31994L0068Oficialusis leidinys L 354 , 31/12/1994 p. 0001 - 0009
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 27 p. 0071
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 27 p. 0071


Komisijos direktyva 94/68/EB

1994 m. gruodžio 16 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/81/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo [3], ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi Direktyva 78/318/EEB yra viena iš Direktyva 70/156/EEB įdiegtos EEB tipo patvirtinimo tvarkos atskirųjų direktyvų; kadangi dėl tos priežasties Direktyvoje 70/156/EEB dėl transporto priemonių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų išdėstytos nuostatos yra taikytinos šiai direktyvai;

kadangi Direktyvoje 70/156/EEB, visų pirma jos 3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 3 dalyje, reikalaujama prie kiekvienos atskirosios direktyvos pridėti informacinį dokumentą, į kurį būtų įtraukti tos direktyvos I priedo atitinkami punktai, taip pat pagal VI priedo nuostatas sudarytas tipo patvirtinimo liudijimas, kad tipo patvirtinimą būtų galima kompiuterizuoti;

kadangi 1977 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 77/649/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vairuotojų regėjimo lauką, suderinimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 90/630/EEB [5], nustatė skirtingų transporto priemonių charakteristikų, kurios turi būti išlaikytos, nustatymo tvarką;

kadangi dėl technikos pažangos įmanoma pritaikyti Direktyvą 78/318/EEB, kad bandymų specifikacijos ir tvarka labiau atitiktų tikrąsias tų sistemų naudojimo sąlygas;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyva 70/156/EEB įkurto Direktyvų dėl motorinių transporto priemonių derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 78/318/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnyje frazė skliaustuose "apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB I priede" pakeičiama į frazę "apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II A priede";

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pirmoje įtraukoje frazė "I–V priedų" pakeičiama į frazę "atitinkamų priedų";

b) antroje ir trečioje įtraukose frazė "apibrėžtu (-am) Direktyvos 70/156/EEB 9a straipsnyje" pakeičiama į frazę "apibrėžtu (-am) Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje";

3) 3 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies pakeičiama taip:

i) pirmoje įtraukoje frazė "I–V prieduose" pakeičiama į frazę "atitinkamuose prieduose";

ii) antroje įtraukoje frazė "apibrėžtu (-am) Direktyvos 70/156/EEB 9a straipsnyje" pakeičiama į frazę "apibrėžtu (-am) Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje";

b) 2 dalyje frazė "pagal Direktyvos 70/156/EEB 9a straipsnyje pateiktą apibrėžimą" pakeičiama į frazę "pagal Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą";

4) 4 straipsnyje frazė "2.2 skirsnyje" pakeičiama į frazę "2.1 skirsnyje";

5) 5 straipsnyje frazė "I–VII priedų" pakeičiama į žodį "priedų";

6) priedų sąrašas ir I, II, VI ir VII priedai iš dalies pakeičiami, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1. Nuo 1995 m. liepos 1 d. valstybės narės neturi teisės dėl su priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemomis susijusių priežasčių:

- atsisakyti tam tikram transporto priemonių tipui arba priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemos tipui suteikti EEB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą arba

- uždrausti registruoti, prekiauti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones arba prekiauti ar pradėti eksploatuoti priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas,

jei priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemos atitinka Direktyvos 78/318/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2. Nuo 1996 m. sausio 1 d. valstybės narės:

- nebeišduoda EEB tipo patvirtinimo ir

- gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą,

transporto priemonių tipui dėl su priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemomis susijusių priežasčių arba priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemų tipui, jei jie neatitinka Direktyvos 78/318/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės toliau išduoda EEB tipo patvirtinimą priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemoms, naudojamiems kaip pakaitinės dalys, pagal pradinę Direktyvos 78/318/EEB versiją, jei tokios priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemos:

- yra skirtos montuoti į jau naudojamas transporto priemones ir

- atitinka tos direktyvos, kuri buvo taikoma pirmą kartą užregistruojant tas transporto priemones, reikalavimus.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1995 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1994 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Martin bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

[2] OL L 264, 1993 10 23, p. 49.

[3] OL L 81, 1978 3 28, p. 49.

[4] OL L 267, 1977 10 19, p. 1.

[5] OL L 341, 1990 12 6, p. 20.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1. Priedų sąrašas:

———— žvaigždutės po I–V priedų pavadinimų ir atitinkama išnaša naikinama;I priedo pavadinimas iš dalies pakeičiamas taip: "Taikymo sritis, apibrėžimai, paraiška dėl EEB tipo patvirtinimo, EEB tipo patvirtinimo suteikimas, specifikacijos, bandymo tvarka, ženklinimas, patvirtinimų pakeitimai, produkcijos atitiktis";VI priedo pavadinimas pakeičiamas taip: "Informacinis dokumentas (transporto priemonė)";VII priedo pavadinimas pakeičiamas taip: "Informacinis dokumentas (atskirasis techninis mazgas)";

— sąrašo pabaigoje įrašoma:

"VIII priedas: Tipo patvirtinimo liudijimas (transporto priemonė)

IX priedas: Tipo patvirtinimo liudijimas (atskirasis techninis mazgas)".

2. I priedas iš dalies pakeičiamas taip:

——————————————————————————————— Pavadinimas pakeičiamas taip:

"TAIKYMO SRITIS, APIBRĖŽIMAI, PARAIŠKA DĖL EEB TIPO PATVIRTINIMO, EEB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS, SPECIFIKACIJOS, BANDYMO TVARKA, ŽENKLINIMAS, PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI, PRODUKCIJOS ATITIKTIS"

(2.1) poskyris naikinamas.

2.2–2.4 poskyriai pernumeruojami į 2.1–2.3 poskyrius.

2.1.2 punktas (buvęs 2.2.2 punktas) iš dalies pakeičiamas taip:

"2.1.2. priekinio stiklo forma ir matmenimis bei jo tvirtinimo priemonėmis, jei jos gali užstoti IV priede nurodytas matymo zonas;."

2.5 poskyris naikinamas.

2.6 ir 2.7 poskyriai pernumeruojami į 2.4 ir 2.5 poskyrius, o žodis

"atlošas"

pakeičiamas į

"liemuo"

.

2.8–2.21 poskyriai pernumeruojami į 2.6–2.19 poskyrius.

2.18 poskyris (buvęs 2.20 poskyris) iš dalies pakeičiamas taip:

"2.18. Purkštukas

"Purkštukas" – tai įtaisas, kuris priekinio stiklo apliejiklio skystį nukreipia ant stiklo."

3.1.1 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"3.1.1. Paraišką, numatytą Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje, dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jos priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas pateikia gamintojas."

3.1.2 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"3.1.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas VI priede."

3.1.2.1–3.1.2.3 papunkčiai naikinami.3.1.2.4 papunktis pernumeruojamas į 3.1.3 punktą.

3.2.1 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"3.2.1. Paraišką, numatytą Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje, dėl priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemų, kaip atskirųjų techninių mazgų, EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo, pateikia gamintojas."

3.2.2 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"3.2.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas VII priede."

3.2.2.1 papunktis naikinamas.3.2.2.2 papunktis pernumeruojamas į 3.2.3 punktą ir iš dalies pakeičiamas taip:

"3.2.3. Tipo patvirtinimo bandymus darančiai techninei tarnybai pateikiama viena tvirtintino tipo apliejiklio sistema. Jeigu reikia, techninė tarnyba gali pareikalauti pateikti papildomą bandinį. Ant bandinių turi būti aiškiai įskaitomai ir nenutrinamai užrašytas pareiškėjo prekės pavadinimas arba ženklas ir tipo identifikacija."

4 skyrius iš dalies pakeičiamas taip:

"4. EEB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS."

(4.1) poskyris iš dalies pakeičiamas taip:

"4.1. Jei įtaisai atitinka taikomus reikalavimus, suteikiamas EEB tipo patvirtinimas, kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnio 4 dalyje."

(4.2) poskyris panaikinamas.

4.3, 4.3.1 ir 4.3.2 teksto dalys pernumeruojamos į 4.2, 4.2.1 ir 4.2.2 teksto dalis ir iš dalies pakeičiamos taip:

"4.2. EEB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateiktas:

4.2.1. VIII priede – pateikiant 3.1 poskyryje nurodytas paraiškas;

4.2.2. IX priede – pateikiant 3.2 poskyryje nurodytas paraiškas."

(4.4.) poskyris pernumeruojamas į 4.3 ir iš dalies pakeičiamas taip:

"4.3. Kiekvienam patvirtintam transporto priemonių arba priekinio stiklo valytuvų sistemos tipui, laikantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatų, suteikiamas tipo patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitų tipų transporto priemonėms arba priekinio stiklo valytuvų sistemoms."

(4.4.)–(4.8.) poskyriai naikinami.

5.1.4 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"5.1.4. 5.1.3 punkte nustatyti dažniai turi būti užtikrinti pagal 6.1.1–6.1.6 ir 6.1.8 punktus."

5.1.7 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"5.1.7. Stiklo valytuvo sistemos veikimą užblokavus 15 sekundžių, jis neturi sugesti. Leidžiama naudoti automatines grandinės apsaugos sistemas, jei joms suveikus grąžinti į pradinę padėtį nereikia naudotis jokiais valdymo įtaisais, išskyrus stiklo valytuvo valdymo įtaisą. Bandymo tvarka ir sąlygos nurodytos 6.1.7 punkte."

5.1.9.1 papunktis iš dalies pakeičiamas taip:

"5.1.9.1. Veikiami oro srautu, kurio santykinis greitis sudaro 80 % didžiausio transporto priemonės greičio, tačiau nėra didesnis kaip 160 km/h, didžiausiu dažniu veikiančios priekinio stiklo valytuvų sistemos 5.1.2.1 papunktyje apibrėžtą plotą tebeturi valyti taip pat veiksmingai ir tokiomis pat sąlygomis, kaip nurodyta 6.1.10.2 punkte.."

5.1.10 punktas papildomas taip:

"Šis reikalavimas netaikomas įtaisams, kurie pastačius transporto priemonę yra toje priekinio stiklo srityje, kurią užstoja transporto priemonės dalys (pvz., variklio dangtis, prietaisų skydelis ir kt.)."

5.2.2 punktas iš dalies pakeičiamas taip:

"5.2.2. Priekinio stiklo apliejiklio sistemą veikiant 6.2.3 ir 6.2.4 punktuose nurodytu temperatūros režimu, jos eksploatacinės charakteristikos neturi pablogėti."

Po 6.1.10.1 papunkčio įrašomas toks naujas 6.1.10.2 papunktis:

"6.1.10.2. Kai priekinio stiklo išorinis paviršius yra paruoštas kaip aprašyta 6.1.8 ir 6.1.9 punktuose, visuose bandymuose galima naudoti priekinio stiklo apliejiklį."

6.2.3.1 papunkčio antrasis sakinys iš dalies pakeičiamas taip:

"Tada apliejiklių sistema temperatūroje 20 ± 2 °C, laikoma tol, kol ledas visiškai ištirpsta, bet ne ilgiau kaip keturias valandas."

6.2.5.1 papunkčio antrasis sakinys iš dalies pakeičiamas taip:

"Stovinčios transporto priemonės purkštukas ar purkštukai, esant ramiam orui be vėjo, sureguliuojamas (-i) taip, kad būtų nukreipti į išorinį valomąjį priekinio stiklo paviršiaus plotą."

(7), (8) ir (9) skyriai iš dalies pakeičiami taip:

"7. ŽENKLINIMAS

7.1. Ant kiekvienos pagal šią direktyvą patvirtintą atskirojo techninio mazgo tipą atitinkančios priekinio stiklo apliejiklio sistemos turi būti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas.

7.2. Toks ženklas yra stačiakampyje įrašyta raidė "e" ir skaičius ar raidės, žymintys tipo patvirtinimą suteikusią valstybę narę:

1 Vokietija

2 Prancūzija

3 Italija

4 Nyderlandai

6 Belgija

9 Ispanija

11 Jungtinė Karalystė

13 Liuksemburgas

18 Danija

21 Portugalija

23 Graikija

IRL Airija.

Greta stačiakampio turi būti užrašytas "pagrindinis patvirtinimo numeris" – sudarantis Direktyvos 70/156/EEB VII priede nurodyto tipo patvirtinimo numerio ketvirtąjį segmentą, o prieš jį – du skaitmenys, reiškiantys eilės numerį, priskirtą Direktyvos 78/318/EEB naujausiai esminei techninei pataisai, galiojančiai EEB tipo patvirtinimo suteikimo sudėtinei daliai datą. Eilės numeris pagal šią direktyvą yra 00.

7.3. EEB tipo patvirtinimo ženklas turi būti uždėtas ant priekinio stiklo apliejiklio skysčio bakelio taip, kad būtų nenutrinamas ir aiškiai įskaitomas net įmontavus įtaisą transporto priemonėje.

7.4. EEB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pateiktas priedėlyje.

8. TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

8.1. Modifikavus pagal šią direktyvą patvirtintus tipus, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

9. PRODUKCIJOS ATITIKTIS

9.1. Priemonių produkcijos atitikčiai užtikrinti imamasi pagal Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnio nuostatas."

(10)–(12) skyriai naikinami.

Pridedamas toks naujas priedėlis:

"

Priedėlis

EEB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

+++++ TIFF +++++

Tokiu EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu ženklinama Ispanijoje (e 9) pagal šią direktyvą patvirtinta priekinio stiklo apliejiklio sistema, kurios patvirtinimo numeris yra 0148. Skaičiai yra tik pavyzdiniai.

"

3. II priedas iš dalies pakeičiamas taip:

— "Taikomas Tarybos direktyvos 77/649/EEB III priedas."

— (1) išnaša panaikinama.

4. VI ir VII priedai naikinami ir pakeičiami tokiais VI ir VII priedais:"

[1]VI PRIEDAS

Informacinis dokumentas Nr…

pagal Tarybos direktyvos 70/156/EEB I priedą dėl transporto priemonių EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo atsižvelgiant į valytuvų ir apliejiklių sistemą (Direktyva 78/318/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/68/EB)

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Kiekvienas būtinas brėžinys pagal atitinkamą mastelį turi būti nubraižytas A4 formato popieriuje arba pateiktas tokio paties formato aplanke. Pateikiamos nuotraukos turi būti pakankamai ryškios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai mazgai yra su elektroniniais valdymo įtaisais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

0. BENDRIEJI TEIGINIAI

0.1. Modelis (gamintojo prekės ženklas):

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3. Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (b):

0.3.1. Tokio ženklo vieta:

0.4. Transporto priemonės kategorija (c):

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

1. PAGRINDINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS CHARAKTERISTIKOS:

1.1. Nuotraukos ir (arba) pavyzdinės transporto priemonės brėžiniai.

2. MASĖ IR MATMENYS (e) (kg ir mm)

2.6. Važiuoti parengtos transporto priemonės masė arba važiuoklės su kabina masė, jei gamintojas neprimontuoja kėbulo (įskaitant aušalą, alyvą ir degalus, įrankius, atsarginį ratą ir vairuotoją) (o) (kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia vertė):

3. VARIKLIS (q)

3.2.1.8. Didžiausia grynoji galia (t):…kW, esant…min–1 variklio apsisukimų dažniui

3.2.5. Elektros sistema

3.2.5.1. Vardinė įtampa: …V, teigiamas/neigiamas įžeminimas(1)

3.2.5.2. Generatorius

3.2.5.2.1. Tipas:

3.2.5.2.2. Vardinė galia: …VA

4. TRANSMISIJA (v)

4.7. Didžiausias transporto priemonės greitis ir pavara, kuria jis pasiekiamas (km/h) (w):

9. KĖBULAS

9.4.1. Pakankamai išsami informacija apie pagrindinius atskaitos žymenis, kad juos būtų galima lengvai identifikuoti ir patikrinti kiekvieno jų tarpusavio padėtį ir padėtį taško „R“ atžvilgiu:

9.5.1. Priekinis stiklas

9.5.1.2. Sumontavimo būdas:

9.5.1.4. Patvirtinimo numeris (-iai):

9.6. Priekinio stiklo valytuvas (-ai):

9.6.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais):

9.7. Priekinio stiklo apliejiklis

9.7.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais) arba, jei patvirtintas kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo numeris:

9.8. Užšalimo ir aprasojimo pašalinimas

9.8.2. Maksimali sunaudojama galia:…kW

9.10. Vidaus įranga

9.10.3. Sėdynės

9.10.3.5. Taško „R“ koordinatės arba brėžinys (x)

9.10.3.5.1. Vairuotojo sėdynė:

9.10.3.6. Projektinis sėdynės atlošo kampas

9.10.3.6.1. Vairuotojo sėdynė:

9.10.3.7. Sėdynės reguliavimo ribos

9.10.3.7.1. Vairuotojo sėdynė:

9.10.5. Keleivių salono šildymo sistemos

9.10.5.3. Maksimali imama galia:…kW

VII PRIEDAS

Informacinis dokumentas Nr…

dėl apliejiklių sistemų kaip atskirųjų techninių mazgų EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo (Direktyva 78/318/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/68/EB)

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Kiekvienas būtinas brėžinys pagal atitinkamą mastelį turi būti nubraižytas A4 formato popieriuje arba pateiktas tokio paties formato aplanke. Pateikiamos nuotraukos turi būti pakankamai ryškios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskirieji techniniai mazgai yra su elektroniniais valdymo įtaisais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

0. BENDRIEJI TEIGINIAI

0.1. Modelis (gamintojo prekės ženklas):

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7. EEB tipo patvirtinimo ženklo vieta ant sistemų, sudėtinių dalių arba atskirųjų techninių mazgų bei tvirtinimo metodas:

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

1. ĮTAISO APRAŠYMAS

1.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais), identifikuojantis sudėtines dalis, kurios gali būti sumontuotos variklio skyriuje.

1.2. Galimi naudojimo apribojimai ir sumontavimo reikalavimai.

"

5. Pridedami tokie nauji VIII ir IX priedai:"

VIII PRIEDAS

PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

- tipo patvirtinimui gauti [1]

- tipo patvirtinimui išplėsti [2]

- atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą [3]

- tipo patvirtinimui panaikinti [4]

laikantis Direktyvos 78/318/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/68/EB, nuostatų.

Tipo patvirtinimo numeris:

Išplėtimo priežastis:

I skirsnis

0.1. Modelis (gamintojo prekės ženklas):

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3. Tipo (jei transporto priemonė/sudėtinės dalys/atskirasis techninis mazgas [5] [6] paženklinti jo ženklu) identifikavimo priemonės:

0.3.1. Tokio ženklo vieta:

0.4. Transporto priemonės kategorija [7]:

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7. EEB tipo patvirtinimo ženklo vieta ant sistemų, sudėtinių dalių arba atskirųjų techninių mazgų bei tvirtinimo metodas:

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

II skirsnis

1. Papildoma informacija (kai taikoma): žr. priedėlį.

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:

3. Bandymų ataskaitos data:

4. Bandymų ataskaitos numeris:

5. Pastabos (jei yra): žr. priedėlį.

6. Vieta:

7. Data:

8. Parašas:

9. Pridedama nuoroda į tvirtinimo institucijai pateiktą informacinį paketą, kurį galima gauti pareikalavus.

Priedėlis

EEB tipo patvirtinimo liudijimo Nr…

transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 78/318/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva…

1. Papildoma informacija

1.1. Valytuvas: – šepetėlių skaičius:

Apliejiklis: | veikimo būdas:tipo patvirtinimo ženklas (kai taikytina): |

5. Pastabos:

(pvz., skirta tiek kairiakrypčiam, tiek dešiniakrypčiam eismui skirtoms transporto priemonėms).

IX PRIEDAS

PAVYZDYS

+++++ TIFF +++++

- tipo patvirtinimui gauti [1]

- tipo patvirtinimui išplėsti [2]

- atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą [3]

- tipo patvirtinimui panaikinti [4]

laikantis Direktyvos 78/318/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/68/EB, nuostatų.

Tipo patvirtinimo numeris:

Išplėtimo priežastis:

I skirsnis

0.1. Modelis (gamintojo prekės ženklas):

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3. Tipo (jei transporto priemonė/sudėtinės dalys/atskirasis techninis mazgas [5] [6] paženklinti jo ženklu) identifikavimo priemonės:

0.3.1. Tokio ženklo vieta:

0.4. Transporto priemonės kategorija [7]:

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7. EEB tipo patvirtinimo ženklo vieta ant sistemų, sudėtinių dalių arba atskirųjų techninių mazgų bei tvirtinimo metodas:

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

II skirsnis

1. Papildoma informacija (kai taikoma): žr. priedėlį.

2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:

3. Bandymų ataskaitos data:

4. Bandymų ataskaitos numeris:

5. Pastabos (jei yra): žr. priedėlį.

6. Vieta:

7. Data:

8. Parašas:

9. Pridedama nuoroda į tvirtinimo institucijai pateiktą informacinį paketą, kurį galima gauti pareikalavus.

Priedėlis

EEB tipo patvirtinimo liudijimo Nr…

priekinio stiklo apliejiklio sistemų kaip atskirųjų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 78/318/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/68/EB

1. Papildoma informacija

1.1. Galimi naudojimo apribojimai ir sumontavimo reikalavimai:

5. Pastabos:

".

[1] Šiame informaciniame dokumente nurodyti punktų ir išnašų numeriai atitinka nurodytuosius Direktyvos 70/156/EEB I priede.Šiai direktyvai netinkami punktai praleisti.

[1] Nereikalingą išbraukti.

[2] Nereikalingą išbraukti.

[3] Nereikalingą išbraukti.

[4] Nereikalingą išbraukti.

[5] Nereikalingą išbraukti.

[6] Jei tipo ženklinimo ženkle yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacinis dokumentas, apibūdinimu, dokumentacijoje tokie rašmenys žymimi simboliais: "?" (pvz.: ABC??123??).

[7] Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

[1] Nereikalingą išbraukti.

[2] Nereikalingą išbraukti.

[3] Nereikalingą išbraukti.

[4] Nereikalingą išbraukti.

[5] Nereikalingą išbraukti.

[6] Jei tipo ženklinimo ženkle yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacinis dokumentas, apibūdinimu, dokumentacijoje tokie rašmenys žymimi simboliais: "?" (pvz.: ABC??123?

[7] Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

--------------------------------------------------