31994L0027Oficialusis leidinys L 188 , 22/07/1994 p. 0001 - 0002
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 26 p. 0128
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 26 p. 0128


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/27/EB

1994 m. birželio 30 d.

dvyliktą kartą [1] iš dalies keičianti Direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [2],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi Sutarties 8a straipsnis nustato vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi darbas vidaus rinkoje turėtų laipsniškai gerinti gyvenimo kokybę, sveikatos apsaugą ir vartotojų saugą; kadangi šioje direktyvoje pasiūlytos priemonės atitinka 1989 m. lapkričio 9 d. Tarybos rezoliuciją dėl ateities prioritetų toliau plečiant vartotojų apsaugos politiką;

kadangi nikelio buvimas tam tikruose daiktuose, kurie tiesiogiai ir ilgą laiką liečia odą, gali padidinti žmonių jautrumą nikeliui ir sukelti alergines reakcijas; kadangi dėl šių priežasčių nikelio naudojimas tokiuose daiktuose turėtų būti ribojamas;

kadangi kovai su jautrinimu nikeliu ir alergija nikeliui viena valstybė narė savo teritorijoje jau įdiegė kontrolės priemonių rinkinį, o kita valstybė narė planuoja įdiegti kitokį kontrolės priemonių rinkinį; kadangi dėl to yra rizika atsirasti prekybos kliūtims;

kadangi bandymo metodai, kuriuos reikia taikyti siekiant parodyti atitiktį direktyvos reikalavimams, turėtų būti apibrėžti ir paskelbti anksčiau nei būtų įgyvendinama direktyva; kadangi šie bandymo metodai turėtų būti Europos standarto objektas;

kadangi tam tikrų valstybių narių priimti arba planuojami nikelio naudojimo apribojimai daro tiesioginį poveikį vidaus rinkos kūrimui ir funkcionavimui; kadangi dėl tos priežasties būtina suderinti valstybių narių šios srities įstatymus ir atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 76/769/EEB [5] I priedą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia Europos standartizacijos Komiteto (CEN) priimtus standartus apie visus bandymo metodus, taikomus patvirtinant gaminių atitiktį šios direktyvos reikalavimams, arba per šešis mėnesius nuo šios direktyvos priėmimo, jei pastaroji data yra vėlesnė, priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kad įgyvendintų šią direktyvą taip, kad:

- praėjus šešiems mėnesiams nuo vieno iš šių laikotarpių, kuris būtų taikomas, nei vienas gamintojas arba importuotojas negalėtų pateikti į rinką gaminių, kurie neatitinka šios direktyvos,

- praėjus 18 mėnesių nuo vieno iš šių laikotarpių, kuris būtų taikomas, nebūtų galima parduoti arba tiekti galutiniam vartotojui šios direktyvos neatitinkančių gaminių, išskyrus kai jie buvo pateikti į rinką prieš atitinkamo laikotarpio pabaigą.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. birželio 30 d.

Europos Parlamento vardu

E. Klepsch

Pirmininkas

Tarybos vardu

A. Baltas

Pirmininkas

[1] Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas keturioliktą kartą iš dalies keičiant Direktyvą 76/769/EEB (OL C 116, 1993 4 27, p. 18).

[2] OL C 116, 1993 4 27, p. 18.

[3] OL C 304, 1993 11 10, p. 2.

[4] 1993 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 342, 1993 12 20, p. 15), 1994 m. kovo 4 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 137, 1994 5 19, p. 60) ir 1994 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas).

[5] OL 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/339/EEB(OL L 186, 1991 7 12, p. 64).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"28.NikelisCAS Nr. 7440–0-20EINECS Nr. 2311114 ir jo junginiai | Negalima naudoti: 1)auskarų koteliuose, įstatytuose į pradurtas ausis ir kitas pradurtas žmogaus kūno dalis vykstant po pradūrimo atsiradusios žaizdos epitelizacijai, ir vėliau išimamuose arba ne, išskyrus kai tokie koteliai yra vienalyčiai ir nikelio koncentracija, išreikšta kaip nikelio ir visos masės santykis, yra mažesnė kaip 0,05 %;2)gaminiuose, skirtuose tiesiogiai ir ilgą laiką liestis su oda, pvz.:auskaruose,vėriniuose, apyrankėse ir grandinėse, kojos papuošaluose, žieduose,rankinių laikrodžių korpusuose, laikrodžių apyrankėse ir sagtyse,sagose, sagtyse, kniedėse, užtrauktukuose ir metaliniuose ženkluose, kai jie naudojami drabužiuose,jei nikelio išsiskyrimo iš šių gaminių dalių, kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su oda, greitis yra didesnis kaip 0,5 μg/cm2/savaitę;3)gaminiuose, pvz., išvardytuose 2 punkte, padengtuose ne nikelio danga, jei tokia danga negali užtikrinti, kad ne trumpiau kaip dvejus metus paprastu būdu naudojant gaminį nikelio išsiskyrimo iš tokio gaminio dalių, kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su oda, greitis būtų ne didesnis kaip 0,5 μg/cm2/savaitę.Be to, gaminiai, kuriems taikomi 1, 2 ir 3 punktai, negali būti pateikti į rinką, jei jie neatitinka tuose punktuose nustatytų reikalavimų." |

--------------------------------------------------