31994L0056Oficialusis leidinys L 319 , 12/12/1994 p. 0014 - 0019
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 5 p. 0172
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 5 p. 0172


Tarybos direktyva 94/56/EB

1994 m. lapkričio 21 d.

nustatanti civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo pagrindinius principus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189 straipsnio c dalyje numatytos tvarkos [3],

kadangi reikia palaikyti Europos civilinės aviacijos aukštą bendrąjį skrydžių saugos lygį ir stengtis visais būdais sumažinti avarijų ir incidentų skaičių;

kadangi civilinės aviacijos avarijų ir incidentų spartus techninis tyrimas gerina skrydžių saugą ir padeda užkirsti kelią tokioms avarijoms ir incidentams;

kadangi būtina atsižvelgti į 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytą Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, numatančią įgyvendinimą priemonių, kurios būtinos užtikrinti saugų orlaivių naudojimą; kadangi būtina ypač atsižvelgti į šios konvencijos 13 priedą, kuriame išdėstyti rekomenduojami tarptautiniai standartai bei orlaivių avarijų tyrimo būdai;

kadangi, vadovaujantis 13 priedo tarptautiniais standartais, avarijų tyrimo vykdymui turi vadovauti valstybė, kurioje įvyko avarija;

kadangi jeigu valstybė, kurioje įvyko pavojingas incidentas, nevykdo tyrimo, tokį tyrimą turi atlikti registravimo valstybė;

kadangi pavojingų incidentų tyrimas turi būti vykdomas būdu, panašiu į avarijų tyrimą;

kadangi tyrimų mastas turi priklausyti nuo to, kiek, jais remiantis, bus galima pagerinti skrydžių saugą;

kadangi skrydžių saugai užtikrinti būtina tyrimą atlikti per trumpiausią įmanomą laiką;

kadangi tyrėjai privalo nekliudomi atlikti savo užduotis;

kadangi, remdamosi galiojančiuose įstatymuose nustatytomis valdžios institucijų, atsakingų už teisminį tyrimą, galiomis ir, kai tikslinga, glaudžiai bendradarbiaudamos su tokiomis institucijomis, valstybės narės privalo užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už techninį tyrimą, galės atlikti savo užduotis geriausiomis įmanomomis sąlygomis;

kadangi, siekiant išvengti interesų prieštaravimo ir bet kokio galimo kišimosi į tiriamo įvykio priežastis, įvykusių civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimą turi vykdyti ar jį kontroliuoti nepriklausoma institucija ar subjektas;

kadangi institucija ar subjektas privalo turėti tinkamą įrangą ir jo užduotys gali būti susijusios su prevencine veikla;

kadangi valstybės narės, jei reikalinga, privalo imtis priemonių, užtikrinančių tarpusavio pagalbą tyrimo metu;

kadangi valstybė narė turi turėti teisę perduoti tyrimo vykdymo užduotį kitai valstybei narei;

kadangi, siekiant užkirsti kelią avarijoms, svarbu per įmanomą trumpiausią laiką viešai paskelbti jų tyrimų išvadas;

kadangi, platinant incidentų tyrimų išvadas, ypač būtina atsižvelgti į jų konkretų pobūdį;

kadangi valstybės narės privalo deramai atsižvelgti į skrydžių saugos rekomendacijas, pateiktas remiantis avarijos ar incidento tyrimo rezultatais;

kadangi vienintelis techninio tyrimo tikslas yra nustatyti, kaip būtų galima užkirsti kelią būsimoms avarijoms ir incidentams, ir kadangi dėl to įvykio analizė, išvados ir saugos rekomendacijos nėra skirtos apkaltinti ar atsakomybei nustatyti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Paskirtis

Ši direktyva skirta gerinti skrydžių saugą, sudarant galimybę sparčiai atlikti tyrimus, kurių vienintelis tikslas yra užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje.

2 straipsnis

Taikymas

1. Ši direktyva taikoma Bendrijos teritorijoje įvykusių civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimams, atsižvelgiant į valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus.

2. Ši direktyva taip pat taikoma už Bendrijos ribų:

i) kai, tiriant avarijas, susijusias su orlaiviais, įregistruotais valstybėje narėje, tokių tyrimų nevykdo kita valstybė;

ii) kai, tiriant rimtus incidentus, susijusius su orlaiviais, įregistruotais valstybėje narėje ar naudojamais valstybėje narėje įsisteigusios įmonės, tokių tyrimų nevykdo kita valstybė.

3 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

a) "avarija" - įvykis, susijęs su orlaivio naudojimu, kuris įvyksta per laikotarpį nuo ketinančio skristi asmens įlipimo iki išlipimo iš orlaivio, kai:

1) asmuo mirtinai ar sunkiai sužeidžiamas dėl:

- buvimo orlaivyje ar

- tiesioginio sąlyčio su orlaivio dalimi, įskaitant nuo orlaivio atitrūkusias dalis, ar

- reaktyvinio variklio išmetamų dujų tiesioginio poveikio,

išskyrus, kai sužeidimai atsiranda dėl natūralių priežasčių, pačio asmens ar kitų asmenų veiksmų, ar kai sužeidžiami be bilieto vykstantys asmenys, pasislėpę vietose, kuriomis paprastai nesinaudoja keleiviai ir įgula; ar

2) orlaivis sulaužomas ar įvyksta konstrukcijos pažeidimas:

- kuris susilpnina orlaivio konstrukcijos tvirtumą, pablogina jo technines ar skrydžio charakteristikas ir

- įprastai reikėtų atlikti kapitalinį pažeisto jo konstrukcijos elemento remontą ar jį pakeisti,

išskyrus variklio gedimus, kai sugadintas jis pats, jo dangčiai ar agregatai, arba sugadinami tik oro sraigtai, sparno galai, antenos, padangos, stabdžiai, gaubtai ar nežymiai įlenkiama ar praduriama orlaivio danga;

3) orlaivis yra dingęs ar prie jo neįmanoma prieiti;

b) "sunkus sužeidimas" - sužeidimas, kurį asmuo patiria avarijos metu ir dėl kurio:

1) asmenį reikia hospitalizuoti daugiau nei 48 valandoms per septynias dienas nuo sužeidimo dienos ar

2) patiriamas kaulo lūžis (išskyrus nesudėtingus rankų ir kojų pirštų ar nosies lūžius); ar

3) padaromos plėštinės žaizdos, kurios sukelia kraujavimą bei pažeidžia nervus, raumenis ar sausgysles; ar

4) pažeidžiamas vidaus organas; ar

5) patiriami antrojo ar trečiojo laipsnio nudegimai, ar nudega daugiau kaip 5 % kūno paviršiaus; ar

6) neabejotinai patiriamas infekcinių medžiagų ar žalingos radiacijos tiesioginis poveikis;

c) "mirtinas sužeidimas" - sužeidimas, kurį įvykio metu patiria asmuo ir dėl kurio jis miršta per 30 dienų nuo įvykio dienos;

d) "priežastys" - veikimas, neveikimas, įvykiai ar sąlygos, ar jų derinys, dėl kurio įvyko avarija ar incidentas;

e) "tyrimas" - prevencijos tikslu vykdomas avarijų ar incidentų nagrinėjimo procesas, kurio metu renkama ir analizuojama informacija bei daromos išvados, įskaitant priežasties (priežasčių) nustatymą ir, jei reikia, skrydžių saugos rekomendacijų rengimą;

f) "tyrimo vadovas" - asmuo, kuris, remiantis jo kvalifikacija, paskiriamas vadovauti tyrimui ir atsako už jo organizavimą, eigą bei kontrolę;

g) "skrydžio savirašis" - orlaivyje įrengtas bet kokio tipo įrašymo prietaisas, skirtas palengvinti avarijos ar incidento tyrimus;

h) "įmonė" - siekiantis ar nesiekiantis pelno fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens statusą turinti ar neturinti oficiali organizacija;

i) "naudotojas" - asmuo, organizacija ar įmonė, kuri naudoja arba siūlo naudoti vieną ar daugiau orlaivių;provozující nebo navrhující k provozování jedno či více letadel;

j) "incidentas" - įvykis, išskyrus avariją, susijęs su orlaivio naudojimu ir darantis ar galėjęs daryti poveikį skrydžių saugai;

k) "rimtas incidentas" - incidentas, sukėlęs didelę avarijos tikimybę (rimtų incidentų sąrašas pateikiamas priede);

l) "skrydžių saugos rekomendacijos" - techninį tyrimą vykdančios valstybės tyrimo institucijos pasiūlymas, pateiktas, remiantis tyrimo metu gauta informacija, ir skirtas užkirsti kelią avarijoms ir incidentams.

4 straipsnis

Tyrimo vykdymo pareiga

1. Kiekviena avarija ar rimtas incidentas turi būti tiriami.

Tačiau valstybės narės gali imtis priemonių, leidžiančių tirti šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nenurodytus incidentus, kai tyrimo institucija tikisi, kad tyrimas padės pagerinti skrydžių saugą.

2. Tyrimo institucija nustato šių tyrimų mastą ir jų vykdymo tvarką, atsižvelgdama į šios direktyvos principus ir tikslą, ir pagal tai, kaip ji tikisi skrydžių saugos gerinimui panaudoti avarijos ar pavojingo incidento tyrimo rezultatus.bezpečnosti.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrimai jokiu atveju nėra skirti nustatyti kaltę ar atsakomybę.

5 straipsnis

Tyrimo statusas

1. Atsižvelgdamos į savo vidaus teisės sistemas, valstybės narės apibrėžia tyrimo teisinį statusą, leidžiantį tyrimo vadovams atlikti užduotis veiksmingiausiu būdu ir per trumpiausią laiką.

2. Vadovaudamiesi valstybėse narėse galiojančiais teisės aktais ir, jei reikia, bendradarbiaudami su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisminį tyrimą, tyrėjai, inter alia, turi teisę:

a) laisvai patekti į avarijos ar incidento vietą, taip pat į orlaivį bei susipažinti su jo vidumi ar liekanomis;

b) užtikrinti neatidėliotiną apžiūrai ar analizei reikalingų daiktinių įrodymų sąrašo sudarymą ir nuolaužų ar kitų dalių pašalinimo kontrolę;

c) nedelsiant susipažinti su skrydžio savirašių bei kitų įrašų turiniu ir juos naudoti;

d) susipažinti su aukų kūnų apžiūros ar iš aukų kūnų paimtų mėginių tyrimų rezultatais;

e) nedelsiant susipažinti su asmenų, susijusių su orlaivio naudojimu, patikros ar iš jų paimtų mėginių tyrimų rezultatais;

f) apklausti liudytojus;

g) laisvai susipažinti su informacija ar įrašais, kuriuos turi orlaivio savininkas, naudotojas ar gamintojas bei valdžios institucijos, atsakingos už civilinės aviacijos ar oro uosto darbą.

6 straipsnis

Tyrimo institucija ar subjektas

1. Valstybė narė užtikrina, kad techninius tyrimus atliktų ar prižiūrėtų nuolatinė civilinės aviacijos institucija ar subjektas. Tokia institucija ar subjektas veikia savarankiškai ir visų pirma nepriklausomai nuo nacionalinės aviacijos valdžios institucijų, atsakingų už tinkamumą skraidyti, sertifikavimą, skrydžius, techninę priežiūrą, licencijavimą, skrydžių valdymą ar oro uostų darbą, ir apskritai nuo bet kokios kitos šalies, kurios interesai gali kirstis su tyrimo institucijos ar subjekto užduotimi.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, tokiai institucijai ar subjektui pavesta veikla gali būti išplėsta ir apimti duomenų apie skrydžių saugą rinkimą ir analizę, ypač prevencijos tikslais, jei tokia veikla nepažeidžia jos nepriklausomybės ir nenumato pareigų reguliavimo, administravimo bei standartų srityse.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytai institucijai ar subjektui turi būti skiriamos lėšos, reikalingos vykdyti pareigas, nepriklausomai nuo 1 dalyje išvardintų valdžios institucijų, ir jie privalo gauti pakankamus išteklius tokiai veiklai vykdyti. Jos tyrėjams suteikiamas savarankiškumą garantuojantis statusas. Ją sudaro mažiausiai vienas tyrėjas, galintis atlikti tyrimų vadovo funkcijas, įvykus avarijai ar rimtam incidentui.

4. Tokia institucija ar subjektas, jei būtina, gali kreiptis pagalbos į kitų valstybių narių institucijas ar subjektus dėl tiekimo:

a) įrangos, įrengimų ir aparatūros, reikalingų:

- atlikti nuolaužų ir orlaivio įrangos bei kitų su tyrimu susijusių objektų techninį tyrimą,

- skrydžių savirašių informacijai įvertinti ir

- avarijos duomenims įvertinti ir laikyti kompiuteryje;

b) avarijų tyrimo ekspertų specialiosioms užduotims atlikti, bet tik tada, kai tiriama sudėtinga avarija.

Pagalba, jei tik įmanoma, turi būti suteikiama nemokamai.

5. Valstybė narė gali deleguoti kitai valstybei narei avarijos ar incidento tyrimo vykdymą.

7 straipsnis

Avarijos ataskaita

1. Apie kiekvieną avarijos tyrimą turi būti parengta ataskaita avarijos pobūdį bei pavojingumą atitinkančia forma. Vadovaujantis 1 straipsniu, ataskaitoje turi būti nurodytas tyrimo vienintelis tikslas ir, esant reikalui, pateiktos skrydžių saugos rekomendacijos.

2. Tyrimo institucija ar subjektas viešai skelbia avarijos galutinę ataskaitą per kuo trumpesnį laiką ir, jei įmanoma, per 12 mėnesių nuo avarijos dienos.

8 straipsnis

Incidento ataskaita

1. Apie kiekvieną incidento tyrimą turi būti parengta ataskaita incidento pobūdį bei pavojingumą atitinkančia forma. Esant reikalui, ataskaitoje pateikiamos atitinkamos skrydžių saugos rekomendacijos. Ataskaita turi garantuoti incidente dalyvavusių asmenų anonimiškumą.

2. Incidento ataskaita platinama subjektams, kuriems skrydžių saugos požiūriu gali būti naudingos tyrimo išvados.

9 straipsnis

Skrydžių saugos rekomendacijos

Šios direktyvos 7 ir 8 straipsniuose nurodytos ataskaitos bei skrydžių saugos rekomendacijos pateikiamos suinteresuotoms įmonėms ar nacionalinėms aviacijos valdžios institucijoms, o jų kopijos siunčiamos Komisijai.

Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta ir, esant reikalui bei nepažeidžiant Bendrijos įstatymų, vadovaujamasi tyrimo institucijų ar subjektų pateiktomis skrydžių saugos rekomendacijomis.

10 straipsnis

Skrydžių saugos rekomendacijos jokiu būdu neturi nustatyti kaltės prezumpcijos ar atsakomybės už avariją ar incidentą.

11 straipsnis

Šiuo dokumentu pripažįstama netekusi galios 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 80/1266/EEB dėl valstybių narių tolesnio bendradarbiavimo ir tarpusavio paramos, tiriant avarijas ir incidentus [4].

12 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1996 m. lapkričio 21 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

13 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. lapkričio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Wissmann

[1] OL C 257, 1993 9 22, p. 8, OL Nr. C 109, 1994 4 19, p. 14.

[2] OL C 34, 1994 2 2, p. 18.

[3] 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91, 1994 3 28, p. 123), 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 172, 1994 6 24, p. 46) ir 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 323, 1994 11 21).

[4] OL L 375, 1980 12 31, p. 32.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

PAVOJINGŲ INCIDENTŲ PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS

Toliau pateikiamas tipiškų pavojingų incidentų pavyzdžių sąrašas. Sąrašas nėra išsamus ir yra skirtas paaiškinti "pavojingo" incidento sąvoką.

- Pavojingas suartėjimas su kitu orlaiviu, kai būtina atlikti manevrą susidūrimui išvengti arba kai reikėjo atlikti manevrą susidūrimui ar pavojingai situacijai išvengti.

- Pavojingas suartėjimas su žemės paviršiumi (PSŽP), kai vos pavyko išvengti techniškai tvarkingo orlaivio susidūrimo.

- Nutrauktasis kilimas nuo uždaryto ar užimto kilimo ir tūpimo tako ar kilimas nuo tokio tako, kai vos perskrendama kliūtis (kliūtys).

- Tūpimas ar mėginimas tūpti ant uždaryto ar užimto kilimo ir nusileidimo tako.

- Atvejai, kai nesugebama pasiekti nustatytų parametrų pakilimo ir pradinio aukštėjimo metu.

- Gaisrai ir dūmai keleivių salone ar bagažinėse, ar variklio gaisrai net, kai jie užgesinami gesinimo priemonėmis.

- Įvykiai, kurių metu įgula privalo skubiai naudotis deguonimi.

- Orlaivių konstrukcijos ar variklio suirimo atvejai, neklasifikuojami kaip avarijos.

- Vienos ar kelių orlaivio sistemų pakartotini gedimai, pavojingi saugiai orlaivio eksploatacijai.

- Atvejai, kai įgula praranda gebėjimą veikti skrydžio metu.

- Kuro kiekis, kuriam esant orlaivio vadas turi paskelbti avarinę padėtį.

- Kilimo ar tūpimo metu įvykę incidentai, tokie kaip tūpimas iki ženklo, išriedėjimas ar šoninis išriedėjimas nuo kilimo ir tūpimo tako.

- Orlaivio sistemų gedimai, pavojingi meteorologiniai reiškiniai, ribinių skrydžio parametrų pažeidimai ir kiti atsitikimai, galintys sukelti orlaivio valdymo sunkumus.

- Daugiau kaip vienos rezervinės sistemos, būtinos skrydžių valdymui ir navigacijai, gedimas.

--------------------------------------------------