Padėti UNAVEM III dalyvaujant žmogaus teisių stebėjimo komponento, kurį Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius pasiūlė savo 1995 m. liepos mėn. pranešime, sustiprinime.

5. Dalyvauti išminavimo operacijose, taip pat ir vykdomose pagal bendrųjų veiksmų aktą dėl priešpėstinių minų [1].

6. Dalyvauti Angolos ir tarptautinės bendruomenės vykdomose iniciatyvose, kurių tikslas – nacionalinis susitaikymas, valstybės atstatymas ir atkūrimas.

C. Taryba ir Komisija, veikdamos pagal savo atitinkamas kompetencijas, imasi būtinų priemonių šiai bendrajai pozicijai įgyvendinti.

Tarybos kompetentingos grupės užtikrina šios bendrosios pozicijos paskesnes priemones.

D. Ši bendroji pozicija skelbiama Oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 1995 m. spalio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Solana

[1] 1995 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas 95/170/BUSP dėl bendrųjų veiksmų akto, Tarybos priimto pagal Europos Sąjungos sutarties J.3 straipsnį, dėl priešpėstinių minų (OL L 115, 1995 5 22, p. 1).

--------------------------------------------------