31994L0012Oficialusis leidinys L 100 , 19/04/1994 p. 0042 - 0052
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 26 p. 0044
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 26 p. 0044


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/12/EEB

1994 m. kovo 23 d.

dėl priemonių, kurių turi būti imtasi prieš variklinių transporto priemonių keliamą taršą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje išdėstytos tvarkos,

kadangi yra svarbu patvirtinti vidaus rinkos tikslus atitinkančias priemones; kadangi vidaus rinka – tai vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi 1973 m. lapkričio 22 d. patvirtinta pirmąja Europos Bendrijų aplinkosaugos veiksmų programa [3] raginama atsižvelgti į vėliausią mokslo pažangą kovojant su atmosferos tarša variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis ir atitinkamai pataisyti anksčiau priimtas direktyvas; kadangi penktojoje veiksmų programoje, kurios bendrąją strategiją Taryba patvirtino 1993 m. vasario 1 d. priimtoje rezoliucijoje [4], numatyta imtis papildomų priemonių, kad būtų žymiai sumažintas dabartinis variklinių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis;

kadangi atskiroms valstybėms narėms sunku pakankamai sumažinti variklinių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir sukurti veikiančią transporto priemonių vidaus rinką ir tai galima veiksmingiau padaryti suderinus valstybių narių įstatymus, reglamentuojančius priemones, kurių reikia imtis prieš variklinių transporto priemonių keliamą oro taršą;

kadangi pripažįstama, kad transporto plėtra Bendrijoje labai padidino aplinkos taršą; kadangi transporto priemonių daugėjo sparčiau, nei buvo oficialiai prognozuota; kadangi todėl būtina nustatyti griežtus išmetamųjų medžiagų standartus visoms variklinėms transporto priemonėms;

kadangi Komisija patvirtino Europinę išmetamųjų medžiagų, degalų ir variklių technologijų programą (EPEFE); kadangi ši programa buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad siūlomose direktyvose dėl oro taršos būtų ieškoma geriausių sprendimų vartotojams ir ekonomikai; kadangi programa reglamentuoja variklinių transporto priemonių ir jų degalų keliamą taršą;

kadangi Direktyva 70/220/EEB [5], kurioje nurodytos priemonės, kurių reikia imtis prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamomis medžiagomis, yra viena iš EB tipo patvirtinimo tvarkos, kuri buvo įdiegta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [6], atskirųjų direktyvų;

kadangi Direktyvoje 70/220/EEB nustatytos iš tokių transporto priemonių išmetamų anglies monoksido ir nesudeginto angliavandenilio ribinės vertės; kadangi tos ribinės vertės pirmą kartą buvo sumažintos Direktyva 74/290/EEB [7] ir laikantis Komisijos direktyvos 77/102/EEB [8], papildytos leistino azoto oksidų kiekio išmetamosiose dujose ribinėmis vertėmis; kadangi šių trijų rūšių teršalų ribinės vertės buvo vėl sumažintos Komisijos direktyvomis 78/665/EEB [9], 83/351/EEB [10] ir 88/76/EEB [11]; kadangi Direktyva 88/436/EEB [12] buvo įvestos dyzelinių variklių išmetamų kietųjų dalelių teršalų ribinės vertės; kadangi Direktyva 89/458/EEB [13] buvo sugriežtinti automobilių su mažesnio kaip 1400 cm3 darbinio tūrio varikliais išmetamų dujinių teršalų Europos standartai; kadangi remiantis patobulinta europine bandymų tvarka, įskaitant važiavimo ne miestu ciklą ir garuojančių teršalų išmetimo ir su išmetamosiomis medžiagomis susijusių transporto priemonės komponentų reikalavimus, šie standartai buvo pradėti taikyti visiems lengviesiems automobiliams neatsižvelgiant į jų variklio darbinį tūrį ir kadangi Direktyva 91/441/EEB [14] buvo priimti sugriežtinti kietųjų dalelių teršalų standartai automobiliams su dyzeliniais varikliais; kadangi lengviesiems automobiliams, skirtiems vežti ne daugiau kaip šešis keleivius arba kurių masė yra ne didesnė kaip 2500 kg, lengvieji krovininiai automobiliai ir visureigiai, kuriems taikoma Direktyva 70/220/EEB ir kuriems iki šiol buvo taikomi ne tokie griežti standartai, dabar, laikantis Direktyvos 93/59/EEB, taikomi tokie pat griežti standartai kaip ir lengviesiems automobiliams, atsižvelgiant į tokių transporto priemonių ypatybes;

kadangi, kaip matyti iš Komisijos šios srities atlikto darbo, šiuo metu Bendrijos pramonėje turimą geriausią technologiją galima dar tobulinti, kad lengvieji automobiliai atitiktų labai sugriežtintus išmetamų medžiagų kiekio ribojimo reikalavimus; kadangi siūlomi standartai bus taikomi tiek tvirtinant naujų tipų transporto priemones, tiek tikrinant produkcijos atitiktį, nes pakeistas mėginių ėmimo ir statistinio įvertinimo būdas panaikina ankstesniuose Direktyvos 70/220/EEB variantuose leistus nuokrypius nuo ribinių verčių;

kadangi, atsižvelgiant į susirūpinimą keliantį transporto priemonių išmetamų medžiagų ir dėl jų susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina sumažinti išmetamųjų medžiagų, ypač CO2, kiekį ir laikytis įsipareigojimų, prisiimtų pagal 1992 m. birželio mėnesį Rio de Žaneire pasirašytą Bendrąją klimato kaitos konvenciją; kadangi CO2 yra tiesioginis degalų anglies pagrindu degimo produktas; kadangi išmetamų CO2 dujų kiekį galima labai sumažinti vartojant mažiau degalų; kadangi todėl reikia tobulinti variklių ir transporto priemonių konstrukciją ir gerinti degalų kokybę; kadangi į visus šiuos dalykus bus atsižvelgta kituose Komisijos pasiūlymuose;

kadangi valstybėms narėms turi būti leista mokesčių lengvatomis skatinti kurti transporto priemones, kurios atitinka Bendrijos priimtus reikalavimus; kadangi tokios mokesčių lengvatos turi atitikti Sutarties nuostatas ir tam tikrus reikalavimus, kuriais siekiama nesutrikdyti vidaus rinkos; kadangi šios direktyvos nuostatos nepanaikina valstybių narių teisės skaičiuojant kelių eismo mokesčius variklinėms transporto priemonėms vertinti išmetamų teršalų ir kitų medžiagų kiekį;

kadangi šioje direktyvoje nustatytas išankstinio pranešimo reikalavimas nepažeidžia pranešimo reikalavimų, nustatytų kitomis Bendrijos įstatymų nuostatomis, ypač Sutarties 93 straipsnio 3 dalimi;

kadangi Taryba, remdamasi Komisijos iki 1994 m. gruodžio 31 d. turimu pateikti pasiūlymu, iki 1996 m. birželio 30 d. turi patvirtinti reikalavimus nuo 2000 m. prasidedančiam etapui ir kadangi tas Komisijos pasiūlymas labiausiai turi būti skirtas variklinių transporto priemonių išmetamoms medžiagoms;

kadangi Komisija daug konsultavosi su suinteresuotomis šalimis ir 1992 m. rugsėjo 21–22 d. surengė baigiamąjį simpoziumą "Automobilių išmetamos medžiagos 2000"; paaiškėjo, kad dabartinė metodika, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas išmetamosioms medžiagoms, turi būti vienas iš šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimo etapų ir sudaryti dalį "daugialypės" metodikos, aprėpiančios visas kelių eismo keliamos oro taršos mažinimo priemones; kadangi visi parametrai, kurie būti išskirti kaip labai teršiantys orą, šiuo metu gali būti pateikti tik sąraše; kadangi Komisija atliks visą būtiną aplinkosaugos, technologinių ir rentabilumo aspektų analizę, kad iki 1994 m. gruodžio pabaigos nustatytų Bendrijos priemonių 2000 metams kiekybinius tikslus;

kadangi variklinių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslas suponuoja prielaidą, kad Komisijai teikiant savo pasiūlymus dėl priemonių, taikytinų po 2000 metų, ir atsižvelgiant, inter alia, į 4 straipsnyje numatytų papildomų techninių priemonių parengimą, ji prireikus nustatys tikslines vertes, pagal kurias bus toliau labai mažinamas išmetamųjų medžiagų kiekis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 70/220/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 1994 m. liepos 1 d. arba, jei ši direktyva iki 1993 m. gruodžio 31 d. nebūtų paskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, praėjus šešiems mėnesiams nuo jos paskelbimo, valstybės narės Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais pradeda vertinti, kaip laikomasi Direktyvos 70/220/EEB reikalavimų.

2. Nuo 1996 m. sausio 1 d. valstybės narės dėl su oro tarša išmetamosiomis medžiagomis susijusių priežasčių nebegali suteikti:

- Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalyje numatyto EB tipo patvirtinimo,

- nacionalinio tipo patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos,

jei to tipo transporto priemonių išmetamosios medžiagos neatitinka Direktyvos 70/220/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3. Nuo 1997 m. sausio 1 d. valstybės narės dėl su oro tarša išmetamosiomis medžiagomis susijusių priežasčių:

- naujų transporto priemonių atitikties liudijimus, išduotus laikantis Direktyvos 70/156/EEB nuostatų, laiko nebegaliojančiais tos direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais,

- atsisako registruoti, draudžia prekiauti ir naudoti naujas transporto priemones, kurios neturi Direktyvos 70/156/EEB nuostatas atitinkančio atitikties liudijimo, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos,

jei tos transporto priemonės neatitinka Direktyvos 70/220/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3 straipsnis

Valstybės narės gali priimti nuostatas dėl mokesčių lengvatų tik toms transporto priemonėms, kurios atitinka Direktyvos 70/220/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus. Tokios lengvatos turi atitikti Sutarties nuostatas ir tokius reikalavimus:

- jos turi būti taikomos visoms naujoms transporto priemonėms, kuriomis siūloma prekiauti valstybės narės rinkoje ir kurios jau atitinka Direktyvos 70/220/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus,

- jos turi nustoti galioti nuo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų datų, kai įsigalios privalomos naujų variklinių transporto priemonių išmetamųjų dujų vertės,

- jų dydis kiekvienam transporto priemonių tipui turi būti kur kas mažesnis už tikrąją montuotinos įrangos ir jos sumontavimo transporto priemonėje vertę.

Apie bet kokius planus įvesti ar papildyti pirmoje pastraipoje nurodytas mokesčių lengvatas Komisija informuojama prieš pakankamai laiko, kad galima būtų pateikti atsiliepimus.

4 straipsnis

Komisija Sutartyje nurodytomis sąlygomis iki 1996 m. birželio 30 d. priima sprendimą dėl siūlymų kitam Bendrijos priemonių prieš variklinių transporto priemonių keliamą oro taršą etapui, kurį ji pateiks iki 1994 m. gruodžio 31 d. Tos priemonės bus taikomos nuo 2000 m.

Šiuose pasiūlymuose Komisija taikys tokią metodiką:

- turi būti sukurtos priemonės, kuriomis būtų pasiekta, kad būtų vykdomi Bendrijos oro kokybės kriterijų ir susijusių tikslų reikalavimai,

- turi būti įvertintas kiekvienos priemonės rentabilumas; atliekant šį bendrąjį vertinimą turi būti visiškai įvertinta, kaip, inter alia:

- eismo vadyba, pvz., atitinkamai paskirsčius aplinkosaugos išlaidas,

- patobulintas miestų visuomeninis transportas,

- naujos variklių technologijos (pvz., elektros perdavimo),

- alternatyvių degalų (pvz., biologinių degalų) naudojimas

galėtų gerinti oro kokybę,

- priemonės turi būti adekvačios ir pagrįstos atsižvelgiant į norimus pasiekti tikslus.

Siūlymai, atsižvelgiant į pirmiau apibūdintą metodiką, kuria siekiama labai sumažinti išmetamų teršalų kiekį iš transporto priemonių, kurioms taikoma ši direktyva, turi būti sudaryti iš tokių pagrindinių sudėtinių dalių:

1) tolesnis šios direktyvos reikalavimų griežtinimas:

paremtas:

- tradicinių variklių ir podegiminio proceso technologijų plėtros,

- galimo bandymų tvarkos, pvz., šaltojo užvedimo, užvedimo žemoje temperatūroje arba atšiauriomis sąlygomis, patvarumo (pvz., tikrinant atitiktį), garuojančių teršalų, tobulinimo,

- priemonių, susijusių su sugriežtintais tipo patvirtinimo lygio inspektavimo ir priežiūros reikalavimais, įskaitant, pvz., įmontuotąsias diagnostikos sistemas,

- galimybės tikrinti naudojamų transporto priemonių atitiktį,

- proporcingai atitinkančio:

i) specialių HC ir NOx ribinių verčių ir bendros ribinės vertės;

ii) iki šiol nereglamentuotiems teršalams skirtų priemonių poreikio įvertinimu;

2) papildomos techninės priemonės, numatytos specialiomis direktyvomis, įskaitant:

- degalų kokybės, susijusios su transporto priemonių išmetamomis pavojingomis medžiagomis (ypač benzolo), gerinimą,

- inspektavimo ir priežiūros programos reikalavimų griežtinimo.

Sumažintos ribinės vertės, kurios bus nurodytos naujoje direktyvoje, suteikiant naujus tipo patvirtinimus netaikomos iki 2000 m. sausio 1 d. Taryba nustatys mokesčių lengvatų remiantis šiomis ribinėmis vertėmis suteikimo sąlygas.

5 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1994 m. liepos 1 d. arba, jei ši direktyva iki 1993 m. gruodžio 31 d. nebūtų paskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, praėjus šešiems mėnesiams nuo jos paskelbimo, įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1994 m. kovo 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

E. Klepsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

TH. Pangalos

[1] OL C 56, 1993 2 26, p. 34.

[2] OL C 201, 1993 7 26, p. 9.

[3] OL C 112, 1973 12 20, p. 1.

[4] OL C 138, 1993 5 17, p. 1.

[5] OL L 76, 1970 4 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/59/EEB (OL L 186, 1993 7 28, p. 21).

[6] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/81/EEB (OL L 264, 1993 10 23, p. 49).

[7] OL L 159, 1974 6 15, p. 61.

[8] OL L 32, 1977 2 3, p. 32.

[9] OL L 223, 1978 8 14, p. 48.

[10] OL L 197, 1983 7 20, p. 1.

[11] OL L 36, 1988 2 9, p. 1.

[12] OL L 214, 1988 8 6, p. 1.

[13] OL L 226, 1989 8 3, p. 1.

[14] OL L 242, 1991 8 30, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

DIREKTYVOS 70/220/EEB SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS DIREKTYVA 93/59/EEB, PRIEDŲ PAKEITIMAI

I PRIEDAS

1.3.1 poskyris pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"3.1. Paraiškas, numatytas Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnyje, dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į pro išmetimo vamzdį išmetamas medžiagas, garuojančius teršalus ir taršą mažinančių įtaisų patvarumą pateikia gamintojas."

2.4 skyrius pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"4. EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

4.1. Jei transporto priemonė atitinka taikomus reikalavimus, suteikiamas EEB tipo patvirtinimas, kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalyje.

4.2. EB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateiktas IX priede."

3.5.3.1.4 papunktisSkilčių pavadinimai ir pirmoji lentelės eilutė, skirta M kategorijos transporto priemonėms, pakeičiami ir išdėstomi taip:

"Transporto priemonių kategorija | Standartinė masė RM (kg) | Ribinės vertės |

Anglies monoksido masė L1 (g/km) | Bendra angliavandenilių ir azoto oksidų masė L2 (g/km) | Dalelių masė L3 (g/km) |

Benzinas | Dyzelinas | Benzinas | Dyzelinas | Dyzelinas |

M2 | visos | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,71 | 0,081 |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------