2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/34


1994 m. birželio 23 d. Tarybos direktyvos 94/28/EB, nustatančios pricipus, susijusius su zootechniniais bei genealoginiais reikalavimais, taikytinais gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 178, 1994 m. liepos 12 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 16 tomas)

Tarybos direktyva 94/28/EB taisoma taip:

 

239 puslapis:

2 straipsnio 1 dalyje;

3 straipsnio 1 dalyje;

3 straipsnio 2 dalies įvadiniame sakinyje;

3 straipsnio 2 dalies b punkte;

3 straipsnio 2 dalies d punkte;

4 straipsnio pirmoje įtraukoje;

5 straipsnio pirmoje įtraukoje; ir

 

240 puslapis:

6 straipsnio pirmoje įtraukoje;

7 straipsnio pirmoje įtraukoje;

terminai „institucija“ ir „institucijos“ keičiami žodžiais „organas“ ir „organai“, sakinį atitinkamai tikslinant pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.