31994R2257Oficialusis leidinys L 245 , 20/09/1994 p. 0006 - 0010
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 61 p. 0052
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 61 p. 0052


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94

1994 m. rugsėjo 16 d.

nustatantis bananų kokybės standartus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo [1] su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 3518/93 [2] ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi Reglamentas (EEB) Nr. 404/93 pateikia nuostatas dėl bendrų bananų kokybės standartų, kurie vartojami švieži, išskyrus plantanus; kadangi šių standartų tikslas yra užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiami vienodos ir tinkamos kokybės produktai, ypač Bendrijoje išaugintų bananų, kurių kokybę reikia stengtis pagerinti, atveju;

kadangi, atsižvelgiant į bananų prekybos praktiką ir į tai, kad Bendrijoje parduodamų bananų veislių įvairovė yra didelė, neprinokusiems bananams turėtų būti nustatyti minimalūs standartai, nepažeidžiant kitiems prekybos etapams ateityje numatomų standartų; kadangi figiniams bananams dėl jų savybių ir dėl jų prekybos ypatumų neturėtų būti taikomi Bendrijos standartai;

kadangi bananus auginančios valstybės narės savo teritorijose jau taiko nacionalinius standartus įvairiems bananų prekybos etapams; kadangi, atsižvelgiant į siekiamus tikslus, yra visiškai priimtina, kad valstybės narės ir toliau savo produkcijai taikytų galiojančias nacionalines taisykles, jei tos taisyklės neprieštarauja Bendrijos standartams ir netrukdo laisvai bananų apyvartai Bendrijoje, tačiau šios taisyklės negali būti taikomos neprinokusiems bananams;

kadangi būtina atsižvelgti į tai, jog klimato veiksniai apsunkina bananų auginimo sąlygas šiuose Bendrijos regionuose: Maderoje, Azoruose, Algarvėje, Kretoje ir Lakonijoje, dėl to bananai neišauga iki mažiausio nustatyto dydžio; kadangi tokie bananai vis tiek gali būti parduodami, bet tik kaip II klasės;

kadangi Bananų vadybos komitetas per šio komiteto pirmininko nustatytą laikotarpį nepateikė savo nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kokybės standartai bananams, klasifikuojamiems KN kodu ex0803, išskyrus plantanus, figinius ir perdirbti skirtus bananus, pateikiami I priede.

Šie standartai taikomi trečiųjų šalių bananams, pateikiant juos į laisvą apyvartą, Bendrijos bananams — per pirmąjį atvežimą į Bendrijos uostą, o tiems bananams, kurie vartotojams pateikiami švieži tame regione, kuriame buvo išauginti — juos išvežant iš pakavimo patalpų.

2 straipsnis

Standartai, nustatyti 1 straipsnyje, tolesniuose bananų prekybos etapuose neturi įtakos tų nacionalinių taisyklių taikymui, kurios:

- netrukdo trečiųjų šalių ar kitų Bendrijos regionų bananų, atitinkančių šiuo reglamentu nustatytus standartus, laisvai apyvartai

ir

- nėra nesuderinamos su šiame reglamente nustatytais standartais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1995 m. sausio 1d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1994 m. rugsėjo 16 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 47, 1993 2 25, p. 1.

[2] OL L 320, 1993 12 22 p. 15.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BANANŲ KOKYBĖS STANDARTAI

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šie standartai taikomi Musa (AAA) spp., Cavendish ir Gros Michel veislių (kultūrinių veislių) pogrupių bananams, kurie vartotojams tiekiami švieži, po jų paruošimo ir supakavimo. Šie standartai netaikomi plantanams, pramoniniam perdirbimui skirtiems bananams bei figiniams bananams.

II. KOKYBĖ

Šie standartai apibrėžia kokybės reikalavimus, taikomus neprinokusiems bananams po jų paruošimo ir supakavimo.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių bananai turi būti:

- žali ir neprinokę,

- nepažeisti,

- tvirti,

- sveiki: produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- švarūs, be matomų pašalinių medžiagų,

- be kenkėjų,

- nepažeisti kenkėjų,

- su nepažeistu, nesulenktu, nepakenktu grybelio ir neišdžiūvusiu kotu,

- su pašalintomis piestelėmis,

- vaisiai neturi būti blogai susiformavę ar nenormaliai susirietę,

- nesumaigyti,

- nepakenkti žemos temperatūros,

- ne per daug drėgni išorėje,

- be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Be to, kekės ir jų dalys turi turėti:

- pakankamai normalios spalvos vainiką, kuris būtų sveikas ir neužkrėstas grybelinėmis ligomis,

- švariai nupjautą, nenusklembtą ir nesudraskytą vainiką be stiebo liekanų.

Bananai turi būti taip subrendę ir tokios būklės, kad:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant,

- paskirties vietą pasiektų tokios būklės, kad galėtų pakankamai subręsti.

B. Klasifikavimas

Bananai skirstomi į tris klases:

i) Aukščiausia klasė

Šios klasės bananai turi būti ypač geros kokybės. Jie turi turėti savo veislei ir (arba) komercinei rūšiai būdingas savybes.

Vaisiai turi būti be trūkumų, išskyrus nedidelius paviršiaus pažeidimus, kurių bendras plotas būtų ne didesnis nei 1 cm2 viso vaisiaus ploto ir nepakenktų kekių arba jų dalių bendrai išvaizdai, kokybei, išsilaikymui arba pakuotės išvaizdai.

ii) I klasė

Šios klasės bananai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti savo veislei ir (arba) komercinei rūšiai būdingas savybes.

Tačiau atskiri bananai gali turėti toliau išvardytų nedidelių trūkumų, jei jie nekenkia bendrai kekių ar jų dalių išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ar pakuotės išvaizdai:

- nežymių formos pakitimų,

- nežymių žievės trūkumų, atsiradusių nuo trinties, arba kitų paviršiaus pažeidimų, kurių bendras plotas sudaro ne daugiau kaip 2 cm2 vaisiaus paviršiaus.

Dėl šių nedidelių paviršiaus trūkumų negali būti pažeistas vaisiaus minkštimas.

iii) II klasė

Šiai klasei priklauso bananai, kurie pagal savo kokybę nepatenka į aukštesnes klases, bet atitinka minimalius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Jei bananai atitinka pagrindinius kokybės, išsilaikymo ir pateikimo reikalavimus, leidžiami tokie atskirų vaisių trūkumai:

- formos pakitimai,

- žievės trūkumai, atsiradę dėl įdrėskimų, trinties ar kitų priežasčių, jei šių trūkumų bendras plotas sudaro ne daugiau kaip 4 cm2 vaisiaus minkštimas.

Dėl šių paviršiaus trūkumų negali būti pažeistas vaisiaus minkštimas.

III. DYDIS

Dydis nustatomi pagal:

- vaisiaus valgomo minkštimo ilgį, kuris išreiškiamas centimetrais ir matuojamas išilgai išgaubto paviršiaus nuo žiedo pabaigos iki vaiskočio pagrindo,

- laipsnį, t. y. įvertinimą pagal vaisiaus skersinio pjūvį tarp šoninių paviršių ir vidurio, statmenai išilginei ašiai, išreiškiamą milimetrais.

Matuojant vaisiaus ilgį ir nustatant laipsnį, imama:

- kekės išorinės eilės vidurinis vaisius,

- vaisius, esantis kekės dalies išorinėje eilėje šalia pjūvio, dalinančio kekę.

Mažiausias leistinas ilgis yra 14 cm, mažiausias laipsnis — 27 mm.

Bananai, išauginti Maderoje, Azoruose, Algarvėje, Kretoje ir Lakonijoje, trumpesni negu 14 cm, gali būti parduodami Bendrijoje, bet tik kaip priklausantys II klasei.

IV. LEISTINI NUOKRYPIAI

Kiekvienai pakuotei leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.

A. Kokybės nuokrypiai

i) Aukščiausia klasė

Bananai, kurie netenkina aukščiausios klasės reikalavimų, bet atitinka I klasės reikalavimus, arba, išskirtiniais atvejais, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 5 % viso bananų skaičiaus arba svorio.

ii) I klasė

Bananai, kurie netenkina I klasės reikalavimų, bet atitinka II klasės reikalavimus, arba, išskirtiniais atvejais, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 10 % viso bananų skaičiaus arba svorio.

iii) II klasė

Bananai, kurie netenkina nei II klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 10 % viso bananų skaičiaus arba svorio, išskyrus produktus, pažeistus puvinio ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti.

B. Dydžio nuokrypiai

Visų klasių bananai, kurie neatitinka dydžio reikalavimų, bet ne daugiau kaip 1 cm mažiausiam 14 cm ilgiui, gali sudaryti 10 % viso bananų skaičiaus arba svorio.

V. PATEIKIMAS

A. Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Jose esantys bananai turi būti tos pačios kilmės, veislės ir (arba) komercinės rūšies ir kokybės.

Matomoji kiekvienos pakuotės turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pakavimas

Bananai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų porus nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis, gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai.

Pakuotėse negali būti jokių pašalinių medžiagų.

C. Pateikimas

Bananai turi būti pateikiami kekėmis, kekių dalimis arba bent po keturis vaisius.

Leidžiama pateikti kekių dalis, kuriose trūksta ne daugiau kaip dviejų vaisių, jei stiebas nenutrauktas, o švariai nupjautas ir gretimi vaisiai nepažeisti.

Kiekvienoje eilėje gali būti ne daugiau kaip viena kekės dalis iš trijų vaisių, jei jie savo savybėmis nesiskiria nuo kitų pakuotės vaisių.

Tuose regionuose, kur bananai auginami, jų kekės gali būti parduodamos su didžiuoju kotu.

VI. ŽYMĖJIMAS

Ant kiekvienos pakuotės raidėmis ant tos pačios pusės, įskaitomai, neištrinamai ir iš išorės gerai matomai turi būti nurodyta tokia informacija:

A. Identifikacija

Pakuotojas ir (ar) siuntėjas | Pavadinimas/pavardė ir adresas ar oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas. |

B. Produkto pobūdis

- žodis "Bananai", jei turinys nematomas iš išorės,

- veislės ar komercinės rūšies pavadinimas.

C. Produkto kilmė

Kilmės šalis ir, kai išauginama Bendrijoje:

- rajonas, kuriame produktai išauginti, bei

- pasirinktinai nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija

- klasė,

- grynasis svoris;

- dydis, t. y. pateikiamas mažiausias ilgis ir, pasirinktinai, didžiausias ilgis.

E. Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Bendrijoje parduodamų desertinių bananų pagrindinių grupių, pogrupių ir kultūrinių veislių sąrašas

Grupė | Pogrupis | Pagrindinės kultūrinės veislės (nepilnas sąrašas) |

AA | Sweet fig | Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo |

AB | Ney-Poovan | Ney Poovan, Safet Velchi |

AAA | Cavendish | Dwarf Cavendish |

Giant Cavendish |

Lacatan |

Poyo (Robusta) |

Williams |

Americani |

Valery |

Arvis |

Gros Michel | Gros Michel ("Big Mike") |

Highgate |

Pink fig | Figue Rose |

Figue Rose Verte |

Ibota | |

AAB | Fig apple | Fig apple, Silk |

Pome (Prata) | Pacovan |

Prata Ana |

Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |

--------------------------------------------------